Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10112

Projektin nimi: Lapin etäopetuksen tukipalvelut

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Kauppakatu 5

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.tokem.fi

Projektin kotisivun osoite: tukipalvelu.blogit.fi

Vastuuhenkilön nimi: Markku Tarvainen

Asema: Vararehtori

Sähköposti: markku.tarvainen(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 040 546 8706

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opettajat ja etäopiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden muut verkko-opetuksen ja -opiskelun tukipalveluhenkilöt ja koulutusohjelmavastaavat (tai vastaavat), lukioiden rehtorit sekä koulutusorganisaatioiden yritysyhteistyökumppanit.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1665, joista naisia 1091

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuluneen ohjelmakauden projekteissa on etä- ja virtuaaliopetusta tukipalveluineen kehitetty monipuolisesti. Sekä korkea-asteen että toisen asteen kehittämishankkeissa on tuotettu verkko-oppimateriaaleja, parannettu opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valmiuksia, kehitetty työelämäyhteyksiä sekä luotu perustoimintaedellytyksiä synkroniselle etäopetukselle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää synkronisen etäopetuksen teknisiä ja pedagogisia tukipalveluita, vahvistaa koulutusorganisaatioiden verkko- ja etäopetuksen tukipalveluita ja parantaa niiden alueellista saatavuutta, sillä synkronisen etäopetusjärjestelmän tehokas ja laajamittainen käyttöönotto etäopetuksessa edellyttää suunnitelmallisuutta, käyttäjien kouluttamista ja käytön aikaista tukea. Tukipalveluiden kehittämisellä edesautetaan myös opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamisen kasvua. Pedagogisen kehittämistyön tavoitteena on synnyttää koulutusten rinnalle uudenlaisia tapoja ja toimintamalleja toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tukea. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen saavutettavuutta luomalla pysyvä toimintamalli toisen asteen verkkokoulutuksen tarjontaan.

Hankkeen tarjoaman tukipalvelun pääasiallinen toteutusmuoto on muodoissa toteutettava tarvelähtöinen lähituki (vierihoito), jossa opettaja saa tuen tarvitsemaansa asiaan, silloin kun tarve on ajankohtainen. Muita tukipalvelun toteutusmuotoja ovat esimerkiksi olla opetuskäytön tuen kytkeminen aineryhmätiimien työskentelyyn/koulutusohjelmakohtaiseen pienryhmätyöskentelyyn. Hankkeen tarjoama tukipalvelutoiminta sisältää kolme pääaluetta: käytönaikainen tukipalvelutoiminta, koulutustyyppinen tukipalvelutoiminta ja tukipalvelutoiminnan kehittäminen.

Hankkeen tuloksena syntyy tukipalveluverkosto, joka työskentelee hajautettuna palvelu- ja kehittäjätiiminä sekä käynnistetään tukipalveluklusteritoiminta, jonka seurauksena Lapin etäopetuksen tukipalveluiden saatavuus hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa ja alueella paranee. Hankkeen toiminnan tuloksena syntyvän tukipalveluklusterin vahvuutena on eri alueilla kehittyneen osaamisen saaminen alueen koulutusorganisaatioiden käyttöön. Tällä koko Lappia palvelevalla, hallitulla tukipalvelulla ja kehittämisellä varmistetaan lappilaisen verkko-opetuksen laatu ja edelläkävijyys sekä tuotetaan sovellettavia malleja kansalliseen etäopetuksen kehittämistyöhön. Lisäksi hankkeen tuloksena toisella asteella etäopetus vakiintuu lähiopetuksen rinnalle (rinnakkaisopetusmalli) ja syntyy toisen asteen verkkokoulutuksen tarjonnan pysyvä toteutusmalli.

Hankkeen toimijoita ja palveluiden käyttäjiä ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Lapin lukiot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäinen tiedotus tapahtuu tukipalvelutiimissä, jonka toiminta pohjautuu vastavuoroiseen asiantuntemuksen vaihtoon ja yhdessä toimimiseen (2/2008-12/2010).

Toteuttajaorganisaatioiden sisäinen viestintä:
Tukipalvelutoiminnan käynnistymisestä tiedotetaan organisaatioiden intranetissa, henkilöstökokouksissa (tai vastaavissa) ja alakohtaisissa johtoryhmissä (tai vastaavissa) sekä tiedotteella, joka jaetaan koulutusohjevavastaaville ja koulutuspäälliköille (tai vastaaville). Opiskelijoihin kohdistuva tiedotus tapahtuu muun koulutusta koskevan tiedotuksen puitteissa (esimerkiksi opiskelun aloitusta koskeva kirje, tuutori-istunnot tms.).

Projektin ulkopuolinen viestintä:
Projektin käynnistymisestä tiedotetaan tiedotusvälineille (lehdistötiedote ja -tilaisuus). Projektista tiedotetaan toteuttajaorganisaatioiden www-sivuilla ja intranetissa. Tukipalveluklusterin toimintatavasta ja toiminnasta tiedotetaan toteuttajaorganisaatioiden verkostojen välityksellä. Toisen asteen verkkokouluksen toimintamallista tiedotetaan lisäksi erikseen ylläpitäjille ja päätöksentekijöille sekä opetusalan lehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tukipalveluklusterin toimintatavasta ja tukipalvelumuodoista sekä toisen asteen verkkokoulutuksen toimintamallista muodostunee hyviä käytäntöjä hankkeen aikana. Näitä toimintavavoista ja käytänteistä pyritään tiedottamaan tiedotustapahtumassa sekä alan seminaareissa ja konferensseissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 907 204

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 779 111

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 121 484

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 966 257

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin etäopetuksen tukipalvelut hankkeen kehittämistavoitteena oli Lapin etäopetuksen alueellisen tukipalveluverkoston luominen, tukipalveluklusterin toiminnan ja liiketoiminnan suunnittelu sekä toiminnan käynnistäminen. Lisäksi vakiinnutettaisiin toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän verkkokoulutuksen toimintamalli. Hankkeen tavoitteena oli kehittää etäopetuksen teknisiä ja pedagogisia tukipalveluita ja taata tukipalveluiden saatavuus lappilaisissa koulutusorganisaatioissa ja Lapin alueella. Hankkeessa keskityttiin erityisesti synkronisen etäopetuksen tukipalveluiden kehittämiseen.

