Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10095

Projektin nimi: Haasta Itsesi Kunnolla - Maakunnallinen työpaikkaliikunnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishanke 2008-2010

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Liikunta Ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0996337-2

Osoite: Kauppakatu 21

Puhelinnumero: 08-632590

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunliikunta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.haastaitsesikunnolla.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Tikkanen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: hannu.tikkanen(at)kainuunliikunta.fi

Puhelinnumero: 044-5325913

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kainuulaiset yritykset ja työllistävät yhdistykset sekä julkisen sektorin työyhteisöt. Erityishuomion kohteena ovat usein henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa kustannuksella suurta työmäärää tekevät pienyrittäjät sekä työyhteisöt ja toimialat, joissa liikuntakulttuuri ei ole perinteisesti kovin vahva. Tavoitteena on saavuttaa etenkin terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat henkilöt ja työyhteisöt

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myös liikuntapalveluiden tuottajat, kolmas sektori (kainuulaiset seurat ja järjestöt) sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymä, joka toteuttaa hankkeen avulla omaa hyvinvointistrategiaansa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Kainuun Yrittäjien ja Kainuun työterveyden kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1500, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 676, joista naisia 501

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YHTEENVETO HAASTA ITSESI KUNNOLLA - HANKKEESTA 2008 -2010

Toteutus ja seuranta

Hankkeen toteuttaa Kainuun Liikunta Ry, joka on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Hankkeen maantieteellisenä kohdealueena on koko Kainuu. Yksi hankkeen perusajatuksista on maakunnallisuus, eli hankkeessa toteutettavat liikunta- ja hyvinvointipalvelut tuotetaan myös paikkakunnilla, joissa ei ole juurikaan kaupallisia tai kolmannen sektorin tuottamia palveluita.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kainuulaiset yritykset ja työllistävät yhdistykset sekä julkisen sektorin työyhteisöt. Välillisesti hankkeen hyödynsaajina ovat myös liikuntapalveluiden tuottajat, kolmas sektori (kainuulaiset seurat ja järjestöt) sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymä, joka toteuttaa hankkeen avulla omaa hyvinvointistrategiaansa.

Hankkeen merkitys ja vaikutukset

Yrityksissä yleensä tunnistetaan liikunnan ja terveyden välinen yhteys sekä liikunnan positiivinen vaikutus sairauspoissaoloihin. Vaikka työpaikoilla toteutettaisiinkin työpaikkaliikuntaa, jäävät toimenpiteet yleensä irrallisiksi ja kokonaisuuden kannalta hyvin merkitsemättömiksi. Tämä ei johdu niinkään taloudellisten resurssien riittämättömyydestä vaan enemmänkin ajankäytöstä liikuntaohjelman huolelliseen suunnitteluun ja seurantaan.

Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnittelemattomuus näkyy erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joista muun muassa Kainuun yrityskenttä valtaosaltaan muodostuu. Kainuussa työpaikkaliikunnan toteuttamisessa ongelmia saattaa aiheuttaa myös riittävän laadukkaita palveluita tuottavien palveluntarjoajien vähäisyys ja tästä johtuvat pitkät välimatkat. Usein yrityksille onkin helpointa tarjota työntekijöilleen erilaisia vapaa-ajan liikuntaan kannustavia tukimuotoja. Työnantajan on kuitenkin usein vaikea seurata vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan määrää ja vaikuttavuutta. Taistelu vapaa-ajasta työpaikan ulkopuolella on teknistyneessä yhteiskunnassa kovaa ja usein käy niin, että työnantajan jo pahimmassa tapauksessa etukäteen maksama liikuntaetu jää käyttämättä. Työnantajan tarjoamat liikuntaedut ja -hyvinvointipalvelut eivät myöskään usein houkuttele kaikkia sen vuoksi, että toiminnot eivät pysty tavoittamaan kaikentasoisia liikkujia. Toimintoja suunniteltaessa ja tarjottaessa liian vähälle huomiolle jäävät yleensä kaikista passiivisimmat ja aktiivisimmat henkilöt.

