Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10074

Projektin nimi: Miktech yrityshautomo

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin teknologiakeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0600598-8

Osoite: Graanintie 5

Puhelinnumero: 015 361 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.miktech.fi

Projektin kotisivun osoite: IdeaSavo 2011 kilpailulla on omat internetsivut osoitteessa www.ideasavo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Sorasahi

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: vesa.sorasahi(at)miktech.fi

Puhelinnumero: 0440 361 609

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alkavat tai juuri aloittaneet
- hyvän kasvupotentiaalin omaavat osaamisintensiiviset yritykset
- korkeaan teknologiaan ja olemassa olevia innovaatioympäristöjä hyödyntävät teknologiayritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillesesti esim. opiskelijat, opinnäytetyöt, työharjoittelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 75, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 37, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi tarvitsee uusia kasvuyrityksiä, jotka myös työllistävät. Uusia kasvuyrityksiä syntyy ja kehittyy vain turhan harvoin ja hitaasti. Yrityshautomopalvelut keskittyvätkin juuri tähän perusongelmaan. Palvelulla lyhennetään hautomoyrityksen polkua startista menestyväksi yritykseksi. Keskeinen arviointikriteeri on menestyneet yritykset. Tällöin on osattava valita potentiaalisia menestyjiä ja kehittää yrityshaudontaa räätälöidympään suuntaan.
Hautomo aktivoi ja tunnistaa tehokkaasti uusien yritysaihioita ja valmistelee ne yrityksiksi toimivaksi osoittautuneessa esihautomoprosessissa.
Miktech -yrityshautomon tehtävänä on auttaa parhaat liikeideat ja yritystaimet kasvuun, menestykseen ja kansainvälisyyteen. Palvelut on suunnattu erityisesti korkean teknologian ja korkean osaamistason yrityksille, joilla on vahva sisäinen halu kasvaa ja menestyä. Yrityshautomo tarjoaa apua uusille yrityksille oman liiketoiminnan suunnittelun, käynnistämisen ja kehittämisen alueilla.
Varsinaisen liiketoiminnan kehityspalveluiden lisäksi yrityshautomo tarjoaa asiakasyrityksilleen myös toimitila ja toimistotekniikkapalveluita. Olemme tuotteistaneet palvelumme selkeiksi kokonaisuuksiksi, joista hautomoyritykset voivat valita käyttöönsä itselleen parhaiten sopivat ja tärkeimmiksi kokemansa osiot. Miktech -yrityshautomo tarjoaa tukevan pohjan aloittavalle yritykselle ja mahdollistaa yrityksen nopean kasvun laajan asiantuntija- ja suhdeverkostonsa avulla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektilla on omat nettisivut www.miktech.fi/yrityshautomo sekä Mikkelin teknologiakeskus Oy:n oma asiakaslehti Miktech. Tiedottaminen tapahtuu pitkälti yhteistyökumppaneiden kautta (TE-keskus, Uusyrityskeskus Dynamo, HKKK/Pienyrityskeskus, työvoimatoimistot, kuntien elikeinoasiamiehet, Miset Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu, YTI, Yliopistokeskus, yrittäjäjärjestöt, Tekel-verkosto, YritysSuomi).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja etsiminen tapahtuu kansallisesti Tekel-verkoston kautta. (Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 30 jäsentä yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. TEKEL kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatioympäristöjä).
Hyvällä käytännöllä tarkoitetaan tässä uutta, nykyistä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa toimintatapaa, jota voidaan soveltaa Etelä-Savossa. Hyvien käytäntöjen etsimisellä muualta voidaan saada lisäarvoa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 599 976

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 549 019

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 715 961

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 693 395

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Uusien kasvuyritysten synnyttäminen vaatii riittävän laaja-alaista ideoiden haravointia ja yhteiskunnan tukea alkuvaiheessa. Osaamispohjaisten ja teknologiayritysten toimintakenttä on erittäin haasteellinen. Nopeasti muuttuvan ja globalisoituvan ympäristön haasteisiin vastaaminen vaatii nopeaa reagointia sekä yrittäjiltä itseltään, että heille kehityspalveluita tarjoavilta organisaatioilta. Apu pitää löytyä läheltä ja nopeasti.

Kasvuyritysten avaimet ovat kasvuhakuisten ja asiansa osaavien yritysjohtajien käsissä. Miktechin rooli on ollut toimia yritysjohdon sparraajana ja yrityksen kehittämiskumppanina. Meidän perustehtävämme on auttaa yritystä kasvun alkuun kehittämällä yhdessä yrityksen toimivan johdon kanssa sen liiketoimintakonseptia ja vahvistamalla yrittäjien liiketoimintaosaamista. Alkavan yrityksen osalta kumppanuussuhde syntyy yleensä jo useita kuukausia ennen yrityksen perustamista, alkaen yritysidean jalostamisella liiketoimintamalliksi ja –suunnitelmaksi. Yritystoiminnan käynnistämisen jälkeen asiantuntijamme toimivat yritysjohdon asiantuntijoina, auttaen ja neuvoen.

Miktech Oy on tuottanut kasvuyrittäjyyteen tähtääviä yrityshautomopalveluita Mikkelissä ja Pieksämäellä 1.7.2005 alkaen. Viiden vuoden aikana yrityshautomon toimenpiteiden piirissä on ollut useita kymmeniä innovatiivisia erityyppisiä teknologiayrityksiä. Miktech Oy on kehittänyt jatkuvasti esihautomo- sekä hautomotoimintaa ja hautomokonsepti on kehittynyt ja laajentunut viiden vuoden aikana huomattavasti. Kehitystyön tulokset näkyvät jo nyt. TEKEL (Teknologiakeskusten liitto) palkitsi vuonna 2009 Miktech yrityshautomoyrityksen kunniamaininnalla vuoden hautomoyrityskilpailussa. Keväällä 2009 Miktech yrityshautomoyritys tuli toiseksi valtakunnallisessa Venture Cup liikeideakilpailussa.

Alkavien teknologiayritysten liikkeelle lähdön ja kehittymisen suurimpia pullonkauloja on, mistä saada toimintaan tarvittava rahoitus. Pääomasijoittajat eivät kovin herkästi lähde mukaan yritykseen, jolla ei ole vielä kaupallisia näyttöjä - on vain paperilla olevia suunnitelmia. Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiassa on alustava suunnitelma perustaa Mikkeliin erillinen Start Up -yritysten rahasto, joka sijoittaisi käynnistämisvaiheessa oleviin osaamis- ja teknologiaintensiivisiin yrityksiin alkupääomaa, joka helpottaisi mm. yrittämisen perustamista. Sijoitettavat summat olisivat muutamasta tuhannesta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon.