Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10117

Projektin nimi: TEOT - Työelämäosaamisella oppimistuloksiin

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Osoite: Pohjolankatu 23, PL 303

Puhelinnumero: 02049600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.ekamo.fi/info

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Pekkanen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.pekkanen(at)ekamo.fi

Puhelinnumero: 0407456290

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan ammattiopiston opettajat ja opiskelijoiden työpaikkaohjaajat sekä ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet ja yritysten esimiehet.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 364, joista naisia 230

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TEOT - Työelämäosaamisella oppimistuloksiin projektissa on tavoitteena luoda malli pysyvän ja opetusta kehittävän vuorovaikutuksen toteutumisesta koulun ja työelämän välillä. Projektissa verkottuvat palvelualojen, tekniikan ja liikenteen alojen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan opettajat kehittämään opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta ja arviointia ja päivittämään opetussuunnitelmat. Kumppaneina eri aloille ovat työpaikkojen esimiehet ja opiskelijoiden työpaikkaohjaajat. Opettajien työelämäjaksoja kehitetään ammatillisen osaamisen syventämisen ja ajanmukaistamisen lisäksi työpaikkojen kouluttamisen ja konsultoinnin suuntaan. Työpaikkaohjaajien koulutusta kehitetään vastaamaan niin opiskelijoiden ohjaamisen ja arvioinnin kuin ohjaajan itsearvioinnin ja ohjaustaitojen paranemisen suuntaan. Kohderyhmänä projektissa ovat opettajat ja työpaikkaohjaajat ja heidän esimiehensä sekä ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat. Opiskelijoiden työssäoppimista kehitetään siirtämällä joillakin aloilla käytössä olevaa sähköistä ohjausta Moodle alustalla muidenkin alojen käyttöön.
Projektin toimintoina ovat opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutukset, joissa vertaisarvioinnin avulla ja verkottumalla eri alojen kesken löydetään opetusta ja ohjausta kehittäviä sisältöjä ja toimintoja. Tuotoksena syntyy koulutuksen ja työelämän vastavuoroinen vuorovaikutusmalli, jossa opettaja ja työelämän edustaja tulevat muodostamaan kehittävän ja reflektoivan työparin. Nämä työparit toimivat tulevaisuudessa toistensa konsultteina ja vertaisarvioijina vastaamaan koulutuksen muutostarpeisiin, joilla vastataan työelämän muutokseen tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi valmistuville opiskelijoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan esite ja www-sivut ulkoista tiedottamista varten.
Projektista tiedotetaan opettajakuntien kokouksissa sekä esimiesten välityksellä.
Projekti sisäinen tiedottaminen toteutuu sähköisen kuukausitiedotteen avulla ja sähköpostilla.
Yrityksiin tiedotetaan yrityskohtaisesti esimiesten kautta joko kirjeitse tai henkilökohtaisilla tapaamisilla.
Koulutuskutsut lähetetään yritysten työpaikkaohjaajille tai ohjausta koordinoiville henkilöille.
Lehdistö kutsutaan isompiin useiden alojen yhteisiin koulutustilaisuuksiin sekä päätöstilaisuuteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Keväällä 2010 lukuvuoden lopussa pidetään kaikille koulutuskuntayhtymän tulosalueiden opetushenkilöstölle ja muille kiinnostuneille sekä yritysten työpaikkaohjaajille teemoitettu seminaaripäivä jossa workshop pisteissä voi kuulla ja keskustella projektin tuloksista. Projektin tulokset siirretään www-sivuille kaikkien käytettäväksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 488 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 487 465

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 593 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 592 822

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toisen asteen ammatillinen koulutus on ammattiosaamisen näyttöjen myötä lähentynyt työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista paremmin toteuttavaksi. Projektissa asetettiin tavoitteeksi pysyvän ja opetusta kehittävän vuorovaikutusmallin luominen EKAMO:n eri koulutusalojen ja maakunnan työelämän välille. Projekti tähtäsi yksilöllisempään yhteistyöhön työelämän ja koulutusalojen välillä opettaja - työpaikkaohjaajaparien kautta, joihin aiemmissa projekteissa ei ole päästy. Tältä pohjalta luotiin malli Työelämän ja oppilaitoksen vuorovaikutteisuudesta Etelä-Karjalan ammattiopistossa. Opetussuunnitelmien päivitys on ollut merkittävä työ, ja sen onnistuminen vastaamaan maakunnan työelämän tarpeita on edellyttänyt työelämän aktiivista mukanaoloa, jotta määräystasolla oleva opetussuunnitelma on voitu saada mahdollisimman lähelle opiskelijaa ja työelämän tarvetta. Tässä opettaja-ohjaajapareilla ja ammatillisilla neuvottelukunnilla on ollut merkittävä rooli. Opettajien työelämäjaksojen tavoitteellisuutta on lisätty ammatillisen pätevyyden päivittämisen ja lisäämisen lisäksi linkittämällä siihen työpaikalla tapahtuva ohjaajien koulutus henkilökohtaisesti.

