Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10082

Projektin nimi: Spinnovaattori

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Lumikontie 2

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankkeen aikana välillisiä verkkosivuja: www.tekeva.lappia.fi/ ja liike.tokem.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Eero Pekkarinen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: eero.pekkarinen(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 0400 690 966

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Kemi, Pello, Tornio, Muonio, Tervola, Keminmaa, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisen kohderyhmänä ovat Koulutuskuntayhtymä Lappian opiskelijat - sekä ammattikorkeakoulun että ammattiopiston puolella, nuoret ja aikuisopiskelijat. Opiskelijat voivat tulla Spinnovaattoritoimintaan ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kaikilta koulutusaloilta. Opiskeljoiden mukaantulon edellytyksenä on, että heillä on kehityspotentiaalia omaavia yritysituja tai -ideoita (innovaatioprosessin alkupäässä) tai halua yritysitujen ja liiketoiminnan ideointiin ja jatkokehittämiseen. Opiskelijat voivat suorittaa hankkeen avulla opintoja, jotka ovat osana heidän tutkintoaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyvät myös Koulutuskuntayhtymä Lappian opettajat ja henkilökunta uuden osaamisen ja uusien opetusmentelmien ja -sisältöjen kautta. Tavoitteena on myös toimia tiiviissä yhteistyössä seutukunnan yrityshautomon kanssa, jonne esihautomosta irtautuva yritys voi joustavasti siirtyä ja tätä kautta yrityshautomoon saadaan uusia asiakkaita. Tuloksista hyötyvät seutukunnan yritykset ja seutukunta lisääntyvän yritysaktiviteetin kautta .

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Spinnovaattori-hankeen tarkoituksena on luoda toimintamalli esihautomotoiminnalle Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian opiskelijoille. Esihautomotoimintaa tullaan jatkamaan oppilaitosten normaalina toimintana hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana tuetaan opiskelijalähtöisten liiketoiminta- ja yritysitujen ja -ideoiden syntymistä, testaamista ja kehittämistä niin, että liiketoiminta-aihiot voidaan siirtää esihautomovaiheen jälkeen Innovaattori-yrityshautomon toiminnan piiriin. Hankkeessa kehitetään opetusmenetelmiä niin, että niillä tuetaan opiskelijoiden yrittäjämäistä työskentelyä, yrittäjäasenteiden myönteistä kehittymistä sekä yrittäjyysosaamisen kasvua opiskeljoiden parissa. Spinnovaattoritoiminta tarjoaa opiskelijoille monipuolisen oppimisympäristön, jossa yrittäjyyskasvatus- ja yrittäjyysopinnot integroidaan työelämälähtöisiin kehittämistehtäviin, hautomotoimintaan, yrittäjyyskokeiluihin, osuuskuntatoimintaan, kaupallistamisen kokeiluun jne. Toiminnassa pyritään siihen, että esihautomoyritykset muodostuvat useiden koulutusohjelmien ja kouluasteiden opiskelijoista. Tällöin saadaan yhteistyön kautta aikaan innovatiivinen ja monipuolinen yrittäjyysympäristö. Hankkeen kohderyhmänä ovat molempien oppilaitosten opiskelijat kaikilla koulutusaloilla. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän, kehittäjäorganisaatioiden sekä Kemi-Tornio Business Growth -hankkeen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedotuksen tarkoituksena on tiedottaa hankkeen toiminnasta oppilaitosten opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle. Hankkeesta tiedotetaan www-sivuilla ja intrassa sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan tilaisuuksissa ja Spinnovaattorin opiskelijatilaisuuksissa. Tavoitteena on, että tieto tavoittaa mahdollisimman monet ja henkilöt (sekä opiskelijat että opettajat) kiinnostuvat hankkeeseen osallistumisesta.
Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tavoittaa sidosryhmät: yritykset, seutukunnan kehittäjät, päättäjät, potentiaaliset opiskelijat, oppilaitoksissa vierailevat, yleisö. Hankkeesta tiedotetaan www-sivuilla, lehtiartikkeleissa, tiedotustilaisuuksissa, opiskelijatilaisuuksissa, CEO-verkoston tapaamisissa, seminaareissa ja muissa tapaamisissa. Hankkeessa ilmestyy puolivuosittain digitaalinen newsletter. Hankkeessa laaditaan myös julkaisu, joka toimii mallin levittämisessä laajemmalle.
Hankkeelle laaditaan esite ja julisteet. Valmistetaan DVD-esittely, jota voidaan käyttää erilaisissa tapahtumissa ja jakaa esim. vierailijoille. Lisäksi hankitaan markkinointituotteita (t-paidat jne.)

Hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus hankkeen ensimmäisenä vuonna sekä hankkeen loppupuolella. Hankkeesta kirjoitetaan artikkeleita valtakunnallisiin, paikallislehtiin ja yrittäjien julkaisuun.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esihautomotoiminnan malli (Spinnovaattorimalli):
malli julkaistaan hankkeen painetussa julkaisussa hankkeen loppuvaiheessa. Mallista tiedotetaan tiedotussuunnitelman mukaisesti.

Malli sille, miten yritysituja synnytetään: kuinka tuetaan ja rohkaistaan opetusmenetelmien ja -ympäristöjen avulla luovaan ajatteluun niin, että uusia innovatiivisia, jopa radikaaleja liiketoiminnan ituja syntyy, myös uusille toiminnan aloille. Hankkeessa tunnistettuja/kehitettyjä hyviä käytänteitä kuvataan ja niistä laaditaan kuvaukset hankkeen www-sivuille sekä kuvataan lehtiartikkeleissa. Tapahtuu koko hankkeen aikana.

Käynnistetään CEO verkosto: CEO-verkosto on kohtaamispaikka kokeneille yrittäjille, nuoremmille yrittäjille, opiskeljoille ja opettajille. verkoston kokoaminen aloitetaan hankkeen alussa ja se tulee toimimaan myös hankkeen loppumisen jälkeen. CEO-verksoton toiminta kuvataan www-sivuille ja kuvataan myös lehtiartikkeleissa ja hankkeen julkaisussa. Artikkeleita koko hankkeen aikana ja julkaisu hankkeen lopussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 217 292

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 215 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 289 726

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 294 974

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Spinnovaattori-hankkeen tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden suhtautumista yrittäjyyteen sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus oman liikeidean kehittämiseen ja opiskelijalähtöiseen yrittäjyyteen.
Hankkeen lähtötilanteessa Meri-Lapin seutukunnalla oli varsin vähän nuorta yrittäjyyttä, vaikkakin alueella koulutetaan paljon uusia ammattilaisia vuosittain. Yksi suuri syy tähän on opiskelijoiden negatiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen.

Hankkeen aikana yrittäjyyden profiilia pyrittiin nostamaan kolmessa eri toimintokategoriassa: tapahtumat, esihautomo ja opiskelumallit.

Spinnovaattori-hankkeen aikana toteutettiin useita opiskelijatapahtumia, joiden avulla pyrittiin tutustuttamaan opiskelijat yrittäjyyden moninaisuuteen. Tapahtumien aiheina olivat yrittäjän ominaisuudet, tiedot ja taidot, yrittäjien tarinat sekä myynti ja markkinointi. Tapahtumien toteutus oli nuorekasta ja niissä pyrittiin tuomaan asia esille opiskelijoille sopivalla tyylillä. Tapahtumien tavoitteena oli saada opiskelijat nopeasti ajattelemaan yrittäjyyttä vaihtoehtona tulevaisuuden työllistymiselle. Opiskelijoiden palautteet tapahtumista ovat olleet erinomaisia. Voimme sanoa, että tapahtumat vastasivat täysin tavoitteisiinsa.

Spinnovaattorin esihautomon tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille ponnistuslauta yrittäjyyteen. Hautomossa opiskelija saa kannustusta ja sparrausta liikeidealleen.

Hautomossa opiskelija ja hautomovalmentaja yhdessä suunnittelevat ja arvioivat opiskelijan liikeideaa. Hautomoprosessin aikana liikeidealle kehitetään liiketaloudellinen aihio, jonka avulla liikeidea voidaan katsoa kannattavaksi. Hautomoprosessin päätteeksi idealle rakennetaan liiketoimintasuunnitelma, joka avulla opiskelija voi hankkia rahoitusta ja ryhtyä suunnittelemaan yrityksen perustamista. Varsinaisessa perustamisvaiheessa opiskelijalle tarjotaan hautomopalveluita muista alueen yrityspalveluorganisaatioista.

Suurin osa opiskelijoista kaipaa rohkaisua ja kokeilua, ennen kuin he uskaltautuvat yrittäjiksi. Spinnovaattori- hankkeessa on rakennettu kaksi erilaista opiskelumallia, joissa opiskelija voi käytännössä testata omaa yrittäjyyttään ja oppia siinä paremmaksi.

Ammattiopisto Lappiassa toimivassa Tekevä Lappia Osk:ssa opiskelija voi kokeilla liikeideaansa käytännössä. Opiskelija myy itse oman tuotteensa/palvelunsa ja käyttää osuuskuntaa laskutus- ja hallinnointikanavana. Osuuskunnassa opiskelija pääsee tekemään käytännössä yrittäjän työtä ja tienaa rahaa oman hinnoittelunsa mukaisesti.

Kemi-Tornio ammattikorkeakoulussa toimivassa LiikeAkatemiassa opiskelijat perustavat tiimiyrityksen, jonka pyörittämisen kautta opitaan yrittäjyyttä käytännössä. Opiskelijat toteuttavat itse myymiään projekteja alueen yrityksille ja kuluttajille oikealla rahalla. Tiimiyritykset päättävät itse omasta hinnoittelustaan.

Molemmissa malleissa opiskelijoilla on tukenaan valmentajat, jotka ovat kyseenalaistamassa ja sparramassa opiskelijoiden ideoita. Valmentajat eivät toimi opettajamaisesti ja kerro, mitä opiskelijoiden tulisi tehdä, vaan antaa mahdollisuuden tehdä omia päätöksiä ja jopa epäonnistua.

Näissä malleissa opiskelijat pääsevät käytännössä ja tosissaan kokeilemaan omia taitojaan ja oppimaan yrittäjyyttä käytännössä. Opiskelijat jotka ovat mukana näissä malleissa ovat olleet hyvin päättäväisiä ryhtymään yrittäjäksi opintojen jälkeen.

Kaikki aiemmin mainitut toimenpiteet ovat pohjanneet opiskelijoiden yrittäjyyteen Meri-Lapin alueella ja hankkeen aikana on huomattu, että opiskelijoiden suhtautuminen on muuttunut huomattavasti. Opiskelijat ottavat aktiivisesti ja omatoimisesti yhteyttä esihautomoon. Hankkeen lopputuloksena voimme todeta, että tavoitteena olleessa asennemuutoksessa on onnistuttu. Tämä ei kuitenkaan ole pysyvä tila, vaan työtä täytyy tehdä jatkossakin.

Hyväksi koetut toimintamallit, kuten Liikeakatemia ja Tekevä Lappia Osk, tulevat jatkamaan Kemi-Tornion koulutuskuntayhtymä Lappiassa osana sen strategista kehitystä. Näin saamme varmistettua, että myös tulevaisuudessa opiskelijat saavat kannustusta ja ohjausta yrittäjyyden suunnittelussa ja käynnistyksessä.