Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A32382

Projektin nimi: Grow Green Nurmes

Ohjelma: Itä-Suomi

Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Projektityyppi: Kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.1.2013 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Nurmeksen kaupunki

Toteuttajatyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0207669-0

Osoite: Karjalankatu 1

Puhelinnumero: 0401045000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nurmes.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nurmes.fi/Resource.phx/sivut/sivut-nurmes-grow-green/index.htx

Vastuuhenkilön nimi: Asko Saatsi

Asema: Kaupunginjohtaja

Sähköposti: asko.saatsi(at)nurmes.fi

Puhelinnumero: 0401045001

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan

Kunnat: Nurmes

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat uusiutuvan energian toimialalla Nurmeksessa toimivat tai sinne sijoittuvat yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat uusiutuvan energian yksityiset ja julkiset loppukuluttajat.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nurmekseen on suunniteltu rakentaa hidasta pyrolyysiä hyödyntävä biohiiltämö. Tämä mahdollistaa Nurmeksen kehittymisen yhdeksi maakuntamme Vihreän teollisuuden keskittymäksi. Nyt avoinna olevan tilaisuuden hyödyntäminen koko Pohjois-Karjalan kasvusysäyksenä edellyttää useiden investointi- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä ja niiden keskinäistä ohjausta. Erityisen tärkeää on, että kasvua voidaan tukea toimialan erityistarpeisiin vastaavalla Vihreällä teollisuusalueella. Kaupungin tekemän strategisen päätöksen mukaan tällainen alue voidaan sijoittaa ja järjestää Nurmeksen Känkkäälästä.
Eri selvitysten mukaan Vihreän teollisuuden yritysten kasvua ja kehitystä voidaan tukea merkittävästi, mikäli toimialan yritykset voidaan sijoittaa maantieteellisesti rajatulle alueelle, jonka sisällä voidaan optimoida yritysten väliset materiaalivirrat ja energian tehokas käyttö sekä muu toiminnallinen ja hallinnollinen yhteistyö. Lisäksi alueella on oltava mm. hyvä raaka-aineen saatavuus sekä hyvät logistiset yhteydet.
Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa tehdään Vihreän teollisuusalueen mallisuunnitelma. Tällä tarkoitetaan julkista ohjeistusta ja esimerkkiä, jota voidaan käyttää apuna vastaavanlaisten ekoteollisten alueiden suunnittelussa myös muualla Suomessa. Mallisuunnitelmassa pilottikohteena käytetään Känkkäälän aluetta, jolloin suunnitelma palvelee myös sen jatkokehittymistä Nurmekseen suunnitteilla olevien uusiutuvan energian yritysten sijoittumiskohteeksi. Suunnitelman teossa hyödynnetään ekoteollisista alueista kotimaassa ja kansainvälisesti saadut kokemukset ja sovelletaan niitä uusiutuvan energian yritysverkostojen näkökulmasta. Valmistunut suunnitelma koostuu kirjallisesta osasta sekä siihen liittyvistä piirustuksista, laskelmista ja kuvauksista. Hankkeen kautta mahdollistettavan toimialan kasvun vaikutukset ovat alueelle merkittävät.
Työn toteutuksesta vastaa määräaikaisesti ajalle 18.3.2013-30.6.2014 palkattava projektipäällikkö. Lisäksi suunnittelutyötä toteutetaan asiantuntijapalvelujen kautta. Hankkeen kustannusarvio on 99 268 € ja sille haetaan tukea 70 % (69 488 €) Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Itä-Suomen EAKR toimenpideohjelman 2007-2013 toimintalinjalta 3 (Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen). Hankkeen omarahoituksesta (30 %, 29 780 €) vastaa Nurmeksen kaupunki.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti hankkeelle palkattava projektipäällikkö. Tiedottaminen toteutetaan Nurmeksen kaupungin www-sivujen kautta sekä sidosryhmille ja paikallismedialle sähköpostitse toimitettavien tiedotteiden kautta. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan sidosryhmien ja yhteistyöhankkeiden www-sivujen kautta. Tavoitteena on, että eri medioista yhteen laskettuna hankkeesta julkaistaan vähintään 8 artikkelia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Maaliskuu 2013 / Tiedotetaan hankkeen ja sen toimenpiteiden aloittamisesta sekä projektipäällikön valinnasta
Toukokuu 2013 / Tiedotetaan hankkeen vertailu- ja tutkimustiedonhaun tuloksista ja johtopäätöksistä (Esimerkkejä onnistuneista ekoteollisuusalueista maailta ja Suomesta)
Lokakuu 2013 / Tiedotetaan suunnitelman alusvasta versiosta ja sen lausuntopyyntökierroksesta
Helmikuu 2014 / Tiedotetaan valmistuneesta suunnitelmasta loppuseminaarin yhteydessä sekä tulosten jatkohyödyntämistä hankkeen päättymisen jälkeen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 487

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 459

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 268

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 228

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöneutraali projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

GROW GREEN NURMES -hankkeen tärkein tavoite on ollut edistää bioenergia-alan kasvua Nurmeksen alueella. Nurmeksen tärkeimpiin elinkeinoihin kuuluva metsäteollisuus on vahva sekä yhteisöverojen tuotolla että vakituisten työpaikkojen määrällä mitattuna. Hankkeen toimissa oli kyse tämän toimialan vahvistamista bioenergian suuntaan. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri tahojen, kuten paikallisten yrittäjien ja päättäjien, ja hankkeiden kanssa.
Hankkeen tavoitteet täytettiin erittäin hyvin. Hankkeen tärkeimmän tavoitteen uusiutuvaan energiaan perustuvan liiketoiminnan kasvun edellytykset on saatu luotua Nurmekseen. Hankkeen ansiosta Känkkäälän asiat ovat edenneet nopeammin kuin ilman hanketta. Hankkeella on ollut myös kaupungin suuntaan aktivoiva vaikutus. Hankkeen ansiosta sekä yritykset että kaupunki oppivat ymmärtämään sen, että ympäristövaikutukset pitää selvittää huolellisesti, kun uutta teollisuutta suunnitellaan Suomeen.
Hankkeen lopputuloksena oli mallisuunnitelma, joka on tarkoitettu työkaluksi esimerkiksi kuntapäättäjille ja kehitysyhtiöille vastaavanlaisen teollisuusalueen suunnittelun avuksi. Vastaavanlaista suunnitelmaa ei ole aiemmin Suomessa tehty.