Projektin lähtökohta on valittu oikein koulutuksen sekä työelämän näkökulmasta katsoen. Aikaisemmissa hankkeissa olemme saavuttaneet tason, jossa koulu ja työelämä keskustelevat samasta asiasta samoilla käsitteillä niin keskenään kuin omien organisaatioidensa sisällä. Kohderyhmänä opettajat ja työpaikka-ohjaajat ovat oikein valitut, koska henkilöiden vaihtuvuus kaikilla työaloilla on suuri, ja kohderyhmien kautta voidaan löytää malli työskennellä opiskelijan oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen toteutumisesta Etelä-Karjalan ammattiopistossa mallin taustalla ovat seuraavat asiat:
- opettajien työelämäosaamisen paraneminen työelämäjaksojen kautta ja heidän linkittäytyminen yritysten toimintaympäristöön, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin pedagogisissa ratkaisuissa työelämässä tapahtuvien muutosten pohjalta
- opettaja ja työpaikkaohjaaja parien syntyminen eri koulutusaloilla, jolloin tuloksena saadaan toimivat opetussuunnitelmat niin opiskelijan oppimisen kuin työelämän näkökulmasta katsoen sekä turvataan vuoropuhelu tulevaisuudessa kuten työelämän edustajan vierailut koulussa
- työpaikkaohjaajien motivoituminen ohjaukseen ja arviointiin henkilökohtaisen kouluttamisen kautta
- opiskelijoiden motivaation ja ammatillisen kasvun lisääntyminen ja työelämän tarpeita vastaavan ammattiosaajan valmistuminen ja rekrytointi työpaikkaan opintojen lopussa
- verkkopohjaisen työssäoppimisen ohjauksen käytön lisääntyminen eri koulutusalojen verkottumisen kautta
Projektissa kehitettiin opettajien työelämäjaksoja sisältämään ammattitaidon päivittämisen lisäksi työpaikkaohjaajien yksilöllisen kouluttamisen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaajien koulutuksen tavoitteena on yksilöllisempi alakohtainen koulutus työpaikalla. Opiskelijoiden ohjauksen kehittämisen tavoitteena on verkko-ohjaus Moodle-alustalla.
Projektin aikana opittiin keskustelemaan laajasti asioista oppilaan oppimisen näkökulmasta. Samoin työelämän tarvitsemaa ammattitaitoa avattiin eri aloilla ja tarpeet huomioitiin opetussuunnitelmatyössä. Eri alojen yhteiset seminaarit ja kehittämispäivät koettiin erittäin hyvinä. On tärkeää, että kaikki ovat samanaikaisesti kuulemassa ja keskustelemassa, jolloin saavutetaan yhteinen ymmärrys asioista sekä kuva kokonaisuudesta on selkeä kaikille.
Opettajien työelämäjaksojen yksilöllinen suunnittelu on aloitettava jo keväällä seuraavaa lukuvuotta suunniteltaessa. Tämä takaa jaksojen toteutumisen. Ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajien jaksot voivat toteutua hyvinkin erilailla ja eri oppimisympäristöissä. Esimiesten jaksot ovat suotavia, koska ne avaavat näkökulman perusammattiin ja auttavat näkemään tulevaisuuden osaamistarpeet.
Työpaikkaohjaajien koulutus on voitava toteuttaa monella tavalla. Koulutuksen suunnittelussa on kuunneltava yritysten tarpeita niin sisällön kuin toteutuksen suhteen. Valmiutta kouluttaa tulee olla jokaisella opettajalla hänen liikkuessaan työssäoppimisen ohjauksessa yrityksissä. Tällöin on hyvä pystytä tarjoamaan esim. asiaa koskeva materiaali kaikkien käyttöön.
Projektilla saavutettiin tuloksia, jotka jatkuvat koulutuksen järjestäjän perustoimintana tulevaisuudessa:
- opettajien työelämäjaksot jatkuvat kuukauden mittaisina siten, että kullakin opettajalla on mahdollisuus jaksoon viiden vuoden välein
- kaikkiin perustutkintoihin on hyväksytty koulutuksen järjestäjän laatima opetussuunnitelma
- opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaus sähköisellä Moodle alustalla on lisääntynyt
- työpaikkaohjaajien koulutusta jatketaan yksilöllisesti työpaikoilla sekä yhteisinä tilaisuuksina ja verkkokurssina valmistuville opiskelijoille
- ammatillisten neuvottelukuntien toiminta on suunniteltua ja arvioitua