Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10092

Projektin nimi: SEITTI 2010

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0573951-7

Osoite: Siltakatu 10 A 16

Puhelinnumero: 050 579 0600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kansanterveys.info

Projektin kotisivun osoite: Hankkeella ei ole omia erillisiä kotisivuja. Hankkesta tiedotetaan www.kansanterveys.info -sivuilla

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Korpelainen

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: vesa.korpelainen(at)kansanterveys.info

Puhelinnumero: 0500 274258

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Kitee, Rääkkylä, Siilinjärvi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Kuopio, Tohmajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

SEITTI 2010 kehittämishankkeen varsinainen kohderyhmä koostuu hankkeeseen valittavien kuntien eri hallinnonaloista, kansalaisopistoista, yksityisistä palveluntarjoajista, kolmannen sektorin toimijoista sekä erityisesti näiden eri toimijoiden työntekijöistä.

Kuntien hallinnonalan toimijoista hankkeen kohderyhmään kuuluu erityisesti liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, sekä mahdollisuuksiensa ja kuntien aktiivisuuden mukaan opetustoimi ja tekninen virasto. Kolmannen sektorin toimijoista hankkeen välittömään kohderyhmään puolestaan pyritään saamaan kattavasti eri alojen terveyttä edistäviä järjestöjä ja yhdistyksiä, sekä halukkaita paikallisia urheiluseuroja. Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että kehittämishanke on avoinna myös yksityisille terveys- ja liikuntapalvelujen tarjoajille, kuten esimerkiksi yksityisille kuntosaliyrittäjille sekä fysikaalista hoitoa ja kuntoutusta tarjoaville yrityksille.

Kohderyhmä muodostuu eri työorganisaatioiden ja mahdollisesti mukaan tulevien yritysten henkilöstöstä. Eritysesti hankkeella tuetaan henkilöstön osaamista, jolla on vaikutusta kustannustehokkaitten ja oikein kohdennettujen terveysliikuntapalvelujen kehittämiseen. Hankkeen erityisenä haasteena on kehittää eri kohderyhmien välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Terveysliikuntapalveluiden kehittämisellä edistetään palveluketjuajattelumallin mukaan mm. yrittäjyyden ja kolmannen sektorin toimijoiden aktivoitumista. Toiminnalla edistetään esimerkikisi naisvaltaista pienyrittäjyyttä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä kehittämishankkeessa ovat hankkeeseen osallistuvien kuntien terveys- ja liikuntapalveluita käyttävät asukkaat. Hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa mukaillen tulevalla kehittämishankkeella toivotaan saavutettavan mahdollisimman laajoja välillisiä vaikutuksia lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien ja erityisryhmiin luokiteltavien kansalaisten toimintakyvyn paranemisessa ja terveyden edistämisessä. SEITTI 2010 kehittämishankkeella pyritään erityisesti vaikuttamaan väestön riskiryhmien terveyden edistämiseen liikunnan avulla. Terveysliikuntapalvelujen oikealla kohdentamisella toivotaan saavutettavan merkittäviä tuloksia terveyserojen kaventumisessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 863, joista naisia 696

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SEITTI 2010 on Savo-Karjalan alueella toteutettava seutukunnallinen terveyttä edistävän ja
soveltavan liikunnan verkostohanke. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena on kehittää eri organisaa-tioiden erityis- ja terveysliikunnan palvelurakennetta yhtenevän verkoston luomiseksi. Pääpaino kohdistetaan verkoston eri yhteistyökumppaneiden palveluketjujen yhtenäiseen kehittämiseen sekä erityis- ja terveysliikuntapalvelujen seudulliseen linjaamiseen eri yhteistyöfoorumeissa. Kehittämishankkeen perustana tullaan käyttämään Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen jo aiemmassa, maakunnallisen Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan hankkeen ja Keski-Karjalaan suuntautuneen seutukunnallisen erityisliikunnan (ERIKA) hankkeen, hyväksi havaittuja seutukunnallisia toimintamalleja toimivan yhteistyöverkoston luomiseksi.

