Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10118

Projektin nimi: EROPA - Erilaiset opintopolut ammattiin

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Osoite: Pohjolankatu 23, PL 303

Puhelinnumero: 02049600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ekky.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Pekkanen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.pekkanen(at)ekamo.fi

Puhelinnumero: 0407456290

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstö
Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien koulutoimen opetushenkilöstö
Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetushenkilöstö
Opiskelijoiden työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen opiskelijoita ohjaavat henkilöt
Opiskelijoiden työpajoissa ohjaajina toimivat henkilöt
Työpajatoimntaa tarvitsevat toisen asteen opiskelijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijat
Muiden oppilaitosten opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 246, joista naisia 168

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EROPA - Erilaisen oppijan polku projektissa keskitytään kehittämään malli oppilaan polusta koulusta työelämään, jossa hyödynnetään koulun toimintaan liittyvän ja perustettavan moniammatillisen työryhmän osaamista ja erilaisia henkilökohtaistamiseen liittyviä toimenpiteitä kuten sähköinen hops ja työnhakupalvelu. Oppilaan oppimisen esteiden poistamiseksi opettajille ja työpaikkojen ohjaajille järjestetään koulutusta opetustyyleistä ja opetusmenetelmistä. Projektissa kokeillaan rinnakkaisopetusta opettajan ja avustajan/ammattimiehen yhteistyönä erilaisten oppijoiden huomioimiseksi paremmin luokka- ja harjoittelutilanteissa. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ostetaan työpajapäiviä alueen työpajoista aluksi ja samalla kehitetään ja aloitetaan ammattiopiston omien työpajojen toiminta. Projekti tähtää myös tiivimmän yhteistyön ja tiedottamisen luomiseen nivelvaiheiden aikana eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusalalta toiselle. Projektiaikana pyritään muokkaamaan asenneilmapiiriä myönteisemmäksi erilailla oppivia opiskelijoita kohtaan, ja opiskelupolkujen rakentamista yksilöllisesti henkilökohtaisten suunnitelmien avulla, joissa oppimisen esteitä pystytään poistamaan myös opetusmenetelmällisesti tai edistämään opiskelijan joustavaa etenemistä kohti tutkintoa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan esite sekä www-sivut, joiden avulla hoidetaan ulkoinen tiedottaminen.
Koulutuskuntayhtymän sisällä hankkeesta tiedotetaan ammattiopiston kuukausitiedotteessa, ammattikorkeakoulun intranet-sivuilla sekä opettaja- ja henkilöstökokouksissa. Opiskelijoille tiedottaminen tehdään yksiköissä yksiköiden opintotoimistojen kautta sekä koulutuspäälliköiden ja opettajien kautta. Sidosryhmille hankkeesta tiedotetaan pääosin henkilökohtaisin keskusteluin. Hankkeen sisäinen tiedotus (ohjausryhmä ja muut hanketta toteuttavat henkilöt) hoidetaan sähköpostitse.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Väliarvioinnin tuloksista ja hankkeesta saaduista kokemuksista tiedotetaan kuntayhtymän sisällä syksyllä 2009. Hankkeen tuloksista tiedotetaan julkaisun (artikkelit) avulla keväällä 2010 sekä henkilöstökokouksissa keväällä ja syksyllä 2010. Julkaisua jaetaan toisella asteella, aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa opettajille, jotka ohjaavat ja opettavat erityisopiskelijoita sekä sidosryhmille. Hankkeesta kerrotaan pyydettäessä myös lääninhallituksen järjestämissä tilaisuuksissa sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 372 076

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 368 687

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 495 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 513 261

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää malli opiskelijan polusta työelämään. Tämä malli saatiin tehtyä. Malliin on koottu opiskelijan polku peruskoulusta nivelvaiheen kautta ammattiopistoon ja edelleen nivelvaiheen kautta työelämään kulkee. Toimenpiteet ja vastuut on kirjattu samoin verkostotuki ja toiminta-aika. Mallia täydentää syrjäytymisen ehkäisyn malli, jossa keskityttiin kehittämään ja kokeilemaan miten erityinen tuki Etelä-Karjalan ammattiopistossa toteutuu. Molemmat mallit selventävät toimintaa. Sähköiseen toiminta-malliin luodut prosessikuvaukset yhtenäistävät toimintatapoja. Nämä kaikki ovat siirtyneet työkaluiksi opetuksen ja tukitoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Etelä-Karjalan ammattiopistoon palkattiin koulunkäyntiavustajat. Ensin projektin kautta kaksi ja sitten lisää. Projektin päätyttyä kolme koulunkäyntiavustajaa vakinaistettiin. Ammattihenkilöitä oli muutamilla osastoilla, mutta projektin kautta heitä lisättiin aloille, joilla tarve oli olemassa. Projektin päätyttyä kolme ammattihenkilöä vakinaistettiin. Kolmas kuraattori toimi projektissa erityisen tuen tarpeessa olevien opis-kelijoiden kanssa. Hänen työnkuvaa tarkasteltiin useampaan kertaan. Projektin jälkeen virka vakinaistettiin ja työn painopiste muutettiin ennaltaehkäisevään toimintaan.

