Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10042

Projektin nimi: MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen Kaakkois-Suomessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.3.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kotkan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0160225-7

Osoite: Kustaankatu 2

Puhelinnumero: (05) 234 51

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kotka.fi

Projektin kotisivun osoite: www.minfo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Grönvall

Asema: sosiaalijohtaja

Sähköposti: marja-liisa.gronvall(at)kotka.fi

Puhelinnumero: (05) 234 5231

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomeen saapuvat ja siellä asuvat maahanmuuttajat. Hanke kohdistuu lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke kohdistuu lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin. Toiminta edistää dialogia eri toimijoiden ja viranomaisten välillä ja syventää osaamista. Tulokset palvelevat näin kaikkia kuntalaisia.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen Kaakkois-Suomessa

Taustaa ja perustelu
Kaakkois-Suomi on yksi keskeinen maahanmuuttoalue Suomessa. Maahanmuuton taustat, kansallisuuksien kirjo ja äidinkielien runsaus asettaa haasteita palvelurakenteille. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Säädösten kautta työvoimatoimistot ja kuntien sosiaalitoimi on keskeisessä roolissa. Muita tärkeitä toimijoita ovat mm. oppilaitokset ja työelämän edustajat. Yhteistyön syventäminen, nykyisen osaamisen hyödyntäminen sekä tulevaisuuden haasteita ennakoivien mallien kehittäminen on tärkeää. Suunnitelmallisella alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla, osaamisen kartoituksilla ja maahanmuuttajien tarpeita vastaavilla palvelupaketeilla (kotoutumispolkujen henkilökohtaistamisella) voidaan vaikuttaa sekä kotoutumis- että työllistymisprosessien nopeutumiseen. Näin edistetään maahanmuuttajien asettumista uuteen asuinkuntaan ja sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon - sekä tuetaan työikäisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia elää itsenäisesti toimeentulevina kuntalaisina.

Kohderyhmä
Ensisijainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomeen saapuvat ja siellä asuvat maahanmuuttajat. Hanke kohdistuu lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

Toimenpiteet
1. HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN, TOTEUTUSTAPA
2. TIEDOTTAMINEN
3. MAAHANMUUTTAJIEN ALKUVAIHEEN NEUVONNAN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ -TOIMINNALLA
4. EHDOTUSTEN LAATIMINEN KOTOUTUMISTA JA TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMISTA EDISTÄVIEN PALVELUIDEN JA KOULUTUSTEN HANKKIMISEKSI
5. YHTEISTYÖ MUIDEN MAAHANMUUTTAJA -HANKKEIDEN KANSSA
6. INKERINSUOMALAISTEN PALUUMUTTAJIEN OHJAUS JA NEUVONTA KOTKASSA
7. HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN TUNNISTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
8. ESR RAPORTOINTI

Tavoitteet ja arvioidut tulokset
1. maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyön kaakkoissuomalainen asiantuntija- ja kehittämisverkosto
2. kaakkoissuomalainen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan malli ja sen paikalliset sovellukset
3. kotoutumissuunnitelmatyön, osaamiskartoitusten ja kotouttamisen seudulliset palvelupaketit (kotoutumispolkujen henkilökohtaistaminen)
4. ehdotus henkilökohtaisia neuvontapalveluja tukevaksi kaakkoissuomalaiseksi verkkopalveluksi internetissä

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

MINFO kehittämishankkeen tiedottamisesta ja hyvien käytäntöjen levittämisestä tehdään tarkempi suunnitelma hankeen alkuvaiheessa. Suunnitelma kirjataan EURA2007 järjestelmään. Tiedottamisessa on tarkoitus tehdä yhteistyötä mm EMMA ja MOKS2 hankkeiden kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

katso kohta 11.1.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 612 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 602 628

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 612 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 602 628

