Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10116

Projektin nimi: Työnäky

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Päijät-Hämeen koulutuskonserni / Koulutuskeskus Salpaus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0993644-6

Osoite: Teinitie 4

Puhelinnumero: 03-282 17

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salpaus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.salpaus.fi/tyonaky

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Heinonen

Asema: apulaisrehtori

Sähköposti: hannu.heinonen(at)salpaus.fi

Puhelinnumero: gsm 050 502 0690

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitoksen opettajat, ervat (erityisopetusvastaavat), opinto-ohjaajat, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat, kuntien nuorten työpajaohjaajat, Avainsäätiön ja Tuoterenkaan työhönvalmentajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Koulutuskeskus Salpauksen ohjaustyöhön osallistuva henkilöstö ja opiskelijat
- Lahden nuorisopalvelun asiakkaat: Hurina nuorisotiedotuspiste/ Dynamo nuorten seudullinen työllisyyshanke/Akseli työpajat/ Dominonuorten palvelukeskus
- Avainsäätiön työvalmennuksen asiakkaat
- Päijät-Hämeen työvoimatoimiston toimialueen nuoret asiakkaat
- Päijät-Hämeen alueen muut nuorten työllistymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi toimivat tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulutuskeskus Salpauksen Työnäky-projektin tavoitteena on edistää nuorten opintoihin kiinnittymistä, työelämävalmiuksien vahvistumista, nuorten työnäkymien avautumista, opintojen loppuun saattamista sekä työllistymistä ja työelämään kiinnittymistä. Tavoitteeseen pyritään selkiyttämällä oppilaitoksen työllistymisohjausta ja lisäämällä henkilöstön ohjausvalmiuksia sekä tiivistämällä yhteistyötä työelämän, työvoimahallinnon, Lahden kaupungin nuorisopalvelujen (nuorten työpajat, Domino - nuorten monipalvelukeskus, Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina, nuorten seudullinen työllisyyshanke Dynamo) sekä Avainsäätiön työhönvalmennuksen kanssa.

Työnäky kirkastuu alueellisten yhteistyökumppanien kanssa toteutettavan ohjaajien koulutuksen sekä alueellisen työelämään siirtymisvaiheen toimintamallin rakentamisen ja kuvaamisen avulla.

Projektin kohderyhmänä on oppilaitoksen opettajat, ervat (erityisopetusvastaavat), opinto-ohjaajat, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat, kuntien nuorten työpajaohjaajat, Avainsäätiön ja Tuoterenkaan työhönvalmentajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot.

Ohjaustaitojen kehittämis- ja verkostoitumiskoulutus on eri toimijoiden ohjauksellisten valmiuksien, työmenetelmien ja työkalujen suunnitelmallista tarkastelua, kokemusten jakamista ja yhdessä oppimista.

Työnäky kokoaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa alueen tarpeisiin vastaavan työelämään siirtymisvaiheen toimintamallin ja edistää monimuotoisen yhteistyökulttuurin muodostumista sekä oppilaitoksen sisälle että yhteistyöhön muiden tahojen kanssa.

Projektilla on yhteys työvoimakoulutuksena toteutettettaviin "Nuorten aikuisten työelämätaitojen parantaminen" koulutuksiin, jotka toteutetaan yhteishankintana. Rekrytointikoulutus-mallissa hankitaan ensin työpaikkoja, joihin nuoret valmennetaan mm. työhön valmennuksen keinoin.
Näiden vahvasti työelämäpainotteisten koulutusten tarjoamat oppimisen paikat tullaan hyödyntämään ohjaajien koulutuksessa ja Salpauksen työllistymisohjaus suunnitelman laadinnassa.

Työnäky -projektin tuloksena toimijoiden työllistymisohjausvalmiudet ja nuorten kohtaamistaidot lisääntyvät sekä kehittyvät ohjauksellisempaan suuntaan.

