Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10121

Projektin nimi: Voorumi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Faktia Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 2296341-4

Osoite: Perkiöntie 9 (PL 1)

Puhelinnumero: 040 347 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.faktia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.faktia.fi/fin/esittely/toiminnan_kehittaminen/voorumi/

Vastuuhenkilön nimi: Jyrki Välkkynen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: jyrki.valkkynen(at)faktia.fi

Puhelinnumero: 040 347 4101

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat Forssan seudun klusteriohjelmassa mukana olevat yritykset ja niiden henkilöstö elektroniikka-, elintarvike-, ympäristö-, metalli-, rakennustuote- ja hyvinvointialoilta. Myös muilta aloilta on myöhemmin mahdollisuus tulla mukaan hankkeeseen.

Aluekeskusohjelman toteuttamissa kyselyssä 2007 selvitettiin yritysten halukkuutta sitoutua kehittämishankkeeseen.
- Koulutus- ja kasvuyritysselvityksessä syyskuussa 2007 44 yritystä ilmoitti olevansa halukkaita sitoutumaan klusteriohankkeeseen.
- Metalli- ja rakennustuoteselvityksessä syyskuussa 2007 49 yritystä ilmoitti olevansa kiinnostunut liiketoiminnan kehittämisestä klusteriohjelmalla.
- Lihaklusterin laajentaminen elintarvikeklusteriksi, 14 elintarvikealan toimijaa on ilmoittanut sitoutuvansa klusteritoimintaan marraskuussa 2007.
- Hyvinvointialalta noin 10 toimijaa on sitoutunut syksyllä 2007 sitoutuvansa klusterihankkeeseen.

Toimijaorganisaatioiden eli Faktian FAI:n ja HAMKin henkilöstö, etenkin kouluttajat, jotka verkostoituvat keskenään ja oman alansa yritysten kanssa, kuuluvat myös hankkeen varsinaiseen kohderyhmään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tarkoituksena on verkostoitua klusteriohjelman mukaisesti siten, että kaikki seudun kehitys-, tutkimus- ja oppilaitosorganisaatiot edistävät klusteriyritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittämistä yhteisen strategian mukaisesti.

Välillisiä kohderyhmiä ja yhteistyötahoja ovat mm:
Forssan TE-toimisto
Eerikkilän Urheiluopisto
Ypäjän Hevosopisto
Starttihautomo-osuuskunta
MTT
Agropolis Oy
Forssan yhteislyseo

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 222, joista naisia 138

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Voorumi-projektissa kehitetään Forssan seudun yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä ja ammatillisessa koulutuksessa. Projekti liittyy kiinteästi Forssan seudun klusteriohjelmaan, joka on seudun tärkein ja laajin kehittämishanke vuosille 2008-2013. Klusteriohjelman painopistealoina ovat elintarvike-, elektroniikka-, ympäristö-, metalli-, rakennustuote ja hyvinvointialat.

Voorumi-projektin tavoitteena on Forssan seudun kilpailukyvyn ja osaamisimagon pitkäjänteinen kehittäminen sekä yritysten toimintaedellytysten parantaminen osaamista kehittämällä. Projekti pyrkii omalta osaltaaan vastaamaan klusteriohjelman kilpailukykykartoituksissa ja tarveselvityksissä esiin nousseisiin osaamisen kehittämistarpeisiin.

Voorumi-projektin kohderyhmänä ovat klusteriohjelmassa mukana olevat yritykset sekä seudun kehitys-, tutkimus- ja oppilaitosorganisaatiot. Projektin tarkoituksena on verkostoitua klusteriohjelman mukaisesti ja edistää mukana olevien yritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittämistä yhteisen osaamisstrategian mukaisesti. Hanke tukee Hämeen maakuntaohjelman, Kanta-Hämeen aikuiskoulutusstrategian, Forssan seutustrategian sekä oppilaitosten strategisten linjausten mukaista toimintaa.

Seudun oppilaitosten yhteistyön lisäämisen tarve on noussut esiin vahvasti useilta tahoilta. Hankkeen tavoitteena on luoda koulutusjatkumoita ei koulutusasteiden välille ja kaataa raja-aitoja eri koulutusmuotojen välillä.

Projektissa kehitetään oppilaitosten KEHITTÄMIS- JA VALMENNUSVERKOSTO palvelemaan Forssan seudun elinkeinoelämää. Toimintamalli sisältää elementtejä ennakoinnista ja visioinnista lähtien yhteisen suunnittelun kautta koulutuspalvelujen markkinointiin, toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen. Oppilaitosten ja klustereiden rajapintaan kehitetään "yhden luukun periaattella" toimiva kehittämis- ja valmennusverkosto, joka tarjoaa osaamisen kehittämis- ja ohjauspalveluja yritysten tarpeisiin räätälöityinä. Yritykset saavat myös tietoa opiskelijoiden työssäoppimisjaksoista, projekti- ja opinnäytetöistä sekä valmistuvista opiskelijoista. Tavoitteena on entistä paremmin vastata elinkeinoelämän työvoimatarpeisin ja kysyntään taitavista ammattiosaajista sekä vahvistaa innovaatiotoimintaa alueen oppilaitoksissa ja yrityksiä.

Opiskelijanäkökulmasta painopistealueina ovat työelämälähtöisten projektien, työssäoppimisen ja työpaikkaopintojen, yrittäjyyden ja harjoittelun kehittäminen ja koulutusta vastaavien työpaikkojen löytyminen Forssan seudulta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottamisesta vastaa hankkeen osaamiskoordinaattori, joka toimii myös projektin vastuullisena vetäjänä. Projektille avataan omat www.sivut, jonne on linkki klusterihankkeen, Faktian, FAI:n, HAMK:n ja FSKK:n sivuilta.

Osaamiskoordinaattori ja oppilaitosten koulutussuunnittelijat hoitavat käytännön markkinoinnin ja tiedotuksen yrityksille ja yhteistyökumppaneille sekä myös sisäisen tiedottamisen oppilaitoksissa. Projektin toimenpiteistä ja saavutuksista tiedotetaan medialle säännöllisesti. Säännöllisenä tiedotuskanavana toimii myös kuukausittain seudulla ilmestyvä Netteri-sähköpostitiedote. Kanta-Hämeen maakunnan alueellisessa talouslehdessä, Taalerissa, voidaan myös tiedottaa projektin toiminnasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Forssan seudun klusteriohjelmassa sisäistä tiedottamista pyritään hoitamaan nopeasti ja säännöllisesti. Tämän Voorumi-projektin tiedottamista on järkevää kytkeä osittain samoihin tiedotteisiin. Osaamiskoordinaattorin ja oppilaitoskohtaisten projektissa toimivien koulutussuunnittelijoiden välinen yhteistoiminta edesauttaa hyvien käytäntöjen levittämistä hankkeen sisällä.

Aikataulu 2008-2010

Säännöllinen tiedotustoiminta:
- tiedotus projektin ohjausryhmälle vähintään 3 kertaa vuodessa
- Netteri-sähköpostitiedote 10 kertaa vuodessa
- lehdistötiedotteet hyvistä käytänteistä (heti kun on kerrottavaa)
- www-sivut linkitettyinä klusterihankkeen, Faktian, FAI:n, HAMK:n ja FSKK:n sivuilta

Lisäksi:
- Projektiesite
- Paikallislehtiin juttuja ja haastatteluja uusista toteutuneista (yhteis)koulutuksista, onnistuneista hankkeista ja innovaatioista
- Oppilaitosten yhteiset tiedotus- ja kehittämispäivät syksyllä 2008 ja 2010
- Lehtijutut onnistuneista kehittämishankkeista yritysten henkilöstölehdissä ja Taalerissa (Kanta-Hämeen maakunnan alueellinen talouslehti)
- Infotapahtumat liittyen aikuisopiskelijan viikkoon, kerran vuodessa syksyisin
- Tiedon levittäminen Bisness-treffeillä, kerran vuodessa marraskuussa
- Lisäksi oppilaitosten omat avoimien ovien päivät, jolloin voidaan esitellä projektin tuloksia

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 221 604

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 280 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 249

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Voorumi-projekti oli ammatillista aikuiskoulutusta järjestävän Faktian, Hämeen ammattikorkeakoulun ja ammatillista koulutusta nuorille järjestävän Forssan ammatti-instituutin yhteishanke, jolla pyrittiin tiivistämään oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tarkoituksena oli kehittää koulutusta ja palvelutarjontaa, tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa palvelujen saatavuutta. Ajatuksena oli luoda Forssan seudulle alueen elinkeinoelämää yhden luukun periaatteella palveleva oppilaitosten koulutus- ja valmennusverkosto.

Oppilaitosyhteistyön lähtökohtia selvitettiin FAI:n, Faktian ja HAMKin henkilöstölle tehdyllä kyselyllä elokuussa 2008. Saatujen vastausten mukaan yhteistyölle oli Forssan seudulla hyvät lähtökohdat. Yhteistyötä olisi voitu vastaajien mielestä tehdä oppilaitosten välillä enemmänkin ja myös omaa halukkuutta asioiden tekemiseen yhdessä löytyi. Kyselyssä tiedusteltiin avoimella kysymyksellä myös mahdollisia esteitä yhteistyölle. Kielteiset asenteet ja pelko, organisaatioiden erilaisuus ja se, ettei tunnettu toisten oppilaitosten henkilöstöä saivat paljon mainintoja. Suurimmaksi haasteeksi yhteistyölle vastaajat nimesivät kuitenkin aikaresurssin, joka osoittikin niukkuutensa jo hankkeen alkumetreillä.

