Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10087

Projektin nimi: VENTTIILI - Etelä-Savon toisen asteen opiskelijoiden ammattiurien kehittämishanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: Otavankatu 4, PL 304

Puhelinnumero: 015 221 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.venttiili.eu

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Flinkkilä

Asema: hankejohtaja

Sähköposti: riitta.flinkkila(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 044 711 5610

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Etelä-Savon ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoihin.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös hankkeessa järjestettävään työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvat henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ammatillisten oppilaitosten, lukioitten ja perusasteen opinto-/oppilaan-/ryhmänohjaajat, opettajat, koulujen ja oppilaitosten johto sekä työvoimatoimistojen neuvojat ja ammatinvalinnan ohjaajat, muut kuin koulutukseen osallistuvat työpaikkaohjaajat, yrittäjät sekä työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Nivelvaiheessa opiskeluvalintoja tekevät perusasteen opiskelijat ja heidän huoltajansa ovat hankkeen välillistä kohderyhmää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 223, joista naisia 129

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten tutkintoja 11

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Venttiili -Etelä-Savon toisen asteen opiskelijoiden ammattiurien kehittämishanketta hallinnoi Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Se on Etelä-Savon ja Pieksämäen ammattiopistojen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteinen verkostohanke, jossa vastataan ammatillisen koulutuksen ja työelämän haasteeseen ammattitaitoisten nuorten saamiseksi mahdollisimman nopeasti koulutuksen kautta työelämään. Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan lukioitten ja ammatillisten oppilaitosten yhteiskäyttöön toimintamalleja.

Kehitettävät uudet tuotteet ovat:
1. uraohjausmalli
2. perustutkintohautomo
3. palveluohjausmalli

Venttiili-hankkeen tavoitteena on kehittää toisen asteen ammatillista koulutusta siten, että se pystyy tuottamaan työelämän tarpeita vastaavaa osaamista. Oppilaitoksiin luodaan modulirakenteinen opintotarjonta, joka on sekä ammatillisen koulutuksen että lukio-opiskelijoiden käytettävissä.

Peruskoulun nivelvaiheesta työelämään tai jatko-opintoihin siirtymiseen asti tarjottava ammattitaitoinen ohjaus sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten toiveiden, suuntautuneisuuden ja tavoitteiden huomiointi varmistavat opiskelumotivaatiota ja opintoihin kiinnittymistä. Tämän edellytyksenä on se, että kaikille toisen asteen opiskelijoille tarjotaan vaihtoehtoinen urapolku (väh. 10-20ov). Näitä ovat mm. lukio-, taitaja-, yrittäjyys-, it-, työssäoppimispainotteinen, moniosaaja- ja kansainvälisyyspolku. Urapolkujen rakentamisessa hyödynnetään uusia opetussuunnitelmia. Ne rakennetaan työelämälähtöisesti ja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Esimerkiksi taitajaurapolun opiskelija valitsee opintoja, jotka vahvistavat jotakin hänen alansa ammatillista erityisosaamista.

Urapolkujen mallintamisen lisäksi Venttiili-hanke kehittää erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville opiskelijoille (ml. maahanmuuttaja- ja romaniopiskelijat) palveluohjausta ja perustutkintohautomoja, joissa opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelu- ja palvelusuunnitelmat. Nuorelle nimetään henkilökohtainen ohjaaja, joka on nuoren tukena myös asioitaessa oppilaitoksen ulkopuolella. Opiskelijan kanssa kartoitetaan hänen elämäntilanteensa ja laaditaan palvelusuunnitelma. Työnmenetelminä ovat ohjauskeskustelut, pedagoginen työskentely, henkilökohtainen tuki ja poikkihallinnollinen verkostotyö.

Työelämäyhteistyöverkostot koostuvat oppilaitosten neuvottelukunnista, työelämäjaostoista, toimikunnista ja muista vastaavista. Näitä verkostoja laajennetaan siten, että alueelle rakentuu työvalmennustyyppistä työssäoppimista.

