Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10126

Projektin nimi: Tarkkuustekniikan koulutuksen kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2008 ja päättyy 30.6.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: (013) 260 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: wartsila.pkamk.fi/upu/

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Neuvonen

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: lasse.neuvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 555 8986

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Kitee, Lieksa, Joensuu, Kontiolahti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tarkkuustekniikan koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opettajat ja henkilöstö sekä opiskelijat. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset ja asiantuntijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin hyödynsaajiksi voidaan lukea koko työvälinealan palveluja tarjoavat yritykset, kuten ruis-kuvalumuottien, tarkkuuskomponenttien ja painevaluosien valmistajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 65, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on saattaa ammattikorkeakoulun, muiden korkeakoulujen ja paikallisten työvälinealan yritysten henkilöstön tietotaito ja osaaminen vastaamaan tarkkuustekniikan tämän hetken ja lähitulevaisuuden vaatimuksiin. Lisäksi tavoitteena on uudistaa opetussuunnitelmia ja koulutussisältöjä vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on tarkkuusteknologian osaamisen siirto kansainvälisistä tutkimuskeskuksista ja yrityksistä hankkeen käyttöön. Seuraavassa vaiheessa tietotaito siirretään teknologian ylösajovaiheen kautta ammattikorkeakoulun muovi-, kone- ja tuotantotekniikan henkilöstölle ja edelleen yri-tyksien käyttöön.

Tavoitteena ovat lisäksi:
- Luoda uudenlainen innovatiivinen koulutusta tukeva toimintaympäristö
- Tuotteistaa ja siirtää nykyinen ja tuleva tarkkuusosaamisen taso kansallisiin korkean
teknologian alan kärkiyrityksiin
- Tarjota mahdollisuus käyttää ja soveltaa uusia tarkkuusteknologian menetelmiä tutkimuksessa, tuotekehityksessä, tuotteistamisessa ja uusien tuotantoprosessien kehittämisessä.
- Verkostoitua alan yritysten ja muiden osaajien kanssa, sekä saada toimijoiden käyttöön alan kansallinen ja kansainvälinen huippuosaaminen.

Hanke liittyy kiinteästi Ultra Precision Unit ; Nanotyöstökeskus -hankkeeseen, jossa toteutetaan tarkkuustyöstö- ja nanotyöstökoneen hankinta.

Projektin tehtävät:
Osaamisen siirtäminen
- Kartoitetaan olemassa oleva tieto tarkkuustyöstöstä
- Verkostoidutaan kansainvälisten alan tutkimuskeskusten kanssa
- Valitaan yhteistyökumppanit ja laitevalmistajat
- Evaluoidaan hankittava laitteisto ja tehdään laitevalinta
- Käyttöönotetaan ja testataan teknologia

Osaamisen ja koulutussisältöjen kehittäminen
- Tutkimustietoa ja yrityksiltä saatavaa tietoa muokataan oppimateriaaliksi, jota sovelletaan eri koulutusasteiden käyttöön eri koulutusohjelmissa ja aikuiskoulutuksessa
- Suunnitellaan ja toteutetaan opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutus
- Ammattikorkeakouluun suunnitellaan 30 opintopisteen tarkkuustekniikan opintokokonaisuus muovi- kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille
- Järjestetään kolme asiantuntijaseminaaria
- Tarjotaan räätälöityä aikuis- ja täydennyskoulutusta alan yrityksille
- Sovelletaan uudenlaista, innovatiivista opetusteknologiaa, joka on helposti käytettävissä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin
- Toteutetaan pilottikurssit ja vakiinnutetaan koulutus osaksi ammattikorkeakoulun vuosittaista opetustarjontaa

Hankkeen tuloksena syntyy asiantuntijaverkosto. Hankkeen tuloksena syntyy opetusmateriaalia. Hankkeen aikana syntyy tutkimusraportteja sekä uutta tietoa tarkkuusteknologian alalta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä tiedotetaan yhteistyökumppaneille, omalle organisaatiolle sekä yrityksille. Kartoitus- ja verkostoitumisvaihetta varten laaditaan esitemateriaalia, jota jaetaan laajasti kirjallisena sekä sähköisenä versiona.

