Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10127

Projektin nimi: VIRE

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Warkop Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1877492-8

Osoite: Nikkarintie 6

Puhelinnumero: 0207 575 080

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.warkop.fi, www.vire-projekti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vire-projekti.fi (voimassa 30.8.12 saakka)

Vastuuhenkilön nimi: Hanna Ruohoaho

Asema: palvelupäällikkö

Sähköposti: hanna.ruohoaho(at)warkop.fi

Puhelinnumero: 040 595 1020

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus, Leppävirta

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varkauden seudun työvoimatoimiston sekä työvoiman palvelukeskus Paletin asiakkaita.

Projektiin ohjautuu vuosittain keskimäärin 120-170 asiakasta, joista

Toistuvaistyöttömiä ja vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti
työttömänä olleita (Pattilaiset)
Ikääntyneitä työnhakijoita (yli 55v.)
Vajaakuntoisia
Nuoria (alle 25-vuotiaita)
Maahanmuuttajat ja maahanmuuttaja taustaiset

Lisäys jatkohakemukseen: Projektiin ohjautuu eri ikäisiä työnhakijoita, joilla on selkeä työllistymisen näkymä ja realistiset mahdollisuudet siirtyä avoimille työmarkkinoille.Projektissa panostetaan uuden rakennetyöttömyyden ehkäisyyn.

Asiakkaita projektiin ohjautuu yhteensä 810 hlöä, joista 470 vuosina 2008-2010 ja 340 vuosina 2011-2012, henkilöt sijoittuvat projektin jälkeen:
08-10 11-12
Avoimille työmarkkinoille 131 + 95 = 226 (28%)

Ammatilliseen koulutukseen 95 + 68 = 163 (20%)

Palkkatukityöhön 112 + 82 = 194 (24%)

Perustaa oman yrityksen 5 + 3 = 8 (1%)

Muu työll. edistävä toimenpid. 56 + 41 = 97 (12%)

Muut vaihtoehdot (paikkakunnalta poismuutto, 71 + 51 = 122 (15%)
terveysselvitykset, raskaus jne.)

Yht. 470 + 340 = 810

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen yrittäjät ja alueellinen elinkeinotoiminta, palveluita ja tuotteita ostavat kotitaloudet, työvoimahallinto, Paletti, työllistettyjen perheet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 810, joista naisia 486

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 690, joista naisia 367

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 80, joista naisten työpaikkoja 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59, joista naisten työpaikkoja 42

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VIRE -projektin tavoitteena on rakentaa konkreettisia kohtaantomenetelmiä työnantajien ja rakennetyöttömien välille. VIRE -välityömarkkinahankkeen pyrkimyksenä on vähentää rakenteellista työttömyyttä, edistää työvoiman saatavuutta Varkauden ja Leppävirran alueiden yrityksille ja kehittää alueellista toimijoiden yhteistyöverkostoa ja työllisyyskumppanuutta. Projekti täydentää kansallisesti rahoitettuja työvoimapoliittisia toimenpiteitä. Projektissa rakennetaan kumppanuutta ja yhteistyötä Varkauden kaupungin, Leppävirran kunnan sekä alueella toimivien palveluntuottajien kanssa ja ennen kaikkea siltaa alueen yritysten ja työttömien välille. Projektin päävastuullinen toteuttaja on Warkop Oy yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Projektin kohderyhmänä ovat rakennetyöttömät: pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, toistuvasti toimenpiteille sijoittuvat henkilöt, työvoimapoliittisista toimenpiteistä työttömiksi jäävät henkilöt. Ikääntyneet työnhakijat yli 55v., joiden ammattitaidosta on kysyntää, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja nuoret, joita ohjataan uusille urille, maahanmuuttajat ja vajaakuntoiset työnhakijat. Lisäksi VIRE -projektin toiminnasta hyötyvät erityisesti alueen yrittäjät ja alueellinen elinkeinotoiminta.

Uutta tässä välityömarkkinaprojektissa on yritysten, elinkeinotoimijoiden ja ammattioppilaitosten kytkeminen rakennetyöttömyyden vähentämiseen projektin toteusalueella. Liikkeelle lähdetään yritysten työvoimatarpeesta. Asiakkaita ohjataan erityisesti niille aloille, joilla työvoimasta on puutetta. Näitä ovat mm. metalli-, rakennus-, kuljetus- ja hoiva-, siivous- ja myyntiala.

