Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10103

Projektin nimi: Osuvaa osaamisen johtamista yritysverkostossa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampere Business Campus TBC ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1966093-0

Osoite: Pinninkatu 45 A

Puhelinnumero: 044 0365472

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.businesscampus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.businesscampus.fi/tamperebusinesscampus/osuvaaosaamisenjohtamista

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Järvinen

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: pirjo.jarvinen(at)tbc.fi

Puhelinnumero: 044-3574415

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on pirkanmaalaiset pienet- ja keskisuuret yritykset sekä niiden henkilökunta, mukaan otetaan myös isoja yrityksiä, jotka toimivat hankkeessa ns. veturiyrityksinä jakaen osaamistaan pienemmille yrityksille. Erityistä huomiota kiinnitetään ja toimenpiteitä kohdistetaan pk-yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä sellaisten työntekijäryhmien osaamisen kehittämiseen, jotka perinteisesti eivät osallistu osaamisen kehittämiseen. Tällaisia ovat mm. ikääntyvät henkilöt, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat henkilöt. Projektin alussa kohderyhmän muodostavat 35 Tampere Business Campus ry:hyn jo kuuluvaa yritystä ja niiden henkilöstö (n. 9200 henkilöä), projektin aikana mukaan otetaan 25 uutta yritystä. Projekti on tarkoitettu sellaisille yrityksille, joilla on tarve henkilöstönsä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja ovat valmiita analysoimaan yrityksensä osaamisen kehittämisen tason ja -tarpeet projektin kriteerien mukaisesti sekä sitoutumaan henkilöstönsä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu välillisesti mm. seuraaviin tahoihin:
- oppilaitokset ja muut opintuottajat, jotka tuottavat koulutusohjelmia ja joiden kanssa myös kehitetään aktiivisesti koulutusohjelmien sisältöjä että niiden työelämävastaavuutta.
- työvoimatoimistot, joiden kanssa toteutetaan yhteishankintakoulutuksia ja kehitetään yhteishankintakoulutusten toteutusprosessia entistä yritysystävällisemmäksi
- Pirkanmaan oppisopimuskeskus, jonka kanssa suunnitellaan projektissa tapahtuva oppisopimuskoulutus ja myös edelleen kehitetään sitä
- Pirkanmaan TE-keskus, jonka kanssa projektia viedään eteenpäin erityisesti yhteishankintakoulutukseen ja sen markkinointiin ja tuotteistukseen liittyen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1145, joista naisia 400

