Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10133

Projektin nimi: Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen - Työvoimaresurssit käyttöön

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Osoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 017-272 51

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ysao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.otshanke.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Kari Puumalainen

Asema: kehittämisjohtaja

Sähköposti: kari.puumalainen(at)ysao.fi

Puhelinnumero: 0400-793 155

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät henkilöt, jotka ovat kouluttautuneet alalle, joka ei työllistä ja tarvitsevat siten alan vaihtoa.
Opiskelunsa loppuvaiheessa olevat nuoret, joiden työllistymisessä arvioidaan olevan ongelmia henkilökoh-taisista syistä
2. asteen ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkea-koulusta valmistuneet nuoret, jotka ovat olleet työttömänä 1 kk - 1,5 v

3.3 Välilliset kohderyhmät

- avaintoimialojen työnantajat (teknologia-, kuljetus-, hoiva- ja hoitoalat, maa- ja metsätalous sekä kaivannaisteollisuus)
- kunnat
- seudun oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 220

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 348, joista naisia 140

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon väestö ikääntyy nopeasti. Eläköityminen kiihtyy, ja lähes puolet vuoden 2007 työllisistä eläköityy v. 2019 mennessä. Työmarkkinoille tulevat ikäluokat pienenevät Pohjois-Savossa ainakin vuoteen 2020 asti. Ikäluokkaan 16-21 kuu-luvien määrä vähenee vuosien 2008-2015 välillä n. 500 henkilöllä, ja vuoteen 2020 asti ikäluokan pieneneminen on vielä jyrkempää. Työmarkkinoille tulevien ikäluokkien väheneminen on koko Suomea jyrkempää.Taantuma helpottaa työvoimapulaa hetkellisesti, mutta nousun alettua ongelma osaavan työvoiman saatavuuden osalta on vielä suurempi kuin ennen taantumaa. Osaavia ammattilaisia ehtii eläköityä suuria määriä, ja vastaavasti ammattiin valmistuneet nuoret eivät ole saaneet tarvittavaa työkokemusta. Samanaikaisesti syntyy sekä henkilövajetta ja osaamisvajetta.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen- hankkeen päätavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta kasvutoimialoilla tulevaisuudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatinvaihtoa tarvitsevat työttömät henkilöt, jo ammatillisen tai ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneet nuoret sekä valmistumassa olevat nuoret, joilla arvellaan olevan ongelmia työmarkkinoille siirtymisessä. Ammatinvaihtajille kehitetään ohjauspalveluja, jotta uusi ammatti ja siihen tähtäävä koulutuspolku löytyisi. Nuorille, jov valmistuneille kehitetään erilaisia ohjauspalveluja, jotta kiinnittyminen työelämään olisi taloudellisen taantumankin aikana mahdollista. Nuorille puolestaan kehitetään ura-ja rekrytointiohjauspalveluja.

Ohjauspalvelujen perusteena ovat sekä valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset työvoimaennusteet, mutta myös konkreettiset yritysverkostojen kanssa laaditut tehtävänkuvaukset tulevista työtehtävistä ammattialalla. Yritysten tulevaisuuden näkemykset omista työvoimatarpeistaan ja osaamisvaatimuksista kartoitetaan. Nämä toimivat ammatinvaihtajille ja nuorille tehdään soveltuvuuden ja osaamisen arvioinnin pohjana, ja tulosten perusteella heidät voidaan ohjata sopivaan koulutus-, työelämävalmennus- tai työharjoittelupaikkaan.

Ohjauspalvelujen kehittämisen tueksi kootaan kolme asiantuntijaryhmää, jotka toimivat työvoiman ennakoinnin, ohjauspalvelujen arvioinnin ja yhteistyöverkoston kehittämisen tukena. Yhteistyössä työvoimahallinnon, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten sekä maakunnan muiden hankkeiden kanssa pyritään parantamaan paitsi työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietojen tehokasta käyttöä, mutta myös koulutusten vastaavuutta entistä paremmin työelämän tarpeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Helmikuu 2008
Projektin esittely alueella: projektin tavoitteet, toiminnat, henkilöstö
yleisesittely, esitteiden laatiminen ja jakaminen eri toimijoiden käyttöön

Maaliskuu 2008
Projektin sisältöjen esittely, projektin www-sivut julkaistaan

Syyskuu 2008
Uusien koulutuspalvelujen esitteleminen; sanomalehdet, paikallisradiot, infotilaisuudet

Joulukuu 2008
Uusien rekrytointipalvelujen esitteleminen yrityksille
tiedotustilaisuudet kohderyhmille

Helmikuu 2009
Alueellisen yhteistyön esitteleminen
infotilaisuudet, seminaari toimijoille ja sidosryhmille

syys-lokakuu 2009
asiakasesitteet ja uudistetut www-sivut avataan
artikkeli Rautaisen Savon palvelut lehdessä

loka-marraskuu 2009
radiojuttusarja tulevaisuuden yrityksistä

Tammikuu 2010
OTS-tiedotuslehti asiakkaille, yrityksille ja sidosryhmille
Tulevaisuuden Tekijät-tapahtuma

maaliskuu 2010
lehtiartikkelit yrityksistä

toukokuu 2010
henkilökuva ammatinvaihtajasta

Kesäkuu 2010
OTS-tiedotuslehti asiakkaille, sidoryhmille, yhteistyötahoille

Elo-syyskuu 2010
artikkeli Rautaisen Savon palvelut lehdessä
radiojuttusarja yrityksistä, ammatinvaihtajista ja koulutuksista

Joulukuu 2010
Projektin tulosten ja jatkotoimien esittely yhteistyötahot, viranomaiset
asukkaat lehtiartikkelit
Seminaari tuloksista ja projektin jatkotoimenpiteistä

Tarkempi tiedotussuunnitelma projektisuunnitelman liitteessä 9

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ohjauspalvelut ammatinvaihtajille, työttömät, työvoimahallinto
pilotoinnit ja tuotteistetut palvelut käytössä tammikuusta 2010 alkaen

Soveltuvuus- ja osaamisarviointityökalu; oppilaitokset, yritykset, työvoimahallinto
Yrittäjäjärjestöjen tiedotteet ja lehde
styksy 2010

Nuorten ohjauspalvelut; Yritykset, toimijat
pilotoinnit ja tuotteistetut palvelut käytössä tammikuusta 2010 alkaen


Asiantuntijaryhmät
Yritykset, toimijat, viranomaiset Sanomalehdet
lokakuu 2010

Projektin tulokset
Yhteistyötahot
Seminaari, lehtiartikkelit
joulukuu 2010

Projektille perustetaan sisäinen johtoryhmä, jonka tärkeimpänä tarkoituksena on juurruttaa hyvät käytännöt osallistuviin organisaatioihin sekä purkaa mahdollisia esteitä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 038 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 016 532

