Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10085

Projektin nimi: PRO-OSA - Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke Etelä-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työväen sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0215382-8

Osoite: Porrassalmenkatu 26

Puhelinnumero: 0207457683

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tsl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.proosa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kari Anttila

Asema: Pääsihteeri

Sähköposti: kari.anttila(at)tsl.fi

Puhelinnumero: 0207457620

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseksi kohderyhmäksi on kohderyhmäanalyysin perusteella nostettu mikroyritykset, joiden osuus kohdennetusta hanke-toiminnassa on noin 60 %. Näitä alle 10 henkeä työllistäviä toimipaikkoja Etelä-Savossa on 93 % kaikista toimipaikoista ja ne työllistävät tällä hetkellä 46 % eteläsavolaisesta työvoimasta. Näiden yritysten osaamista ja tuottavuutta kehittämällä sekä yrittäjille suunnattuja tukipalveluja hyödyntämällä syntyy mahdollisuuksia lisätä yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä ja edistää näin lisätyöllistävyyskykyä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yhteistoimintaryhmät, jotka edistävät yritysten ja työyhteisöjen kehittymistä:
- Seudulliset elinkeinopalvelut
- Työterveys ja työturvallisuusorganisaatiot
- Oppisopimusorganisaatiot
- Koulutusorganisaatiot
- Sosiaalinen yrittäjyys
- Muut projektit ja järjestöt, joilla synergiaa hankkeen kanssa

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1405, joista naisia 598

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1547, joista naisia 761

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PRO-OSA -hanke - proaktiivinen osaamisen ja tuottavuuden kehittämishanke Etelä-Savossa

ProOsa -hanke kehittää eteläsavolaisten työorganisaatioiden, erityisesti mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ja kykyä ennakoida tulevaisuuden tarpeita, teknologisen kehityksen ja työvoiman ikääntymisen aiheuttamaa rakennemuutosta sekä reagoida muutostilanteisiin.
Projekti on osallistujalähtöinen. Toteuttavat tahot, yrittäjät, työnantajat ja ammattijärjestöt ovat omien avainhenkilöidensä kautta sisällä yrityksissä ja työorganisaatioissa. Projekti on näin suorassa vuorovaikutuksessa toimintakenttäänsä.
YDINASIA: ProOsa-hanke toimii asiakkaan kumppanina yrityksen kehittämisen ja henkilöstön osaamisen lisäämisessä.
AVAINASIA: Liiketoimintalähtöisen osaamisen kehittäminen sekä uudistustarpeen ennakointi ja muutoksen hallinta.
Projektin keskeiset toimenpiteet:
1. Projektin toimii yrityksissä ja työorganisaatioissa ennakoinnin, kehittämistyön ja osaamisen aktivaattorina, kehittämisprosessien käynnistäjänä ja koulutustarpeiden esiin nostajana sekä kehittäjänä, valmentajana ja aktiivisena verkottajana varmistamassa muutosprosessin läpiviennin.
2. Ratkaisee ja mallintaa kohdeyritysten työvoiman saatavuuteen, uudelleen organisointiin ja työkykyisyyteen liittyviä kysymyksiä (työurien pidentäminen, työnantajaimagon kehittäminen, työssä jaksaminen.)
3. Osallistuu seudullisen ennakointitiedon ja osaamisen organisoimiseen (mm. koulutushankinnat) yhdessä työvoimatoimistojen ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Pro-osa -hanke ankkuroituu valtakunnallisen Protek -raamiohjelman puitteisiin "Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan", ( ennakointi, muutoksenhallinta, osaaminen, verkostoituminen ja rekrytointi yritystoiminnan ja työorganisaatioiden resursseina). Projektin toimintalinja on yritysten kehittämistoimintojen aikaansaaminen. Verkostoitumalla työvoimatoimistojen ja seudullisten toimijoiden kanssa ProOsa-projekti luo synergistä lisävoimaa asiakasyritysten kilpailukyvyn parantumiseen maakunnassa. Kaikki voimat valjastetaan eteläsavolaisen yrityselämän kehittämiseen. ProOsa-hanke täydentää olemassa olevia peruspalveluita.