Sekä urapolku-mallin että perustutkintohautomon toimintaa varten kehitetään työpaikkaohjausta. Niihin järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta, jossa painottuvat ohjaustyön haasteet. Työpaikkaohjaajakoulutusta uudistetaan vastaamaan eri toimialojen työpaikkojen erityistarpeita (ml. pienet yritykset). Koulutukseen sisällytetään myös verkko-opintoja ja erityisryhmien ohjausta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan tiedotus- ja levittämissuunnitelma. Tiedottamisen kohteena ovat hankkeen kohderyhmään kuuluvat, oppilaitosten henkilökunnat ja hankkeen yhteistyökumppanit.

Tiedottaminen tapahtuu esite- ja verkkomateriaalin avulla sekä opiskelijahuoltohenkilöstön että opinto-ohjaajien ja ammatinvalinnanohjaajien välityksellä. Lisäksi käytetään apuna joukkoviestimiä, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vanhempainiltoja, seminaareja, työkokouksia, verkostotapaamisia, avointen ovien päiviä ja koulutusmessutapahtumia.

Hankkeen levittäminen sisältää toimenpiteiden juurruttamisen mukana oleviin organisaatioihin ja valtavirtaistamisen organisaatioiden ja toiminta-alueen ulkopuolelle. Juurruttaminen toteutetaan hankesuunnittelun aloittamisesta sen päättymiseen asti erilaisin varmistuskeinoin sisällyttämällä toiminta ja tuotokset organisaatioiden strategioitten toteuttamissuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja -järjestelyihin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotettujen hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan tarkennetun levittämissuunnitelman mukaisesti. Keskeiset tuotteet ovat perustutkintohautomo, uraohjauksen toimintamalli ja urapolkujen suunnitelmat ja toteuttamismallit.

Hankkeelle luodaan myös oma www-sivusto, moodlepohjainen työympäristö, hanke-esite sekä muuta tiedotusmateriaalia.

Hanke toimii yhteistyössä Itä-Suomen ja OPM:n valtakunnallisen ESR-ohjelman vastaavien hankkeitten kanssa yhteistoimintafoorumeilla, joissa vaihdetaan kokemuksia sekä hyvistä että huonoista käytännöistä.

Hankkeella on ainakin kaksi seminaaria, joissa teemana on uraohjaus ja urapolkumallit.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan lisäksi erilaisissa kansallisilla foorumeilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 970 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 924 626

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 080 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 034 325

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toisen asteen ammatillista koulutusta siten, että se pystyy tuottamaan tehokkaasti työelämän tarpeita vastaavaa osaamista. Lisäksi tavoitteena oli saada opiskelijat mahdollisimman nopeasti koulutuksen kautta työelämään. Hankkeessa luotiin oppilaitoksiin modulirakenteista opintotarjontaa (uraohjausmalli) ja kehitettiin oppilaitosten palveluohjausta (palveluohjausmalli) keskeyttämisvaarassa olleiden opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen.

Uraohjauksessa varsinaisena kohderyhmänä olivat Etelä-Savon ammattiopistojen perustutkinto-opiskelijat. Palveluohjauksen kohderyhmänä olivat opiskelijat,
joiden opintojen eteneminen on hidastunut/pysähtynyt (keskeyttämisvaara)
joiden mahdollisuus suorittaa perustutkinto tavoiteajassa on pieni
joiden perustutkinto on jäänyt kesken
joiden opinnot ovat keskeytymässä/keskeytyneet tilapäisesti
valmistuvat erityisopiskelijat

Välillisiä kohderyhmiä olivat ammatillisten opistojen, lukioiden ja perusasteen opinto-ohjaajat, opettajat, oppilaitosjohto, työvoimatoimistojen neuvojat sekä ammatinvalinnan ohjaajat.

Tuloksia

Koulutukset ja seminaarit (osallistujamäärä):Taito mahdollistaa (102), Luovuus ja yksilöllisyys oppimisympäristössä (27), Oikeus eettisyyteen (108), Itsepalvelua vai palveluohjausta (148), Työpaikkaohjaaja-koulutus (97), Hojks-koulutus (12) ja päätösseminaari Onx duunii (146) ja Oppimista tavalla tai toisella (68).