Asenne ilmapiiri erilailla oppivia kohtaan muuttui kaiken aikaa. Opettajat havaitsivat moniammatillisen työryhmän edut ja yhteistyö havaittiin opiskelijan oppimista edistäväksi niin luokkatilanteissa kuin ohjat-taessa rästipajaan tai yksilölliseen työskentelyyn koulunkäyntiavustajan ja ammattihenkilön kanssa. Kenenkään ei tarvitse yksin miettiä ratkaisuja opetusmenetelmiin ja tilanteissa selviämiseen. projektin aikana Etelä-Karjalan ammattiopistoon palkattiin myös erityisopetusta koordinoiva oppilaan ohjaaja sekä oppilaan ohjausta koordinoiva oppilaan ohjaaja.

Projektin toimenpiteet kohdistuivat opetushenkilöstöön koulutustilaisuuksien kautta, joissa aiheiksi nousivat arjen työssä kohdatut asiat, kuten
- Erityslahjakkuuden monet kasvot
- Kun mieli järkkyy – miten autan?
- Kun hahmottaminen on vaikeaa ja käytös häiriöksi
- Lakikoulutus: julkisuuslaki, viranomaisyhteistyötä ohjaava lainsäädäntö, uusi lastensuojelulaki jne.
- Kehonhahmottamisen ja aistijärjestelmien ongelmat
- Matemaattisten ja kielellisten erityisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki opetuksessa
- Käytännön keinoja lukivaikeuksien tunnistamiseen ja huomiointiin opetuksessa sekä selkeät materiaalit
- Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen
Projekri tarjosi työnohjausta ja erityispedagogista konsultaatiota opiskelijoiden kanssa toimiville ryhmille.

Opiskelijoiden oppimisen tueksi palkattiin koulunkäyntiavustajia, ammattihenkilöitä, kuraattori. Moniammatillinen tiimi toteutti erilaisia ratkaisuja oppimisen edistämiseksi. Yhteistyötä tehtiin Väylä - hankkeen kanssa. Rinnalla kartoitettiin nopeasti etenevien opiskelijoiden polkuja suorittaa tutkinto lyhyemmässä ajassa. Ammattikorkeakoulu kehitti sähköisiä palveluita henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja urasuunnitelman käyttöön opiskelijoille.

Etelä-Karjalan ammattiopiston sähköiseen toimintajärjestelmään laadittiin prosessikuvaukset opiskelijan poluista. projekti sai aikaan hyviä käytäntöjä, jotka siirtyivät perustoimintaan projektin jälkeen.
- Toimintamalli ja IMS prosessikaavio
- Toiminnan selkeytyminen eri alojen ja toimijoiden kesken, kokonaisuus on nyt paremmin hallitta-vissa ja yhteisöllisyys ja avoimuus lisääntynyt.
- Koulunkäyntiavustajien ja ammattimiesten toiminta eri aloilla.
- Oppilaitoksen omat rästipajat toimivat.
- Asenteet ovat muuttumassa hyväksyvämpään suuntaan erilailla oppivia kohtaan.
- Projektin kautta syntyi uusia työpaikkoja: koulunkäyntiavustajat, ammattimiehet ja kuraattori. Työpaikkojen syntymistä ei tosin hankehakemuksessa ole kirjattu.
- Hyväksi käytännöksi kirjataan myös projektin esite- käyntikortti, mikä sai kaikilta hyvää palautetta. Ideaa tullaan käyttämään varmasti jatkossakin jossain muodossa.

Projektin määrälliset tulokset toteutuivat seuraavasti.
Pitkäkestoisissa toiminnoissa oli mukana 246 henkilöä, heistä 168 naisia. Useampiin koulutustilaisuuksiin osallistui 120 henkilöä ja he saivat osallistumisestaan todistuksen niistä koulutuksista, joissa olivat läsnä. Opiskelijoita 246:sta henkilöstä oli 126, naisia 57. Opiskelijat olivat kuraattorin, ammattimiesten ja koulunkäyntiavustajien asiakkaina. Suunnitelmassa heitä oli arvioitu kohdattavan 45 henkilöä. Kaikki kohtaamiset toteutuivat oppilaitoksessa, joten yritysten mukaantulo jäi pieneksi. Lähiopetuspäivien tavoite oli 150 ja niitä toteutui 209. Ohjaus- ja konsultointipäiviä ei suunnitelmassa ollut, mutta niitä toteutui 41. Muut henkilötyöpäivät tavoite oli 1600 ja niitä toteutui 1494 päivää. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytettiin 513 henkilötyöpäivää. Tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä 380 henkilöä.