Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10098

Projektin nimi: Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Palloliitto ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202244-9

Osoite: Urheilukatu 5

Puhelinnumero: 09742151

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.palloliitto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.palloiluesr.fi/hankkeet/suomen_palloliitto/

Vastuuhenkilön nimi: Timo Huttunen

Asema: Kenttäpäällikkö

Sähköposti: timo.huttunen(at)palloliitto.fi

Puhelinnumero: 0408235270

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Jalkapallo- ja jääkiekkoseuroihin projektin avulla palkattavat työntekijät ja muu henkilöstö
2. Yhteistyöyritysten tyky-toiminnasta vastaavat henkilöt ja henkilöstöpäälliköt
3. Jalkapallo- ja jääkiekkoseurojen luottamusjohto ja vapaaehtoistoimijat
4. Yhteistyöyritysten henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Mukana olevien seurojen kuntien liikuntatoimen keskeiset henkilöt
Palloliiton ja Jääkiekkoliiton sekä piiri- ja aluetoimistojen henkilöstö ja luottamusjohto
SLU-yhteistyön kautta koko liikuntajärjestökenttä osaamisen vahvistamisen kautta

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla" -projektin tavoitteena on kehittää urheiluseurojen kohderyhmälähtöisiä liikuntapalveluja sen toimintaympäristössä toimivien yritysten työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Urheiluseuroihin palkataan syksyn 2008 aikana yhteensä 15 päätoimista harrastemanageria/liikuntakoordinaattoria, joiden tehtävänä on seura-yritys-yhteistyönä asiakaslähtöisesti tuottaa uusia liikuntapalveluja yritysten henkilöstön käyttöön.

Palloliiton johtamaa projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa. Hankkeen hallinto- ja koulutusosat toteutetaan yhteistyössä Suomen urheiluopiston kanssa. Hanke tullaan toteuttamaan yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoiman koordinaatiohankkeen kanssa, minkä ansiosta projektissa tuotetut palvelumallit ja kokemukset saadaan koko liikunnan ja laajemmin katsottuna kolmannen sektorin käyttöön edelleen hyödynnettäviksi.

Projektirahoituksella urheiluseuroihin palkataan uusia työntekijöitä, harrastemanagereita, siten, että ensimmäisen 12 kuukauden ajan seuran saama palkkatuki on max 1000€/kk ja enintään 50% bruttopalkasta. Toisen 12 kuukauden aikana mukaan hyväksytty seura saa harrastemanagerinsa palkkaukseen max 500€/kk ja enintään 25% bruttopalkasta. Kaksivuotisella palkkatukimallilla yhdessä säännöllisesti toteuttavien koulutusten sekä hankkeen projektipäällikön työpaikkakäyntien tukemana turvataan urheiluseuroille kehitys- ja toiminta-aikaa siten, että ne pystyvät rakentamaan päätoimisuuden kestävälle perustalle. Kolmannesta vuodesta alkaen päätoimisuus rahoitetaan kokonaisuudessaan seuran kehittämien liikuntapalvelujen varaan.

Projektin kehitys-, koulutus- ja palvelutoimenpiteet mallinnetaan ja dokumentoidaan sekä raportointia että sähköistä toimintamallipankkia varten, millä varmistetaan hankkeen tulosten käytettävyys ja hyödyntäminen liikunnan ja laajemmin katsottuna koko kolmannen sektorin toimintakenttään.

Hankkeen tiedotukseen panostetaan vahvasti. Yhteistyössä Jääkiekkoliiton kunta-seura-hankkeen kanssa toteutetaan ohjelmasarja (10 ohjelmaa a' 25 min) Urheilukanavalle. Jokainen ohjelma koostuu kahdesta osasta: projektiin palkatun seuratyöntekijän ja hänen työnsä esittelystä sekä jalkapallo tai jääkiekkoseurojen moniarvoisesta ja -puolisesta toiminnan esittelyosasta. Tv-tiedotuksen ja siihen liittyvän nettiviestinnän rinnalla molempien lajiliittojen nettisivujen hanke-osiosta linkitetylle erilliselle hankesivustolle, johon kootaan paitsi kaikki ajankohtainen hanketiedotus myös hyvät toimintamallit kaikkien tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi.

"Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla" -projektin tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja sisältöjä seurojen tuottamien liikuntapalvelujen järjestämiseen ja näin vastata meneillään olevan palvelurakenneuudistuksen arvioituihin uhkatekijöihin kuntatasolla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotustoiminta rakentuu internetin (SPL: 120 000 eri henkilöä ja yli 230 000 latausta/kk ja SJL: 320 000 eri henkilöä ja yli 670 000 latausta/kk) hyödyntämiseen, molempien järjestöjen jäsenistölle suunnattujen lehtien (Futari ja Football Magazine: 11 numeroa/vuosi, levikki 90000 sekä Kiekkolehti) sekä piirien lehtien käyttämiseen, minkä lisäksi käytämme Palloliiton tiedotusvälineiden kontaktiverkostoa tiedotteiden levittämisessä. Suurelle yleisölle suunnattavassa viestinnässä pääkanavina ovat Palloliiton ja Jääkiekkoliiton internetsivut sekä Urheilukanavalla toteutettava ohjelmasarja (yht. 10 ohjelmaa a 25 min). Ohjelmasarjan katsojatavoite on 400000-500000.

Toteutusvaiheessa käytämme molempien liittojen internetsivuja, emailverkostoja, julkisia tiedotteita, minkä lisäksi suurelle yleisölle suunnattava viestintä tapahtuu Urheilukanavan ohjelmasarjan avulla.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä käytämme hankkeen internetsivuille laadittavaa toimintamallipankkia, Urheilukanavan ohjelmasarjaa sekä liittojen jäsenlehtiä. Näiden lisäksi tarjoamme aktiivisesti viestinnän ammattilaisten laatimia juttuja eri alojen ammattilehtiin sekä aikuisväestölle suunnattuihin aikakauslehtiin kiinnostavien persoonien avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä kootaan projektin alusta alkaen hankkeen sivuille rakennettavaan toimintamallipankkiin. Palkattaville harrastemanagereille järjestettävään koulutukseen liittyy olennaisena osana osaamisen vaihtaminen, kerääminen ja dokumentointi. Koulutusprosessien kautta ja yhteistyössä lajiliittojen piiri- ja aluejärjestöjen henkilöstön kautta hyvät käytännöt siirretään lajien omaan seurakehitystoimintaan, jolloin projektissa pilotoidut mallit saadaan leviämään lajeissa toimiviin muihin seuroihin sekä SLU-yhteistyön kautta koko liikunnan kentälle.

Huonoista ja toimimattomista käytännöistä dokumentoidaan kokemuksia osana projektiyhteistyötä ja -koulutusta, jotta tätä tietoa jakamalla vältetään energian ja resurssien hukkakäyttöä muiden seurojen toimijoiden kohdalla. Tietoa hyödynnetään koulutus- ja viestintäprosesseissa koko projektin ajan.

Hyvien käytäntöjen levittämiseksi projekti toteuttaa vuonna 2010 mukana olevien lajiliittojen, yritysten ja seurojen, kuntien sekä hankkeen projektipäällikön voimin teemaan liittyvän seminaarin, joka on avoin molempien lajien kaikille seuroille sekä asiasta muuten kiinnostuneille tahoille. Seminaarissa keskitytään yritysten henkilöstöhallinnosta vastaavien toimijoiden ja hankkeessa toimineiden seurojen sekä kuntien kokemusten vaihtoon projektissa aikaan saatujen toimintamallien ympärillä sekä rakennettujen toimintamallien jatkotoimien suunnitteluun jatkuvuuden varmistamiseksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 553 037

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 432 975

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 603 037

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 494 937

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

" Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla" -projektin tavoitteena oli kehittää urheiluseurojen kohderyhmälähtöisiä liikuntapalveluja sen toimintaympäristössä toimivien yritysten työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Urheiluseuroihin palkattiin syksyn 2008 aikana yhteensä 15 päätoimista harrastemanageria/liikuntakoordinaattoria, joiden tehtävänä oli seura-yritys-yhteistyönä asiakaslähtöisesti tuottaa uusia liikuntapalveluja yritysten henkilöstön käyttöön. Hyvinvointia ja osaamista liikunnan avulla" -projektin tavoitteena oli luoda myös uusia toimintamalleja ja sisältöjä seurojen tuottamien liikuntapalvelujen järjestämiseen ja näin vastata meneillään olevan palvelurakenneuudistuksen arvioituihin uhkatekijöihin kuntatasolla.