Opettajien ja muun henkilöstön täydennyskoulutuksesta tiedotetaan ammattikorkeakoulun sisäisesti sähköpostin avulla sekä erilaisissa kokouksissa ja työryhmissä. Asiantuntijaseminaareista tiedotetaan lähinnä sähköpostin ja internetin avulla. Aikuis- ja täydennyskoulutuksesta tiedotetaan suoramarkkinoinnin lisäksi lehti-ilmoituksilla ja www-sivuilla. Projektista ja erityisesti syntyneistä tuloksista pyritään saamaan juttuja sekä paikallisiin että kansallisiin tiedotusvälineisiin.

Pääasiassa tiedotetaan sähköisten välineiden avulla, kuten sähköpostin ja www-sivujen kautta. Projektista tiedotetaan myös suoraan yrityksiin ja lehti-ilmoituksia käytetään jonkin verran.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 286 578

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 342 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 354 222

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena ollut nanotyöstökeskuksen käyttöönotto ja opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen toteutui suunnitelman mukaisesti aikataulussa. Nanotyöstöympäristö on osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi työvälineeksi tutkimus- ja opetuskäytössä. Varsinaisia teknisiä ongelmia ei ole hankkeen aikana esiintynyt.

Aktiivisen tiedottamisen myötä kiinnostus alueen teollisuudessa laitteistoa kohtaan on lisääntynyt. Lisäksi yhteydenottopyyntöjä tutkimuslaitoksista nanotyöstökoneella tehtävään tutkimusyhteistyöhön tulee lähes viikottain. Tarkkuustekniikan koulutuksen kehittämisprojektissa toteutettu osaamisen siirto on myös tukenut hyvin investointihankeen toimintaa. Tarkkuustekniikan koulutuksen kehittämisprojektissa toteutettu kansainvälinen osuus osoittautui osaamisen siirron kannalta tärkeäksi ja varsin tuloksekkaaksi osaksi nanotyöstökeskushanketta. Tuloksellisuutta osoittaa se että nanotyöstökeskus saatiin erittäin nopeasti tutkimus ja koulutuskäyttöön syksyn 2009 aikana.

Yhteistyö yritysten kanssa tehtiin valitsemalla kumppaneiksi erityyppisiä tarkkuustekniikkaa tuotannossaaan ja tuotteissaan soveltavia pk-yrityksiä.
Projektiin osallistuvien verkoston toimijoiden kanssa käytiin henkilö-kohtaisella tasolla yhteistyöneuvotteluja. Projektin ohjausryhmätoiminta toimi hyvin ja ryhmä kokoontui neljä kertaa.Ohjausryhmä toimi yhtenä projektin kehittämistyöryhmänä ja tiedottajana.

Nanotyöstökeskus ja rakennettu toimintaympäristö mahdollistaa tarkkuusteknologiavalmistuksen osaamisen siirtämisen yhteisöihin ja yrityksiin.Tarkkuustekniikasta on tullut PKAMK:n yksi strateginen painopistealue. Syntynyt hyvä käytäntö leviää opetuksen ja yrityskoulutuksen myötä.

Projektin tulokset mahdollistavat uusien tuotteiden kehittämisprojekteja.
Yrityksille avautuu mahdollisuuksia kilpailukykyiseen uuteen liiketoimintaan. Ammattikorkeakoulu hyödyntää tuloksia omassa tulevaisuuden tutkimus- ja opetustoiminnassaan. Tarkkuustekniikasta on tullut PKAMK:n yksi strateginen painopistealue. PKAMK:N Insinööriopetukseen on syntynyt uusi tarkkuustekniikan teema jonka laajuus on 30 op.