Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-PROJEKTIT SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Vipuvoimaa EU:lta

Rakennerahastotietopalvelun hakuohje

Sisällysluettelo

Yleistä tietopalvelusta

Rakennerahastotietopalvelu on ohjelmakauden 2007 - 2013 rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internet-pohjainen palvelu, jonka välityksellä voi hakea tietoa Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2013 toteutettavista EAKR- ja ESR-projekteista.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lisäksi tietopalvelu täyttää komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklan mukaisen vaatimuksen tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan projektihakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Tietopalvelua voivat hyödyntää kaikkien rakennerahastoprojekteista kiinnostuneiden kansalaisten lisäksi esim. rakennerahastoprojektien hakijat etsiessään tietoa jo toiminnassa olevista ja toteutetuista projekteista, tutkijat ja evaluaattorit halutessaan projektikohtaisia tiivistelmäkuvaksia sekä myös viranomaiset hakiessaan nopeasti tietyn projektin perustietoja.

Yleistä lisätietoa rakennerahastotoiminnasta löytyy internet-portaalista www.rakennerahastot.fi

Mitä tietoa tietopalvelu sisältää

Tietopalvelu sisältää tietoa kaikista yksittäisistä rakennerahastoprojekteista, jotka toimivat tai ovat toimineet ohjelmakaudella 2007 - 2013, eli ajalla 1.1.2007 - 31.12.2015.

Tiedot siirtyvät tietopalveluun rakennerahastoprojektien hallinnointiin tarkoitetusta työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä EURA 2007 -järjestelmästä, johon rakennerahastoprojektien toteuttajat ja rakennerahastoprojekteja hallinnoivat viranomaiset tuottavat tietoa. Tietopalvelun tiedot päivittyvät EURA 2007 -järjestelmästä kerran viikossa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Mahdollisimman tuoreet tiedot ovat saatavissa näin ollen maanantaiaamuisin.

Jokaisesta projektista on saatavissa muutaman sivun pituinen kuvaus, josta ilmenevät mm. projektin perustiedot, tiedot projektin toteuttajaorganisaatiosta, kohderyhmästä, tavoitteista ja viranomaisen tekemästä horisontaalisesta luokittelusta. Lisäksi luettavissa on projektin toteuttajan laatima enintään 3000 merkkiä pitkä sanallinen kuvaus projektin toiminnasta.

Kaikki nämä tiedot siirtyvät tietopalveluun projektin toteuttajan laatimasta projektihakemuksesta ja seurantalomakkeista.

Kaikista projekteista on saatavilla myös tiedot projektiin myönnetystä ja toteutuneesta julkisesta rahoituksesta, mikä koostuu EU-rahoituksen ja valtion rahoituksen lisäksi mahdollisesta kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta.

Päättyneistä projekteista on lisäksi nähtävissä loppuraportin tiivistelmä.

Kuinka haen tietoja

Haku rahastokohtaisten alenevien linkkien avulla

Tietopalvelun pääsivulla on nähtävissä rahaston ja ohjelmien/osioiden mukaan nimetyt linkit. Linkkien perässä oleva numero ilmaisee kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvien projektien lukumäärän.

Näpäyttämällä ohjelma-/osiokohtaisia linkkejä avautuu luettelo kyseiseen tavoiteohjelmaan kuuluvista toimintalinjoista ja ESR:n valtakunnallisen osion ollessa kyseessä näytetään listaus myös valtakunnallisen osion kehittämisohjelmista. Linkkien perässä oleva numero ilmaisee kyseiseen toimintalinjaan/kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien lukumäärän.

Näpäyttämällä toimintalinja-/kehittämisohjelmakohtaista linkkiä avautuu projektikohtainen listaus.

Pääsivun linkit 'KAIKKI' sekä 'EAKR' ja 'Manner-Suomen ESR-ohjelma' vievät suoraan projektikohtaiseen listaukseen.