Kehittämishankkeen tavoitteet:

1.Luoda yhtenevä seutukunnallinen verkostomalli terveyttä edistävien ja erityisryhmät huomi-oon ottavien liikuntapalvelujen kehittämiseksi - paikallisesta seudulliseen - hyödyntäen jo aikaisemmissa hankkeissa luotuja toimintamalleja

2.Kehittää seutukunnallisten ja paikallisten yhteistyöfoorumeiden muodostumista osana suun-nitelmallista työskentely- ja yhteistyömallia (TeliSo ja TeliKo ohjausryhmät)

3.Kehittää laajassa yhteistyössä terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan toimintamalleja ja palveluketjuja väestön terveysliikuntapalveluiden kehittämiseksi

4.Edistää välillisiä työllisyysvaikutuksia henkilöstön osaamistason kohottamiseksi ja työssä oppimisen edistämiseksi. Samalla tuetaan myös työikäisten työssä jaksamista sekä työmark-kinoilla pysymistä

5.Aktivoida terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia säännölliseen terveyttä edistävään liikuntaan huomioiden riskiryhmien ja erityisliikunnan tarpeet

Kehittämishankkeen toteutus:

Kehittämistoimet suunnataan Itä-Suomen alueelta valittuihin seutukuntiin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta. Kehittämistoimet aloitetaan rinnakkaisesti molemmissa maa-kunnissa. Kehittämishankkeen toteutuksessa tavoitellaan seutukunnallisen verkoston luomista eri yhteistyökumppaneiden kesken. Hankkeessa hyödynnetään Pohjois-Karjalassa toteutettujen kehit-tämishankkeiden hyviä käytänteitä ja aikaisempia kokemuksia.

Kehittämishankkeen kohderyhmä:

Kehittämishankkeen välitön kohderyhmä koostuu hankkeeseen valittavien kuntien hallinnonaloista ja kansalaisopistoista, yksityisistä palveluntarjoajista sekä kolmannen sektorin toimijoista.
Välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvien kuntien terveys- ja liikuntapalveluita käyttävät asukkaat.

Kehittämishankkeen tuloksena syntyy:

1.Kuntakohtaiset terveyttä edistävän liikunnan peruskartoitukset ja kehittämissuunnitelmat
2.Uudet yhteistyöfoorumit suunnitelmallisen yhteistyön kehittämiseksi ja juurruttamiseksi
3.Terveysliikuntapalvelujen toimintatapojen sisältökehitys
4.Luodaan uusia kumppanuuden malleja ja toimintatapoja työllisyyden työssä oppimisen edis-tämiseksi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

SEITTI 2010 kehittämishankkeessa pyritään yleiseen terveyden edistämistä kehittävään tiedottamiseen, jolla tuetaan terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä, ennaltaehkäisevää liikuntatoimintaa korostamalla sekä tukemalla. Tiedottaminen kohdistuu väestöön, päättäjiin ja hanketoimijoihin.

Kehittämishankkeen sisäinen tiedottaminen toteutetaan luomalla SEITTI 2010 kehittämishankkeeseen osallistuville toimijoille oma intranet-tyyppinen sisäinen verkko (SEITTI-net), jonka avulla sisäinen tiedottaminen ensisijaisesti hoidetaan. Lisäksi toimijat voivat tiedottaa samaisessa verkossa kuntalaisille tarjoamistaan liikuntapalveluista, hankkeessa myöhemmin kehitettävien sähköisten liikuntakalenterien avulla.

Ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään lisäksi jo olemassa olevia tiedotuskanavia, kuten kuntien omia liikuntakalentereja, tiedotteita ja jo olemassa olevia sähköisiä tiedotuskanavia (vrt. Kuopion vapaa-ajankeskuksen ylläpitämä Harrastehaku). SEITTI 2010 kehittämishankkeen kannalta keskeisiä paikallisia tiedotusvälineitä ovat hankekuntien alueella ilmestyvät paikalliset sanomalehdet, ilmaisjakelut, kuntien omat tiedotuslehdet sekä maakunta- ja paikallisradiot.

Kehittämishankkeeseen on myös tehty erillinen tiedotussuunnitelma, joka on liitetty hankesuunnitelman liitteeksi. Tiedotusuunnitelmasta käy tarkemmin ilmi hankkeen tiedottamisen periaatteet, tavoitteet ja keinot niiden toteuttamiseen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

SEITTI 2010 kehittämishankkeessa olennainen merkitys on myös hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämisellä, perustuuhan hankeideakin pohjimmiltaan jo aiemmissa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hankkeissa kehittyneisiin kunnallisiin ja seutukunnallisiin toimintamalleihin ja niiden jalostamiseen sekä levittämiseen.

Aiemmista Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen hankkeista saatujen kokemusten perusteella hanketoimijoiden välinen vapaa vuoropuhelu on hyvä keino hyvien käytäntöjen, mutta myös huonojen kokemuksien vaihtamiseen. Kokemuksia ja vuoropuhelua hyvistä ja huonoista käytännöistä hankkeeseen osallistuvat toimijat pääsevät vaihtamaan vuosittain järjestettävissä yhteistyöseminaareissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 406 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 404 543

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 464 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 462 335

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

SEITTI 2010 -hanke oli Savo-Karjalan alueella kolmessa seutukunnassa toteutettava terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan verkostohanke, joka toteutettiin ajalla 1.5.2008-30.6.2011. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena oli kehittää eri organisaatioiden erityis- ja terveysliikunnan palvelurakennetta yhtenevän verkoston luomiseksi. Kokonaistavoite muodostui viidestä osatavoitteesta, joissa painotettiin verkostoitumista ja yhteisten foorumeiden (kunta- ja seutukuntatasolla) muodostumista sekä terveysliikuntapalveluiden parempaa kohdentumista terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin/erityisryhmiin. Lisäksi tavoitteena oli ammattihenkilöstön työssä oppimisen kehittyminen

Hanke toteutettiin seuraavissa yhteistyökunnissa:
Kuopion seutu: Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi
Pielisen Karjala: Lieksa, Nurmes, Valtimo
Keski-Karjala: Kitee, Kesälahti, Tohmajärvi, Rääkkylä

Kehittämishanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä yhteistyökunnat, rahoitus oli 464 000 €.

Hankkeen keskeisimmät kehittämistoimet/toteutus:
- Kuntakohtaisten kehittämistiimien toiminta
- Terveysliikuntapalvelujen sisällön kehittäminen eri sektoreiden kanssa kuntakohtaisten organisaatiomallien mukaisesti
- Paikallisten terveysliikuntapalveluja tuottavien yritysten kumppanuus
- Seudulliset yhteistyöryhmät (Keski-Karjala Selo-ryhmä, Kuopion seutu TeliRa-ryhmä)
- Terveyttä edistävän liikuntapalvelujen seudullinen linjaaminen
- VoiTas Kunnon hoitaja -koulutukset (lähes 300 koulutettu) ja hyvien käytäntöjen luominen kotihoidon henkilöstölle
- Painonhallintaryhmätoiminnan kehittäminen terveystoimeen
- Kohdennettujen terveysliikuntapalvelujen kehittäminen toimialakohtaisesti (mm. liikkuvat leidit, seuralähtöinen liikkari-toiminta (yhteistyössä Pokali), painonhallintastartit, vertaistutor-toiminta jne.
- Vertaisohjaajien koulutustoiminta (Liikuttaja-koulutus, vertaisohjaajien treffipäivät ym.)
- Kunta- ja seutukuntakohtaisten terveyttä edistävän liikunnan kalentereiden julkaisu vuosina 2009-2010 (Keski-Karjala, Nurmes-Valtimo, Lieksa, Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi)
- Pohjois-Karjalan sähköisen liikunta- ja harrastekalenterin www.menoksi.fi -palvelimen kehittäminen (yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry)

Hankkeen aikana kuntakohtaisiin yhteistyöryhmiin on sitoutunut yli 50 kunta-alueen toimijaa eri sektoreilta. Vuosien 2008-2011 aikana hanketoiminnat kohdistuivat 863 eri henkilöön. Koulutus- ja konsultointipäiviin on käytetty 1500 henkilöstötyöpäivää. Paikallisiin ja alueellisiin lyhytkestoisiin tiedotustilaisuuksiin osallistui 1242 henkilöä. Projektin aikana on oltu vaikuttamassa yhden uuden yrityksen ja työpaikan luomiseen. Lisäksi hankkeessa luotiin kumppanuuksia 14 yrityksen kanssa.

Tuloksia
Kehittämistoimien osalta pysyväksi ratkaisuksi kunnissa ovat muodostuneet kuntakohtaiset kehittämistiimit. Hankevaiheessa toimintoja koordinoitiin hankelähtöisesti, mutta vastuuta siirrettiin vaiheittain kuntatoimijoille. Kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä työ perustuu eri sektoreiden yhteistyöhön ja näkemykseen siitä, mitä terveysliikuntapalveluja tuotetaan ja miten. Kuntakohtaisten kehittämistiimien lisäksi perustettiin seudullisia yhteistyöryhmiä, joiden tarkoituksena olivat esimiestasoiset terveysliikuntapalvelujen linjaukset.

Hankkeen tavoitteiden mukainen terveysliikuntapalvelujen sisältöjen kehittäminen toteutettiin yhteistyönä kuntatoimijoiden kanssa. Lähtökohtaisesti kunnat ja kuntien kehittämistiimien jäsenet vastaavat kehittämistoiminnoista tulevaisuudessa. Mallien ja työssä oppimisen kokemukset ja taidot siirrettiin eri toimijoiden arkityöhön.

Esimerkkejä tuloksista.
- Kunnon hoitaja -koulutuksen suositukset ja mallit siirrettiin koko organisaatioon osaksi kuntouttavaa kotihoitoa.
- Terveystoimen terveysliikuntatarjontaa kohdennettiin entistä määrätietoisemmin mm. painonhallintaryhmästartit kohdennetusti suuremmassa sairastumisriskissä oleville tai kohdennettua liikuntaneuvontaa moniammatillisesti.
- Vapaa-aikasektori koordinoi alueellista yhteistyötä kehittämistiimin kautta sekä vastaa paikallisesta terveysliikuntapalveluiden tiedottamisesta eri keinoin. Lisäksi vapaa-aikasektori tuottaa laadukkaita ja kohdennettuja terveysliikuntapalveluja kuntalaisilleen.
- Kansalaisopiston kattava liikuntatarjonta mahdollistaa hyvän tarjonnan eri kohderyhmille sekä haja-asutusalueelle.
- Yksityiset palvelun tuottajat täydentävät paikallisia palveluja sekä tekevät yhteistyötä mahdollisilla ostopalvelusopimuksilla.
- Järjestöt ja seurat ovat aktiivisia vertaistoimijoita jotka vapaaehtoisvoimin tai avustusrahalla/ohjaajapalkkiolla tuottavat matalan kynnyksen ryhmäliikuntapalveluja.

Terveysliikunnan palvelujen tiedottamisen kehittämiseksi on luotu käytänteet kunta/seutukuntakohtaisten liikuntakalentereiden julkaisuun. Lisäksi Pohjois-Karjalan alueella on kehitetty sähköinen liikunta- ja harrastekalenteri www.menoksi.fi eri toimijoiden maksuttomaan ilmoitteluun.