Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: A32862

Projektin nimi: Kehittynyt vesien käsittelyn pilotointiympäristö KEVEYS

Ohjelma: Itä-Suomi

Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Projektityyppi: Sekä investointi- että kehittämisprojekti

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.8.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajan nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Toteuttajatyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Osoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 017 - 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Eero Antikainen

Asema: Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Sähköposti: eero.antikainen(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 - 785 6325

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinasta kohderyhmää ovat kaivosalan yritykset sekä alan laitetoimittajat (vedenpuhdistusteknologiat yms. cleantech-alan yritykset) ja kemikaalivalmistajat. Lisäksi projektin kohderyhmää ovat tutkimuslaitokset sekä koulutusorganisaatiot, joilla on kaivosalaan liittyvää toimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta vaikuttaa välillisesti kaivosten jätevesien piirissä oleviin asukkaisiin, kun projektin tuotoksena syntyvien pilot-laitteistojen avulla päästään kehittämään kaivosten vesienkäsittelyä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi projekti edesauttaa myös muitten runsaasti vettä kuluttavien teollisuusalojen vedenkäsittelyratkaisuitten kehittämistä ml. sellu- ja paperiteollisuus.

3.4. Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

3.5. Osallistuvien muiden organisaatioiden lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopion tiedepuiston alueella on merkittävä osaamiskeskittymä liittyen kaivosten vesiturvallisuuteen. Tätä osaamiskeskittymää halutaan systemaattisesti kehittää sekä vahvistaa vastaamaan kaivosteollisuuden alati kasvaviin tarpeisiin ratkaista kaivosten ympäristöongelmia uusin teknologiainnovaatioin.

Kaivosteollisuuden jätevesien käsittelyn keskeisimmät kehittämistarpeet tänä päivänä liittyvät liukoisten metallien, sulfaatin, typen yhdisteiden, sekä kiintoaineen poistotarpeisiin jätevesistä. Näiden komponenttien poistaminen jätevesistä edellyttää erilaisten puhdistusteknologioiden soveltamista ja kehittämistä. Mm. liukoisten metallien poisto edellyttää selektiivisten saostuskemikaalien käyttöä yhdessä tehokkaitten kiintoaineen erotustekniikoiden kanssa. Varsinkin pienten, alle 1 ppm metallipitosiuuksien ja eteenkin uraanin poistaminen on hyvin haasteellista erilaista vesistä. Sulfaatin ja typen, sekä orgaanisen aineksen poistaminen teollisuuden jätevesistä voidaan toteuttaa puolestaan mikrobiologisten prosessien avulla.

KEVEYS-hankkeen tavoitteena on kehittää Kuopion tiedepuiston alueelle uusimpia teknologioita hyödyntävä pilotointiympäristö kaivosten vesien käsittelyyn. Laitteistoja voidaan soveltuvilta osin soveltaa myös muitten teollisuusalojen, kuten sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien käsittelymenetelmien kehittämiseen.

Laitteistohankinnat koostuvat seuraavista osakokonaisuuksista:
- Täytekappalereaktorilaitteiston suunnittelu ja hankinta typen ja sulfaatin, sekä orgaanisen aineksen poistoon jätevesistä.
- Kehittyneitä erotustekniikoita hyödyntävän koelaitteiston suunnittelu ja hankinta erilaisten lietteiden, kemikaalisakkojen sekä kiintoaineen erotukseen jätevesistä.
- Vesi XRF -analyysilaitteen hankinta tukemaan pilot-kokeiden toteutusta (UEF vastuutaho-na)
- Valvomojärjestelmän suunnittelu ja hankinta pilot-laitteistoille

Vesienkäsittelylaitteistojen hankinnat edustavat uusia innovatiivisia tekniikoita, joita tutkimuskonsortio voi hyödyntää poikkitieteellisessä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa. Hankinnat toteutetaan yhteistyössä Savonia-amk:n, Itä-Suomen yliopiston sekä GTK:n kanssa, mikä mahdollistaa kattavan ja innovatiivisen laitteistokannan muodostumisen Kuopion tiedepuiston alueelle, sekä entistä tiiviimmän yhteistyön ko. toimijoiden välillä. Vesien käsittelyteknologioiden pilotointiympäristö täydentää laitehankintoja, joita on toteutettu konsortion aikaisemmissa ja meneillään olevissa hankkeissa, mikä mahdollistaa kaivosten vedenkäsittelyprosessien entistä kokonaisvaltaisemman optimoinnin ja uusien innovaatioiden kehittämisen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä sekä toteutuksesta tiedotetaan toteuttajaolrganisaatioiden internbet-sivuilla. Lisäksi projektin päättyessä laaditaan tietokortit pilotointiympäristöstä ja sen eri laitteistoista. Näitä tietokortteja hyödynnetään pilotointiympäristön tunnettavuuden kehittämisessä sekä markkinoinnissa sidosryhmille. Tietokortit tallennetaan lisäksi saataville toteuttajaorganisaatioiden internet-sivuille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käynnistämisestä laaditaan lyhyt tiedote tallennettavaksi jokaisen opsatoteuttajan nettisivuille projektin ensiämmäisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen.