Projektilistaus

Alenevien linkkien mukainen haku listaa ehtojen mukaiset projektit taulukkoon, jossa esitetään perus- ja rahoitustiedot hakutuloksen mukaisista projekteista.

Listauksessa olevan projektin koodia tai nimeä klikkaamalla avautuu projektikohtainen kuvaussivu.

Taulukon tiedot voidaan lajitella sarakeotsikon mukaisesti nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla otsikkoa.

Taulukon tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon (Excel, xml tai csv) listauksen lopussa olevalla toiminnolla.

Projektikuvaus

Projektilistauksen koodia tai nimeä klikkaamalla avautuu projektikohtainen kuvaussivu, jossa esitetyt tiedot on koottu projektisuunnitelmasta, puolivuosittain toimitettavista seurantalomakkeista, projektin rahoitustiedoista ja viranomaisen tekemistä projektin horisontaalisista luokittelutiedoista. Mikäli kyseessä on päättynyt projekti, näytetään kuvauksen lopussa myös projektin toteuttajan laatima loppuraportin tiivistelmä.

Haku vapaalla tekstihaulla

Projekteja voi hakea myös vapaalla tekstihaulla kirjoittamalla haluttu hakusana tietopalvelun pääsivulla olevaan hakukenttään ja klikkaamalla painiketta 'Hae'. Tulokseksi saadaan listaus kaikista niistä projekteista, joiden kuvausaineistossa kyseinen sana esiintyy.

Ota huomioon, että tekstihaussa tulee käyttää ns. loogisia operaattoreita sanojen välissä. Tietopalveluhaku ei ymmärrä esim. useimmissa internet-hakukoneissa käytettyjä plus- ja miinus-merkkejä (+, -). Sallittuja operaattoreita ovat sanat 'ja', 'tai' sekä 'ei'.

Hakusana voidaan katkaista käyttäen *-merkkiä, jolloin haetaan kaikki sanat, jotka alkavat annetulla sanan osalla. Esimerkiksi haku sanalla hämeen* hakee kaikki projektikuvaukset, joissa esiintyy sana, joka alkaa osalla "hämeen", eli vaikkapa Hämeenlinna, Hämeenkatu, Hämeenkoski jne.

Esimerkkejä tekstihausta

Haluat löytää Uudenmaan alueella toteutettavia ympäristöpositiivisiksi luokiteltuja EAKR-projekteja:

Kirjoita tekstihakukenttään: EAKR ja ympäristöpositiivinen ja uusimaa

Haluat löytää etätyöhön liittyviä ESR-projekteja:

Kirjoita tekstihakukenttään: etätyö ja ESR

Haluat löytää Turussa toimivia projekteja, jotka liittyvät sairaanhoitajiin:

Kirjoita tekstihakukenttään: sairaanhoitaj* ja turku

Miksi hakutulos ei aina vastaa odotuksiani

Ota huomioon, että tekstihaku kohdistuu kaikkeen projektikuvauksessa olevaan aineistoon. Tämän vuoksi esim. pelkällä hakusanalla ’tasa-arvo’ saadaan tulokseksi valtava määrä projekteja, sillä sana ’tasa-arvo’ esiintyy jo kaikkien projektien kuvauspohjassa. Vastaavasti hakusanalla ’lahti’ saadaan tulokseksi kaikki ne projektit, joiden toteutusalue on Lahti, mutta myös projektit joiden vastuuhenkilön nimi on Lahti jne.

Projektien horisontaalinen luokittelu

Projektipäätöksen tekevät viranomaiset luokittelevat hakemuksen hyväksymisvaiheessa kaikki projektit seuraavien horisontaalisten vaikutusten perusteella. Horisontaaliset luokittelutiedot esitetään tietopalvelun projektikuvauksessa.

EAKR:

Tasa-arvovaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

Ympäristövaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

ESR:

Tasa-arvovaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

Kestävä kehitys -vaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

Kumppanuusvaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

Innovatiivisuusvaikutukset, yksi luokittelu/projekti:

Sivun alkuun