Projektin keskeinen tehtävä oli vahvistaa tukipalveluverkostoa Lapin alueella sekä vakioida käytettyjä etäopetusjärjestelmiä ja niiden käyttömuotoja. Lisäksi hankkeella pyrittiin parantamaan koulutuksen saavutettavuutta luomalla pysyvä toimintamalli toisen asteen verkkokoulutuksen tarjontaan.

Projektin kohderyhmän muodostavat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Lapin ammattiopiston, Ammattiopisto Lappian, Itä-Lapin oppimiskeskuksen, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Lapin lukioiden etäopetusta toteuttavat opettajat ja opiskelijat sekä etäopetuksen tukihenkilöt.

Hankkeen tuloksena Lapin etäopetuksen (lähi)tukipalveluiden saatavuus hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa ja Lapin alueella paranisi. Tuloksena syntyisi uudenlaisia tapoja ja toimintamalleja toteuttaa etäopetuksen tukipalveluja sekä vakiintunut Lappi-tasoinen etäopetuksen tukipalveluklusteri. Lisäksi korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen kasvaisi.

Lapin etäopetuksen tukipalveluhankkeen tukipalvelutiimi muodosti koko hanke- ja tukitoiminnan ytimen. Tukipalvelutiimin jäsenet olivat palkattuina hanketoteuttajaorganisaatioihin, mutta käytännössä työskentelivät yhdessä, hajautettuna tiiminä, ympäri maakuntaa. Lisäksi organisaation sisällä hallinnollisesti keskitetyt tukipalvelut saattoivat työskennellä hajautetusti.

Hankkeen alueellisista toiminnoista raportoitiin julkisesti LATU-blogosfäärissä, jossa alueelliset tukihenkilöt julkaisivat omia tai alueensa muiden hanketoimijoiden (esim. opettajien) artikkeleita. Osoite hankkeen LATU-blogiin on http://tukipalvelut.blogit.fi. Lappilaisista etäopiskelumahdollisuuksista valmistui myös video yhdessä maakuntakorkeakoulun kanssa. Video on nähtävillä osoitteessa: http://www.vimeo.com/6960536

Hankkeesta valmistui myös julkaisu

"Lapin etäopetuksen tukipalvelut
Omalla tyylillä, samoilla välineillä, kohti yhteistä maalia"

ISBN 978-952-5897-13-5

Sähköinen versio: http://www3.tokem.fi/kirjasto/tiedostot/Kokkonen_Mehtala_B_4_2011.pdf

Koko hankkeen ajalle tavoitteeksi asetettiin, että 537 henkeä osallistuisi hankkeen järjestämiin toimenpiteisiin. Järjestetyt koulutukset ovat olleet erilaisia virtuaaliluokan käyttöön sekä eriaikaisen ja samanaikaisten oppimisympäristöjen yhteiskäyttöön liittyviä koulutuksia opettajille ja opiskelijoille sekä heidän käytönaikaista tukemista. Henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivämäärän tavoite oli yhteensä 903 päivää. Hankkeeseen osallistui yhteensä 884 henkeä, joista 584 oli naisia. Lisäksi lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 1901 henkeä.

Aloittaneista 145 henkeä oli opettajia ja heistä 97 oli naisia. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui yhteensä 396 opettajaa. Lyhytkestoisia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa kertaluonteiset työvälinekoulutukset sekä etäopetukseen ja virtuaaliluokan käytön aktivointiin liittyneet esittely- tyyppiset tilaisuudet. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi 2727 ja lyhytkestoisissa toiminnoissa työskenneltiin noin 660 henkilötyöpäivän verran. Koulutukseen osallistuneista suurimmalla osalla oli keskiasteen koulutus ja suurimpana ikäryhmä- nä 25-44-vuotiaat.

Hankkeen aikana lappilaisten korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen eteni koskemaan myös tukipalveluja. Näin ollen Lapin korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskuksen rakentuminen on ollut tärkeää huomioida hankkeen toiminnoissa, ja tukipalvelukeskusta valmistelevien on ollut tärkeää olla tietoisia hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä. Korkeakoulujen osalta yhteistyön askeleet ovat selkeät, sillä etä- ja verkko-opintojen tukipalvelut tuotetaan osana yhteistä palvelukeskusta 1.8.2011 lähtien. Hankkeen aikana luotu tukipalveluverkosto jatkaa toimintaansa, ja maakunnan alueelle syntynyttä etäopetuksen tuki- ja koulutusosaamista tullaan hyödyntämään tarvelähtöisesti. Verkosto mahdollistaa esimerkiksi tuen riittävyyden ja saatavuuden ruuhka- ja sairastapauksissa, tarjoaa ammattitaitoiselle tukihenkilöstölle työtä sekä mahdollistaa etäopiskelun ja -opetuksen eri puolilla Lappia.