Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10091

Projektin nimi: Muutosvoimaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun elinkeinoliikelaitos BusinessOulu

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Osoite: PL 22

Puhelinnumero: 08-55841300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ouluseutu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.muutosvoimaa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Lauronen

Asema: palvelupäällikkö

Sähköposti: jarmo.lauronen(at)ouka.fi

Puhelinnumero: 044-703 1307

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkessa tavoitellaan kolmen seutukunnan (Oulu, Raahe ja Ylivieska) alueen 408 pk-yritystä, joilla on tarpeita valmistautua ennakoivin toimenpitein eri kasvu- ja rakennemuutostilanteisiin hankkeen toteuttamisen aikana. Kohderyhmänä tavoitellaan esim. taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä, osittain rekrytointivaikeuksissa olevia yrityksiä ja sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteissa olevia nykyisiä ja tulevia yrittäjiä sekä yrityksiä, joilla on kehittämishankkeita, avun tarvetta rahoitusasioissa, sopimusasioissa taikka jokin muu toimenpide, jossa tarvitaan asiantuntijan apua.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat seutukuntien yrityspalveluorganisaatioiden johto ja muu henkilökunta sekä pk-yrittäjyyttä palvelevat organisaatiot, kuten rahoituslaitokset, tilitoimistot, muut yrityskehitysorganisaatiot, vakuutusyhtiöt, verottaja ja rekistereiden ylläpitäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1110, joista naisia 227

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 795, joista naisia 311

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 120, joista naisten työpaikkoja 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 127, joista naisten työpaikkoja 43

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 24, joista naisten perustamia 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muutosvoimaa-hanke on Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien yrityspalveluorganisaatioiden yhteishanke, joka toteutetaan ajalla 1.6.2008 - 31.12.2011. Hankkeessa keskitytään pk-yritysten (erityisesti pien- ja mikroyritysten) avainhenkiöiden asiantuntija-apuun erilaisissa muutostilanteissa, jotta ennakoivin tai proaktiivisin toimin voidaan varmistaa hankkeessa tavoiteltavien yritysten liiketoiminnalliset edellytykset ja niissä työpaikkojen pysyvyys jatkossakin.

Toteutettava hanke noudattelee hyvin alueiden seutukuntien yrityspalveluorganisaatioiden lähivuosille laadittuja elinkeinostrategioita. Yksi Osaamisella parempaan muutoksenhallintaan hankkeen keskeisimmistä tavoitteista on kehittää ja pilotoida malli pk-yritysten avainhenkilöiden tueksi turvaamaan työvoiman saatavuus eri kasvu- ja/tai rakennemuutostilanteissa jatkossakin.
- tavoitteena on laatia Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa 408 pk-yritykselle yksilöllinen koulutus- ja kehittämisohjelma
- tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta alueella
- tavoitteena on varmistaa proaktiivisin eli ennakoivin toimenpitein työyhteisöjen hyvinvointia ja työpaikkojen säilymistä alueella
- tavoitteena on edistää eri hallinnonalojen osaamista edistävien palvelujen ja rahoitusin-strumenttien käyttöä
- hankkeessa toteutetaan yksittäiselle yritykselle paras mahdollinen palvelukonsepti yrityksen tarpeet ja eri rahoitusinstrumentit huomioiden

Muutostilanteessa olevalle 408 pk-yritykselle yksilöllinen koulutus- ja kehittämisohjelma. Ne tukeutuvat yritysten liiketoimintastrategioihin ja noudattelevat hankkeessa suunniteltuja toimintalinjoja, jotka ovat seuraavat:
- proaktiiviset toimet
- ydinosaamisen kehittämisellä ratkaisuja yritysten haasteisiin
- sukupolven- ja omistajanvaihdokset
- malli työvoiman saatavuuteen
- seutukuntarajat ylittävä palveluntarjonta

Käytännössä yksilöllisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toimenpiteet käsittävät:
- liiketoiminnan analysointia (taloudellista, toiminnallista ja tuotannollista)
- liiketoiminnan kehittämistä (taloudellista, toiminnallista ja tuotannollista)
- yritysjohdon ja henkilöstön kehittämistä
- kehittämissuunnitelman laadintaa
- saneerausohjelman laadintaa
- sopimusasioiden hoitoa
- liiketoimintavalmennusta
- muuta yrityskohtaista koulutusta
- asiantuntija-apua rahoitusasioissa

Hankkeen toteutumisen myötä Oulun, Raahen ja Ylivieskan yrityspalveluorganisaatioiden välinen yhteistyö paranee entisestään ja myös hankkeen hallinnoinnissa saavutetaan säästöjä, kun sen vastuullisena hoitajana on Oulun elinkeinoliikelaitos.

