Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10108

Projektin nimi: Alueellisen opiskelun resurssikeskuksen perustaminen, "Kampus"

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: PL 70

Puhelinnumero: (013) 244 3804

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/amo/nurmes/index.htx

Projektin kotisivun osoite: www.nurmes.kampus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Seppo Laaninen

Asema: rehtori

Sähköposti: seppo.laaninen(at)pkky.fi

Puhelinnumero: (013) 244 3801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Valtimo, Lieksa

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Seutukunnan lukio- ja ammatillisen koulutuksen nuorisoasteen ja aikuisopiskelijat sekä näille koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja ammatillisen koulutuksen sekä lukion henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seutukunnan yritykset osaavan ja oikeanlaisen työvoiman muodossa.
P-K:n maakuntakorkeakoulun Ylä-Karjalan toimintayksikkö sekä Pielisen Karjalan kehittämiskeskus yhteistyön puitteissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisia 40

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kampus-projektin tavoitteena on turvata Nurmeksesta tarjottavien monipuolisten ja laadukkaiden koulutuspalvelujen säilyminen ja edelleen kehittyminen.

Projektissa perustetaan seudun väestö- ja elinkeinorakenteeseen sopeutuva ja niitä kehittävä useiden toimijoiden yhteinen koulutuksen resurssikeskus ja opiskelutila, kampus.

Tavoitteena on lisäksi luoda alueellinen toimintamalli toisen asteen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen sekä avoimen korkea-asteen ja vapaan sivistystyön yhteiselle, toisiaan täydentävälle ja tukevalle kokonaisuudelle. Mallissa huomioidaan erityisesti syrjäytyvien ja harvaan asuttujen alueiden tarpeet.

Mallia pilotoidaan Nurmeksen lukion, P-K:n ammattiopiston, Ylä-Karjalan kansalaisopiston, P-K:n maakuntakorkeakoulun sekä Nurmeksen kaupunginkirjaston yhteistyönä. Kampuksen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ulospäin yhtenäisenä kouluttajien verkostona.

Projektissa kehitetään sekä ammattiopiston että lukion koulutuksen sisältöjä toisaalta yhteistyön ja verkostoitumisen ja toisaalta uusien opetusmenetelmien, erityisesti etä- ja verkko-opetuksen avulla. Opetushenkilöstölle annetaan koulutusta verkkopedagogiikassa ja käytännön työmenetelmissä.

Kampus-projektilla kohotetaan kohdealueen väestön koulutustasoa. Alueen asukkaista peruskoulun jälkeisen tutkinnon on suorittanut 49 % (koko maa 64 %), keskiasteen tutkinnon 38 % (koko maa 38 %). Erityisesti aikuisopiskelua kehittämällä (ilta-/aikuislukiot, ammatillinen aikuiskoulutus, avoimet oppimisympäristöt) ja edistämällä koulutustoimijoiden ja työelämän monipuolista verkostoitumista projektin tavoitteena on nostaa keskiasteen tutkintojen määrä vähintään P-K:n maakunnan keskiarvoon (nyt 42%) projektin ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana.

Projekti toteuttaa erityisesti OPM:n "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" ja "Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma" ESR-kehittämisohjelmia. Projektissa perustetaan uudentyyppinen, verkostomainen sekä fyysinen että virtuaalinen oppimisympäristö. Koulutustoimijoiden lisäksi kirjasto integroidaan kokonaisuuteen opetuksen tietohuoltajaksi ja oppijoiden tiedonhankinnan edistäjäksi. Opetus- ja kirjastohenkilöstön avointa oppimista tukevaa asiantuntijuutta kohotetaan. Avointa oppimista tukevia opetussisältöjä ja oppimismenetelmiä kehitetään.

Oppilaitosten alueellista palvelevuutta ja valtakunnallistakin vetovoimaa lisätään lukio- ja ammatillisen opetuksen yhteisellä erikoistumisella, joka sovitetaan alueen tarpeisiin ja erityisosaamiseen. Tätä ohjaavat sekä Pielisen Karjalan seudullinen elinkeinostrategia (Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus) että P-K:n koulutus- ja sivistysstrategia (P-K:n maakuntaliitto).

P-K:n koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti projektissa perustettavalla resurssikeskuksella ja oppilaitosten yhteisillä opetussisällöillä lisätään kaksoistutkintojen houkuttelevuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti järjestää kampuksen toimijoiden, erityisesti lukion ja ammattiopiston yhteistyötä koskevia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja julkaisee tiedotteita alueen tulevien nuoriso-opiskelijoiden vanhemmille sekä ala- ja yläkoulujen oppilaille ja opettajille.

Uudistuvasta koulutustarjonnasta tiedotetaan seudun työnantajien ja yrittäjätahojen kanssa järjestettävissä suunnittelutapaamisissa.

Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjonnasta tiedotetaan lehdistön, internetin ja seudun kansalaisverkon välityksellä.

Kampuksen koulutustarjontaa markkinoidaan koko maahan. Oppilaitosten olemassa olevaa kansainvälistä yhteistyötä hyödynnetään.

Kampukselle perustetaan oma verkkosivusto.

Lehdistötiedotteita ja -artikkeleita julkaistaan 2-3 vuodessa.

Yhteistyötahoja varten projektille perustetaan keskinäinen tiedotus- ja keskusteluväylä, intranet, jossa on myös projektin keskeinen dokumentaatio.

Projektin loppuraportista laaditaan erillinen julkaisu, jota jaellaan sekä kirjallisena että projektin verkkosivustolla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitetyt opetusmenetelmät ja -sisällöt otetaan soveltuvin osin käyttöön Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) ammatti- ja aikuisopistoissa maakunnan laajuisesti. Nämä koulutusyksiköt tekevät yhteistyötä kukin oman paikkakuntansa muiden toisen asteen koulutusorganisaatioiden, esimerkiksi lukioiden kanssa. Projektin päättyessä järjestetään opetusmenetelmistä ja -sisällöistä PKKY:n oppilaitoksille koulutus- ja informointitilaisuus.

Projektin päätyttyä sen tuloksista tiedotetaan käyttäen kohdassa 11.1 kuvattuja väyliä.
Syntyneet koulutusaineistot julkaistaan projektin verkkosivustolla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 270 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 256 001

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 364 980

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 350 414

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenvetona voisi todeta, että suurin osa hankkeelle asetetuista tavoitteista saavutettiin. Toisissa asioissa tavoitteet saavutettiin melko helposti ja toisissa asioissa taas päästiin hitaammin eteenpäin. Hankkeessa on saatu aikaan myös joitakin sellaisia toimintoja ja tuloksia, joita ei alun perin osattu suunnitella. Hankkeen kohderyhmä oli selkeä ja helposti tavoitettavissa, mikä helpotti hankkeen toteuttamista. Kampus -hanke tarjosi hyvän aloitussysäyksen alueen koulutustoimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen avulla on saatu käyntiin erilaisia yhteistyömuotoja, joiden toteuttaminen ja edelleen kehittäminen jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.