Lopputulos: Kehittämisellä ja osaamisen lisäämisellä luodaan kestävää kilpailukykyä yritykselle ja en henkilöstölle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

ProOsan markkinointi lähtötilanteessa tapahtuu pääsääntöisesti oman Proosa-lehden välityksellä. Projektin toteuttamisen aikana ajantasainen tiedottamista hoidetaan lisäksi oman aktiivisen www-sivun proosa.fi ja verkkoviestinnän kautta. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna talouksiin tai alueellisten paikallislehtien välissä lehtien tilaajille 2-3 kertaa vuodessa, painosmäärä on arviolta 55.000 kappaletta. Suppeammasti ja kohdennetusti tiedotetaan alueellisesti yrityksille ja yhteiskumppaneille. Asiakashankintaa ja tiedottamista tapahtuu lisäksi hankehenkilöstön suorakontaktein ja infotilaisuuksia ryhmille järjestäen. Aktiivinen johtoryhmä edistää markkinointitoimia ja tiedottamista. Tiedottamisen välineenä käytetään lehden myös omia nettisivuja. Nettisivuilla tiedotetaan palveluna lisäksi hankkeen eri yhteistyöryhmien toimintaa ja tilaisuuksia yrityksille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

ks. 9. Suunnnitelma

esim. 2009
Levitys arjen käytänteistä tapahtuu tietoiskuvalmennuksin ja infotilaisuuksissa sekä yhteistyörenkaiden tapaamisissa. Nettisivujen kautta välitetään viimeistään hankkeen elinkaaren loppupäässä käytänteitä. Kehitettyjä, hyväksi havaittuja valmennus- ja muita mallituksia siirretään koulutusorganisaatioiden käyttöön. Levitystä tapahtuu myös benchmarkkauksen kautta, johon hankkeelle nimetään oma vastuuhenkilö.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 186 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 166 162

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 282 954

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 243 352

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

ProOsan ydintavoite - pääkohderyhmänä mikroyritykset
Toimintastrategian lähtökohtana oli miten asiakasyrityksiin saadaan iskostettua liiketoimintaosaamiseen ja yritystoiminnan avaintehtäviin kuuluvana toiminnan jatkuvan parantamisen ja kehittämisen merkitys kilpailukyvylle.
Operatiivisena tavoitteena oli aktivoida asiakas oman toimintansa ja organisaationsa kehittämistyön alkuun ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen sekä muutostavoitteiden asettamiseen ja seurantaan näkökulmana proaktiivisuus korostaen henkilöstön mukaan ottamista kehitystyöhön.

Pääkohderyhmäksi nousi suunnitelmien mukaisesti alle viiden hengen yritykset, joita mukana oli 57% yritysasiakkaista. Kaikkiaan alle 10 henkeä työllistävien yritysten osuus oli n. 70% asiakkaista. Tällaisia toimipaikkoja Etelä-Savossa on 93% kaikista toimipaikoista. Toimialarajoituksia ei ollut. Suurimmat toimialaryhmät , jotka asiakaskunnassa olivat toimenpiteiden kohteena olivat kauppa, liike-elämän palvelut ja teollisuus.

Toimintatapa ja vahvuudet: Hankkeen tuloksekkuus perustui toimintatapaan yhteistyön solmimisessa, yritysasiakkaan tavoitteisiin sitoutumisessa ja tehokkaissa työvälineissä sekä hankehenkilöstön uppoutumisessa ja osaamisen käytössä.
Yritys > yrittäjä > ihminen ei sitoudu hanketoimintaan vaan yhteistyöhön hankehenkilön kanssa. Miten hänen asiantuntijuutensa, innostavuutensa ja kyky kannustaa koetaan, ratkaisee kumppanuuden edistymisen pääsääntöisesti.

Läheisyysperiaatteella toimivaa asiakastyö eteni kahdessa prosessissa: 1. Valmisteluprosessi, jossa yrittäjän kanssa selvitettiin yrityksen nykytila ja tulevaisuuden odotukset, valittiin kartoituskohteet ja menetelmät, kerättiin tieto ja analysoitiin, nostettiin tietouteen muutostarpeet, laadittiin jatkosuunnitelmat tavoitteineen ja lähdettiin toteuttamaan kehittämisprosessia. 2. Asiakkaan kehittämisprojektin toteutusprosessi, jossa valittiin toteuttavat yhteistyökumppanit, keskityttiin muutoksen hallintaan, osaamisen lisäämiseen, tiedon soveltamiseen ja poisoppimiseen, seurantaan ja tuen antamiseen asiakkaalle.

Tärkeimmät itse kehitetyt tuotteet: Asiakasprojektien seurantamalli sekä yritysasiakkaiden sisäisiä mallituksia. Osaamisen johtamiseen kartoituksia, mallituksia ja valmennusohjelmia tietotekniikkamallinnuksella. Pilotti: asiakasprosessin parantaminen tilitoimistossa yhdessä asiakkaiden kanssa ja verkostoyhteistyö tilitoimistoissa. Oma metodi venäjän kielen puhumiseen.

Proosa.fi -sivuista kehkeytyi alueellisia tapahtumia ja toimijoita sekä tuloksia yhteen kokoava työväline ja informaatiokanava, joka lisäsi yrityksille kohdistettujen palvelujen saatavuutta ja laajensi tarjonnan mahdollisuutta yhteistyökumppaneille. Sivusto jäi jatkamaan aktiivista viestintää hankkeen loppumisen jälkeen.

Määrälliset tulokset : Yritykset 176, tavoite 180 kpl, muut yhteisöt 21, tavoite 15 , henkilöt 1547, tavoite 1405, naisia 761, tavoite 598. Yrittäjiä 165, joista naisia 78. Henkilötyöpäiviä kertyi 3551 tavoite 2501. Infoihin osallistui 721 ja lyhytkestoisissa aloitti 790 henkeä.

Hankkeen tuloksena suunniteltu muutos - tuottavia ja terveitä työyhteisöjä
Yrityksen jatkuvuuden turvaamiselle pohjan antaa jatkuva ja johdonmukainen yritystoiminnan parantaminen, jolla vaikutetaan arjen sujuvuuteen ja työssä jaksamisen edistämiseen. Jos arki ei suju, pitkäjänteiseen ja tuloksekkaaseen kehittämiseenkään ei vielä ole edellytyksiä. Johtamisen muutoskohde ja keinot yrityksissä vaihtelivat sen mukaisesti, minkä laisessa tilassa yrityksessä ollaan. Hanke on synnyttänyt malleja nimenomaan pienten ja yksinyrittäjien tarpeita kattamaan.

Asiakasyrityksissä esiin nousseita näkyviä parannuksia ja muutoksia, jotka syntyivät hankkeen ratkaisu- ja edistämistavoitteiden vaikuttavuudesta
- Yrityksissä lähtötilanteessa 13 % kriisissä, 71 % stabiileja ja 14 % kehittyviä
- Loppuarviointitilanteessa 21 % kriisissä, 29 % stabiileja ja 50 % kehittyviä
Kehittyvän yrityksen indikaattoreiksi nostettiin: kasvaneet asiakasmäärät, asiakastyytyväisyyden parantuminen, liiketoiminnan osa-alueiden parantaminen, liikevaihdon myönteinen kehitys ja henkilöstön voimavarojen kehittäminen.
Muutokset yritysasiakkaiden asiakkuuksien hallinnassa vankistuivat. Toimintajärjestelmiä uudisti n. 60 % yrityksiä. Ymmärrys talouden hallintaan koheni, muutamille apu tuli liian myöhään. Inhimilliset voimavarat kasvoivat.

Kehittämistoimien laajempi merkitys ja vaikuttavuus Etelä-Savon maakunnan alueella: N. 60% yrityksistä teki kauppaa maakunnan rajojen ulkopuolelle, n. 50% verkostoitui kilpailukyvyn parantamiseksi, n.20% aikoi investoida tai investoi hankeaikana, n. 10% teki yrityskauppoja kasvun turvaamiseksi, n.80%:ssa yrityksistä toiminta oli maakunnan tavoitteita tukevaa ja laatukriteereitä noudatettiin, n.60%:lla yrityksistä oli positiivinen alueellinen imagovaikutus.
Hanketoimijoiden määrätietoinen eteneminen kohti päämäärää edistyi.