Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10107

Projektin nimi: Opin Ovi: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.8.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 236

Puhelinnumero: 020 636 0060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinoviturku.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kjell Henrichson

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: kjell.henrichson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 838 8865

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Työttömät ja työttömyysuhan alaiset, joiden työllistymistä vaikeuttaa osaamisen puute omalla alalla tai työmarkkinatilanne edellyttää uudelleenkoulutusta
- Työvoiman ulkopuolella olevat kotiäidit/-isät, sairaslomalla, kuntoutustuella/määräaikaisella eläkkeellä olevat sekä opiskelupaikkaa vaille jääneet nuoret
- Työssä olevat: Terveydellisistä syistä ammatinvaihtoa harkitsevat, henkilökohtaisista syistä ammatinvaihtoa harkitsevat, lisäkoulutuksesta kiinnostuneet
- Työnantajat: Erityisesti työntekijöiden ammattitaidon lisäämisestä kiinnostuneet ja oppisopimuksesta kiinnostuneet työvoimapulaa kokevat yritykset
- Erityisesti henkilöt, joiden taito löytää tietoa verkosta on puutteellinen koskien opiskelumahdollisuuksia ja opintojen rahoituskysymyksiä
- TE-hallinnon ammatillisen kehittymisen palvelujen asiakasryhmät

3.3 Välilliset kohderyhmät

ELY-keskuksen, TE-toimistojen, oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen henkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on osa valtakunnallista Opin ovi hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on kehittää aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Alueelliseen Opin ovi -hankekokonaisuuteen kuuluu myös aikuiskoulutusta tuottavien oppilaitosten ESR-hanke (S10418), jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Alueellisen yhteishankkeen idea on luoda verkostona ja yhteistyönä toimiva asiakaslähtöinen palvelu sekä aikuisopiskelun neuvontapalvelupiste.

Projektissa kehitetään uusia toteutustapoja yksityisten henkilöiden, yritysten ja julkisorganisaatioiden mahdollisuuteen löytää vaivatta aikuiskoulutuksen mahdollisuudet, rahoitusmuodot sekä niiden kautta itselleen ratkaisu, jolla voi kehittää osaamista ja työelämävalmiuksia sekä tukea elinikäistä oppimista. Toisaalta palvelu tukee työvoiman saatavuutta hakevalla toiminnalla ja ohjaamalla henkilöitä perus- ja täydennyskoulutukseen.

Projektissa selvitetään miten TE-hallinnon ammatillisen kehittymisen palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti huomioiden myös muut alueella tuotettavat palvelut.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. aikuiskoulutusta tuottavat oppilaitokset, TE-toimistot, seutukunnat, lääninhallitus, oppisopimustoiminta, työnantajat ja työmarkkinajärjestöt.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yleistä tiedotusta palvelusta välitetään internetin ja julkisten tiedotusvälineiden kautta. Hakeva toiminta asiakasryhmiin tapahtuu edellä mainitun lisäksi TE-hallinnon palvelujen, yritysten, järjestöjen ym avulla. Projektille tehdään tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä työtapoja välitetään koko ajan maakunnan muiden seutukuntien ohjauspalvelujen käyttöön ja erityisesti väliarvioinnin yhteydessä laajemminkin. Toimintaa arvioidaan ja kehittämistarpeita käsitellään mm. ohjausryhmässä ja yhdessä ELY-keskuksen, TE-toimistojen ja oppilaitosten kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 465 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 417 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 465 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 417 699

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tuloksen on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti kehitetty alueen aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua perustamalla alueelle sekä keskitetty, poikkihallinnollinen, koko maakunnan tarpeita palveleva Opinovi-palvelupiste sekä rakentamalla alueen ohjausyhteistyökumppaneiden verkostona toimiva palvelumalli. Opinovi- brändin kautta on lisätty koulutusneuvonnan saatavuutta ja tunnistettavuutta alueella varsin sekavana ja päällekkäisenä näyttäytyvän aikuiskoulutusviidakon sijaan. Palvelun kautta koulutusta tarvitsevat ja siihen hakevat saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa koulutuksista sekä asiakaslähtöistä ohjausta urasuunnittelunsa tueksi. Tähän liittyen on kehitetty erilaisia asiakaspalaute- ja seurantamenetelmiä. Tiedotuksen ja ohjauksen keinoin on kannustettu erityisesti osaamisvajeita omaavia aikuisia koulutukseen, saatu työvoimareservejä koulutuksen kautta työmarkkinoille ja ehkäisty syrjäytymistä (hakeva toiminta, infot, työelämäyhteistyö ja -jalkautumismalli).

Projektin tuloksena on selvitetty TE- hallinnon ammatillisen kehittymisen palveluiden nykytilanne ja kehittämistarpeet alueella sekä tehty esitys palvelujen tuottamisen malliksi tulevaisuudessa. Alueen TE- virkailijoiden työtä ja ohjausosaamisen vahvistumista on tuettu ohjauspalveluilla, henkilöstökoulutuksilla ja materiaalipaketeilla. Ylimääräisenä, hankkeen tavoitteisiin alun perin kuulumattomana lisäarvona hanke on laatinut Varsinais-Suomeen alueellisen aikuisohjausstrategian Opinovi-hankkeen aikana luotujen hyvin käytäntöjen juurruttamiseksi ja levittämiseksi.