Julkaisut ja selvitystyöt:

Kysely valinnaisista opinnoista: esiselitystyö oppilaitoksten opiskelijoille urapoluista.
Selvitystyö "Mihin Venttiili-hanketta tarvitaan
Valintaopas "Urapolkujen mukaiset valinnaiset opinnot lukuvuonna 2009 - 2010
Opas työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämiseen "Minä työpaikkaohjaajana
Atto-valinnaisopas 2010
Opintopolut 10 ov esivalintavihko 2010 - 2011
Opintopolut 10 ov valintaopas 2010 - 2011
Mikä vie ammattiin ; opintopolkuja ja palveluohjausta ammatillisessa koulutuksessa
Yksilöllisten urapolkujen valinta ja opinto-ohjaus
Venttiili-Etelä-Savon toisen asteen opiskelijoiden ammattiurien kehittämishanke - Katse hankkeen
itsearviointiin ja tuloksellisuuteen - arviointiraportti

Asikasmäärät: Mikkeli 132, Pieksämäki 45, Savonlinna 46, yhteensä 223

Testatut ja dokumentoidut hyvät käytännöt

Oma valintani: opintojen moduloinnin prosessi ammatilliseen perustutkintoon (valinnaiset opinnot)

Palveluohjausta parityöskentelynä ; toimintamalli yksilölliseen palveluohjaukseen oppilaitoksessa

Tukea ja tuuppausta ; erityisopetuksellisen tuen, kuratiivisen työn ja opinto-ohjauksen toimintamalli

Palveluohjausta Koukku-ryhmässä ; kuntouttavan ja valmentavan opetuksen uusi toimintamalli

Arviointityö

Mikkelin ammattikorkeakoulun tehtävänä oli hankkeen osatoteuttajana vastata hankkeen itsearviointiprosessista. Itsearvioinnissa keskityttiin projektiprosessin ja hankkeen tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden arviointiin. Arvioitiin myös sitä, miten ja missä laajuudessa hankkeen hyviä käytäntöjä on juurrutettu.
Arvioinnista on tehty erillinen loppuraportti.

Tuotekehitysvaiheessa on jo huomioitu mallin siirrettävyys uuteen toimintaympäristöön (mm. resurssit).

Uraohjaus

Mikkeli
Opintojen modulointiin on nimetty suunnitteluryhmä, jossa on johdon sekä opetuksen asiantuntijoita. Suunnitteluryhmä jatkaa siitä, mihin Venttiili pääsi opintopolkujen rakentamisessa.

Savonlinna
Opintopolku-mallia jatketaan ja tulevaisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota ohjaukseen, jotta opiskelijoiden tietoisuus valinnaisuuksista ja opintopoluista saadaan kasvamaan.

Pieksämäki
Opintopolkujen osalta kehittämistyö jäi kesken mutta kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeen. Näkemys kehittämistyön jatkumisesta perustuu siihen, että Pieksämäen yksikkö tekee kiinteää yhteistyötä Mikkelin kanssa projektin jälkeenkin. Lisäksi MunJuttu;hanke on mukana Esedun Pieksämäen yksikön kanssa yhteisten kurssien luomisessa ja tarjoamisessa Pieksämäen muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Palveluohjaus

Mikkeli
Kevään 2010 aikana valmisteltiin toiminnan vakinaistamisajatuksia ja kesä-kuussa 2010 johtoryhmä teki päätöksen Varikko-toiminnan siirtämisestä op-pilaitoksen vakituiseksi toiminnaksi hankkeen päätyttyä.

Parityöskentelymalli tulee jatkumaan oppilaitoksen vakituisena toimintana Varikossa, jossa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja-palveluohjaaja työpari. Varikko-toiminta on osa opiskelijahuollon toimintaa ja keskeyttämis-vaarassa olevien opiskelijoiden yksilöllistä tukemista. .

Savonlinna
Koukku-ryhmätoiminta jatkuu oppilaitoksen normaalina toimintana hankkeen päättymisen jälkeen.

Pieksämäki
Oppilaitoksen johdon kanssa on sovittu, että hankkeessa luotu erityisopetuk-sellisen tuen ja ohjauksen malli jatkuu Pieksämäen yksikössä hankkeen jäl-keen. Näin yksikkö on saanut olennaisen ja tärkeän lisän sekä oppilaitoksen sisäiseen että ulkoiseen palveluohjaukseen.