Projektin tavoitteena oli
1) kehittää jalkapallo- ja jääkiekkoseurojen osaamista työkykyä ja työssäjaksamista edistävien palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa yrityksille.
2) edistää yritysten mahdollisuuksia käyttää jalkapallo- ja jääkiekkoseurojen osaajia työntekijöidensä työssäjaksamisessa ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa.
3) kehittää ja mallintaa uusia yritysten ja niiden henkilöstön tarpeista nousevia (kohderyhmälähtöisiä) liikuntapalveluratkaisuja


Hankkeessa mukana olleet seurat kehittivät ja tarjosivat työkykyä ja työssäjaksamista kehittäviä palveluja lähinnä omien yhteistyökumppanien(yritysten) henkilöstölle tai kolmen seuran tapauksessa myös kuntayhteistyön puitteissa kuntalaisille ja kunnan työntekijöille. Seuroihin palkatut hanketyöntekijät pääsivät hankkeeseen räätälöidyn liikunnan ammattitutkinnon lähijaksoilla kehittämään uusia liikuntamalleja ja vaihtamaan kokemuksia hankkeesta muiden hanketyöntekijöiden kanssa Lisäksi hanketyöntekijät saivat tutkinnon aikuisliikunnan osa-alueelta sekä käytännönosaamista että teoriatietoa hanketoiminnan toteutukseen. Hankkeen projektipäällikön työpaikkavierailuilla seurattiin seuran hanketoiminnan kehittymistä ja pyrittiin löytämään tarkoituksenmukaisimmat toimintamallit sekä yritys- että kuntayhteistyöhön.

Hankkeen viestinnän tueksi tehtiin viisi minuuttia kestänyt 20 jakson Tv-ohjelma, mikä näytettiin kesän ja syksyn 2009 aikana Yleisradion aamu-TV:ssä. Ohjelmasarjassa esitettiin sekä seurojen hanke- että perustoimintaa.Hankkeen tuloksena 12 seuraan palkattua päätoimista harrastemanageria/liikuntakoordinaattoria, jatkaa päätoimisina työntekijöinä seuroissa. Lisäksi yhteen hankeseuraan on palkattu hankkeen aikana 4 päätoimista työntekijää hanketoimintaan lisää, joiden kaikkien työsuhde jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa aloittaneista seuroista 12 seuraa jatkaa liikuntapalveluiden tarjoamista yrityksille ja kolme seuraa tekee myös yhteistyötä paikallisen kunnan/kaupungin kanssa liikuntapalvelujen tuottamisessa.

Hankkeen avulla seurat ovat saaneet yrityskumppanuuteen selkeän välineen, joka on lisäksi lähellä niiden ydintoimintaa. Hanketoiminta on myös tuonut uutta sisältöä paikallisten yritysten ja seurojen väliseen sponsoriyhteistyöhön ja sitä kautta vahvistanut yrityksen ja seuran välistä yhteistyötä " Tässä yhteistyössä meitä miellyttää se, että tarjotaan mutakin kuin pelkkää näkyvyyttä ja lisäksi sitä pääsee hyödyntämään myös yrityksemme työntekijät " sitaatti yhdeltä hankkeeseen osallistuneelta yritykseltä kuvaa hanketoiminnan merkitystä yrityksen näkökulmasta.

Kuntapuolella hankkeessa saatiin rohkaisevia tuloksia kun yksi hankkeeseen osallistunut seura on kuntayhteistyön avulla palkannut seuraan neljä uutta päätoimista työntekijää joiden työnkuvasta osa tulee liikuntapalvelujen tarjoamisesta kuntalaisille ja osa seuran perustoiminnasta lasten ja nuorten valmentamisesta.

Seurat ovat liikuttaneet yritys- ja kuntayhteistyön puitteissa hankkeen aikana yhteensä 16165 henkilöä joista naisia on ollut 7536 ja miehiä 8079.

Yleisesti voidaan todeta että seuroille on luontevaa tarjota yritysten henkilöstölle ja kuntayhteistyön puitteissa kuntalaisille mahdollisimman lähellä seurojen ydintoimintaa olevia liikuntatapahtumia ja -muotoja. Hankkeen kokemusten perusteella tämä antaa myös laadukkaimman ja kustannustehokkaimman tuloksen kaikkien osapuolten kannalta.