Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10132

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua -kehittämisohjelma, Pirkanmaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 297

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Projektin kotisivun osoite: Osana ELY-keskuksen palveluja: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa, www.yrityssuomi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Ojala

Asema: Palvelupäällikkö

Sähköposti: jukka.ojala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 295 036 204

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvu- ja kansainvälistymisosion kohderyhminä ovat aloittavien ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt sekä koko henkilöstö. Erityisenä painopisteenä on kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kehittäminen.

Sukupolvenvaihdososion varsinainen kohderyhmä on ELY-keskukset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat tärkeimmät ELY-keskusten yhteistyökumppanit, Seudullinen yrityspalvelu, Kehittämiskeskukset (SEKES), muut julkisia yrityspalveluja alueilla tuottavat organisaatiot esim. Uusyrityskeskukset (SUK).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kansainvälistymisosiossa kouluttajat ja konsultit välillisesti: toiminnan kehittäminen yritysten tarpeita vastaavaksi. ELY-keskus, TE-toimistot ja Yritys-Suomi -palveluverkosto palvelujen ja hyvien käytäntöjen kansalliseen rahoitukseen (tai muuhun rahoitukseen) siirtämiseksi tämän ohjelmakauden jälkeen.

Sukupolvenvaihdososio: Sukupolven- ja /tai omistajanvaihdosten edessä olevat yritykset sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet mahdolliset jatkajat eli ostajat. Projektit, joiden toimintaan sukupolvenvaihdosten edistäminen ja OV-palvelujen tuottaminen liittyy. Muita välillisiä kohderyhmätahoja ovat yrittäjäjärjestöt (Suomen Yrittäjät ry.), ammattikorkeakoulut (ARENE) ja koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 410, joista naisia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 559, joista naisia 116

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu ennakointitietoon. Tavoitteena on yritysten entistä aktiivisempi osallistuminen osaavan työvoiman turvaamiseen. Turvataan johdon ja henkilöstön osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen). Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa. Huomioidaan myös suhdannevaihtelujen merkitys liiketoimintaan.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen:
1. Neuvonta ja palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin
2. pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät palvelut
3. yritysanalyysit, tarvekartoitukset ja esiselvitykset

Vuosina 2008-14 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Pirkanmaalla 300 pk-yritykseen ja 410 henkilöön.

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi -hankkeen tavoitteena on edistää ja varmistaa onnistuneiden ja hallittujen omistajanvaihdosten toteutukset. Tavoitteena on luoda ELY-keskusaluille kattava yritysten tarpeisiin vastaava toimiva palvelutarjonta. Palvelutarjontaa hoitaa kullakin alueella nimetty vastuuorganisaatio sekä eri asiantuntijoiden verkosto. Luodaan valtakunnallinen yrityskauppapaikka, johon on koottu eri toimjat yhteen. Kauppapaikasta löytyvät kaikki alueelliset toimijat samasta osoitteesta.

Projektin kohderyhmänä ovat sukupolven- ja/tai omistajanvaihdoksen edessä olevat yritykset sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet mahdolliset jatkajat ja ostajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat ELY-keskukset, YritysSuomi -palveluverkosto, muut yrityspalveluita tuottavat organisaatiot ja OV-projektit. Projekti vastaa omistajanvaihdospalveluihin liittyvästä tuotekehittämisestä, valtakunnallisesta koordinoinnista sekä hankkeessa syntyneiden ja käytössä olevien hyvien käytäntöjen levittämisestä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kasvu- ja kansainvälistymisosio: Projektista tiedotetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman rinnalla kulkevan viestintäsuunnitelman mukaan. Projektista tiedotetaan ELY-keskuksen itse hallinnoitavien hankkeiden viestintäohjeen mukaisesti ELY-keskuksen viestintäkanavien kautta, esim. asiakaslehti, internet, uutiskirje.

Sukupolvenvaihdososio: Projektin alkamisesta tiedotetaan TEM:n toimesta TE-keskuksille ja sidosryhmille. Projektipäälliköt tiedottavat projektista yhteistyökumppaneiden kanssa sovitulla tavalla. Projektin alkamisesta, toiminnasta ja toteutuksista ELY-keskuksen kanavien kautta.
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan mm. evaluoinnin yhteydessä tai mahdollisesti laaditaan oma julkaisu. YritysSuomi-internet -sivuille laaditaan blogi, joka toimii hyvien käytäntöjen levittämis- ja aktivointityökaluna.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien kautta. Tarkempi viestintäsuunnitelma tehdään vuosittaisen toimintasuunnitelman yhteyteen.

Sukupolvenvaihdososio: 2009: Projektin aloitus ja hyvien käytäntöjen kerääminen TE-keskusalueittain, selvitys ja julkaisu. 2010- 2011: Internet, blogi, tilaisuudet, julkaisut, aluelehdet, asiantuntijavalmennusohjelmien hyödyntäminen levittämisessä ja tiedottamisessa jne

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 4 622 938

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 205 426

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 622 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 205 426

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektilla pyrittiin yritysten liiketoiminnan ja henkilöstön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Erityisesti kansainvälistymisen ja yritysten kasvun edistämiseen ja verkostojen kehittämiseen. Lähtökohtana oli luoda edellytyksiä pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen yrityksen sisällä ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella yrityksen tarpeista lähtien.

Kohderyhmänä olivat aloittaneiden ja toimivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt sekä koko henkilöstö. Erityisesti painopisteenä oli kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kehittäminen.

Projektin kautta tarjottiin yrityksille vienti- ja valmennusohjelmia, liiketoimintamatkoja, yrityskohtaista konsultointia, ajankohtaistilaisuuksia sekä kansainvälistymisneuvontaa. Toteutuksen onnistumisen pohjana on ollut asiakastarpeen tunnistaminen ja siihen ratkaisujen tarjoaminen sekä vahva verkostoituminen ja yhteistyö. Yhteistyö eri tahojen kesken pk-yritysten kansainvälistämisen edistämisessä onkin ollut asia, joka on kehittynyt voimakkaasti projektin aikana. Kansainvälistymisohjelmia on toteutettu ylimaakunnallisesti yhteistyössä eri ELY-alueiden kanssa, liiketoimintamatkoilla on oltu mukana osana Team Tampere- tai Team Finland -verkostoa. Eri tilaisuuksissa on esiinnytty yhdessä Finpron, Kauppakamarin, Pirkanmaan Yrittäjien jne. kanssa.

Projektisuunnitelmassa määrällisiksi tavoitteiksi asetettiin 410 aloittanutta henkilöä ja 300 yritystä. Projektissa aloitti 559 henkilöä ja 315 yritystä. Naisia aloittaneista oli 20 % ja aloittaneista yrittäjiä oli 41 %. Aloittaneista yrityksistä alle 10 henkilöä työllistäviä oli puolet, mutta erityisesti kansainvälistymiseen liittyvistä toimenpiteistä pääsääntöisesti osallistuvat yritykset olivat yli 10 mutta alle 50 henkilöä työllistäviä. Projektin järjestämiin tilaisuuksiin osallistui n. 400 henkilöä.