Projektin tuotoksena:
- Salpauksen työllistymisohjauksen suunnitelma
- alueellinen työelämään siirtymisvaiheen toimintamalli verkostoyhteistyön välineenä
- opettajien, työpaikkaohjaajien, työpajaohjaajien ja työhönvalmentajien työllistymisohjaus vahvistuu
- työvalmennusmenetelmien soveltamistavat työssäoppimispaikoilla ja työsalityöskentelyssä
- tehostetun työllistymisohjauksen menetelmät ja materiaalit
- sisältöä ja materiaalia ryhmänohjaajien sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen työllistymisohjauksen osalta
- lisääntynyt verkostoyhteistyö, uudenlaiset työelämä- ja verkostoyhteistyön paikat ja tavat
- opiskelijoiden työelämävalmiudet vahvistuvat
- valmistumisen jälkeinen työllistyminen paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma, joka sisältää mm.

Salpauksen sisäinen tiedotus
- kohderyhmänä opiskelijat, oppilaskunta, henkilöstö, johto
- keinoina projektori, salpauksen www, moodle, esitteet, julisteet, salpausinfo, keskustelu ja tiedotustilaisuudet

Ulkoinen tiedotus:
- kohderyhmänä yhteistyötahot, muut koulutuksenjärjestäjät, yleinen tiedotus
- keinoina tiedotustilaisuudet, tapaamiset, loppuseminaari

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koulutuksen ja verkostoyhteistyön kautta kertynyttä tietoa ja kokemuksia hyödynnetään aktiivisesti koko hankkeen ajan
- hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittäminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jo projektin aikana mm. ohjaajien koulutuksen, ryhmä- ja yksilöohjauksen ja yhteisten tilaisuuksien välityksellä
- työllistymisohjauksen materiaalit ja menetelmät kootaan Ohjauspolku-projektin luomaan opinto-ohjauksen materiaalipankkiin, jonka kautta hyvien käytäntöjen levittäminen onnistuu valtakunnallisella tasolla

Projektin loppuvaiheessa:
- painettavat tuotokset ja ohjausmateriaali-dvd:t
- loppuseminaari
Lahti-Mukkula rotaryklubi toimii tulosten levittäjänä (valtakunnallinen verkosto). Hyvät käytännöt -projektin luomaa moniammatillista yhteistyöverkostoa seudullista hyödynnetään tulosten levittämisessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 411

