Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10096

Projektin nimi: Immigratum -työperusteisen maahanmuuton kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204964-1

Osoite: Virtasalmentie 14

Puhelinnumero: 03 474 0200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sasky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.immigratum.fi

Vastuuhenkilön nimi: Antti Lahti

Asema: kuntayhtymäjohtaja

Sähköposti: antti.lahti(at)sasky.fi

Puhelinnumero: 0503406221

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat ulkomaalaisia työntekijöitä rekrytoivat yritykset ja muut organisaatiot, tukihenkilöitä palkkaavat tahot (esim. yritykset, kunnat, oppilaitokset) sekä työperusteiset maahanmuuttajat perheineen ja maassa jo olevat työnhakijat (a-luvalliset).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhmänä ovat mm. eri viranomaistahot, koulut ja oppilaitokset, elinkeinon harjoittajat sekä muut yleisiä palveluita tarjoavat organisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 260, joista naisia 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 230, joista naisia 88

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisten työpaikkoja 5

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin keskeisenä tehtävänä on ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ulkomailta täyttämään pääasiassa metallialan yritysten työvoiman tarvetta. Ajanmukainen tilanne huomioiden myös muille aloille voidaan rekrytoida työvoimaa.

Projekti tarjoaa kotoutumispalveluita työperusteisille maahanmuuttajille sekä opastaa heidät perheineen suomalaiseen yhteiskuntaan. Projekti pyrkii myös edesauttamaan jo maassa olevien a-luvallisten maahanmuuttajatyönhakijoiden työllistymistä. Projektin tarjoamaa maahanmuuttokoordinaattoripalvelua pyritään monistamaan ja kehittämään siitä malli maahanmuuttokoordinaattorikoulutuksen pilotointia varten.

Projektin varsinaisen kohderyhmänä ovat ulkomaalaisia työntekijöitä rekrytoivat yritykset ja muut organisaatiot, maahanmuuttokoordinaattoreita palkkaavat tahot (esim. yritykset, kunnat, oppilaitokset) sekä työperusteiset maahanmuuttajat ja maassa jo olevat työnhakijat (a-luvalliset).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kirjallinen materiaali, yhteydenotot puhelimitse/sähköpostitse, henkilökohtaiset yrityskäynnit, informaatiotilaisuudet, messuille ja muihin tilaisuuksiin osallistuminen, lehtimainonta. Tiedotusvastuu MSKK:n hallinnoimissa hankkeissa on hallintosäännön mukaan oppilaitoksen rehtorilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosittain, ilman erillistä aikataulua, pyritään tuomaan esille hyviä käytäntöjä levittämällä jo aiemmassa projektissa luotuja rekrytointi- ja opastusmalleja säännöllisin yritysvierailuin, rekrytointimatkoin, informaatio- ja messutilaisuuksin sekä hyödyntämällä edellisen hankkeen saamaa positiivista julkisuuskuvaa sekä laajaa näkyvyyttä eri medioissa. Lisäksi hyviä käytäntöjä levitetään luodun yhteistyöverkoston kautta eri alueille (verkostohankekumppanit).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 662 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 658 722