Haasta Itsesi Kunnolla - hankkeen tavoitteena on luoda liikunta- ja hyvinvointipalvelukonsepti, joka pystyy vastaamaan edellä mainittuihin työpaikkaliikunnan, työhyvinvoinnin ja liikkumattomuuden haasteisiin. Palvelukonsepti nojaa pitkälti olemassa olevaan viimeisimpään liikuntaan motivoivaan ja helpottavaan teknologiaan, kuitenkaan unohtamatta yksilöä. Liikunnan ohella palvelukokonaisuuksia rakennetaan myös painonhallintaan (terveellinen ravitsemus) ja työstressin sekä työuupumuksen ennaltaehkäisyyn.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestintä ja tiedottaminen hankkeessa tulevat olemaan tärkeässä roolissa. Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä ovat aktiiviset ja laajat yrityskontaktit, joiden avulla kartoitetaan ja rekrytoidaan yrityksiä mukaan hankkeeseen. Tavoitteena on kontaktoida hankkeen aikana 1000 kainuulaista yritystä, joista mukaan hankkeen toimintoihin pyritään saamaan 120 yritystä. Tiedottamisessa käytetään hyödyksi sähköistä viestintää, sanomalehtimediaa sekä puhelinkontakteja. Kokonaisvaltaiseen asiakkuusprosessiin mukaan lähteminen vaatii aina konkreettisen käynnin työyhteisössä, jolloin sovitaan liikunnan vuosisuunnitelman tekemisestä, tavoitteista ja käytännön toimenpiteistä. Hankkeen viestinnässä käytetään hyväksi hankekumppaneiden (Kainuun Yrittäjät ry ja eläkevakuutusyhtiöt) omia viestintäkanavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tulosten perusteella päätetään mahdollisen yritysverkoston perustamisesta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 314 692

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 873

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 078

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 310 063

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Haasta Itsesi Kunnolla - maakunnallisen työpaikkaliikunnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishankkeen toteutti Kainuun Liikunta Ry, joka on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Hankkeen maantieteellisenä kohdealueena oli koko Kainuu. Yksi hankkeen perusajatuksista oli maakunnallisuus, eli hankkeessa toteutettavat liikunta- ja hyvinvointipalvelut tuotetaan myös paikkakunnilla, joissa ei ole juurikaan kaupallisia tai kolmannen sektorin tuottamia palveluita.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat kainuulaiset yritykset ja työllistävät yhdistykset sekä julkisen sektorin työyhteisöt. Välillisesti hankkeen hyödynsaajina olivat myös liikuntapalveluiden tuottajat, kolmas sektori (kainuulaiset seurat ja järjestöt) sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena oli tukea omalta osaltaan maakuntaohjelman ja hyvinvointistrategian toteuttamista Kainuussa. Hanke loi uusia toimintamalleja yhdistämällä uusimman liikunta- ja hyvinvointiteknologian, yksityisen sektorin tuottamien liikuntapalvelujen ja kolmannen sektorin kansalaistoiminnan vahvuuksia. Hankkeen pääasiallisia tavoitteita olivat seuraavat:

- Kainuun alueen yrityksiin ja työyhteisöihin syntyy uutta liikuntakulttuuria
- Liikunnan määrä työyhteisöjen tapana viettää vapaa-aikaa lisääntyy
- Liikunta lisää työyhteisöjen työhyvinvointia ja sosiaalista pääomaa
- Työilmapiirikartoitusten ja hyvinvointiluentojen avulla työyhteisöjen henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy
- Liikkumisen seurannalla ja motivoinnilla saadaan aikaan pitkän aikavälin vaikutuksia työyhteisöjen ja yksilöiden terveyteen ja työkykyyn
- Kolmannen sektorin toimijat ottavat vastuuta hyvinvointipalveluiden tuottamisesta
- Yritysten ja työyhteisöjen kiinnostus liikunnan ennaltaehkäisevään merkitykseen lisääntyy
- Pitkällä aikavälillä vähennetään sosiaali- ja terveystoimen rasitusta maakunnassa

Yksilö- ja yritystasolla toiminnan vaikuttavuutta mitattiin kuntotestauksilla sekä työpaikan ilmapiiriä ja yksilön henkistä hyvinvointia mittaavilla kyselytutkimuksilla.