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 982, joista naisia 265

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on yritysverkostossa kehittää ja kokeilla uudenlaisia prosesseja, malleja ja menetelmiä yritysten osaamisresurssien turvaamiseen, hallintaan ja edelleen kehittämiseen.
Projektilla haetaan ratkaisuja 1) osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen, 2) nykyisen työvoiman osaamisen kehittämiseen, 3) ikään liittyvien erityiskysymysten ratkaisemiseen. Nämä haasteet ilmenevät lähes kaikissa suomalaisissa yrityksissä riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta, mutta pk-yrityksille haasteiden ratkaiseminen on erittäin vaikeaa. Yritysverkostossa haasteisiin pystytään vastaavaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti järjestämällä sekä yrityskohtaisia että yritysten yhteisiä koulutus- ja konsultointitilaisuuksia ja järjestämällä toisilta oppimisen tapahtumia.
Projektin kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset pienet- ja keskisuuret yritykset sekä niiden henkilökunta, mukaan otetaan myös isoja yrityksiä, jotka toimivat hankkeessa ns. veturiyrityksinä jakaen osaamistaan pienemmille yrityksille. Erityistä huomiota kiinnitetään ja toimenpiteitä kohdistetaan pk-yritysten osaamisen kehittämisen tarpeisiin sekä sellaisten työntekijäryhmien osaamisen kehittämiseen, jotka perinteisesti eivät osallistu osaamisen kehittämiseen. Tällaisia ovat mm. ikääntyvät henkilöt, alhaisen koulutustason tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat henkilöt.
Projektiin osallistuvat yritykset oppivat johtamaan yrityksen osaamista kolmella eri tasolla; 1. Yritykset oppivat ennakoimaan tulevaa osaamis- ja osaajatarvettaan sekä tekemään osaavan työvoiman saatavuussuunnitelmia, 2. Yritykset oppivat kartoittamaan yrityksessä olevaa osaamista ja osaajia sekä tekemään osaamisen kehittämisen suunnitelmia sekä koko organisaation, yksikön että yksittäisen työntekijän tasolla. Yritykset myös oppivat käyttämään hyväkseen yhteiskunnan palveluja (mm. erilaiset rahoitusinstrumentit) toteuttaessaan osaamisen kehittämisen toimenpiteitään. 3. Yritykset oppivat ymmärtämään eri-ikäisiä työyhteisössä sekä ikään liittyviä erityistarpeita ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä, jotta työntekijät jaksavat työssä mahdollisimman pitkään. Yritysten yksittäiset työntekijät oppivat ymmärtämään oman osaamisensa merkityksen koko yrityksen menestymiselle ja sitä kautta he myös kerryttävät itselleen sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka takaavat heidän työllistymismahdollisuutensa myös tulevaisuudessa ja muuttuvissa tilanteissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alustava suunnitelma tiedotustoimenpiteiden toteuttamiseksi:
Projektia markkinoidaan aktiivisesti uusille pk-yrityksille. Tämä tapahtuu henkilökohtaisilla yhteydenotoilla yritysten toimitusjohtajiin. Tätä markkinointityötä tehdään koko projektin ajan.
Projektin toteutusvaiheessa projektin tuotoksista (mm. uusista koulutus- ja kehittämisohjelmista, seminaareista, projektissa kehitetyistä tuotteista ja palveluista) kerrotaan TBCn www-sivuilla (www.tbc.fi) sekä ne laitetaan tarjolle TBC:n verkkokauppaan osoitteessa www.huomisenkauppa.fi. Huomisen kaupassa on yli 1000 kävijää kuukaudessa.
Projektin tuloksena syntyvät tuotteet ja hyvät käytännöt levitetään projektin yhteistyökumppaneille, laajimpana levityskanavana käytetään rakenteilla olevaa Business Campus -verkostoa. Tämän verkostojen verkosto-operaattorin tärkeänä tehtävänä on tarjota paikallisille yritysverkostoille ja niiden kehittämille innovaatioille ja tuotteille levityskavana.
Lisäksi TBC kokoaa yhdessä Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa kaikki pirkanmaalaiset ESR-projektien toteuttajat yhteiseen kehittäjäfoorumiin, jonka tavoitteena on kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen. Kehittäjäfoorumi aloittaa työskentelynsä syksyllä 2008.
Tämän lisäksi TBCn työntekijät antavat lehtihaastatteluja sekä käyvät kertomassa projektin edistymisestä kutsusta kaikille kiinnostuneille tahoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. Mitä levitetään: Ennakoiva osaamisen johtamisen menetelmä. Milloin: Aloitetaan v. 2010. Kenelle: Kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti rakenteilla olevalle Business Campus -verkostolle eli paikallisille yritysverkostoille muualla Pirkanmaalla ja Suomessa. Menetelmää voivat käyttää yksittäiset yritykset myös itsenäisesti. Miten: Menetelmä on saatavilla TBCn verkkokaupasta osoitteessa www.huomisenkauppa.fi.
2. Mitä levitetään: Yhteishankintakoulutuksen hankintaprosessi. Milloin: Aloitetaan v. 2010 syksyllä. Kenelle: Kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti rakenteilla olevalle Business Campus -verkostolle. Tuotteistettua prosessia voivat käyttää yksittäiset yritykset myös itsenäisesti. Miten: Tuotteistetun prosessin kuvaus on saatavilla sekä TBC www-sivuilla (www.tbc.fi/osaamisen_kehittaminen/tyokaluja.htm) että Huomisen kaupassa.
3. Mitä levitetään: Työssä oppimisen ja toisilta oppimisen uudet mallit.Milloin: v. 2011. Kenelle: Kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti rakenteilla olevalle Business Campus - verkostolle.Nämä verkostot puolestaan käyttävät malleja paikallisiin verkostoihin kuuluvien yritysten osaamisen kehittämiseksi. Malleja voivat käyttää yritykset myös itsenäisesti. Miten: Mallien kuvaukset ovat saatavilla TBCn www-sivuilla.
4. Projektissa kehitettyjä koulutus- ja kehittämisohjelmia voi tarkastella Huomisen kaupassa.

Hyvistä sekä huonoistakin käytännöistä kerrotaan myös tiedotustoimenpiteiden yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 647 104

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 576 109

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 647 104

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 576 109

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osuvaa osaamisen johtamista yritysverkotossa -projekti kehitti pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ammatillista osaamista, strategioita ja liiketoiminnan suunnittelua, prosessijohtamista sekä ihmisten johtamista ja esimiestyötä. Projektin työtapoina olivat yhteiskoulutukset, toisilta oppimisen tapahtumat sekä yrityskohtainen kehittäminen. Projekti hyödynsi yritysneuvonnassa julkisia rahoitusinstrumentteja, kuten yhteishankinnan TäsmäKoulutusta sekä muita julkisia yrityspalveluprojekteja. Projekti kartoitti yrityskäynneillä osaamisen kehittämisen suunnitelmia sekä hankki yhdessä yritysten kanssa osaamisen kehittämisen palveluita. Projektissa jaettiin yritysten kesken hyviä käytäntöjä erilaisissa toisilta oppimisen tapahtumissa.