Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10093

Projektin nimi: Nuotta 2011

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2059008-7

Osoite: Ajokinkuja 6

Puhelinnumero: 03-315551

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pirko.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Terhi Rissanen

Asema: vs.rehtori

Sähköposti: terhi.rissanen(at)pirko.fi

Puhelinnumero: 050-5761416

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Ruovesi, Orivesi, Parkano, Kihniö, Mänttä-Vilppula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti erilaisten toimenpiteiden kohteena olleet henkilöt sekä työnhakijat, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lisäksi toiminta kohdistuu varsinaisten työnhakija-asiakkaiden kohderyhmien kanssa työskenteleviin henkilöihin, joiden ammattilisen osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon syventämisen kautta pyritään lisäämään heidän työssäjaksamistaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhminä ovat yritykset ja kunnat, joissa hankkeen asiakkaat ovat työssäoppimassa tai työssä hankkeen aikana. Hankkeen kautta tarjotaan tarvittaessa tukipalveluja ja/tai koulutusta näiden jaksojen tueksi. Toiminta kohdistuu myös oppilaitoksiin ja työ- ja elinkeinotoimistoihin, jotka suunnittelevat uusia toteuttamismuotaja erilaisille kohderyhmille ja toteuttavat/järjestävät niitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 192, joista naisia 130

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 132

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuotta2011-hankkeen tavoitteena on välityömarkkinoiden suunnitelmallinen kehittäminen osana työmarkkinoita siten, että ne muodostavat toimivan työllistymistä edistävän kokonaisuuden henkilöille, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Toinen hankkeen keskeinen tavoite on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä.

Välityömarkkinoiden kehittämistyö ja siihen liittyvät toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti Pirkanmaan aikuisopiston hallinnoiman Nuotta2011-hankkeen kautta. Hankkeen tässä osassa kohderyhmänä ovat henkilöt tai organisaatiot, jotka työskentelevät pitkään tai toistuvasti työttöminä olleiden henkilöiden kanssa. Tarkennettuina hankkeen tavoitteina on
- Yhteistyöverkostojen toiminnan vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen (mm. kuntouttava työtoiminta, työpajat)
- Kohderyhmän kanssa työskentelevien ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon syventäminen ja sitä kautta työssäjaksamisen lisääminen
- Yhtenäisen asiakassegmentoinnin kehittäminen ja palveluvastuiden selkiyttäminen

Tämän tavoitteen tueksi toteutetaan tutkimus- ja seurantaosio, jonka avulla
- kartoitetaan työelämän rakenteita ja kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) TE-toimistojen alueilla
- kerätään työnhakija-asiakkaisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta tarkempaa systemaattista tietoa eri menetelmin

Tämän osion toimenpiteinä toteutetaan kehittämis- ja koulutustarpeiden määrittely, jonka pohjalta sidosryhmille tuotetaan koulutusta, seminaareja ja muuta kehittämistyötä sekä TYKY-toimintaa.

Työnhakija-asiakkaisiin kohdistuvien toimenpiteiden toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Pohjois-Pirkanmaan te-toimisto. Hankkeen tässä osassa kohderyhmänä ovat Pohjois- ja Keski-Pirkanmaan (Orivesi) pitkäaikaistyöttömät ja toistuvasti erilaisten toimenpiteiden kohteena olleet henkilöt sekä työnhakijat, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työmarkkinoille tai koulutukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Tämän hankeosion tavoitteena on tuottaa ja kehittää kohderyhmälle soveltuvia, joustavia, asiakkaan tarpeista lähteviä työllistymistä tukevia palveluja.

Hankkeen työnhakijoille tuottamat toimenpiteet:
- ohjaus- ja neuvonta; asiakkaiden palvelutarveselvitykset ja tarvittavat tukipalvelut
- ryhmäpalvelut ja työvoimakoulutus; ohjaavat koulutukset ja osatutkintotavoitteiset koulutukset (yksilö- ja pienryhmämuotoisena toteutettuina, kannettavat tietokoneet koulutusten ajaksi opiskelijoille), projektin kautta tarjotaan paikallisesti oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut
- palkkatuettu työ (tarvittaessa yhdistettynä koulutukseen, TOPPIS-malli)
- tavoitteena on, että koulutusjakson jälkeen opiskelijat sijoittuvat avoimille työmarkkinoille hyödyntäen olemassa olevia työllistymismalleja (oppisopimus, Kalotti ym.)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aktiivisella ja jäsennetyllä viestinnällä edesautetaan hankkeen osalta EU:n viestintästrategian toteutusta ja luodaan myönteinen julkisuuskuva hankkeesta ja sen tavoitteista. Tiedottamisella sekä tehostetaan yhteistyötä, avoimuutta ja kumppanuutta osallistuvien toimijoiden ja verkoston kesken että lisätään hankkeen näkyvyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteellisen tiedottamisen tuloksena syntyy uusia kunta-, maakunta- ja kansallisen tason sidosryhmiä tukemaan hankkeen pyrkimyksiä. Tiedotustoimien kohderyhmänä on työnhakija asiakkaat sekä projektiin osallistuvat operatiiviset ja hallinnolliset toimijat. Hankkeessa syntyneistä tuloksista tiedotetaan laajemmin maakunnassa ja sen ulkopuolella toimiville verkostoille, oppilaitoksille sekä julkiselle sanalle. Tiedotustoiminta jäsentyy hankkeen sisäisen tiedottamisen (sähköposti, puhelin, kokoukset) lisäksi tiedotustilaisuuksilla ja internet- sivujen kautta. Sen tavoitteet ja tulokset julkaistaan laajempaan levitykseen myös esitteen muodossa. Tutustumiskäyntejä järjestetään yhteistyöorganisaatioihin operatiivisen toteutuksen puitteissa. Verkottumiseen sisältyy myös seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen ja niissä vaikuttaminen. Graafisen ilmeen tuottamisessa noudatetaan yleisesti sovittua yhtenäistä linjaa sekä ESR-viestinnästä annettua ohjeistusta. Hankkeen tiedotuksesta vastaa erikseen nimetty pääasiallinen toteuttaja sekä sovitusti kukin yhteistyötaho, tiedotuksen seurannasta vastaa ohjausryhmä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista, sen hyvistä ja kehitettävistä käytännöistä, tullaan tiedottamaan avoimesti ja aktiivisesti eri välineitä käyttäen projektin toteutusvaiheen mukaisesti sen eri kohderyhmille, verkostoille sekä julkiselle sanalle seuraavasti.

milloin mitä kenelle miten
2008-11 hankkeen perustiedot/päivitys julkinen internet
2008-11 hallinto ja projektin johto kohderyhmät intranet, e-mail, puhelin, kokoukset
2009-10 tutkimustulosten esittely kohderyhmät/
julkinen internet, e-mail, puhelin, seminaarit
2008-11 tiedotustilaisuudet julkinen internet, e-mail, esitteet, kokoukset

Hankkeesta saadut hyvät ja kehitettävät käytännöt tullaan saattamaan sisäisten tiedottamiseen suunnattujen hallintavälineiden kautta konsernin tietoisuuteen ja valikoidusti pysyvään toimintaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 336 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 572 858

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 518 530

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Nuotta2011-hanke on ollut kumppanuushanke, jossa Pirkanmaan aikuisopisto ja Pohjois-Pirkanmaan TE-toimisto ovat hallinnoineet omia hankkeitaan, mutta toimineet käytännössä yhtenä hankkeena. Molempien hankkeiden perimmäisenä tavoitteena on ollut edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä.

Pirkanmaan aikuisopiston hankkeessa em. tavoitteeseen on pyritty pääosin välillisesti kehittämällä alueen välityömarkkinoita sekä työnhakija-asiakkaiden kanssa ohjaus- ja neuvotatyötä tekevien ammatillista osaamista ja työssä jaksamista. Pirkanmaan aikuisopiston hankkeen ns. sidosryhmäasiakkaisiin on kuulunut mm. te-toimiston henkilökuntaa, kuntien (ja kuntayhtymien) sosiaalitoimen, työpajojen ja eri hankkeiden henkilöstöä sekä muiden välityömarkkinatoimijoiden, mm. kuntouttavaa työtoimintaa ja muita toimenpiteitä toteuttavien yhdistysten ja yritysten henkilöstöä. Sidosryhmille on järjestetty hankkeessa yhteensä 558 asiakastoimenpidettä.

Kehittämistoiminnan tavoitteeksi asetettiin välityömarkkinatoiminnan kehittäminen myös sitä koskevien selvitysten ja tutkimusten avulla. Pirkanmaan aikuisopiston hankeosiosta hankittiin alueen kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden arviointitutkimus. Tämän toteutti tamperelainen Innolink Research Oy. Pirkanmaan aikuisopiston hankeosiosta hankittiin Ramboll Management Oy:lt (ent. Net Effect) hankearviointi ja alueen välityömarkkinoita kuvaava tutkimus.

Lisäksi Pirkanmaan aikuisopiston hankesosion asiakkaiksi on voitu ottaa myös työnhakijoita, joille on hankittu lyhyttä ammatillista koulutusta ja oppimista tukevia palveluita (yht. 51 asiakastoimenpidettä)

Pirkanmaan aikuisopiston hallinnoima Nuotta2011-hanke on toteutunut määrällisten tavoitteidensa osalta suunnitelmansa mukaisesti. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa 858 htp 192:lle varsinaiselle hankeasiakkaalle. Toteutuma oli 869 htp 178 varsinaisella hankeasiakkaalle. Lisäksi tavoitteena oli toteuttaa 30 pv lyhytkestoisia toimenpiteitä 60 asiakkaalle. Toteutuma oli 35 pv 74 asiakkaalle.

Hankkeen toteutuksen voidaan sanoa onnistuneen kohtullisen hyvin saadun asiakaspalautteen perusteella. Myös toimenpidekohtainen palaute on ollut hyvää. Hyvää palautetta on saatu myös siitä, että sidosryhmäasiakkaiden toimenpiteet vastasivat asiakaskunnan itse määrittelemiä tarpeita, jotka kartoitettiin ja priorisoitiinheille suunnatulla kyselyllä ja hankkeen aloitusseminaarin ryhmätyöskentelyssä.

Hankkeen sidosryhmäasiakkaiden valinnan ja valikoitumisen kattavuus on ollut erittäin hyvä: voidaan sanoa, että lähes kaikki välityömarkkinakentällä toimivista organisaatioista ovat osallistuneet hankkeeseen. Myös henkilölukumääräisesti hankkeessa ollaan tavoitettu erittäin kattavasti tällä toimialueella työskentelevät henkilöt. Selkeästi parannettavaa olisi ollut yksityisen sektorin yritysten ja niiden henkilöstön osalta.

Hankkeessa kehitettyinä keskeisinä hyvinä käytäntöinä voidaan mainita hankesuunnitelman mukaiset palvelujen arvioinnin ja palautteen keräämiseen liittyvät menettelyt. Hankkeessa kehiteltiin lomake palkkatukijaksoja onnistumisen arvioimiseksi. Lomake on työhallinnon vapaassa käytössä ja annettu myös eteenpäin TEM:n käyttöön.

Hankkeessa toteutettiin myös alueen kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuusarviointi, mitä tarkoitusta varten kehitettiin kokonaisvaltainen arviointimalli. Hankkeessa kehitettäväksi palvelutuotteeksi määriteltiin hankesuunnitelmassa myös "työpaikkaohjaus- kehittämisvalmennus/koulutuskokonaisuus". Tämän tavoitteen mukaan hankkeessa toteuttiin kaksi Erityisryhmien työpaikkaohjaajakoulutusta, ja niille laadittiin opetussuunnitelma, joka on vapaasti käytettävissä ja kehitettävissä. Ko. koulutuksesta saatu palauta oli erittäin hyvää

Hankkeessa kehitettyjen mallien ja käytäntöjen kuvaukset ovat ladattavissa internetissä osoitteessa http://paiko.fi/hankkeet.phpHankkeen luomaksi hyväksi (ja hyväksi koetuksi) käytännöksi voidaan lukea myös alueen välityömarkkinatoimijoiden kokoamisen yhteen. Tätä toimintaa on jo sovittu jatkettavan hankkeen jälkeenkin "itseohjautuvasti" paikkakuntakohtaisina välityömarkkinatoimijoiden yhteistyökokouksina. Näille ryhmille on myös laadittu omia kehittämistavoitteita, mm. Mänttä-Vilppulassa ryhmä alkaa koostaa ja laatia alueen välityömarkkinoita ja niiden palveluita kuvaavia palveluesitteitä.

Pirkanmaan te-toimiston hankkeelle ollaan hakemassa jatkoa vuoden 2012 loppuun (mahdollisesti v. 2013 puolelle). Jatkamisen yhtenä tavoitteena on selvittää työvoiman palvelukeskuksen käynnistämisen edellytyksiä ja laatia esitys sen toiminnan aloittamiseksi. Nuotta2011-hankkeen luoma valmis yhteistyöverkosta ja yhteistyön tavat antavat hyvän pohjan tälle selvitystyölle ja mahdollisesti alkavalle TYP:n toiminnalle.