Tavoiteeseen pyritään parantamalla työnhakijoiden ammatillista osaamista yhteistyössä yritysten, ammattioppilaitosten sekä työhallinnon kanssa. Käytettäviä toimenpiteitä ovat yksilövalmennus, non-stop tyyppinen ryhmävalmennus, räätälöity koulutus, työharjoittelu, sekä koulutuksen ja palkkatukityön yhdistelmät.

Ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteistyöllä lisätään työnhakijoille ammatillisia valmiuksia. Yritysyhteistyön kulmakivenä ovat kummiyritykset, jotka tuovat yrittäjyysnäkemystä ja harjoittelupaikkoja projektiin. Yhteistyöhön ja taustavoimaksi tarvitaan yrityksiä, ammatillisia oppilaitaitoksia, palveluntuottajia ja yhdistyksiä.

Projektin keskeisimpiä tuloksia ovat:
- Alueellisesti alueen omiin tarpeisiin räätälöidyn ja rakennetun koulutus- ja valmennusmallin vakiinnuttaminen käytäntöön, joka on hyödynnettävissä myös muilla vastaavanlaisilla alueilla
- Määrällisen rakennetyöttömyyden väheneminen
- Alueellisen yritystoiminnan paraneminen ja tehostuminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään tiedotussuunnitelma. Projektin tiedottaminen tehdään kahdella tasolla; projektin oma sisäinen tiedotus ja ulkoinen tiedotus.

Sisäisellä tiedottamisella tarkoitetaan tiedottamista, johon kuuluvat projektitiimi,ohjausryhmä ja muut projektitoteutuksen kannalta oleelliset toimijat. Tiedottamismenetelmänä ovat kokoukset ja sähköpostit, puhelin. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat tai muistiot.

Ulkoisella tiedottamisella tarkoitetaan tiedottamista projektin ulkopuolisille toimijoille ja tahoille. Projektin omien seminaarien ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä, osallistumista muihin seminaareihin, tapahtumiin ja messuille. Projektissa järjestetään erityinen alku- ja päätösseminaari. Lisäksi projektista voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan artikkeleita lehtiin.

Projektin tiedottamista tukemaan tehdään oma tiedotusmateriaali, jolla projekti voidaan tunnistaa. Tiedotusmateriaali sisältää mm. esitteet, käyntikortit, julisteet, PowerPoint- ja kirjepohjat, (www-sivut) yms.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Noin projektin puolessa välissä on todennäköistä, että projektissa on syntynyt riittävästi tietoa sen toiminnasta ja laadusta, sekä kehittämisalueista. Tässä vaiheessa projektin tuloksista voidaan tehdä noin puolen vuoden välein kirjallisia koosteita/lehtisiä, joita voidaan postittaa esimerkiksi sähköisesti hankkeen yhteistyökumppaneille ja muille asiasta kiinostuneille tahoille. Lisäksi hyvistä käytännöistä levitetään tietoa eri seminaareissa ja tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 235 357

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 043 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 545 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 320 004

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Varkauden ja Leppävirran alue on vaikean rakennetyöttömyyden aluetta. Merkittäviä teollisuuden eri alojen toimijoita on lopettanut tuotantonsa ja työttömyysprosentit molemmilla paikkakunnilla ovat huomattavan suuret. Alueella tutkittuun työvoimatarpeeseen ja laajaan rakennetyöttömyyteen lähdettiin kehittämään uudenlaista toimintatapaa, jossa ohjataan ja koulutetaan työnantajien tarpeisiin osaavaa työvoimaa sekä lisätään ammatillista osaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Projektin tavoitteena oli vähentää rakenteellista työttömyyttä, edistää työvoiman saatavuutta Varkauden ja Leppävirran alueen yrityksille ja kehittää alueellista toimijoiden yhteistyöverkostoa ja työllisyyskumppanuutta. Tavoitteena oli myös edistää työnhakija-asiakkaiden, sekä työttömien että pitkäaikaistyöttömien siirtymistä ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille sekä panostaa uuden rakennetyöttömyyden ehkäisyyn. Projektin ensisijaiset kohderyhmät olivat työttömät työnhakijat sekä talousalueen yritykset, joissa on työvoimapulaa tai piilotyöpaikkoja täytettäväksi.

Liikkeelle lähdettiin sekä yritysten työvoimatarpeista että työnhakija-asiakkaiden työllistymistarpeista. Uutta tässä välityömarkkinaprojektissa oli yritysten, elinkeinotoimijoiden ja ammattioppilaitosten kytkeminen rakennetyöttömyyden vähentämiseen projektin toteutusalueella. Asiakkaita pyrittiin ohjaamaan erityisesti niille aloille, joilla työvoimasta on puutetta. Näitä ovat mm. metalli-, rakennus-, kuljetus- ja hoiva- ja siivousala.
Kohtaantoa edistävät uraohjaajat olivat eri alojen ammattilaisia.

Ammattioppilaitos yhteistyöllä lisättiin työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia. Yritysyhteistyön kulmakivenä olivat uraohjaajien henkilökohtaiset kontaktit, palvelualttius ja alan tuntemus. Kummiyritykset toivat projektiin yrittäjyysnäkemystä sekä työ- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyöhön ja taustavoimaksi tarvittiin ammattioppilaitoksia, palveluntuottajia ja yhdistyksiä.

Uraohjaajien työ oli kaksitahoista; yksilöllinen asiakaspalvelu työnhakijoille, joita projektiin ohjautui TE-toimistosta. Vaihtoehtoina olivat työllistyminen omalle alalle tai suuntautuminen uudelle alalle harjoittelun tai koulutuksen kautta. Luotiin tai päivitettiin työnhaun asiakirjat, kartoitettiin lisä- ja täydennyskoulutustarpeet ja hiottiin työpaikkahaastattelun näkökulmasta esiintymistaitoja ja ulkoista olemusta.
Uraohjaajat loivat yrityskontakteja (n. 450 yritystä) jalkautumalla yrityksiin, kertomalla Vire-projektin tarjoamista yrittäjäpalveluista ja ylläpitämällä luomiaan suhteita säännöllisesti.

Projektista tiedotettiin omien internetsivujen avulla, julkaisemalla mainoksia paikallislehdissä, osal-listumalla useisiin eri tapahtumiin molemmilla paikkakunnilla, jakamalla flyereitä ja esitteitä. TE-toimistossa pidetyissä Vire-infoissa tiedotettiin työnhakijoita Vireen palveluista. Työnhakijat infoihin kutsui TE-toimisto.
Pyrittiin verkostoitumaan muiden hankkeiden kanssa, tietojen ja kokemuksien vaihto oli antoisaa ja opettavaista.

Projektiin osallistui 690 työnhakija-asiakasta, joista yli kuuden kuukauden työsuhteisiin työllistettiin 256 henkilöä (palkkatuella 98 ja ilman palkkatukea 158), ammatillisen koulutuksen aloitti 92 henkilöä, yrityksen perusti 4 henkilöä. Paikkakuntaa vaihtoi 14 henkilöä, terveydellisistä syistä projektin keskeytti 50 henkilöä. Muiden syiden (asiakasta ei tavoiteta, motivaation puute, siirtyy toiseen palveluun, oma pyyntö, äitiysloma, varusmiespalvelus, vuosi asiakkuutta täyttyi) vuoksi projektin keskeytti 274 henkilöä.
Aktiivisia työnhakijoita asiakaskunnasta oli noin 85%. Hieman yli 100 asiakasta lähti mukaan projektiin, mutta eivät osallistuneet aktiivisesti työllistymisprosessiin uraohjaajan kanssa.

Tuloksena hanke jättää toimijoiden vapaaseen käyttöön onnistuneen yritystyöllistämisen keinot, ohjaavan koulutuksen mallin, ammattiin suuntaavan koulutuksen mallin ja mittaamiseen käytettävissä olevan asiakastietokannan.

Vire-projektin toteutti Warkop Oy. Hanke toimi ajalla 1.1.2008-31.12.2012. Hankkeen projektipääl-likkönä toimi 1.1.2008-13.3.2011 Hanna Ruohoaho, 14.3.2011-31.1.2012 Teija Skyttä ja 1.5.2012-31.12.2012 Arja Heiskanen. Projektisihteerinä (50% sihteeri, 50% uraohjaus) toimi 28.7.2008-31.12.2012 Arja Heiskanen, uraohjaajina ovat toimineet kokoaikaisina Arja Heiskanen, Outi Hämäläinen, Jari Lehtomäki, Mirkka Vokkolainen, Riitta Räisänen ja osa-aikaisina Arto Aholainen, Kati Hynninen ja Jari Kokko.