Vahvasta tahtotilasta johtuen yhteistyö lähti kuitenkin hyvin käyntiin. Tästä kuului iso kiitos myös onnistuneelle avaustapahtumalle, Yhteistyön starttipäivälle, joka järjestettiin FAI:n, Faktian ja HAMKin henkilöstölle 7.10.2008.

Yhtenä Starttipäivän tarkoituksena oli muodostaa alakohtaisia yhteistyöryhmiä jatkotyöskentelyä varten, missä onnistuttiinkin hyvin. Projektin aikana muodostettuja ryhmiä olivat Hyvinvointi, MaRaTa (matkailu, ravitsemus, talous), Elevoorumi (sähkö, elektroniikka, tietotekniikka), Yrittäjyystyöryhmä, Projektiryhmä ja KeKe-ryhmä (kestävä kehitys). Oppilaitosten rehtorit ja johto ottivat tavakseen kokoontua noin kerran kuukaudessa aamukahville keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Ryhmä nimettiin Osaamisklusteriksi.

Työryhmillä oli melko vapaat kädet päättää, mitä ne yhdessä tekevät, mikä tuntui lisäävän sitoutumista ryhmän toimintaan. Tyypillisesti ryhmien päämääränä oli jonkin tapahtuman tai koulutuksen järjestäminen. Projektin aikaansaannoksia olivat mm. ekoneuvojakoulutuksen ja sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusten suunnittelu, Järkivihreä - vinkki järeä -messutapahtuman toteutus, kestävän kehityksen luentosarjan sekä Kotona kaiken ikää- ja Aikuisopiskelijan viikon tapahtumien järjestäminen. Seudun innovaatiotoimintaa Voorumissa kehitettiin Veeniks-ideakilpailun avulla. Lisäksi oppilaitosten henkilöstölle järjestettiin yhteisiä koulutuksia, joiden teemoina olivat Opettajana verkossa sekä Sisäinen yrittäjyys osana opetusta.

Voorumin myötä oppilaitosten kehittämis- ja valmennusverkoston rakentamisessa päästiin hyvään alkuun. FAI:n, Faktian ja HAMKin välille syntyi hyvä keskusteluyhteys. Lisäksi projektissa onnistuttiin luomaan oppilaitosten välille kohtaamispaikkoja ja uusia rakenteita, jotka helpottavat yhteistyön tekemistä ja uusien yhteistyösuhteiden solmimista. Erilaisten yhteisten tapahtumien ja työryhmien kokoontumisten ansiosta tieto naapurioppilaitoksen koulutustarjonnasta, osaamisesta, toimintatavoista ja henkilöstöstä lisääntyi, mikä puolestaan vähensi ennakkoluuloja toista oppilaitosta ja yhteistyötä kohtaan.

Projektin tuloksena oppilaitosten välille syntyi toimintamalli yhden luukun periaatteella toimivasta verkostosta, joka tuottaa osaamisen kehittämispalveluja räätälöidysti yritysten tarpeisiin. Mallia pilotoitiin sosiaali- ja terveysalan henkilöstö- ja täydennyskoulutukseen.

Toimintamallissa palvelut jaettiin valmiisiin koulutustuotteisiin (tutkinnot ja täydennyskoulutukset), tarvelähtöisiin palveluihin (henkilöstökoulutukset) ja prosessikoulutuksiin/-valmennuksiin. Projektin aikana Faktiaan palkatun koulutussuunnittelijan työaikaa voitiin käyttää koulutustarpeiden kartoittamiseen, koulutusten tuotteistamiseen, tarjousten pohjustamiseen, markkinointiin ja tiedottamiseen sekä käytännön järjestelyistä huolehtimiseen. Koulutussuunnittelija toimi työelämän suuntaan yhdyshenkilönä ja tiedotti oppilaitosverkostossa työelämän koulutustarpeista. Koordinaattorin rooli jää Faktialle myös projektin jälkeen, mikä näkyy yrityksiin ja julkisyhteisöihin päin yhden luukun periaatteella toimivana verkostona. HAMKin ja FAI:n rooli toimintamallissa on asiantuntijaosaamisen tuominen palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. HAMKin ja FAI:n opettajia ja heidän osaamistaan hyödynnettiin jo projektin aikana muutamissa koulutuksissa. Projektin loppuvaiheessa toimintamallin tueksi syntyi vielä koulutustarjonnan suunnittelun ja markkinoinnin vuosikello, joka havainnollistaa niitä toimenpiteitä, joihin oppilaitosten yhteistyöfoorumilla eri vuodenaikoina keskitytään. Yhden luukun periaatteen mukainen tuotos oli myös oppilaitosten yhteinen koulutuskalenteri, johon koostettiin sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonta.