Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10081

Projektin nimi: Laajakaista hyödyksi II Kainuun sähköisten palveluiden kehittämis- ja tukihanke, jatko

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Nuotta ry

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 1578038-8

Osoite: Kasarminkatu 24

Puhelinnumero: 08-628427

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunnuotta.net

Projektin kotisivun osoite: www.etatuki.fi, www.kainuu.tv

Vastuuhenkilön nimi: Veli-Matti Karppinen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: veli-matti.karppinen(at)kajaani.net

Puhelinnumero: 040 5853645

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuulaiset perheet, yksittäiset kansalaiset, yritykset jotka tarvitsevat käyttöönoton tukea. Kuntien ja maakuntakuntayhtymän sähköisten palvelujen tuottajat, sisällöntuotantoyritykset, nuoret, syrjäytyneet henkilöt, tietoyhteiskuntapalveluja tarvitsevat yritykset ja järjestöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maaseudun ja taajamien kehittämishankkeet.
Kansalaisten ja yritysten käyttämien sisällöntuottaja yhteisöt, organisaatiot ja yritykset.
Yritysten tukiorganisaatiot
Julkisen sektorin sisällöntuottajat
Aikuiskoulutus ja etäopetuspalvelujen tuottajat.
Kuntien asiointipalvelujen tuottajat.
Verohallinto
Pankit
Kansalaisten sähköistä vuorovaikutusta toteuttavat tahot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 200, joista naisia 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laajakaista hyödyksi II

1. Tausta
KPO:n arvion mukaan yli 7000 uutta liittyjää tulee laajakaistan piiriin Kainuussa. Näistä yli 30% tarvitsee käyttöönoton tukea. Tarvitaan käyttöönoton sähköiset palvelut ja verkkopalvelukeskukset (nettikioskit)
2. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tukea tietoyhteiskunnan palvelujen joustavaa kehittymistä kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa Kainuussa, tukemalla mm. laajakaistan ja sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja organisoimalla verkkopalvelupisteiden ylläpitoa maakunnassa.
Tavoitteena on, että ja käytön tuki on vakiintunut osaksi palvelujen tuottajien toimintaa.
Toiminnasta 50% on tavoitteiden mukaista koulutusta ja tutorointia tukevaa kehittämistyötä ja 50% tutor- ja koulutustoimintaa.
Hankkeessa toteutetaan yhteensä 2100 oppilastyöpäivää, jotka jakaantuvat seuraavasti: Tutorointiin(henkilökohtainen tuki), etätukeen ja ryhmäkoulutukseen. Pysyviä verkkopalvelupisteitä (nettikioskit) perustetaan lisää ja olemassa olevat palvelupisteet ajanmukaistetaan yhteensä 50 pysyvää verkkopalvelupistettä. Hanke ei kustanna investointeja, vaan rakentaa keskusten ylläpitoverkoston.
Rakennetaan laajakaistan käyttöönottoa tukeva vertaistukiverkosto maakunnassa

2. Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat taajamien ja maaseudun pk-yritykset, kolmas sektori, sähköisten palvelujen tuottajat, kylä- ja taajamien asukasyhdistykset, julkinen sektori ja kaikki maakunnan asukkaat.

3. Toimenpiteet

Tukipalvelut
Laajakaistan käyttöönoton ja käytön sekä sähköisten palvelujen tuki tapahtuu konkreettisesti kodeissa, yrityksissä, kouluissa ja yhdistyksissä, auttaen käyttäjiä tekniikan ja toiminnan käynnistämisessä sekä nopeuttaa kehittyvien sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Tukipalvelun toteuttamisessa kehitetään etätukipalvelua ja netti-tv:n mahdollisuuksia koulutusten järjestämisessä. Hanke osallistuu ja kehittää verkkopalveluja yhteistyössä muiden sähköisiä palveluja tuottavien hankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Verkkopalvelupisteiden pysyvä malli
Hanke tukee palvelupisteiden perustamista ohjaamalla ja opastamalla niiden käyttöönottoa ja käyttöä. Hanke rakentaa mallin, jolla verkkopalvelupisteiden pysyvä ylläpito voidaan turvata. Hanke ei kustanna laitteistojen, ohjelmistojen ja yhteyksien hankintaa eikä ylläpitoa.

Vertaistukiverkosto
Rakennetaan osana koulutustoimintaa laajakaistan käyttöönottoa tukeva vertaistukiverkosto maakuntaan.

5. Yhteistyökumppanit

Kainuun Puhelinosuuskunta
Kajaanin yliopistokeskus
Pankit
Kainuun kylä- ja asukasyhdistykset
IT- alan yritykset
Kainuun Maakunta kuntayhtymä
Kainuun kunnat
Muut hankkeet

6. Hankkeen kesto
Hanke toteutetaan ajalla 1.04.2008 - 31.12.2009

7. Yhteystiedot
Kainuun Nuotta ry
Veli-Matti Karppinen
Toiminnanjohtaja
VR:n asema-aukio II krs
87100 Kajaani
p. 08 628427

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa hyödynnetään painoviestintää, sähköistä viestintää ja henkilöiden vuorovaikutukseen perustuvaa viestintää. Tiedotuksessa hyödynnetään hallinnoijan ja yhteistyökumppaneiden verkostoja. Henkilökohtainen vuorovaikutus, alueella ilmestyvät lehdet, verkkojulkaisut ja muu media toimivat tiedotuskanavina. Hanke valmistaa esitteen ja verkkojulkaisutilan hallinnoijan sivustoille.

Hankkeen viestinnässä kiinnitetään huomiota koko verkoston sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyökumppaneitten väliseen viestintään. Hankkeen onnistumisen edellytyksiä on saada verkoston kaikki henkilöt sitoutumaan toimintaan.

Viestinnässä käytettäviä välineitä ovat:

Tiedotustilaisuudet
Hanke järjestää eri puolille Kainuuta hankkeeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia

Henkilökohtainen vuorovaikutus
Verkoston osapuolet toimivat toiminnan viestijöinä omalla alueillaan tuoden esille kehittämistarpeita.

Alueilla ilmestyvät lehdet
Tarjotaan julkaisuvalmista materiaalia valta- ja paikallislehtiin sekä erilaisten yhdistysten lehtiin. Koulutustilaisuuksiin kutsutaan toimittajia tekemään juttuja lehtiinsä.

Esite
Hankkeelle tehdään esite, jota jaetaan mm. operaattoreiden, yhteistyökumppaneiden ja kylien toimipisteisiin.

Tietoverkot
Hyödynnetään hankittuja sähköpostiverkostoja ja mm. Kainuun tapahtumakalenteria.

WWW-palvelu: Omat internet sivustot/desk top sivustot

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen ja tuloksien levittämien tapahtuu yhteistyökumppaneiden verkostojen avulla ja se on pääosin jatkuvaa. Tämä toimintaperiaate on tärkeää, koska hankkeen verkoston täytyy olla tavoitteisiin sitoutunut ja motivoitunut.

2008. Esite, internet perussivustot ja henkilökohtainen vuorovaikutus ja sähköinen viestintä hankeverkoston sisällä Hyödynnetään painetun viestinnän mahdollisuuksia, esim. lehtibuffit, tiedotustilaisuudet yms. Tiedotustilaisuudet eri puolilla Kainuuta
2009. Desktop sivustojen avulla tapahtuva viestintä avataan. Hyödynnetään painetun viestinnän mahdollisuuksia ja järjestetään tiedotustilaisuudet eri puolilla Kainuuta. Henkilökohtainen viestintä tukihenkilöiden ja Nuotta ry:n verkoston avulla.
Järjestetään lehdistötilaisuus hankkeen lopputuloksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 249 558

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 238 456

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 284 185

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 276 134

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet ja toteutus:
Toiminta | Tot. | alle 65 | Otp | alle 65 | Tav. otp
Tutorointi | 820 | 385 | 410 | 193 | 470
Ryhmäkoulutukset | 620 | 428 | 731 | 497 | 630
Etätuki | 466 | 299 | 78 | 50 | 1000
Yhteensä | 1881 | 1096 | 1200 | 725 | 2100
Osallistujamäärän tavoite 2700 henk.

Laajakaistan käyttöönoton ja käytön sekä sähköisten palvelujen tuki asiakaskohtaisesti ja ryhmäkoulutusten avulla:
Hankkeen järjestämät koulutukset kehittivät aidosti Kainuun väestön tietotekniikkaosaamista erityisesti haja-astutusalueilla. Hanke onnistui kansalaisten opastamisessa ja kouluttamisessa erinomaisesti, niin kannettavan luokkansa, haja-asutusalueella toimivien langattomien laajakaistayhteyksien hyödyntämisen kuin erinomaisten kouluttajiensa ansiosta.

Tietoyhteiskunnan toimintojen etätukipalvelumallin rakentaminen, sisältäen erilaiset vuorovaikutteiset ja itsenäistä työtapaa hyödyntävät menetelmät:
Kansalaisten neuvonnassa ja opastuksessa etätuki.fi -palvelu on ollut hankkeen kiitettävä tulos. Palautteen perusteella palvelu on tarpeellinen ja sen tarve tulee tulevaisuudessa yhä korostumaan. Mallin avulla sekä julkinen että yksityinen sektori voivat toteuttaa sähköisten palvelujensa tuen edullisesti ja tehokkaasti.

