Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10102

Projektin nimi: MoKo - Mobiilien päätelaitteiden ja konvergoivien verkkojen koulutushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: OSEKK / Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 27 21030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/moko sekä lisäksi yhdelle infotilaisuudelle omansa moko.oamk.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Jyrki Laitinen

Asema: vs. Tekniikan yksikön johtaja

Sähköposti: jyrki.laitinen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 22640

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Pyhäjoki, Liminka, Raahe, Kempele, Oulunsalo, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Vihanti, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

MoKo -hankkeen koulutukset on suunnattu Oulun ja Raahen seutukuntien ohjelmistoyritysten ja erityisesti mobiilipalveluiden tuottamiseen keskittyneiden yritysten henkilöstölle mukaan lukien konvergoivien verkkojen parissa työskentelevät PK- yrityssektorin henkilöt. Koulutuksiin voi osallistua myös muutamia OAMK:n henkilökuntaan kuuluvia ohjelmistotuotantoon erikoistuneita (ja myös opinnäytetöitä valvovia) opettajia sekä opintojensa loppuvaiheessa olevia muutamia opiskelijoita, jotka tekevät OAMK:n mobiililaboratorion tai tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehtonsa kautta yritysprojekteja maksullisena palvelutoimintana tai opinnäytetöinään. Näihin yritysprojekteihin osallistuvien opiskelijoiden kouluttamisen lopullisena hyödynsaajana ovat edelleen alueen yritykset, jotka ovat yritysprojektin opiskelijatyönä, esimerkiksi opinnäytetyön muodossa tilanneet.

Kohderyhmän selkeä pääpaino on kuitenkin em. seutukuntien yritysten henkilöstössä.

Hankkeen infotilaisuudet suunnataan laajemmalle, ei-rajatulle kohderyhmälle ja tilaisuudet pidetäänkin maksuttomina. Tilaisuudet toimivat tehokkaina informaation jakelukanavina kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lisäksi hankkeen maantieteellisellä kohdealueella on viime aikoina ollut runsaasti isojen ICT -alan yritysten yt-neuvotteluja. Näin ollen kentällä arvioidaan olevan potentiaalisia henkilöitä, esimerkiksi lomautettuja, oman yrityksen perustamiseen ja/tai kouluttautumaan uusiin teknologioihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välittömänä kohderyhmänä ovat Oulun ja Raahen seutukuntien PK -sektorin mobiililiiketoiminnan alalla toimivien yritysten henkilöstö. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös näiden yritysten muuhun henkilöstöön, OAMK:n ohjelmistotuotantoon erikoistuneisiin opettajiin sekä muutamiin yritysprojekteihin osallistuviin OAMK:n opiskelijoihin.
Pitemmällä aikavälillä, OAMK:n opetuksen kehittyessä yhä paremmin vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän asettamiin vaatimuksiin, projektin toiminnan välillisenä kohderyhmänä ovat OAMK:n kaikki tekniikan opiskelijat, joista edelleen yritykset pystyvät tulevaisuudessa rekrytoimaan itselleen korkean osaamistason omaavia työntekijöitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 350, joista naisia 42

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 748, joista naisia 89

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulussa ei ole viimeisintä ja syventävää mobiilialan koulutusta ja informaatiota yrityksille tarjoavaa koulutusorganisaatiota. Suomessa tällaisten organisaatioiden päätoimipaikat ovat Etelä-Suomessa. Alueemme yrityksille henkilöstön lähettäminen Etelä-Suomeen useammaksi päiväksi kouluttautumaan tai vastaavasti huipputason kouluttajan tilaaminen tänne ainoastaan oman yrityksen koulutustarpeisiin käy usein taloudellisesti ja henkilöresurssit huomioon ottaen huomattavan raskaaksi.

MoKo -hanke keskittyy nimenomaan PK -sektorin yritysten henkilöstön kouluttamiseen tuomalla State-of-the-Art-tason ja sen ylittävät kouluttajat ja koulutukset helposti ja kustannustehokkaasti useiden Oulun ja Raahen seutukuntien yrityksen hyödynnettäväksi.
Uusimmat teknologiat pyritään tuomaan kustannustehokkaasti useille oululaisille ja raahelaisille osaajille heti sitä mukaa kun teknologiat syntyvät ja kehittyvät. Näin alueen yritykset pääsevät kärkijoukoissa hyödyntämään uusinta tietoa saaden etumatkaa omiin tuotekehitysprosesseihinsa. Koulutusten kysyntä on kovaa alan nopean kehittymisen ja alalla tapahtuneiden isojenkin muutosten vuoksi.

MoKo -hankkeessa järjestetään vähintään 80 intensiivistä yrityskoulutuspäivää. Valtaosa kouluttajista tuodaan Oulun alueen ulkopuolelta ja heidät hankitaan ostopalveluperiaatteella. Myös OAMK:n oma opetushenkilöstö voi toimia kouluttajina joissakin yrityskoulutuksissa.

Hankkeen näköpiirissä ovat mm. seuraavat lähitulevaisuuden koulutustarpeet (päiv. 15.3.2011):
-- Pilviohjelmointi
- Mobiili Linux
- Qt -ohjelmointi
- Ketterä ohjelmistokehitys Scrumilla
- Scrum Product Owner
- Käyttäjäläheinen käyttöliittymäsuunnittelu
- Google Android
- iPhone/iOS4 -ohjelmointi
- Avoimen lähdekoodin lisenssit
- 3GPP LTE
- Lyhyen kantaman langaton kommunikointiteknologia NFC (Near Field Communication)
- Yrittäjyystyöpajat ICT -alan henkilöille

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena aloitetaan yrittäjyystyöpajojen tarjoaminen ICT -alan henkilöille sekä järjestetään yrittäjyyteen motivoivia seminaareja 1 -2 kpl. Tavoitteena on kannustaa alueen ICT -alan osaajia oman yrityksen perustamiseen. Hankkeen maantieteellisellä toiminta-alueella on ollut viime aikoina runsaasti ICT -alan yt-neuvotteluja ja kentällä arvioidaan olevan potentiaalisia henkilöitä oman yrityksen perustamiseen. MoKo -hanke pyrkii tarjoamaan näille uusille alkaville yrittäjille avaimia yrittäjyyden ensiaskeliin.