Tarvittaessa nettisivuilla tiedotetaan myös projektin ajankohtaisista asioista.

Tietokortit laaditaan projektin loppuvaiheessa, kun laitteistot on hankittu ja integroitu osaksi Kupoion tiedepuiston laitekantaa. Tietokortit tallennetaamn saataville kunkin osatoteuttajan nettisivuille ennen projektin päättymistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 617 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 617 280

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 701 212

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 703 712

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Ympäristö: Ympäristöpositiivinen projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kaivannaisteollisuuden toiminnot ovat lisääntyneet Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Samalla ovat lisääntyneet tarpeet etsiä uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden aiheuttamien ympäristövaikutusten, erityisesti vesipäästöjen, hallintaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Toisaalta tämä osa-alue tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sellaisille toimijoille ja yrityksille, jota kykenevät kehittämään kustannustehokkaita puhdistus- ja monitorointiratkaisuja kaivannaisteollisuuden tarpeisiin.

Kaivannaisteollisuuden jätevesien käsittelyn keskeisimmät kehittämistarpeet liittyvät liukoisten metallien, sulfaatin, typen yhdisteitten, sekä kiintoaineen poistotarpeisiin jätevesistä. Näiden komponenttien poistaminen jätevesistä edellyttää uusien kehittyneitten puhdistusteknologioitten sekä veden laadun monitorointimenetelmien soveltamista ja kehittämistä monialaisessa yhteistyössä.

KEVEYS-hankkeessa luotiin Kuopion tiedepuiston alueelle uusimpia teknologioita hyödyntävä pilotointiympäristö kaivosten vesien käsittelyn sekä vedenlaadun monitoroinnin kehittämiseen. Laitteistoja voidaan soveltuvilta osin soveltaa myös muitten teollisuusalojen, kuten sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien käsittelymenetelmien kehittämiseen. Erityisenä kehittämiskohteena KEVEYS-hankkeessa oli valmiuksien luominen liukoisten metallien, erilaisten kiintoainesaostumien, sekä typen yhdisteitten ja sulfaatin poiston tutkimiseen ja kehittämiseen kaivosvesistä. Pilotointiympäristö mahdollistaa mm. uusien kemikaali-innovaatioiden sovelluskehityksen sekä niiden toimivuuden demonstroinnin kokeellisesti kaivosvesien puhdistukseen.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin uusimpia teknologioita hyödyntävän valvomon pilottiympäristö veden laadun monitorointia varten. Tavoite on saattaa kaivos- ja vesilaitostoimijoiden tietoisuuteen nykyteknologioiden tuomia uusia mahdollisuuksia vedenlaadun seurannan ja laadun parantamisen kehittämiseen. Kyseinen monitoroinnin pilottiympäristö muodostuu jatkuvatoimisiin vedenlaatumittauksiin kytketystä valvomoympäristöstä (tilannekuvajärjestelmä), sekä toimijan ja asiantuntijaorganisaatioiden kommunikointikanavaksi kehitetystä wiki-ympäristöstä (tapahtumatietoa tallentava vesiturvallisuuden järjestelmä). Valvomojärjestelmä mahdollistaa mm. erilaisten puhdistusprosessien ja ympäristön tilan seurannan keskitetysti havainnollisen tilannekuvajärjestelmän kautta.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat:
- Valvomojärjestelmän suunnittelu ja hankinta
- Täytekappalereaktorilaitteiston suunnittelu ja hankinta typen yhdisteitten ja sulfaatin, sekä orgaanisen aineksen poistoon jätevesistä
- Kehittyneitä erotustekniikoita hyödyntävän koelaitteiston suunnittelu ja hankinta erilaisten lietteitten, kemikaalisakkojen sekä kiintoaineen erotukseen jätevesistä
- TXRF-laitteiston hankinta metallipitoisuuksien monitorointiin ja seurantaan kaivosvesistä sekä niiden puhdistusprosesseista

KEVEYS-hanke toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoulun, GTK:n sekä Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä. Yrityskumppaneina projektissa olivat Agnico Eagle Finland Oy sekä Ylä-Savon Vesi Oy.

Hankkeen aikana luotua pilottiympäristöä hyödynnetään jatkossa vedenkäsittelymenetelmien sekä veden laadun monitorointimenetelmien tutkimus- ja tuotekehitysympäristönä yhteistyössä Kuopion tiedepuiston toimijoiden sekä alalla toimivien yritysten kesken.