Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A30506

Projektin nimi: Biopalvelut kilpailukykyisiksi tuotteiksi

Ohjelma: Pohjois-Suomi

Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Projektityyppi: Sekä investointi- että kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Oulun yliopisto, Biocenter Oulu

Toteuttajatyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Biocenter Oulu, PL 5000

Puhelinnumero: 08- 537 6100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.biocenter.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Johanna Myllyharju

Asema: Tieteellinen johtaja

Sähköposti: johanna.myllyharju(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08-537 6100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat tutkimusyksiköt, kuten Oulun ja muiden yliopistojen tutkijat, Biokeskus Suomi -verkosto ja muut tutkimuslaitokset, kuten KTL, Kastellin tutkimuskeskus, MTT ja VTT sekä ulkomaisissa tutkimuskeskittymissä, joiden kanssa Oulun yliopistolla on yhteistyösopimuksia.

Lisäksi kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomessa vaikuttavat pk-yritykset, jotka hyötyvät ajantasaistetuista biotutkimuspalveluista ja kehitettävästä jalostuslaboratoriotoiminnasta ja edellisiin liittyvästä osaamisesta.

Tällaisia yrityksiä ovat mm. Biosilta, BBS, Biotop, Cellogico, Chaperone, Fermion, Finnish Research Antibodies, Finnzymes, Histola, Hormos Medical, Medix Biochemica, Medipolis GMP, MZymes, MLab, Novamass, OneMed, Orion Diagnostica, OYS, Pharmatest, Pharmatory, Roche, SBA, Shaman Spirits, SPR, Suomen Kantaperuna, Systems biology Worldwide , Thermo Fisher Scientific, Triacle Computing ja VWR.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmiä ovat myös mm. Oulun seutumarkkinointi ja Invest In-toimijat, Ouluseutu Yrityspalvelut, Technopolis Ventures Oulutech ja Oulu Innovation. Tämän lisäksi verkoston kehittymisen kannalta oleellisia ovat myös Oulun seudun ammattikorkeakoulu, MTT ja VTT sekä Life Science -alan rahoittajat.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Globaali liiketoiminta edellyttää vahvaa erityisosaamista sekä osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Suomen perusvoimavara löytyy koulutuksen, tutkimuksen, osaamisen ja luovan pääoman korkeasta tasosta.

Oulun seudun vahvuus on molekyylilääketieteen, biotieteiden ja biotekniikan korkeatasoinen tutkimus, joka tuottaa vuosittain 150-200 alan kansainvälisen julkaisukynnyksen ylittävää artikkelia. Noin kolmanneksen tutkimuksesta arvioitiin sisältävän kaupallisesti mielenkiintoisia tuloksia (Capgemini 2006). Tästä on kyettävä realisoimaan innovatiivista ja kilpailukykyistä liiketoimintaa.

HealthBio -tuote tai -palvelu syntyy laboratoriossa, ja sen jalostaminen rahoituskelpoiseksi tuoteaihioksi vaatii runsaasti kokeellista käytännön työtä. Projekti koostuu kokonaisuuksista: Kilpailukykyiset biotutkimuspalvelut ja Diagnostiikan avoin jalostuslaboratorio. Projektissa luodaan yritysten ja tutkimusyksiköiden yhteistyössä innovaatioiden kehitystä tukeva jalostusympäristö. Tavoitteena on parantaa HealthBio -alalla Pohjois-Suomen, erityisesti Oulun seudun, kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä sekä lisätä Oulun seudun tunnettuutta ja houkuttelevuutta yhteistyökumppanina alan sekä koti- että ulkomaisille yrityksille.

Tutkimuksesta syntyvien tulosten kaupallistamiseen on olemassa erilaisia palveluja, mutta käytännössä niitä ei tarvita ennen kuin tuloksilla on todistetusti kaupallista arvoa. Tämän todistaminen vaatii innovaatiojalostusta eli laboratoriotyötä, jossa osataan huomioida mm. kaupallistamiseen liittyvät vaatimukset, kuten viranomaisvaatimukset, laatu- ja dokumentointiasiat, vasta-aineiden, antigeenien sekä muiden työkalujen tuotantoprosessit, teknologiat ja niiden optimointi. Innovaation systemaattiseen jatkokehittämiseen liittyvä osaamisen, palveluiden ja toisaalta resurssien puute aiheuttaa usein sen, että innovaation kehitystyö on liian hidasta sijoittajien näkökulmasta.

Projektissa luodaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneen kokonaisvaltaisen HealthBio -alan innovaatioympäristön toimintamalli tutkimustulosten kehittämisestä rahoituskelpoisiksi tuoteaihioiksi. Toimintamalli mahdollistaa markkinalähtöisten kilpailukykyisten biopalveluiden kehittämisen. Tavoitteena on tuoda kaupallisesti kilpailukykyiset erityispalvelut yritystenkin saataville tukemaan yritysten t&k-toimintaa sekä edistämään tutkimuspalveluvientiä osana yritysten palveluliiketoimintaa. Projekti luo Ouluun uusia yrityksiä, työpaikkoja, tutkimus-yritysyhteyksiä sekä liiketoimintaa.

Projektissa toteutuvat Oulun kaupungin ja korkeakoulujen puitesopimuksen, Oulun yliopiston ja VTT:n strategisen tutkimusyhteistyön kumppanuussopimuksen sekä Triple Helix työryhmän tavoitteet. Projekti edistää tutkimuslähtöisen tuotteen tai palvelun kehittämistä ja luo edellytyksiä liiketoiminnallisesti kannattavien tuoteaihioiden syntymiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen etenemisestä tiedotetaan Biocenterin verkkosivuilla sekä Oulun seudulla Bioforum Oulun toiminnan kautta. Esimerkiksi katsauksia projektin etenemistä kerrotaan Bioforum Oulu verkostoitumistilaisuuksissa.

Toiminnasta tiedotetaan myös Biocenter Oulun, Oulun yliopiston ja muiden hankkeen toimijoiden (esim. yritysten) omissa tilaisuuksissa. Toiminnasta tiedotetaan lisäksi paikallislehdessä.

Tavoitteena on, että projektin tulokset käyvät esiin yritysten sekä muiden toimijoiden markkinointi- ja myyntimateriaalista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1) Projektin tilannekatsaus 1-2 vuodessa.
2) Projektissa luotuja käytäntöjä tuodaan esiin myös
a) kansallisen HealthBio-klusterin verkoston tapaamisissa / tilaisuuksissa kerran vuodessa.
b) kansallisen Biokeskus Suomi -verkoston tapaamisissa / tilaisuuksissa kerran vuodessa.
3) Oulu Innovation Oy, Bioforum Oulun verkostojen kautta vuosittain
4) Oulun yliopiston ja Biocenter Oulun verkkosivuston kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 080 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 043 493

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 235 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 193 218

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöneutraali projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli parantaa Oulun seudun bioalan kilpailukykyä vahvistamalla verkottumista ja tarjoamalla korkeatasoisia tutkimuspalveluja ja edellytyksiä liiketoiminnan kehittämiseen yrityksiltä vaadittavilla pienemmillä investoinneilla ja riskeillä. Projektissa pyrittiin kehittämään Oulun yliopiston bioalan erikoislaiteresursseista ja asiantuntijaosaamisesta tutkijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön nykyistä paremmin soveltuva tutkimuspalveluympäristö tukemaan tutkimusta ja t&k-toimintaa. Tähän kehitystyöhön liittyi tutkimuspalveluinfrastruktuurin ajanmukaistaminen ja palveluyksiköiden suur- ja pienlaitekannan päivittämistä. Tavoitteena oli lisäksi edistää tutkimuspalveluiden tarjontaa ja myyntiä. Lisäksi pyrittiin suunnittelemaan toimintaympäristönä uutta vasta-aineteknologiaa hyödyntävää diagnostiikan avointa palvelulaboratoriota, joka mahdollistaisi vasta-aineisiin liittyvien innovaatioiden nopeamman testaamisen ja jatkokehittämisen. Yleinen, hyvä toimintaympäristö sekä korkeatasoinen tutkimuspalvelutoiminta lisäisivät Oulun houkuttelevuutta yhteistyökumppanina sekä koti- että ulkomaisille yrityksille.

