Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A31746

Projektin nimi: Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) vaihe 1

Ohjelma: Pohjois-Suomi

Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Projektityyppi: Kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2011 ja päättyy 31.8.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Toteuttajatyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0922484-4

Osoite: Sepänkatu 20

Puhelinnumero: 040-685 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pohjois-pohjanmaa.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pohjois-pohjanmaa.fi/poski

Vastuuhenkilön nimi: Jussi Rämet

Asema: Suunnittelujohtaja

Sähköposti: jussi.ramet(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 040-5863 877

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Yli-Ii, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Hailuoto, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat, maa-ainesyritykset (VR-ratahallinto, Rudus, Lemminkäinen, Morenia, Destia, sekä useat pienemmät alueella toimivat maa-ainesyritykset), Pohjois-Pohjanmaan liitto, AVI, vesihuoltolaitokset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Vesihuoltolaitokset, ELY-keskus, eri oikeustahot, muut viranomaiset

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) / vaihe 1 - hankkeen tavoitteena on turvata hyvän ja laadukkaan pohjaveden saanti vesilaitoksille yhdyskuntien vesihuoltoa varten, laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviainesten ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkkoja ja parantaa tietopohjan hyödyntämistä. Hankkeessa tuotetaan yleissuunnitelma, jossa maa- ja kallioperämuodostumat luokitellaan ensisijaisesti maaainesten ottoon soveltuviksi, osittain soveltuviksi tai maanottoon soveltumattomiksi alueiksi, sekä esitellä ko. luokittelun perusteet. Tuloksia tullaan käyttämään kaavoituksessa sekä maa-aineslain mukaisissa lupaharkinnoissa.

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella kahdessa - kolmessa vaiheessa, niin että lopulta alueen kaikki kunnat ovat mukana. Ensimmäisen vaiheen aikana eli tässä projektissa toimenpiteet kohdistuvat Oulun, Raahen, Oulunkaaren ja Siikalatvan seutukuntien alueille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan lehdissä, seminaareissa, internetissä.
Tiedottamisessa noudatetaan rahoittajan ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alussa laaditaan tiedotussuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 542 114

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 531 272

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 703 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 689 528

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöpositiivinen projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla, vaihe 1 (P-P POSKI 1) -hanke on saatu päätökseen. Hankkeen aikana tutkimuskohteina oli 70 pohjavesialuetta. Lisäksi tutkimuksia tehtiin myös pohjavesialueisiin kuulumattomilla hiekka- ja sora-alueilla sekä useilla kalliokohteilla. Kaikkiaan maastotarkistuksia ja maatutkaluotauksia suoritettiin yli 100:lla hiekka- ja soramuodostumalla ja lähes 50 kalliokiviaineskohteella. Tutkimustulosten perusteella pohjavesialueiden tehdyssä päivityksessä pohjavesiluokituksesta poistettiin 21 aluetta. Aiemmin III-luokan (muu pohjavesialue) pohjavesialueista nostettiin II-luokkaan (vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue) 20 aluetta. Yksi II-luokan pohjavesialue nostettiin I-luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).

Vuoden 2013 lopussa hankealueella oli voimassa olevia kiviaineslupia 360 kappaletta, lupien ottomäärästä oli vuoden lopussa kiviaineksia jäljellä yhteensä 46 miljoonaa kuutiota. Kiviaineksen kulutuksen on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla ja hankealueella kiviainestarve vuoteen 2040 saakka arvioituna on 48 miljoonaa kuutiota.

Hankkeessa kiviaineksen ottoon soveltuvat, osittain soveltuvat ja soveltumattomat harjualueet osoitetaan POSKI luokituksella. Luokitus tullaan esittämään maakuntakaavan kolmannessa vaihekaavassa. Kalliokiviaineksen ottoon soveltuvia kohteita hankealueella on useita.

Hankealueella on runsaasti kiviainesvarantoja, mutta ottoon soveltuvia kohteita on kuitenkin rajallinen määrä. Maa-aineksen ottoon soveltuvat kohteet sijaitsevat pääosin kaukana kulutusalueista. Kiviaineksen käytössä tullaan siirtymään yhä enemmän kalliokiviaineksen käyttöön. Luonnonvarojen kestävän käytön mukaista on käyttää hiekkaa ja soraa korvaavia materiaaleja mahdollisuuksien mukaan, mutta harjujen ainekselle tulee olemaan myös tulevaisuudessa tarvetta.

Hankkeen kotisivut www.pohjois-pohjanmaa.fi/poski