Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10123

Projektin nimi: Entrepreneurial University - Yrittäjyysvalmiuksen kehittämishanke Innovaatioyliopistossa -

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 0102178659

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: Johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 0102178623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmää ovat alueen oppilaitosten opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämishenkilöstö, jotka tarvitsevat a) yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustietoutta oppiaineen yrittäjyystietouden lisäämiseksi tai b) tarvitsevat yrittäjyyden, liiketoiminnan osaamista ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista työssä toimiessaan.

Hankkeen kohderyhmää on laajennettu koskemaan kaikkien kouluasteiden opettajia (ala- ja yläkoulut, lukiot, ammatillinen toinen aste sekä ammattikorkeakoulut ja yliopistot).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat korkeakouluyksiköt, muut koulutusorganisaatiot, näiden molempien opiskelijat, yritykset ja yrittäjyyttä edistävä järjestökenttä ja muut oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 136, joista naisia 98

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteet:
Tulevan Aalto-yliopiston sekä alueen muiden koulujen ja oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta sekä opettajien, tutkijoiden, muiden asiantuntijoiden ja jatko-opiskelijoiden yrittäjyystuntemusta, työelämän taitoja ja yritysyhteistyötä tulee vahvistaa yliopiston kolmannen tehtävän puitteissa.
Yhtenä keskeisenä tarkoituksena on luoda kiinteä oppilaitos-yritys-ytheistyöhön yrittäjyyskasvatusta tukemaan. Tavoitteena on myös linkittää elinkeinoelämää ja yliopistollisia toimijoita kiinteämmin yhteistyöhön keskenään.

Projektin tulokset:
Projektin tuloksena syntyvät uudenlaiset, pedagogiikka- ja menetelmäpainotteiset yrittäjyysohjelmat opettajien yrittäjyyden opettamisen taitojen kehittämiseen. Projektin aikana järjestetään seminaareja ja koulutuksia tukemaan opettajien yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä. Sekä opettajat, tutkijat, koulutuksen kehittäjät muut koulutuksen asiantuntijat saavat tietoa työelämästä, yrittäjyydestä, yrittäjämäisestä toimintatavasta sekä yritysyhteistyöstä. Kokonaisuus vahvistaa oppilaitosten yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, syventää sen suhdetta liike-elämään ja tuottaa yrityksiin työelämää jo tuntevia valmistuvia opiskelijoita.

Opettajakunta voi soveltaa yritystuntemustaan opetuksessa ja harjoittelujaksoissa. Jatko-opiskelijat, tutkijat ja muut asiantuntijat saavat kanavan tehdä tiiviimpää yritysyhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen tasolla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä tiedotetaan ja kohderyhmää lähestytään projektiesitteen, hankkeen verkkosivujen, tiedotustilaisuuksien ja kohderyhmälle suunnattujen tiedotteiden kautta. Vastaavanlainen tiedottaminen tapahtuu projektin aikana uusien ryhmien aloittaessa hankkeen.

Hankkeen aikana tiedottaminen sen tuloksista tapahtuu verkkosivujen, erillisten tiedotustilaisuuksien, lehdistötiedotteiden, julkisten esiintymisten ja arviointijulkaisujen kautta. Hankkeesta tiedotetaan eri seminaareissa, messuilla, yrittäjyystapahtumissa ja konferensseissa, joissa kohderyhmää sekä hankkeen sidosryhmiä on paikalla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista tiedotetaan sen ohjausryhmää ja kohde- ja sidosryhmiä koko hankkeenkeston ajan. Väli- ja loppuraportin arviot hankkeen tuloksista julkaistaan arviointiraporteissa ja tiedotusvälineille järjestettävän tiedotustilaisuuden kautta. Väliarviointi tapahtuu hankkeen puolivälissä vuoden 2009 lopussa. Loppuarviointi toteutetaan hankkeen päätösvaiheessa.

Projektissa syntyvät hyvät käytännöt otetaan käyttöön jo hankkeen aikana uusien kohderyhmien aloittaessa hankkeen vuosina 2008 ja 2009. Hankkeen aikana hankkeen parhaita käytäntöjä viedään kansainvälisten konferenssien kautta kv markkinoinoille. Hankkeen loputtua näistä tiedotetaan yrittäjyyttä kehittäviin korkeakouluihin Suomessa ja muissa EU-maissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 509 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 494 102

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 672 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 579 340

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin alkuperäisenä lähtökohtana oli Aalto-yliopiston henkilökunnan yrittäjyysosaamisen lisääminen. Projektin käynnistyttyä kävi kuitenkin ilmi, että tarvetta yrittäjyyspedagogisten valmiuksien kehittämiselle on runsaasti myös muilla kouluasteilla ja tästä syystä kohderyhmää laajennettiin koskemaan kaikkien kouluasteiden opettajia (ala- ja yläkoulut, ammatillinen toinen aste, ammattikorkeakoulut ja yliopistot). Kohderyhmän laajennus osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi ja koulutuksiin on osallistunut opettajia tasaisesti eri kouluasteilta alakoulusta yliopistoon.

Projektin lähtökohdaksi muotoutui siten opettajien yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen ja yrittäjyystuntemuksen lisääminen ja kehittäminen. Tämä osoittautui tarpeelliseksi ja onnistuneeksi valinnaksi ja kysyntää teemalla oli selvästi. Projektin tavoitteena oli kehittää koulutusorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan yrittäjyysvalmiuksia sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tietotaitoa ja linkittää opettajia entistä tiiviimmin elinkeinoelämään.

Projektin tuloksena koulutusorganisaatioiden ja oppilaitosten valmiudet edistää yrittäjyyttä ja yhteistyötä työelämän kanssa kehittyivät. Opettajien liiketoimintaosaaminen ja työelämäyhteydet ja -tietous lisääntyivät. Tätä kautta he pystyvät osoittamaan opiskelijoille uusia mahdollisuuksia, jolloin opiskelijat ottavat yrittäjyyden huomioon yhtenä työllistymisen muotona.

Projektin päätoteuttajana on ollut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Osatoteuttajina hankkeessa ja mukana hankkeen suunnittelussa olivat Aalto PRO (ent. TKK Dipoli), Taideteollisen korkeakoulun IADE sekä Helsingin Yrittäjät ry. IADE oli aluksi yksi osatoteuttajista, mutta loppuvuodesta 2008 IADE lakkautettiin ja hieman sen jälkeen hankkeen osatoteuttajuus siirtyi Aalto Pienyrityskeskukselle.

Yhteistyö osatoteuttajien kanssa onnistui hyvin. Aalto PRO ja Helsingin Yrittäjät olivat aktiivisesti mukana hankkeen toteutuksessa. Roolimme olivat selkeät. Koulutuskokonaisuudet toteutettiin yhdessä: Aalto Pienyrityskeskus ja Aalto PRO. Helsingin Yrittäjien kanssa kehitimme yritysyhteistyömallia. Osatoteuttajat olivat mukana hankkeen tuotantoryhmässä, missä suunniteltiin yhteistyössä hankkeen koulutuksia, seminaareja ja muita toimenpiteitä. Lisäksi Helsingin yrittäjillä oli merkittävä rooli seminaarien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Hankkeen tuloksina syntyi viisi pidempää koulutusohjelmaa, 10 seminaaria, kolme workshopia, koulu-yritysyhteistyömalli sekä projektin vaikuttavuustutkimus. Yhteensä näihin toimenpiteisiin hankkeen osallistui 1027 henkilöä.

Projektin vaikutuksesta opettajien yrittäjyyspedagogiikan valmiudet ovat lisääntyneet ja he ovat saaneet uusia välineitä ja menetelmiä oman opetustyönsä kehittämiseen. Näin on mahdollistettu yrittäjämäisen kulttuurin ja toimintatavan leviäminen Uudenmaan alueen oppilaitoksiin. Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta myös osallistujien yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja yritystoiminnan aloittamisen tietotaito on lisääntynyt. Näin ollen vahvistetaan yrittäjyyspedagogiikan osuutta sekä Aalto-yliopistossa että Uudenmaan alueen oppilaitoksissa. Kynnys yritystoiminnan aloittamiseen madaltuu ja perustettavien yritysten määrä lisääntyy pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavuustutkimuksessa opettajat kertoivat seuraavien yrittäjyysvalmiuksien ja -taitojensa kehittyneen: Luovuus, riskinottokyky, havainnointikyvyn lisääntyminen, pedagogiset valmiudet ja tieteellinen ajattelu sekä verkostoituminen lisääntyminen. Osallistujat kokivat myös, että uusien opetusmenetelmien käyttö on kehittynyt koulutusten myötä ja heidän ammatillinen verkostonsa laajentunut ja vahvistunut.