Osaamisella parempaan muutoksenhallintaan -hankkeen arvioidaan täyttävän hyvin Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen ESR -hankkeen Protek, Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan kehittämisohjelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistysvaiheen aikana laaditaan tiedotussuunnitelma, joka hyväksytään ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen tiedottaminen jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Sisäisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa avoin ja ajantasainen tiedonkulku. Kohderyhminä sisäisessä tiedottamsessa ovat:
- rahoittaja (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-ministeriö)
- hankkeen ohjausryhmä
- projektihenkilöstö
- Oulun elinkeinoliikelaitos, Raahen seudun yrityspalvelut ja Ylivieskan seutukunta
- hankkeen muut läheiset yhteistyökumppanit
Sisäisen tiedottamisen keinoja ovat:
- henkilökohtaiset keskustelut
- puhelin ja sähköposti
- tiedotteet
- internet (www-sivut)
- raportit

Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on saattaa hankkeesta riittävästi tietoutta hankkeeseen mukaan tavoiteltaville pk-yrityksille ja muille hankkeessa tavoiteltaville keskeisille sidosryhmille.
Kohderyhminä ovat:
- suuri yleisö (erityisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvat pk-yritykset)
- rahoittajat (Finnvera Oyj, Tekes, ELY-keskus, jne.)
- rahoituslaitokset
- vakuutusyhtiöt
- oppilaitokset
- työvoimatoimistot
- verottaja
- tilitoimistot
- yrittäjäyhdistykset
- muut yritystoimintaa tukevat organisaatiot (koulutusorganisaatiot, asiantuntijaorganisaatiot, jne.)Ulkoisen tiedottamisen keinot:
- internet (hankkeen www-sivut)
- hanketiedotteet ja -esitteet
- lehdet
- tiedotustilaisuudet
- muu esitemateriaali
- suorat yhteydenotot

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistyttyä aloitetaan välittömästi hankkeen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen tavoiteltaville kohdeyrityksille ja sidosryhmille. Hanke toteutetaan kolmen seutukunnan keskeisten yrityspalveluorganisaatioiden toimesta. Oulun elinkeinoliikelaitos ja Raahen seudun yrityspalvelut kuuluvat SEKES ry:hyn (Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry), joka on 40 seudullisen kehittämisyhteisön aktiivinen yhteistyöverkosto. Tätä kautta hankkeen tulokset ja hyvät käytännöt voidaan levittää lähes koko maahan kaikkien kehittämisyhteistyötä tekevien organisaatioiden tietoon. SEKES ry järjestää useita verkostotapahtumia vuosittain ja hanke pyrkii pääsemään esille riittävän usein noihin tilaisuuksiin. Valtakunnallisena hankkeena Osaamisella parempaan muutoksenhallintaan hanke levittää hyviä käytäntöjä muutoin yhteistyössä rahoittajan kanssa sovittavalla tavalla hankkeen käynnistyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 123 583

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 042 665

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 372 728

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 277 585

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yleistä projektista

Projektin toteuttajina olivat Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien elinkeino-organisaatiot. Toiminta kohdistui em. seutukunnissa oleviin pk-yrityksiin ilman toimialarajoitetta. Projekti työllisti kolme henkilöä, joista kaksi työskenteli Business Oulun palveluksessa ja yksi Raahen seudun yrityspalveluissa. Ylivieskan seutukunnan yritystapaukset hoidettiin sekä Oulusta että Raahesta käsin. Ylivieskan seutukunnassa oli lisäksi kaksi projektille nimettyä yhteyshenkilöä.

Projektin aloituspäivämäärä oli 1.6.2008 ja sen päättymispäivämäärä oli 31.12.2011. Projektin piti päättyä alunperin 31.5.2011, mutta siihen haettiin 7 kuukauden jatkoaika.

Projektin tarkoitus

Muutosvoimaa -projektin tarkoituksena oli turvata erilaisissa muutosvaiheessa olevien pk-yritysten liiketoimintaedellytykset ja työpaikat antamalla hintatuettua, räätälöityä asiantuntija-apua Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa toimiville, erilaisissa muutosvaiheissa oleville yrityksille.