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 526 326

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 149 925

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaavan Työvoiman Saatavuuden varmistaminen-hankkeen tavoitteena oli turvata osaavien työntekijöiden saatavuutta Pohjois-Savon kärkitoimialojen yrityksissä. Projektin alkuvaiheessa tavoitteena oli lyhyellä täsmäkoulutuksella tukea asiakkaiden työllistymistä kasvualojen yrityksiin. Taloudellisen laman alkaessa syksyllä 2008 näkökulmaa siirrettiin 2-3 vuoden päähän, eli asiakkaita ohjattiin käyttämään aika hyväkseen hankkimalla tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.
Käytännön toiminnassa tavoitteena oli kehittää ohjauspalveluja ammatinvaihtoa harkitseville, lisäkoulutusta tarvitseville sekä ensimmäistä työpaikkaansa hakeville, ammatillisen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, asiakkaille. Ohjauksen perustana olivat yritysten antamat tiedot tulevaisuuden osaamistarpeistaan. Tavoitteena oli myös kehittää koulutusten järjestäjien, työelämän ja työvoimahallinnon yhteistyötä, jotta yritysten työvoimatarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan entistä tehokkaammin.
Projektin asiakkaat tulivat hankkeeseen te-toimistojen ohjauksella. Asiakkaat kutsuttiin info-tilaisuuksiin, joissa hankehenkilöstö kertoi projektin toiminnasta ja tarjoamista palveluista. Keskeinen osa ohjauspalveluja olivat henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa kartoitettiin asiakkaan tilanne ja tarpeet. Asiakkaat osallistuivat tarpeidensa mukaan eri ryhmätapaamisiin, joita järjestettiin 1-2 kertaa viikossa, 3-4 tuntia kerrallaan. Keskeinen osa ryhmätapaamisia olivat yritysvierailut ja oppilaitoskäynnit, joiden aikana asiakas sai konkreettisen kuvan alan työtehtävistä, työpaikoista ja opiskelusta.
Työelämän tulevia osaamistarpeita kerättiin 53 yrityksestä. Näkökulmana oli, että yritykset kuvaavat omia näkemyksiään tulevien työntekijöidensä keskeisistä osaamisalueista, jotta näitä voidaan välittää sekä asiakkaiden urasuunnittelun tueksi että tulevien koulutusten sisältöihin. Toimialoista oli mukana teknologiateollisuus, sosiaali- ja terveysala, palvelualat, rakentaminen ja kuljetusala.
Projektin kohderyhmänä olivat myös ammatillisessa koulutuksessa valmistumassa olevat nuoret, joiden työllistymisessä arveltiin olevan ongelmia. Opiskelijoille tarjottiin sekä yksilö- että ryhmäkohtaista ohjausta, joissa selvitettiin nuorten työllistymisen keskeisiä haasteita. Opiskelijoiden päivittäisen ohjaukseen kehitettiin opettajille opetusmateriaalia, jota he voivat käyttää opiskelijoiden työelämätietouden, urasuunnittelun ja jatko-opintoihin ohjaamisen tukena.
Kehitettyjä ohjauspalveluja arvioitiin sekä asiakaspalautteiden kautta että yritysten ja työvoimahallinnon edustajien muodostamissa kehittämistyöryhmissä. Tarve ja palveluista saatava hyöty sekä työnhakija-asiakkaalle että rekrytointia tekevälle yritykselle tulivat palautteissa selkeästi esiin. Asiakkaat arvostivat henkilökohtaisuutta ja konkreettisuutta, ja yritysten edustajat taas pitivät hyvänä sitä, että palveluissa näkyi selkeästi suuntautuminen työelämän ja työnantajan tarpeisiin.
Projektin tuloksina ovat viisi erilaista ohjauspalvelua sekä asiakkaan osaamisen ja soveltuvuuden arvioinnin työkalut. Osaamisarvioinnit pohjautuvat yritysten osaamistarpeisiin, ja arvioinnissa käytettiin erilaisia menetelmiä asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista riippuen. Soveltuvuus tietynlaisiin työtehtäviin, ammattiin tai työpaikkaan sekä kehittymismahdollisuudet selvitettiin soveltuvuuden arvioinnissa, josta vastasi sertifikoitu henkilöarvioinnin asiantuntija. Osaamisarviointi yhdistettynä soveltuvuuden arviointiin antaa asiakkaalle olennaista tietoa omista vahvuuksista, kehittämisalueista sekä kehittymispotentiaalista.
Suunnitelmallinen ammatinvaihto - ohjauspalvelu tarjoaa asiakkaille ajankohtaista tietoa työmarkkinoista, työllistävistä aloista ja työtehtävistä sekä osaamisvaatimuksista. Ohjauspalvelu muodostuu alakohtaisesta infotilaisuudesta ja yrityskäynneistä. Suunnitelmallinen koulutus -palvelu puolestaan tarjoaa käytännönläheistä tietoa koulutusvaihtoehdoista, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista, opiskelumuodoista ja - taidoista sekä opiskelun kriittisistä tekijöistä. Työnhakutietoja ja - taitoja parennetaan Ovi auki työelämään- palvelussa. Soveltuvuuden arvioinnin tukena käytettiin Itsetuntemus ja ihannetyö - ryhmämuotoista palvelua, jossa asiakas sai tietoja oman persoonallisuuden, työskentelytyylin ja toimintatapojen arviointiin keinoista. Ryhmämuotoisten ohjauspalvelujen lisäksi asiakkailla oli selkeä tarve henkilökohtaiseen ohjaukseen, jossa keskityttiin kaiken saadun tiedon ja kokemuksen prosessointiin oman urasuunnittelun tueksi.