Hankkeessa järjestetään myös 7-9 yleisölle avointa ja maksutonta lyhytkestoista infotilaisuutta ajankohtaisista, teknologioita ja mobiililiiketoimintaa käsittelevistä aiheista. Tilaisuuksien puhujahankinnat toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pienenä pilottina hankkeessa kokeillaan myös yritysvetoista opetusmateriaalin kehittämistä erittäin nopeasti kehittyvällä mobiiliteknologian alalla, jolloin materiaaliin saadaan yritysnäkökulma mukaan. Kehittämistyö toteutetaan ostopalveluperiaatteella.
Tietoja hankkeesta: kaisa.korpela at oamk.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistyessä sille suunnitellaan ja avataan omat www-sivut OAMK:n sivustolle ja sivuja päivitetään aktiivisesti projektin toteutusaikana.

Tiedotusvälineille tiedotetaan projektin aikana mediatiedottein projektin etenemisestä, erityisesti sen alkaessa ja päättyessä. Yhteistyökumppaneita, -hankkeita ja -verkostoja sekä ohjausryhmää tiedotetaan koko projektin ajan. Myös järjestettävät infotilaisuudet toimivat tiedotustilaisuuksina projektin tapahtumista ja tulevista koulutuksista.

Koulutus- ja infotilaisuuksien markkinointi tapahtuu lehti-ilmoituksin ja suorana sähköpostimarkkinointina edeltävän hankkeen usean sadan hengen postituslistaa hyödyntäen. Myös Octopus -verkoston asiakasyritysten sähköpostilistaa hyödynnetään ja yhteistyökumppaneiden, kuten BusinessOulun www-sivuja. Hankkeessa on hyödynnetty myös sosiaalisia medioita (LinkedIn, Twitter, Facebook) tapahtumien markkinoinnissa.

Jokaisesta koulutuksesta ja infotilaisuudesta kerätään osallistujilta palaute, jotta tilaisuuksien laadukkuus säilyy. Palautteiden kautta saadaan myös kerättyä suoria asiakastoiveita koulutustarpeista. Projektissa kerätään säännöllisesti palautetta projektin aikaansaamista vaikutuksista.

Muu toiminta: tiedotteet OAMK:n henkilöstöjulkaisussa, messut ja seminaarit kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kurssiesitteet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytänteistä tiedotetaan sitä mukaa kun niitä esiintyy. Hyviä käytänteitä voidaan mahdollisesti soveltaa muissa OAMK:n ja/tai seutukunnissa toteutettavissa hankkeissa. Opetusmateriaalien kehittämisestä voi syntyä hyviä käytänteitä levitettäväksi muihin valtakunnan korkeakouluihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 451 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 446 552

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 597 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 594 765

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli tarjota mobiilipalveluiden tuottamiseen liittyviä State-of-the-art -tason intensiivikoulutuksia sekä maksuttomia infotilaisuuksia Oulun ja Raahen seutukuntien ICT- alan yrityksille. Hankkeen lähtökohta ja kohderyhmän valinta vaikuttivat todella onnistuneilta, sillä koulutusten kysyntä oli kovaa läpi hankeajan ja lähes kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet ylitettiin.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 149 koulutuspäivää (tavoite 80). Koulutuksiin osallistui kaiken kaikkiaan 748 eri henkilöä (tavoite 350 hlöä) ja henkilötyöpäiviä koulutuksissa syntyi yhteensä 2250 (tavoite 960 htpv).

Yrityksiä hankkeen koulutuksiin osallistui 87 (tavoite 32), joista 70 kuuluu PK -sektoriin ts. yrityksen kokoluokka on alle 250 työntekijää. Näiden lisäksi koulutusosallistujia saatiin myös 7 eri tutkimus- ja/tai koulutusorganisaatiosta (tavoite 5).

Hankkeessa järjestettiin yhteensä yhdeksän maksutonta infotilaisuutta/seminaaria ja niihin osallistui 1011 henkilöä (tavoite 600 hlöä).

Hanke synnytti 15 uutta työpaikkaa (tavoite 20) sekä viisi uutta yritystä (tavoite 3). Näiden lisäksi yhtenä merkittävänä vaikutuksena voidaan pitää hankkeen koulutuksien ansiosta alalla säilyneiden työpaikkojen määrää. Yhteensä 150 henkilöä ilmoitti kyenneensä säilyttämään nykyisen työpaikkansa MoKo -hankkeen koulutuksissa saamansa uuden tietotaidon ja/tai sertifikaattien ansiosta. Kaikkia uuden työpaikan saaneita henkilöitä ei tavoitettu vastaamaan vaihtuneiden sähköpostiosoitteiden vuoksi.

Lisäksi hankkeessa toteutettiin pilottikokeilu, jossa nopeasti kehittyvän mobiiliteknologia-alan opetusmateriaali Oamkin Tekniikan yksikön perusopetuksen puolelta päivitettiin yritysvetoisesti. Pilottikokeilu toteutettiin onnistuneesti ja uusittu materiaali otettiin Oamkin Tekniikan yksikön perusopetuksessa käyttöön syksyllä 2011. Kyseisen kurssin opettajat olivat tyytyväisiä pilottikokeiluun.