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 854

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 337 086

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen taustaselvitysten perusteella ammattiin valmistuneiden nuorten työllistymistä usein hankaloittaa yleisten työelämävalmiuksien riittämättömyys. Voidakseen oppilaitoksena paremmin ohjata opiskelijoita työelämään ja sen toimintatapoihin hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa toimijoidensa työllistymisohjausvalmiuksia, edistää oppilaitoksen ja työelämän uudenlaisen yhteistyön löytämistä, jatkaa ja kehittää yhteistyötä työvoimahallinnon, nuorten työpajojen ja työhönvalmennuksen kanssa sekä koota ja tuottaa työllistymisohjauksen materiaalia. Työllistymisohjauksella tarkoitettiin koko opintojen ajan toteutettavaa oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuvaa opiskelijan yleisten työelämätaitojen kasvua tukevaa ohjausta ja opetusta. Kohderyhmänä olivat oppilaitoksen opettajat, erityisopetusvastaavat, opinto-ohjaajat, oppilaskunta, työelämän työpaikkaohjaajat, kuntien nuorten työpajaohjaajat, Avainsäätiön ja Tuoterenkaan työhönvalmentajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot. Toimet olivat hankkeen alussa toteutettu nykytilankartoitus, Työnäky-koulutus, Työhönvalmennuksen kokeilu, Pienryhmätilaisuudet opettajille sekä verkostoyhteistyön tilaisuudet.
Keskeinen rooli toimien ja tuotosten kehittämisessä oli Opiskelijan Työnäky ryhmällä, jonka kautta saatiin opiskelijoiden näkökulma työllistymisohjaukseen ja saatiin heidät mukaan oppilaitoksen kehittämistyöhön.
Hankkeen aikana työllistymisohjaus ja työelämän toimintatapoihin liittyvä ohjaus nostettiin keskusteluun oppilaitoksen sisäisissä ja verkostoyhteistyön tilaisuuksissa. Samaan aikaan laadittiin oppilaitoksen opinto-ohjauksen prosessikuvaus, joka sisältää työllistymisohjauksen näkökulman ja ohjausmateriaalit opintojen eri vaiheissa, määritellään ohjausvastuut ja annetaan vinkkejä ohjaukseen käytettävissä olevasta materiaalista. Yhteistyöntilaisuudet lisäsivät oppilaitoksen ja verkoston toimijoiden tietämystä toistensa toimista. Lisäksi hanke oli vaikuttamassa oppilaitoksen opetushenkilöstön koulutusten sekä erilaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja aikuiskoulutuksen opinto-ohjauksen kehittämiseen.Työnäky-koulutuksen kautta työllistymisohjausvalmiudet lisääntyivät, tietämys verkostoyhteistyön mahdollisuuksista lisääntyi ja yhteistyö poiki nuorten pajojen toimintamahdollisuuksien mm. opinnollistamiseen liittyvää yhteistyötä. Keskeisimmät hyödyt osallistujien mielestä olivat dialogisuuden lisääntyminen opiskelijoiden kohtaamisissa, opiskelijoilta kysymisen lisääntyminen sekä verkostoyhteistyön mahdollisuuksien avautuminen uudella tavalla. Työhönvalmennuksen kokeilulla saatiin kokemuksia työhönvalmentajan tuesta opiskelijalle työssäoppimisjakson aikana sekä luotiin työhönvalmennusmalli koko oppilaitoksen käyttöön sovellettavaksi eri ammattialoille.

Tuotoksina syntyivät AmisKOODI tehtäväkirja ryhmänohjaajien tunneille sekä OpeKOODI opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin, Täältä tullaan työelämä valinnaiskurssi opastaa opiskelijoita työelämän toimintatapoihin ja lisää valmiuksia edustaa työnantajaa työhön liittyvissä tilanteissa sekä Työelämään siirtymisvaiheen avuksi Mitä opintojen jälkeen linkkisivu Amiskoodi verkkoversion sisälle.
Lapin ammattiopiston Uratakomo, Kouvolan ammattiopiston Tie tähtiin ja Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Mahis työhön hankkeiden väliset tapaamiset edistivät tuotosten levittämistä jo hankkeen aikana mm. linkittämällä verkkoon vietyjä tuotoksia ristiin oppilaitosten sivuille. Ohjausryhmä kokoontui kahdesti vuodessa ja siellä käsiteltiin ohjausryhmän toimintaan kuuluvia asioita.
Hankkeen kokemusten pohjalta suositellaan vahvasti opiskelijoiden mukaan ottamista oppilaitoksen kehittämistyöhön sekä reflektiivisten ja dialogisten koulutusmenetelmien käyttöä henkilöstön koulutuksissa. Työelämätaitoja ja työelämän toimintatapoja tuodaan aiempaa selkeämmin esille opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa opintojen erivaiheissa valmistumisen jälkeisen työllistymisen edistämiseksi, onhan työllistyminen yksi oppilaitoksen tuloksellisuusmittareista.
Hankkeessa toteutettujen toimien, tuotettujen materiaalien sekä tehtyjen kokeilujen kautta voidaan olettaa oppilaitoksen ohjausvalmiuksien lisääntyvän edelleen mikä vaikuttavaa opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistumiseen, opintojen keskeyttämisen vähentämiseen ja siten läpäisyasteen paranemiseen sekä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja työelämään kiinnittymiseen pidemmällä aikavälillä.