Verkkopalvelupisteiden pysyvän mallin rakentaminen:
Hankkeessa selvitettiin nettikioskipisteiden nykytilanne ja mahdollisuudet pisteiden ajanmukaistamiseen. Verkkopalvelupisteet itsenäisinä pisteinä eivät ole osoittautuneet toimivaksi palvelumuodoksi, joten ne rakentuvat osaksi Palvelukeskus- mallia, joka mahdollistaa tuetun etäpalvelun. Toteutus edellyttää yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Tietoyhteiskunnan palvelujen ja käyttöönoton kehittäminen ja verkostoituminen:
Hanke on välittänyt tietoa sekä itse järjestämissään että muiden tilaisuuksissa sekä osallistunut verkkopalvelujen kehitystyöhön, mm. netti-tv ja etatuki.fi sivusto. Sekä tiedottamisessa että verkkopalvelujen ja niiden käyttöönoton kehittäjänä hanke onnistui hyvin ja ylsi asetettuihin tavoitteisiin.

Sähköisten palvelujen keskitetty käyttöönotto- tukitoiminta kaikkien sähköisten palvelutuotantojen osalta:
Hanke toteutti keskitettyä sähköisten palvelujen tukitoimintaa ryhmäkoulutusten, henkilökohtaisen tutoroinnin ja etätukipalvelujen muodossa. Ajatuksena oli, että kaikki tukipalvelut hoidetaan keskitetysti yhdestä paikasta. Tämä malli osoittautui hankkeen aikana käyttökelpoiseksi, koska tuen tarve on hyvin erilaista ja kohdistuu eri osa-alueisiin.

Maakuntaan syntyy laajakaistaverkkojen tukihenkilöverkosto:
Hanke käynnisti vertaistukihenkilöverkoston rakentaminen lähettämällä kyläyhdistyksille kirjeen viikolla 20/2010. Lisäksi kuntien maaseutusihteereille lähetettiin asiasta tiedote. Ilmoittautumisajan loppuun mennessä ilmoittautumisia saatiin vain 3 kappaletta kahdelta eri kylältä. Verkoston rakentamista ei voitu toteuttaa suunnitellussa muodossa vähäisestä kiinnostuksesta johtuen, vaan tukipalveluja kehitetään etätukipalvelujen ja siellä tapahtuvan alueellisen yhteistyökumppanuuden kautta.

Tulokset:
Etätuki-palvelu
Etätukisovellus, www.etatuki.fi, julkaistiin 5.10. Kainuun Puhelinosuuskunnan HelpDesk liittyi toimijaksi sivuston online-tukeen syyskuussa 2009. Sivuston kautta voi suoraan ottaa yhteyden tukihenkilöön ja tukihenkilö asiakkaan niin halutessa esim. asentaa ohjelmia asiakkaan tietokoneelle etäyhteydellä.
Asiakaspalautteen perusteella palvelu on varsin tarpeellinen ja tukipalveluiden tarve tulee tulevaisuudessa yhä korostumaan, kun nopeiden valokuituverkkojen myötä yhä useampi julkisen sektorin palveluista siirtyy verkkoon.

Netti-tv
Hanke rakensi Internet-sivuston, www.suomen.tv, suorien netti-tv lähetysten testausympäristöksi toukokuussa 2008. Tammikuussa 2010 hankittiin verkko-osoite www.kainuu.tv. Portaaliin toteutettiin mm. dokumentti Kainuun katoavat kyläkoulut. Lähetyksellä oli n. 8000 katselijaa ja se herätti paljon keskustelua.
Netti-tv on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi paikallisten ohjelmien toteuttamisessa harrastajavoimin. Lisäksi se on toimiva ratkaisu erilaisissa verkossa tapahtuvissa koulutus- ja tukipalveluissa.

Kaapelimodeemien lainaus kirjastosta
Yhteistyössä Kajaanin kaupungin kirjaston ja KPO:n kanssa toimitettiin kirjastolle 5 kpl kaapelimodeemeja lainattavaksi kirjaston asiakkaille. Toiminnan tavoitteena on tarjota Kajaanilaisille mahdollisuus tutustua nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin sähköisten palveluiden käytössä. Hanke toteutti asennus- ja käyttöohjeet sekä huolehti tarvittavasta käyttötuesta. Huhti-elokuu 2010 välisenä aikana laitteita on lainattu 87 kertaa joten seurantapalaverissa todettiin toiminnan lähteneen hyvin käyntiin. Positiivisen palautteen perusteella kokeilu on osoittautunut onnistuneeksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden tutustua ennakkoon nopeiden yhteyksien Internet-maailmaan ja näin edistää valokuituverkkojen käyttöönottoa.