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

LÄHTÖKOHTA JA PERUSTEET
Kaakkois-Suomi on yksi keskeinen maahanmuuttoalue Suomessa. Muuton syitä on useita: työpaikka, opiskelu, pakolaisuus, paluumuutto tai perhesyyt. Kansallisuuksien kirjo ja äidinkielien runsaus (ryhmän heterogeenisuus) asettaa haasteita palvelurakenteille. Kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan on aikaa vievä prosessi. Kotoutumissuunnitelma ja osaamisen tunnistaminen ja kartoittaminen ovat keskeisiä maahanmuuttajien kotoutumispolkujen / työuran kehittymisen välineitä. Maahanmuuttajalla on oikeus olla tietoinen yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista koulutuksen ja työelämän suhteen ja miten hakeutua tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki vaatii monien toimijoiden yhteistyötä. Säädösten kautta työvoimatoimistot ja kuntien sosiaalitoimi on keskeisessä roolissa. Muita tärkeitä toimijoita ovat mm. oppilaitokset ja työelämän edustajat. Yhteistyön syventäminen, nykyisen osaamisen hyödyntäminen sekä tulevaisuuden haasteita ennakoivien mallien kehittäminen on tärkeää.

Kehittämishankkeen taustalla oli Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen hyväksymä Kaakkois-Suomen maahanmuutto-ohjelma sekä Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan seudun maahanmuutto-ohjelmat. Hanke tukeutui vahvasti pitkäaikaiseen maahanmuuttajien kanssa toimivien henkilöiden käytännön kokemukseen, kohderyhmältä saatuihin palautteisiin sekä aiempien paikallisten maahanmuuttajatyötä, kotoutumista ja työllistymistä edistävien hankkeiden tuloksiin.

Suunnitelmallisella alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla, osaamisen kartoituksilla ja maahanmuuttajien tarpeita vastaavilla palvelupaketeilla (kotoutumispolkujen henkilökohtaistamisella) voidaan vaikuttaa sekä kotoutumis- että työllistymisprosessien nopeutumiseen. Näin edistetään maahanmuuttajien asettumista uuteen asuinkuntaan ja sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon - sekä tuetaan työikäisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia elää itsenäisesti toimeentulevina kuntalaisina. Toiminta edistää dialogia eri toimijoiden ja viranomaisten välillä ja syventää osaamista. Tulokset palvelevat näin kaikkia kuntalaisia.

KOHDERYHMÄT
Ensisijainen kohderyhmä oli Kaakkois-Suomeen saapuvat ja siellä asuvat maahanmuuttajat. Hanke kohdistui lisäksi alueen viranomaisiin, palvelujen tuottajiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

TOTEUTUS
Hankkeen toteutuksessa korostui kaksi toisiaan tukevaa prosessia: asiakaspalvelu ja kehittäminen:

ASIAKASPALVELU sisälsi maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun, joka kattaa asiakkaiden suomalaisten palveluiden piiriin ohjaamisen lisäksi täyden kirjon eri elämäntilanteisiin liittyviä asioita ja hätäapua suomalaisessa byrokratiaviidakossa. Työ oli asiakkaiden ja viranomaistahojen akuutteihin ongelmatilanteisiin ratkaisujen etsimistä ja tukea: mm. Kelan hylkääviin tukipäätöksiin valitusten laatimisessa neuvomista, mielenterveyspotilaan oleskelulupa-asioiden hoitoa, koulukiusatun lapsen vanhempien neuvomista, viranomaisten ohjaamista asiointitulkkien tilaamisesta, koulutus- ja työpaikkahakemusten täytössä neuvomista jne. Asiakaspalvelua väritti kasvava välillinen asiakastyö, muiden viranomaisten ja tahojen neuvonta ja konsultointi.

KEHITTÄMINEN oli olemassa olevan systeemin kehittämistä ja uudenlaisten palvelumallien rakentamista. Tavoitteena oli kotoutumispolkujen henkilökohtaistaminen. Lisäksi se oli myös hetkittäisen palvelutarjonnan riittävyyden varmistamista. Näin saatiin käytännön kokemusta ja näkemystä järjestelmällisemmälle kehittämistyölle.

Yllämainittujen prosessien kautta MINFO -hankkeessa tehtiin ehdotuksia laajemman ja pysyvämmän palvelu- ja toimintotarjonnan kehittämiseen.

TULOKSET

1. Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyön kaakkoissuomalainen asiantuntija- ja kehittämisverkosto
2. Kaakkoissuomalainen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan malli ja sen paikalliset sovellukset
3. Kotoutumissuunnitelmatyön, osaamiskartoitusten ja kotouttamisen seudulliset palvelupaketit (kotoutumispolkujen henkilökohtaistaminen)
4. Ehdotus henkilökohtaisia neuvontapalveluja tukevaksi kaakkoissuomalaiseksi verkkopalveluksi internetissä (www.minfo.fi)