Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10128

Projektin nimi: AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Osoite: PL 70, Tulliportinkatu 3

Puhelinnumero: (013) 244 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aikuiskoulutuksenvoima.fi

Vastuuhenkilön nimi: Turunen Sari

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: sari.turunen(at)pkky.fi

Puhelinnumero: 050 3031 375

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on maakunnan aikuisväestöä, jolle aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ensijaisesti kohdistetaan. Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös aikuisten neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt Pohjois-Karjalassa, joiden osaamista lisätään ohjauksen lisä- ja täydennyskoulutuksella.

Yritykset ovat mukana projektissa seuraavasti:
- henkilöstökoulutusten ja tarvittaessa oppimisen tukitoimien suunnittelu lisä- ja täydennyskoulutuksiin
- työelämäyhteistyö aikuisopiskelun tiedotus- ja neuvontapalveluissa (teemapäivät, infotilaisuudet työpaikalla ym.)

Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät:

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tulee käyttämään arviolta 100 - 150 henkilöä kuukaudessa. Osa kaipaa yleistä tietoa esim. koulutukseen hakeutumisesta. Toinen asiakasryhmä koostuu henkilöistä, jotka haluavat pohtia eri vaihtoehtoja yhdessä neuvojan tai ohjaajan kanssa pidempään. Kolmas asiakasryhmä muodostuu syvällisemmistä ohjauskeskusteluista ja useammalle tapaamiskerralle ulottuvista asiakassuhteista.

Kolmen vuoden aikana valmennus- ja koulutusohjelman (30 op ja 60 op sekä 5 op:n ohjauksen erityispiirteiden teemakoulutukset) aloittaa porrastetusti yhteensä 30 henkilöä ja opinnot kestävät vuodesta kahteen vuoteen henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaisesti. Osa opinnoista voi mahdollisesti päättyä projektin jälkeen vuonna 2011.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän lisäksi projektin toiminta kohdistuu välillisesti seuraaviin tahoihin:

Maakunnan työ- ja elinkeinoelämän edustajat, yritykset ja julkishallinnon työpaikat
Maakunnalliset ja ylimaakunnalliset aikuiskoulutusverkostot
Kunnat, julkishallinto, lääninhallitus, työ- ja elinkeinohallinto, työmarkkina- ja yrityselämän järjestöt sekä opiskelijayhdistykset
Koko maan aikuiskoulutuskenttä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 89, joista naisia 77

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -projekti toteutetaan pohjoiskarjalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden sekä työvoimatoimistojen yhteistyönä. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Projekti toimii yhteistyössä muiden itäsuomalaisten aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämishankkeiden kanssa.

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnan aikuisväestö, jolle aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ensisijaisesti kohdistetaan sekä aikuisten neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt. Yritykset ovat projektissa mukana koulutussuunnittelun ja työssäoppimisen ohjaamisen kautta. Lisäksi projektin toiminta hyödyntää välillisesti mm. maakunnan työ- ja elinkeinoelämää, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia aikuiskoulutusverkostoja sekä koko maan aikuiskoulutuskenttää.

Tavoitteet/tulokset:
- jäsentyneet ja vakiintuneet aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut maakunnassa
- asiakaslähtöisemmiksi eriytyneet roolit tieto- ja neuvontapalvelutyön sekä ohjauksen välillä
- tehostunut verkostoyhteistyö maakunnan aikuiskoulutusorganisaatioiden sekä työvoimatoimistojen välillä
- lisääntynyt aikuisten neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaaminen
- aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat kiinteämmin osa työelämäyhteistyötä
- tehostunut henkilökohtaistaminen koulutukseen hakeutumisen vaiheessa
- oppimisen tukipalvelut ovat tuotteistettavissa ja levitettävissä opiskeluun hakeutumisen sekä tutkinnon suorittamisen vaiheisiin
- oppimisen tukitoimet sekä ohjauksellisen otteen katkeamaton ketju on vähentänyt opintonsa keskeyttäneiden määrää
- maakunnan kouluttamattoman aikuisväestön määrä on vähentynyt
- käytössä on moniammatillisia ohjaustiimejä
- kansallisesti mallinnettavat menetelmät ja käytänteet

Toimenpiteet:
- monipuolistetaan aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja eri vaiheissa (hakeutuminen, siirtymävaiheet sekä tutkintoprosessi)
- kehitetään aikuisopiskelijan ohjausta niin, että eri tavoin hankittu osaaminen on yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamisen perustana
- kohdennetaan ohjaus tehokkaasti aikuisten tarpeisiin (mm. oppimisen tyylit, elämänkulku)
- tuotteistetaan, levitetään ja juurrutetaan opintojen läpiviemistä edistäviä tuki- ja ohjauspalveluja
- lisätään aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien tietoisuutta aikuisopiskelun mahdollisuuksista
- edistetään maakunnan aikuiskoulutuksen verkostoyhteistyötä
- lisätään aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja menetelmien hyödyntämisessä
- lisätään ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien osaamista kansallisten tavoitteiden mukaisesti
- vahvistetaan neuvonta- ja ohjauspalvelujen käyttöä työelämässä
- toteutetaan opintomatkoja (koti- ja ulkomaat) toimintamallien kehittämiseksi - myös itäsuomalaisena yhteistyönä
- siirretään ja juurrutetaan hyviä käytänteitä itäsuomalaisessa projektiyhteistyössä (P-K:n rooli on myös konsultatiivinen)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Itäsuomalaisten aikuisten ohjauksen kehittämisprojektien tiedotus ja markkinointi on yhteistoiminnallista. Projektipäälliköistä koostuva johtoryhmä laatii tiedotussuunnitelman. Maakunnittain toteutetaan alueellista tiedottamista yhteiset linjaukset huomioiden. Pohjois-Karjalan osalta tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö ja -henkilöstö.

