Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10113

Projektin nimi: ProoMu

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koneteknologiakeskus Turku Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1949777-4

Osoite: Lemminkäisenkatu 28

Puhelinnumero: 02-26334950

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.koneteknologiakeskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.proomu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Virkki

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: erkki.virkki(at)koneteknologiakeskus.fi

Puhelinnumero: 0400 290 477

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten meri- ja teknologiateollisuusyritysten koko henkilökunta. Hankkeessa voidaan kouluttaa myös muiden toimialojen yritysten henkilökuntaa, jos toimialalla käytetään samaa teknologiaa, kuin teknologiateollisuudessa. Kohderyhmän ydinjoukon muodostavat sadat pk-yritykset ja niiden usein matalan koulutustason omaava henkilöstö. Osaavan työvoiman saatavuus on teknologiateollisuuden yritysten yhteinen tavoite. Rakennemuutoksen aiheuttaman tilanteen johdosta yrityksien toimintaa on kehitettävä ja saatava uusia liikentoimintamalleja sen myötä uutta osaamista.

ProoMun tuo viranomaisten tarjoamia palveluverkostoja lähemmäs kohderyhmän yrityksiä. Erityisen voimakasta yhteistyötä ProoMu tulee tekemään vuorovaikutteisesti työhallinnon koulutusten ja toimenpiteiden kanssa. ELY-keskukset ja Finnvera ovat kehittäneet omia palvelumallejaan ja rahoituskonseptejaan tukemaan yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. Kansainvälistymispalveluissa ohjataan yritysten teknologian kehittämiskohteet Meriklusteriohjelman suojissa Tekesin tarjoamien mahdollisuuksia luo.

Kohderyhmänä on myös kaikki ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset, joiden henkilökunnan koulutuksella saadaan siirrettyä ammattitaitoa myös eteenpäin. Tarkoitus on myös kehittää opettajien osaamistasoa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu välillisesti meri- ja teknologiateollisuusyritysten verkostojen sidosryhmiin, kuten järjestöt, julkisorganisaatiot ja alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset.

Taulukossa 6.4 oleviin yrityksiin on laskettu myös sellaiset yritykset, jotka on ohjattu ProoMun toimesta eteenpäin ELY -keskukseen ja se on johtanut johonkin koulutukseen. ProoMun tehtävä on kertoa yrityksille eri palveluvaihtoehdoista ja kaikki koulutukset eivät sovellu Proomun koulutukseen. ProoMu on käyttänyt aikaa koulutuksien valmisteluun ja siksi on tärkeää että vaikka koulutuksen hankkii ELY-Keskus, niin koulutukseen osallistuneen yrityksen lukumäärä voidaan lukea ProoMuun osallistuvaksi yritykseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 973, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProoMun tavoitteena on varmistaa osaltaan meri- ja teknologiateollisuuden osaavan työvoiman saatavuus tukemalla työyhteisöjen muutosten hallintaa, työntekijöiden työssä pysymistä ja työhyvinvointia osana työyhteisöjen liiketoimintaa yritysten kasvu- ja muutostilanteissa. ProoMun tehtävänä on tehostaa monimuotoisia meri- ja teknologiateollisuuden verkostoja, tukea verkostoyritysten kehittämistoimenpiteitä sekä järjestää yritysten henkilöstön osaamista tukevia lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Keskeiset toimenpiteet ovat erilaisten osaamis- ja koulutustarvekartoitusten kautta saatavan informaation jalostaminen rakentaminen koulutus- ja kehittämistoimenpiteiksi, tiedotustilaisuuksiksi ja muiksi kehittämistoimenpiteiksi. Osa analyysien annista ohjataan muiden organisaatioiden käyttöön (työhallinnon rekrytointitoimenpiteet, rahoitus yms.). Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden meri- ja teknologiateollisuuden hankkeiden kanssa.

Toteutettavia koulutus- ja kehittämispalveluja voivat kaikki meriklusteri- ja teknologiateollisuuden verkos-toihin kuuluvat yrityksen hyödyntää, ja toimenpiteitä voidaan täydentää ELY-keskusten muilla palveluilla ProoMun toiminnan kautta vahvistetaan nykyisen työvoiman osaamista esim. työvoimapoliittisin toimenpitein mm. ikääntyvien ja vanhentuneen ammattitaidon omaavien henkilöiden osalta varmistamalla työssä pysyminen ja työsuhteiden jatkuminen.

Projektin vaikutuksen heijastuvat osaavan henkilöstön työhön, sillä alueen yrityksissä on rakennemuutoksia edessä, joten yrityksillä on tarvetta saada uusia liiketoiminnan tukijalkoja sekä kehittää omaa toimintaansa. Pitkäjänteinen yritysten kehitysprosessi ja varmuus osaavasta työvoimasta tukevat yritysten kilpailukykyä ja luovat mahdollisuuden meriteollisuuden jatkuvuuden myös voimakkaissa rakennemuutoshaasteissa. Yritysten kehittymisen myötä kaikkien heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työntekijöiden mahdollisuus jatkaa työssä paranevat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Mm. meriteollisuus- ja teknologiateollisuus ry:n kautta pyritään tiedottamaan kohdennetusti jäsenyrityksille. Projektille tehtiin viestintäsuunnitelma 2010.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjen levitetään ja kehitetään osana valtakunnallista Protek-ohjelmaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 821 404

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 804 639

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 997 718

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 959 139

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet erittäin hyvin. Määrällisesti saavutettiin 183 yritystä (tavoite 190), osallistujien henkilötyöpäiviä kertyi 3088 (tavoite 3000) ja hankkeeseen osallistui 1009 henkilöä (tavoite 1000). Yrityksiltä ja osallistujilta saadut palautteet olivat erittäin hyviä. Koulutuspalvelu jatkuu jossain muodossa, mutta yritykset toivovat jatkossakin lyhytkestoiseen koulutukseen tukea.

Hankkeen alussa projektipäälliköksi valitulla henkilöllä ei ollut tehtävään vaadittavaa osaamista ja hanke ajautui lieviin vaikeuksiin. Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes vaihdettiin projektipäällikkö ja laadittiin asianmukaiset toimintaohjeet. Sen jälkeen hankkeen toiminta kehittyi hyvin ja hankkeen menestyksen myötä haettiin ja saatiin projektille jatkoaikaa kahdesti.