Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10125

Projektin nimi: Levin ympäristöpainotteinen laadunkehittämisen jatkohanke 2010

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.2.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Levin Matkailu Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0794875-0

Osoite: Myllyjoentie 2

Puhelinnumero: 016-639 3300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.levi.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jussi Töyrylä

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: jussi.toyryla(at)levi.fi

Puhelinnumero: 0405552983

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Levin alueen matkailuyritykset, jotka ovat osana Levin yhteismarkkinointiverkostoa. Nämä yritykset kattavat n. 99% alueen matkailuyrityksistä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen yksittäiset kiinteistönomistajat, Kittilän kunta sekä monet muut yritykset kuten kaupat ja muut tukipalvelut.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 590, joista naisia 355

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1227, joista naisia 728

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Levillä suoritetun 2005-2007 laatuhankkeen aikana on monia laatuun liittyviä asioita saatu kehitettyä ja laatu nostettua Levin erääksi painopistealueeksi. Tehty työ laadun kehittämiseksi on myös osoittanut eri tutkimuksien, koulutusten sekä benchmarking-matkojen kautta, että laadun kehittäminen ja valvonta on saatava entistä kokonaisvaltaisemmaksi asiaksi Levin matkailukeskuksessa. Näin ollen laadun kehittämiseen on saatava myös lisää alueen yrityksiä (avainyritysten lisäksi), jotta kehitystyö ulottuisi myös alueen pienempiin yrityksiin. 2007 päättynyt laatuhankkeen tulokset ovat olleet hyviä; alueelle on kehitetty mm. sesonkihenkilöstön perehdytysmalli ja asiakkaista ja henkilöstöstä on saatu säännöllisesti tutkimustuloksia, joiden pohjalta toimintaa on pystytty kehittämään tehokkaasti. Opintomatkojen annin avulla käynnistettiin omarahoitteisia kehittämisprosesseja yritys- ja aluetasolla. Laatuhankkeen aikana eri toimenpiteiden kautta nousi esiin vahvoja edelleenkehittämistarpeita, kuten:
-ympäristöasiat ja kestävä matkailu osaksi laatujärjestelmiä ja yritysten toimintaa
-Design Management alue- ja yritystasolla
-parhaiden käytänteiden tehokas hyödyntäminen (benchmarkking)
-jatkuva parantaminen keskus- ja yritystasolla (alueen henkilöstön koulutus, yritysten käytännön yhteistyö, tutkimustieto asiakkaista ja alueen työntekijöistä)
Toimenpiteitä tehdään kahdella tasolla; yritys-ja keskustasolla.Asiakas-ja henkilöstötyytyväisyyttä sekä laadun kehittymistä yrityksissä mitataan säännöllisesti ja tulosten pohjalta tehdään parantamistoimenpiteitä.Koulutukset kohdentuvat sekä yrityksiin että laajemmalti alueella.Hankkeen avulla tehdään alueelle ympäristöohjelma, jolla parannetaan kestävän matkailun mukaisia toimintoja.Projektilla parannetaan myös tiedottamista sekä asiakkaille että sisäisesti alueella.Kehittämisestä vastaa laatutiimi, joka koostuu hanketta rahoittavista avainyrityksistä. Laatutiimi tekee tarkentavat päätökset liittyen koulutuksia, niiden kohderyhmiä, ajankohtia ja tavoitteita. Samoin laatutiimi kehittää mittauksia Leviä palvelevaan suuntaan ja koordinoi kaikkia toimenpiteitä. Hankkeen ohjausryhmä valvoo hankkeen etenemistä ja osallistuu osaltaan toimenpiteisiin.Opintomatkojen avulla haetaan muualta parhaita käytänteitä alueelle ja yrityksiin ja pidetään Levi edelläkävijänä. Näiden tuotetestausten ja matkojen avulla vahvistetaan Leviläistä osaamista valittujen kehittämiskohteiden osalta. Matkakohteen valinnan määrittävät visio (edelläkävijyys), tutkimustulokset sekä hankeyritysten tunnistamat kehittämistarpeet.Mystery Shopping-käynnit tehdään jokaiseen hankeyritykseen; tulosten avulla saadaan ulkopuolisen arvioijan tekemä raportti ja kehittämisen työvälineet myyntipalvelujen , tuotteiden ja asiakkuuksien hallinnan avuksi.
-laatuosaamisen laajentaminen koskemaan useampia yrityksiä alueella

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alueella sisäisesti sähköpostilla sekä tiedotustilaisuudessa. Projektin tiedottamisessa käytetään myös apuna paikallismediaa kuten LeviDays, LeviNyt, Levin Sanomat ja Kittilälehti -lehtiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Käytetään aiemmin tiedottamisessa mainittuja välineitä. Projektin päätyttyä tuloksista tiedotetaan yhteenvedon omaisesti ja laajemmalti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 210 251

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 210 251

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutui kaikkiaan onnistuneesti ja tavoitteiden mukaisesti. Projektilla pyrittiin lisäämään alueen ja yritysten kysyntää varsinkin lumettomana aikana. Asiakastyytyväisyystuloksia tulkittaessa voidaan todeta, että hankkeen päätavoite eli laatu- ja ympäristöosaamisen laajentaminen ja syventäminen alueella niin, että Levi pysyy valtakunnan kärjessä jatkossakin, on toteutunut.