Haasta Itsesi Kunnolla -hankkeella on ollut myönteisiä vaikutuksia yritysten henkilökunnan fyysiseen suorituskykyyn. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa (kestävyyssuorituskyky) kuvaava maksimaalinen hapenottokyky (VO2 max) testattiin joko polkupyöräergometritestillä, UKK-instituutin 2 km:n kävelytestillä tai Polar-syketestillä. Seurantatestin tehneistä (n=285) 62,8 % pystyi parantamaan VO2 max:a lähtötasosta. Heidän (n=179) VO2 max parani lähtötasosta, keskimäärin 11,8 % (naiset 10,2 % ja miehet 14,9 %).

VO2 max voidaan muuntaa myös kuntoluokaksi, joka on suhteutettu testattavan ikään ja sukupuoleen. Hankkeen alkumittauksissa osallistujien kuntoluokka (asteikolla 1-7) oli keskimäärin 3,86, joka kertoo, että osallistujat ovat viitearvoihin verrattuna keskivertoisessa kunnossa. Seurantatesteihin mennessä testattavien (n=285) kuntoluokka oli kohonnut keskimäärin 0,26 yksikköä ollen 4,12. Kehitystä alkumittauksiin verrattuna on 6,7 %. Suurin kehitys tapahtui keskimääräistä heikommassa kunnossa (kuntoluokka 1-3) olleilla, muutos keskimäärin 0,7 yksikköä kun vastaavasti keskimääräistä paremmassa kunnossa (kuntoluokka 5-7) olleiden kuntoluokka pysyi keskimäärin samana. Tämä kertoo siitä, että palvelulla on ollut ennen kaikkea hyötyä juuri huonokuntoisten hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon paranemiseen.

Kehonkoostumusmittaus suoritettiin kaikille testeihin osallistuneille henkilöille. Kehonkoostumuksen osalta ei asiakkaille tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Haasta Itsesi Kunnolla -hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden lihaskuntotesteistä saadut tulokset paranivat ka. 17,8 % lähtötasosta. Alkutesteihin verrattuna testattavien lihaskuntotestien tulokset vartalon koukistajien osalta paranivat ka. 17,2 %, vartalon ojentajien osalta ka. 16 %, ylävartalon osalta ka. 29 % ja alavartalon osalta ka. 9,3 %.

Hankkeella on päästy vaikuttamaan myös yritysten johdon ja esimiesten suhtautumiseen työhyvinvoinnin tärkeydestä. Useassa yrityksessä ja työyhteisössä on lisätty työntekijöiden liikuntaan kohdistuvaa rahallista panostusta sekä kannustettu työntekijöitä kohottamaan fyysistä kuntoaan.

Hankkeessa mukana olleet yhteistyötahot, urheiluseurat ja liikuntapalveluyrittäjät ovat pyrkineet hyödyntämään hankkeessa järjestettyjä lajikokeiluja ja kuntotestauksia oman toiminnan markkinoinnissa. Hankkeessa mukana olleet asiakkaat ovat löytäneet hankkeen avulla uusia liikuntalajeja, joita he ovat ryhtyneet harrastamaan urheiluseuroissa sekä liikuntapalveluyrittäjien ohjaamissa ryhmissä.

Yhteenvetona hankkeen tuloksista voidaan todeta, että kyseisellä toimintamallilla on ollut positiivisia vaikutuksia yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön fyysiseen hyvinvointiin sekä työssäjaksamiseen. Vuoden mittainen prosessi todettiin liian lyhyeksi, jotta voitaisiin seurata pitkäaikaisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvoinnissa.