Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A32757

Projektin nimi: KAivostoiminnan ja MUiden luonnonvarojen hyödyntämistapojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen turvaamiseksi - taustaselvitys (KAMU)

Ohjelma: Itä-Suomi

Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Projektityyppi: Kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2014 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka

Toteuttajatyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0996189-5

Osoite: PL 111 (Yliopistonkatu 7)

Puhelinnumero: 020 610 123

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ymparisto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.syke.fi/fi-FI

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Heikkilä

Asema: Johtava tutkija

Sähköposti: raimo.heikkila(at)ymparisto.fi

Puhelinnumero: 050-3520 888

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat varauksia tehneet, toimintaansa käynnistävät ja jo toimivat kaivos-, matkailu- sekä muut luonnonvaroja hyödyntävät yhtiöt. Kaivosvarauksen tehneet yritykset ja matkailuyrittäjien edustajat on listattu. Kaivostoimintaan liittyvät sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen keskittyvät yritykset on listattu osittain. Matkailuyrittäjät, joihin tähän mennessä on oltu yhteydessä, ovat kiinnostuneista hankkeesta. Kohderyhmiä ovat myös Kainuun kunnat sekä maakuntaliitto. Asukkaiden edustajina tavoitellaan osakaskuntia sekä kylä- ja mökkiläisyhdistyksiä muiden aktiivisesti toimivien, asukkaita edustavien, yhdistysten lisäksi. Hankkeessa kootaan eri alojen toimijoiden verkosto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä ovat kaivosyhtiöiden sekä matkailu- ja maaseutuyritysten lisäksi aluetta hyödyntävät ihmiset asukkaat ja mökkiläiset, mutta myös matkailijat, virkistyskäyttäjät, omatoimimatkaajat, koululaiset ja muut hankkeen tuottamia palveluita hyödyntävät tahot. Hankkeen tuloksia edelleen jalostettuina voidaan hyödyntää myös viranomaistoiminnassa mm. luvituksessa ja valvonnassa. Maakuntakaavoituksessa ja kuntatasolla tuloksia voidaan hyödyntää mm. toimintojen sijoittamisen pohdinnoissa.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KAMU-hankkeen tavoitteena on kartoittaa olemassa oleva tieto ympäristöä hyödyntävien toimialojen, kuten kaivostoiminnan, ympäristövaikutuksista sekä vaikutuksista sosiaaliseen kestävyyteen (kuten työllisyys, ihmisten virkistysalueet) ja talouteen. Tavoitteena on huomioida kaivostoiminnan, matkailun ja luonnonvarojen keräilyyn perustuvan toiminnan koko elinkaari yrityksen, kuten kaivoksen, perustamisesta aina jälkihoitoon asti sekä erilaisten toimintojen vaikutus toisiinsa. Hankkeessa huomioidaan erilaiset kaivos-, matkailu- ja elinkeinoteollisuuden toiminnan skenaariot: 1) toiminta laajenee, 2) olemassaolevat yritykset jatkavat toimintaansa niin kauan kuin toiminta on taloudellisesti kestävää, 3) yrityksiä ajetaan hallitusti alas tai niiden toiminta lopetetaan esimerkiksi muuttuneen markkinatilanteen tai ympäristökysymysten vuoksi. Vaikutukset ympäristöön, työllisyyteen ja talouteen ovat eri skenaarioissa oletettavasti erilaiset, ja niihin liittyy huomattavia epävarmuuksia. Lisäksi osa vaikutuksista liittyen erityisesti on ympäristöön on sidottuja tiettyyn paikkaan. Eri skenaarioihin liittyen kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa, joka sijoitetaan myös karttapohjalle. Tavoitteena on käyttää tuotettua materiaalia pohjana paremman toimintamallin luomisessa. Mallin luomisessa olennaista on omata riittävät tiedot eri toiminta-alojen lähtökohdista ja tarpeista. Varsinainen malli luodaan yhteistyössä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa jatkohankkeessa. Kanssakäymisen kautta tunnistetaan eri tarpeet, niiden lainalaisuudet (toimintojen paikkasidonnaisuus ym), ymmärretään erilaisten vaihtoehtojen vaikutukset mm. taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kokonaisuuteen eri toimintojen koko elinkaaren ajalta tarkasteltuna.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta ja sen eri osa-alueiden käynnistymisestä ja etenemisestä tiedotetaan mm. internetin kautta. Projekti lähestyy eri elinkeinojen ja sidosryhmien edustajia ja viranomaistahoja. Hankkeen lopussa päätulokset kootaan julkaisuksi, jonka avulla varmistetaan tiedon leviäminen hankkeesta. Julkaisuun kerätään saatavilla olevat aineistot liittyen kaivosten, matkailun ja luonnonvarojen keräilytoiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista, ja huomioidaan nykyisiin aineistoihin liittyvät puutteet.

Tavoite on luoda lähtökohdat uudenlaisen toimintamallin luomiselle. Varsinainen malli luodaan jatkohankkeessa tämän kartoitushankkeen tuottamien tietojen pohjalta. Mallin luomisessa keskitytään siihen, miten eri toimijoiden (kaivokset, matkailu, luonnonvarojen keräily eri muodoissaan) erilaiset intressit (mm. sijainti, toimintojen ajoittuminen, toimintatavat) ja toimintojen erilaiset vaikutukset ovat parhaiten sovitettavissa yhteen. Eri toiminnoilla on erilaiset taloudelliset merkitykset niiden elinkaaren aikana ja yksi toiminto tai tuotantolaitos voi estää useamman muun toimintaa. Mikä on eri toimintojen koko elinkaaren ajalta tarkasteltuna Kainuun kannalta paras toimintatapa? Tämän arvion tekeminen auttaa alueen kehittämisen suuntaamisessa. Vaikutuksen arvioinnin tekeminen yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa edesauttaa yhteisymmärryksen syntyä sekä vähentää ennakkoluuloja. Kartoitushankkeen aikana tunnistetut intressitahot pyydetään kommentoimaan jatkohankesuunnitelmaa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana tiedotetaan ainakin internetin ja suorien yhteydenottojen kautta eri tahoja. .

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 350

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöpositiivinen projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Merkittävin tulos on 50-sivuinen tulosraportti, johon on koottu hankkeessa kertynyt tieto kaivostoiminnan ja muiden elinkeinojen suhteista yleensä, ja lisäksi Sotkamon osalta erityisesti, kyselyyn ja paikkatietotarkasteluun perustuen.