Muutostilanteita ovat esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestelyt, rahoitusasioiden järjestely, liiketoiminnan muuttaminen ja kehittäminen, saneerausohjelmat, sopimusasioiden hoitaminen, henkilöstön palkkaaminen tai vähentäminen sekä muut yritystoimintaa koskevat tervehdyttämis- ja kehittämistoimenpiteet.

Hankkeella pyrittiin vastaamaan myös kasvaviin liiketoimintaosaamisen haasteisiin pk-yritysten avainhenkilöiden osaamisen tasoa parantamalla. Suhdanteista johtuviin muutoksiin pyrittiin valmistautumaan ennakoivilla toimenpiteillä. Tavoitteena oli edelleen hyödyntää kolmen seutukunnan alueelliset vaihtelut työmarkkinoilla ja huomioida myös niiden henkilöiden ammatilliset kehittämistarpeet, joiden pääsy ja osallistuminen oman osaamisensa kehittämiseen ovat vähäisiä.

Projektin tavoitteet

Kehittämishankkeen arvioitiin täyttävän hyvin Työ- ja elinkeinoministeriön Protek: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan -valtakunnallisen ESR -kehittämisohjelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit toimialueellaan seuraavassa esitettyjen hankkeen tavoitteiden mukaisesti:
- laatia Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa 320 pk-yritykselle yksilöllinen koulutus- ja kehittämisohjelma
- varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta alueella
- varmistaa proaktiivisin eli ennakoivin toimenpitein työyhteisöjen hyvinvointia ja työpaikkojen säilymistä alueella
- edistää eri hallinnonalojen osaamista edistävien palvelujen ja rahoitusinstrumenttien käyttöä
- toteuttaa yksittäiselle yritykselle paras mahdollinen palvelukonsepti huomioiden yrityksen tarpeet ja eri rahoitusinstrumentit

Hanke toteutettiin kolmen seutukunnan yrityspalvelukeskusten toimesta. Hanke edistää alueiden yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden verkostoitumista ja synergiaa merkittävästi hankkeen toteuttamisen aikana.

Projektin keskeiset toimenpiteet

Laaditaan tavoiteltaville, muutostilanteessa oleville pk-yrityksille yksilöllinen koulutus- ja kehittämisohjelma. Ohjelmat tukeutuvat yritysten liiketoiminta-strategioihin ja noudattelevat hankkeessa suunniteltuja toimintalinjoja, jotka ovat:
- proaktiiviset toimet
- ydinosaamisen kehittämisellä ratkaisuja yritysten haasteisiin
- sukupolven- ja omistajanvaihdokset
- malli työvoiman saatavuuteen
- seutukuntarajat ylittävä palveluntarjonta

Yksilöllisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toimenpiteet käsittävät:
- liiketoiminnan analysointia (taloudellista, toiminnallista ja tuotannollista)
- liiketoiminnan kehittämistä (taloudellista, toiminnallista ja tuotannollista)
- yritysjohdon ja henkilöstön kehittämistä
- kehittämissuunnitelman laadintaa
- saneerausohjelman laadintaa
- sopimusasioiden hoitoa
- liiketoimintavalmennusta
- muuta yrityskohtaista koulutusta
- asiantuntija-apua rahoitusasioissa

Projektin suuntaviivat muuttuivat

Yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen myötä projektin toiminnassa keskityttiin yritysten pelastamis- ja kehittämiasioihin. Projeketisuunnitelman mukaisia koulutuksia järjestettiin muutamia ja rekrytointeja ei toteutettu lainkaan.

Projektin tuloksia

Projektin vaikuttavuus on ollut hyvä, sillä toiminnan avulla on saatu perustetuksi 23 uutta yritystä, joista naisten perustamia 4. Luoduksi 127 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkoja 43. Turvattuja työpaikkoja raportoitiin 177 kappaletta. Paras yksittäinen toimeksianto on säilyttänyt 65 työpaikkaa, luonut 6 uutta työpaikkaa ja turvannut perustetun yrityksen toiminnan, minkä jälkeen yritys on alkanut kasvaa.

Lähes kaikki projektin toimeksiannot ovat vaikuttaneet positiivisesti kohdeyritysten toimintaan.

Projektissa toteutettiin kaikkiaan 507 toimeksiantoa, joissa oli mukana 462 yritystä. Toimeksiantoja oli Oulun alueella 301, Raahen alueella 102 ja Ylivieskan alueella 59.

Kohdeyritysten raportteja palautui vain noin 60 %. Sen vuoksi 40 % uusien ja turvattujen työpaikkojen tuloksista sekä oman työn osuudesta jäi puuttumaan.