Projektin toiminta-ajatuksesta tiedotetaan ensimmäisten kuukausien aikana erillisin tiedottein, joukkotiedotusvälineiden ja internetin kautta. Alussa luodaan graafinen ilme, laaditaan kotisivut, suunnitellaan ja painatetaan juliste ja yleisesite sekä hankitaan kirjepaperit ja -kuoret. Imagomarkkinointi alkaa sopivin tuottein ja suunnitellaan radio-ohjelmien sisältöjä. Jalkautuminen lisää aikuisväestön tietoisuutta myös projektista.

Tiedotus ja jalkautuminen jatkuu koko projektin ajan. Linja-autojen valomainokset pyörivät 3-4 kertaa vuodessa. Erilaisista tapahtumista tiedotetaan asiakkaita ja sidosryhmiä sähköpostitse sekä esitteiden avulla ja ajankohtaisista asioista reaaliajassa projektin www-sivuilla. Projektin etenemisestä tiedotetaan maakunnan sanomalehdissä sekä paikallisradiossa. Lisäksi pyritään saamaan uutisia tv:n alueellisiin lähetyksiin. Seminaarit ja opintomatkat mahdollistavat tiedon vaihdon kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjausryhmää tiedotetaan kokouksissa sekä tarvittaessa sähköpostitse.

Projektin päättyessä tulokset ja kokemukset tiedotetaan seminaarissa ja joukkotiedotusvälineissä.

LIITE Tiedottaminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti on luonteeltaan pilottimainen Itä-Suomessa ja osaltaan kansallisesti. Hyvien käytänteiden levittäminen ja jakaminen perustuu avoimeen sekä vuorovaikutteiseen toimintaan koko projektin elinkaaren ajan. Tietoa ja kokemuksia vaihdetaan aiheesta kiinnostuneiden projektien, aikuiskoulutustoimijoiden, työelämän ja monien muiden verkostojen ja sidosryhmien kanssa sähköisesti, opintomatkoilla ja tutustumisvierailujen yhteydessä sekä materiaalia vaihtaen.

Itäsuomalaisten aikuisten ohjauksen kehittämisprojektien projektipäälliköt tapaavat säännöllisesti ideoinnin, toiminnan suunnittelun sekä myös hyväksi koettujen käytänteiden levittämisen merkeissä. Vähintään kerran vuodessa kootaan lisäksi kaikki maakunnalliset ryhmät yhteiseen hankeseminaariin.

Malli aikuiskoulutuskentällä toimivien eri tahojen yhteistyöstä on ainutlaatuista Suomessa ja sen toimintaa tullaan seuraamaan tarkasti. Menestystarinoita ja onnistumisen kokemuksia esitellään ympäri Suomen kokouksissa, seminaareissa, koulutuksissa sekä alan lehdissä ja julkaisuissa.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään projektin osatoteuttajien erilaisia sidosryhmiä ja olemassa olevia verkostoja.

Loppuvaiheessa työstettävä koostemateriaali (esim. työkirja, cd-rom ja/tai dvd) projektin aikana kehitetyistä menetelmistä ja tuotteista levitetään alueellisesti ja kansallisesti hyödynnettäväksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 990 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 796 055

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 920 955

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin keskeiset toimenpiteet:

1. Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen monipuolistaminen sekä välittömän ja matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelupisteen ylläpitäminen
2. Aikuisopiskelun teemapäivien suunnittelu ja toteutus sekä jalkautuminen maakunnassa eli projektin palvelujen vieminen lähelle asiakasta
3. Yritysten ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö koulutussuunnittelun ja tapahtumien muodossa
4. Toteutetut koulutukset ja seminaarit:
- 5, 30 ja 60 opintopisteen ohjauksen koulutusohjelmat
- Aikuisen oppijan maailma -luentosarjat (2)
- Sosiaalisen median työkalut ja verkko-ohjaus -koulutus
- Näkökulmia aikuisten erityisohjauksen kehittämiseen -seminaari
- Voimaantumista arjen kohtaamisiin aikuisten ohjauksessa -päätösseminaari
5. Siirtymävaiheen ohjausprosessin ja siinä tarvittavien mallien, menetelmien ja tuotteiden kehittäminen
6. Erityisohjauksen mallien ja menetelmien kehittäminen ja mallintaminen
7. Opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla
8. Tiedottaminen
9. Seurantietojen keräys (asiakasrekisterijärjestelmä)
10. Projektin osatoteuttajien välinen, muu maakunnallinen, itäsuomalainen ja kansallinen yhteistyö
11. Ohjausryhmän toiminta
12. Projektin toimintojen jatkuvuuden suunnittelu
13. Projektin itsearvioinnit sekä ulkoinen arviointi

Projektissa aloittaneita henkilöitä oli yhteensä 89 (tavoite 30).
Projektiin mukaan tulleita yrityksiä oli 31 (tavoite 12).
Projektiin mukaan tulleita muita organisaatioita oli 21 (tavoite 10).
Lisäksi projekti teki yhteistyötä 15 muun yrityksen tai organisaation kanssa.
Lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneita henkilöitä oli 4 431.
Tiedotustilaisuuksiin osallistui 3 071 henkilöä.