Oulun yliopiston Biocenter Oulu toimi koko projektin vastuullisena tahona. Projektin päätoteuttaja oli Oulun yliopiston Biocenter Oulu ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö oli hankkeen osatoteuttaja. Projektin palvelutoiminnan arviointi- ja kehitystyöhön osallistui kilpailutettu, ulkopuolinen yritystaho Steinbeis NordOst. Projektiin osallistui osarahoittajana kuusi yritystä, jotka edustavat asiantuntemusta eri osa-alueilta bioalan nykyisinä tai potentiaaleina palveluiden käyttäjinä, tai niiden tarjoajina. Lisäksi useiden muiden alan yritysten kanssa keskusteltiin heidän näkemyksistään ja tarpeistaan kehitysprojektissa. Organisaatioista keskusteluja käytiin mm. MTT:n ja VTT:n edustajien kanssa.

Biopalvelut projektissa kehitettiin Biocenter Oulun tarjoamien ydinosaamispalvelujen tarjontaa, toimivuutta ja laatua. Palveluiden laitekantaa täydennettiin massaspektrometrilaitteistohankinnalla ja hankkimalla useita pienlaitteistoja ja koneita eri ydinosaamispalveluiden käyttöön. Projektin aikana saatiin selkiytettyä palvelutoimintaan liittyviä toimintatapoja. Etenkin yritysasiakkaiden ja yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa tehtävän palvelutoiminnan keskeiset periaatteet sekä tarpeelliset kehittämiskohteet tulivat hyvin esille. Näitä em. asioita olivat esim. hinnoittelu, palveluun ja laitekäyttöön liittyvät sopimusasiat, salassapito sekä palvelun laatuasiat. Näiden asioiden tiedostaminen antaa pohjaa niihin tarttumiselle ja ratkaisemiselle, jotta yliopiston asiantuntijapalvelutoimintaa voidaan edelleen edistää ja laajentaa. Lisäksi yleisesti yliopiston palvelutoimintaan liittyviä esille tulleita asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota ovat mm. julkisilla varoilla hankittujen laitteiden käyttö, EU-rahalla hankittujen laitteiden käyttö, julkisilla varoilla palkatun henkilöstön käyttö palvelutoiminnassa sekä kilpailulainsäädäntö.

Kaikki edellä mainitut laiteinvestoinnit ja niihin liittyvät palvelutoiminnat hyödyttävät alueen bioalan tutkimus- ja T&K-toimintaa pitkään sekä mahdollistavat korkeatasoisten palveluiden tarjoamisen. Projektissa parannettu palvelutoiminta ja sen laajuus ja tasokkuus oli Oulun vahvuutena kansainvälisen yrityksen houkuttelemisessa ja sen tytäryhtiön perustamisessa Ouluun. Lisäksi projektin hankinta edesauttoi selvästi uuden yrityksen perustamista Ouluun, sillä yritys vuokrasi toimintansa alussa käyttöönsä projektissa hankittua uutta laitetta.

Projektin myötä yhteistyö on lisääntynyt yliopiston ja yritysten, sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä. Myös Biocenter Oulun yhteydenpito Business Oulun kanssa on lisääntynyt. Projektissa suunniteltiin palveluiden markkinointia ja tehtiin markkinointimateriaalia, jota on jaettu eri toimijoille.

Biopalvelut projektissa tuotetut vasta-aineteknologiaan liittyvät materiaalit ja menetelmä materiaalin tuottamiseksi on mahdollisesti johtamassa lisensointisopimukseen Oulun yliopiston ja yrityksen välille. Tämä osoittaa, että projektissa testattu vasta-aineisiin liittyvä toimintamalli voi tuottaa nopeasti materiaalia ja tietämystä, jota yritykset voivat edelleen hyödyntää.

Projektissa tuli lisäksi esille uusi, mahdollisesti yritysvetoinen malli yliopiston palvelutoiminnan järjestämiseksi.