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 879 665

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 855 357

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet ja toteutus

Projektin tarkoituksena oli jo luodun maahanmuutto- ja opastusjärjestelmän laajentaminen ja parantaminen erilaisin kehitystehtävin sekä ko. mallin dokumentoiminen ja levittäminen. Projekti tuotti julkaisun "Immigratum-projektin rekrytointi- ja kotouttamismallit", jossa kuvataan kolme paikallisesti käytettyä ja onnistunutta rekrytointi- ja kotouttamismallia. Rekrytointimatkoja tehtiin sekä EU-alueelle että kolmansiin maihin. Onnistuneet, tuloksia tuottaneet rekrytointimatkat suuntautuivat Kiinaan ja Venäjälle. EU-alueen matkat eivät tuottaneet toivottua tulosta. Projektin keskeisenä tehtävänä oli ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi ulkomailta täyttämään pääasiassa metallialan yritysten työvoiman tarvetta. Rekrytointia toteutettiin yhteistyössä yritysten kanssa jo aiemmin luodun mallin mukaisesti. Yrittäjät maksoivat omat matkansa ja muut syntyneet kustannukset, projektista rahoitettiin ainoastaan projektihenkilöstön matka- ja palkkakustannukset. Projekti tarjosi maahanmuuttokoordinaattoreiden avustuksella kotoutumispalveluita projektin varsinaisen toiminta-alueen työperusteisille maahanmuuttajille, sekä opasti heidät perheineen suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttokoordinaattoritoiminta sai erinomaista palautetta niin maahanmuuttaja-asiakkailta, työnantajilta kuin viranomaistahoiltakin. Projekti pyrki edesauttamaan jo maassa olevien a-luvallisten maahanmuuttajien työllistymistä mm. hygieniapassikoulutuksilla. Projekti kehitti oppilaitos- ja rekrytointiyhteistyötä EU-alueen sisällä Puolassa, Espanjassa ja Ranskassa. Kontakteista huolimatta rekrytointitoimintaa EU-alueelle ei syntynyt. Syynä olivat mm. Puolan Eures-messuilla havaitut Suomen kilpailukyvyttömät palkat, espanjalaisten huono englannin kielen taito ja ranskalaisen ammattikoulutujärjestelmän erot verrattuna suomalaiseen järjestelmään. Projekti suunnitteli maahanmuuttokoordinaattorikoulutuksen opetusmateriaalia ja pilottikoulutusta esim. TE-toimistojen ja oppilaitosten toteutettavaksi. Pilottikoulutusta ei kuitenkaan järjestetty, koska kysyntää ei ollut. Projekti selvitti varsinaisen toiminta-alueensa kuntien työvoima- ja osaamistarpeet, hyödyntäen jo voimassaolevaa ennakointitietoa, sekä muuta soveltuvaa tilastointiaineistoa. Selvityksestä tehtiin julkaisu "Kuntien työvoimatarve 2010-2025 -Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat". Projekti pyrki parantamaan yleisiä maahanmuuttajien vastaanottovalmiuksia kunnissa, sekä tarjoamaan apua myös kuntasektorin kehittämiseksi. Projekti oli mukana laatimassa Mänttä-Vilppulan kotouttamisohjelmaa ja perustamassa Parkanon viranomaistiimiä. Lisäksi maahanmuuttokoordinaattorit auttoivat tulkkaustehtävin kuntasektoria.

Tulokset

Työvoimapulasta kärsivät yritykset, erityisesti metallialan yritykset, saivat paikattua työvoimapulaansa ulkomailta rekrytoiduilla, ammattitaitoisilla työntekijöillä. Ammattitaitoisen työvoiman lisäämisellä parannettiin yritysten mahdollisuuksia jatkaa kilpailukykyistä toimintaansa Suomessa. Kuntien kohdalla vaikutukset näkyivät mm. veronmaksajien lisääntymisenä ja monikulttuurisena sosiaalisena ympäristönä. Suomen valtio sai lisää verotuloja työperusteisten maahanmuuttajien ansiosta. Lisäksi projekti paransi alueen toimijoiden valmiuksia rekrytoida ja kotouttaa ulkomaalaisia työntekijöitä. Rekrytointimatkat suuntautuivat lähinnä Kiinaan ja Venäjälle. Rekrytointitoimintaa EU-alueella (Puola, Espanja ja Ranska) yritettiin myös, mutta se ei tuottanut tuloksia. Projektissa toteutettiin onnistuneita rekrytointitoimia kolmella eri mallilla, ja kaikki nämä mallit on kuvattu projektin tuottamassa julkaisussa "Immigratum-projektin rekrytointi- ja kotouttamismallit". Työperusteisten maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsenten kotouttaminen hoidettiin maahanmuuttokoordinaattoreiden avulla.

Maahanmuuttokoordinaattoreilla oli yhteensä 289 asiakasta, joista 230 oli aikuista ja 59 lasta. Virtain koordinaattorilla asiakkaita oli 79+37, Mäntän koordinaattorilla 43+10, Parkanon koordinaattorilla 67+12 ja Ruoveden vastaanottokeskuksen kautta tulleita a-luvallisia aikuisia asiakkaita 41. Projektin jälkeen asiakkaiden työmarkkina-asema oli seuraava: aloittaneet yhteensä 230, joista naisia 88. Työssä avoimilla työmarkkinoilla120 (Mänttä 33, Virrat 40, VOK 1, Parkano 46), joista naisia 26 (Mänttä 2, Virrat 18, VOK 0, Parkano 6). Työttömänä yhteensä 41 (Mänttä 0, Virrat 6 , VOK 22, Parkano 13), joista naisia 17 (Mänttä 0, Virrat 3, VOK 4, Parkano 10).
Työelämän ulkopuolella 67 (Mänttä 10, Virrat 33, VOK 18, Parkano 6), joista naisia 45 (Mänttä 10, Virrat 25, VOK 6, Parkano 4). Työelämän ulkopuolella olevista koulutuksessa tai opiskelemassa 50 (Mänttä 10, Virrat 17, VOK 18, Parkano 5), joista naisia 30 (Mänttä 10, Virrat 11, VOK 6, Parkano 3).
Yrittäjinä toimii 2 Parkanolaista henkilöä.