Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A32778

Projektin nimi: Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella

Ohjelma: Pohjois-Suomi

Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Projektityyppi: Kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2014 ja päättyy 31.3.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Suomen ympäristökeskus

Toteuttajatyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0996189-5

Osoite: Paavo Havaksen tie 3, PL 413

Puhelinnumero: 0295251000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.syke.fi

Projektin kotisivun osoite: www.syke.fi/hankkeet/Pienvesi-GIS

Vastuuhenkilön nimi: Seppo Hellsten

Asema: Yksikönpäällikkö

Sähköposti: seppo.hellsten(at)ymparisto.fi

Puhelinnumero: 0405004999

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Yli-Ii, Ii, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat vesienhoidon suunnittelusta hankkeen kohdealueella vastaava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, pienvesien suojelusta ja hoidosta valtion mailla vastaava Metsähallitus, Iijoen säännöstelijä PVO-Vesivoima Oy, vesiekologista tutkimusta tekevä Oulun yliopiston biologian laitos sekä vaelluskalakantojen tutkimuksesta vastaava Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kohderyhmät eivät ole hankkeen toteuttajia, vaan osallistuvat hankkeeseen ohjausryhmätyöskentelyn kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat lukuisat kohdealueen pienvesien omistajat (yhteisten vesialueiden osakaskunnat, yksityiset maanomistajat), kaikki ELY-keskukset ja vesistöjä säännöstelevät tahot ja ympäristöministeriön nimeämä pienvesien ennallistamistyöryhmä.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pienvesien tila tunnetaan verraten heikosti, vaikka ne ovat vesiekosysteemien kannalta hyvin merkittäviä, koska ne vaikuttavat sekä hydrologisesti että ekologisesti alapuolisiin vesistöihin ja niiden lajistollinen monimuotoisuus on usein suuri. Pienvesien laatua ja niiden eliöstöä uhkaavat monet ihmisperäiset muutokset ja niiden suojelu- ja kunnostustarpeen arvioimiseksi tarvitaan lisää tietoa pienvesien tilasta. Eräs merkittävä tarve purovesistöjen inventoinnille on pienvesien merkitys kalojen lisääntymiselle erityisesti ihmisten voimakkaasti muokkaamissa vesistöissä.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää GIS-perusteista pienvesien tilan kartoitusta Iijoen vesistöalueella, jonne suunnitellaan lohen ja meritaimenen palauttamista, jolloin on tarpeen selvittää lisääntymiselle ja kalan kulkukäytäviksi soveliaita sivuvesistöjä. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella laaditaan toimintamalli pienvesien kartoitukseen GIS-menetelmillä sekä tiedon hyödyntämiseen käytännössä. Pienvesien tilan ja potentiaalisten vaelluskalojen lisääntymisalueiden ja liikkumisen mahdollistavien ekologisten käytävien inventoiminen edistää Iijoen vesistöalueen suojelu- ja kunnostustoimenpiteiden kohdentamista, alueen monimuotoisuutta sekä uhanalaisten lajien säilymistä ja vaelluskalakantojen tilan vahvistamista.
Projektin tuloksena laaditaan sähköinen opas arviointimenetelmästä, jossa menetelmän kuvauksen lisäksi annetaan ohjeita ja suosituksia sen soveltamiseen. Lisäksi esitetään karttapohjaisesti Iijoen vesistön alaosan pienvesistä löytyneet mahdolliset vaelluskalojen poikastuotantoalueet ja luonnonmukaisiksi ohitusuomiksi soveltuvat uomat. Projektin tuloksia voivat hyödyntää ympäristöviranomaiset, kalavesien hoidosta vastaavat vesialueiden omistajat ja vesivoimantuottaja vaelluskalojen lisääntymis- ja kulkumahdollisuuksien parantamisessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille perustetaan oma hankesivu www.syke.fi -sivustolle. Projektin etenemisestä tiedotetaan tärkeimmille kohderyhmille suoraan ja hankkeen alussa ja lopussa julkisella lehdistötiedotteella. Loppuraportti julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja toimitetaan hankkeen toteuttajan toimesta kohderyhmille. Tuloksia tullaan esittelemään ympäristöhallinnon koulutustilaisuuksissa ja neuvottelupäivillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2014
Suora tiedotus tärkeimmille sidosryhmille
Lehdistötiedote hankkeen käynnistymisestä
Hankesivut www.syke.fi -sivustolle

2015
Loppuraportin julkaiseminen hankesivuilla
Loppuraportin toimittaminen tärkeimmille sidosryhmille
Lehdistötiedote hankkeen tuloksista
Tulosten esittely ympäristöhallinnon koulutustilaisuuksissa ja neuvottelupäivillä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 294

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 294

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 058

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöpositiivinen projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pienvesien tila tunnetaan verraten heikosti, vaikka ne ovat vesiekosysteemien kannalta hyvin merkittäviä. Pienvesien laatua ja niiden eliöstöä uhkaavat monet ihmisperäiset muutokset. Niiden suojelu- ja kunnostustarpeen arvioimiseksi tarvitaan lisää tietoa pienvesien tilasta. Ei ole kuitenkaan realistista kartoittaa kaikkia pienvesiä maastotutkimuksilla, vaan erityyppisten pienvesien levinneisyys voitaisiin kartoittaa paikkatietopohjaisin menetelmin. PienvesiGIS-hankkeen tarkoituksena oli kehittää GIS-perusteista pienvesien tilan kartoitusta Iijoen vesistöalueella. Menetelmää hyödynnettiin selvitystyössä, jossa kartoitettiin vaelluskalojen lisääntymiselle soveliaita Iijoen sivuvesistöjä. Hankkeessa laadittiin myös toimintamalli pienvesien kartoitukseen GIS-menetelmillä.
Projektin tuloksia hyödyntämällä voidaan saada arvokasta lisätietoa purojen tilasta niiden suojelun, hoidon ja kunnostuksen tueksi. Luonnonmukaisiin ohitusuomiin liittyvien lisääntymisalueiden palauttaminen tukisi vaelluskalakantojen säilymistä ja niiden luontaista lisääntymistä.
Purojen tilan arvioinnin kehittäminen ja toteutus on nostettu pienvesien kunnostus- ja suojelustrategian yhdeksi kärkiteemaksi, mikä tukee GIS-pohjaisen menetelmän jatkokehitystyötä ja käytäntöön soveltamista. Selvitystä luonnonmukaisten lisääntymisalueiden palauttamisesta voidaan hyödyntää pyrkimyksissä elvyttää Iijoen vaelluskalakantoja. Tätä tavoitetta tukee, että Iijoki on yksi kalatiestrategien kärkikohteista Suomessa.
Hankkeen toteutti Suomen ympäristökeskus. Hankkeen kohderyhmänä olivat vesienhoidon suunnittelusta vastaavat viranomaiset sekä Iijoen käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät sidosryhmät.