Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10135

Projektin nimi: Mentoroinnilla yrittäjyyttä, osaamista ja kasvua

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenranta Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2006625-0

Osoite: Laserkatu 6

Puhelinnumero: 0500-553545

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lprinno.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ekky.fi/mentorointi, www.tbrc.fi/Projects/On-going/Mentorointi

Vastuuhenkilön nimi: Reko Juntto

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: reko.juntto(at)lprinno.fi

Puhelinnumero: 050-5527433

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Kohderyhmänä ovat liike-elämän ja koulutussektorin asiantuntijat ja osaajat eli mentorit, joilla on halu ja kyky jakaa kokemustaan ja osaamistaan yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, urapolkuaan kartoittaville tutkijakoulutettaville sekä kasvuhakuisille yrityksille.

2) Kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijat ja opettajat, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkijakoulutettavat ja opetushenkilöstö, sekä Etelä-Karjalan alueella sijaitsevat pk-yritykset, joilla on selvä tahtotila suunnitella ja käynnistää oman yrityksensä kasvuprosessi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston muu henkilökunta ja yritysten muu henkilöstö.

Pankit- ja rahoituslaitokset, yritys- ja elinkeinokehitysyhtiöt, te-keskuspalvelut, rahoituspalvelut ja yksityisen sektorin tarjoamat asiantuntijapalvelut, jotka voivat tarjota palveluitaan aloittaville tai jo toiminnassa oleville yrityksille.

Yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit, joiden kautta projektin tuloksia on mahdollisuus jalkauttaa yrityskenttään ja joiden avulla voidaan löytää uusia asiakkaita projektille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 90, joista naisia 52

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 203, joista naisia 108

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalan elinkeinorakenne tarvitsee uusiutumista ja monipuolistumista siten, että pk-yritysten määrä ja koko kasvaa, sekä riippuvuus metsä- ja muusta suurteollisuudesta vähenee. Koulun ja yritysten yhteistyöllä ja yhteisellä innovoinnilla voidaan opiskelijoille löytää uusia urapolkuja ja kannustaa heitä yrittäjyyteen. Samalla voidaan kehittää olemassa olevien yritysten toimintaa tukemalla niiden kasvupyrkimyksiä.

Mentoroinnin käyttö yrittäjyyden tukemiseksi ja yritystoiminnan kehittämiseksi on vielä vähäistä ja strukturoimatonta. "Mentoroinnilla yrittäjyyttä, osaamista ja kasvua" -projektin myötä rakennetaan mentoroinnin toimintamallit ja -konseptit, joita voidaan jatkossa soveltaa yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin.

Projektin avulla rakennetaan alueelle toimiva mentoripankki, jonka mentoreita - asiantuntijoita ja ammattilaisia - koulutetaan ja heille luodaan mahdollisuuksia verkostoitua ja jakaa osaamista myös keskenään. Mentorointikonseptit ja mentoriverkosto vakiinnutetaan osaksi alueen koulutus- ja yrityssektorien kehittämistä.

Mentoroinnilla pyritään lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta yrittäjyydestä uravaihtoehtona, kun he tekevät tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä pyritään madaltamaan yrittäjien hiljaisen kokemustiedon ja osaamisen siirtämisellä mentoreilta opiskelijoille ja nuorille tutkijoille. Mentoroinnin avulla pyritään tuomaan esille vaihtoehtoisia kanavia, joita pitkin opiskelija kehittyy alansa asiantuntijaksi.

Menestyvien yritysten ja organisaatioiden tärkeimpiä tavoitteita ovat kannattava kasvu ja kilpailukyvyn kehittäminen. Usein yritys kuitenkin jatkaa tasaista ja varmaa etenemistä ilman, että varsinaista kasvua on havaittavissa. Kasvun suunnittelemiseen panostaminen jää tekemättä joko osaamisen ja ajan puutteen tai kasvun toteuttamiseen liittyvän riskin vuoksi. Nämä ovat erityisesti pk-yritysten ongelmia. Mentoroinnin avulla yrittäjä saa tukea kasvusuunnitelmien tekemiseen ja niiden käynnistämiseen. Mentorointi tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden käydä läpi yrityksen kasvumahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toimintaa ja tuloksia esitellään laajasti projektin omissa tapahtumissa, sekä projektin kumppanuusverkostoa ja heidän tilaisuuksiaan hyödyntäen. Projektin toimeksiannosta ja sen tuloksia hyväksikäyttäen voidaan teettää lopputöitä ja tutkimuspapereita. Projektin tuloksia voidaan esitellä seminaareissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Projektin järjestämistä yleisistä tapahtumista tiedotetaan alueellisesti eri medioita hyödyntäen.

Projektin etenemisestä, tuloksista ja tapahtumista voidaan tiedottaa kumppaneille, mentoreille ja asiakasryhmille sähköistä kanavaa hyödyntäen säännöllisen uutislehden / bulletinin muodossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin johtoryhmä kokoontuu 2 kk:n välein, jolloin hyviä käytäntöjä levitetään projektin sisäisesti. Projekti järjestää mentoreille tilaisuuksia n. 3 krt vuodessa, jolloin hyvät käytännöt jalkautetaan mentoriverkostoon. Näiden toimenpiteiden lisäksi kukin projektikumppani levittää hyviä käytäntöjä kaikissa tapahtumissa ja seminaareissa, joissa heillä on mahdollisuus esitellä projektin toimintaa ja tuloksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 635 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 608 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 751 201

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 724 317

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

INNO:n osaprojektissa projektin aikana toteutettiin:
- Kahdenkymmenen pk-yrityksen mentoroinnit
- Yhteensä yli 40 mentorointi-istuntoa yrittäjien ja mentoreiden kesken
- Useita mentoreille järjestettyjä koulutus- ja informaatiotilaiuuksia
- Mentorointien tuloksena kasvuehdotus tai suunnitelma mukana olleelle yritykselle.

Projektin aikana rakennettiin mentoripankki johon saatiin lähes 40 uutta mentoria. Lisäksi osaprojektin tuloksena syntyi tuotteistettu mentorikonsepti pk-yritysten käyttöön. Tuotetta tarjotaan yhtenä Lappeenrannan "Business & Innovations" palvelujen tuotteena.

Osaprojektin vaikutuksesta oli mukana oleviin yrityksiin projektin loppuun mennessä syntynyt 9 uutta työpaikkaa (yritysten itse ilmoittamia ja nimenomaisesti projektin vaikutuksella syntyneitä). Lisäksi saatiin synnytettyä kaksi uutta yritystä ja oltiin vahvasti mukana yhden yrityksen uuden tuotteen tuotekehityksessä. Tuote on myös valmistunut projektin kuluessa ja on tällä hetkellä markkinoilla.

EKKY:n osaprojektissa projektin aika toteutettiin
- 3 lukuvuoden pituista ohjelmaa: opiskelija - yrittäjä -pareja 26 (19), opettaja - yrittäjä -pareja 12 (10)
- PUUSEPPÄopiskelijoiden ohjelma, pareja 7 (6)
- HIUSALAN ohjelma, 15 opiskelijaa ja 14 yrittäjää

Koulutukset mentorintiohjelmien tukena
- Aloitusseminaarit (4) , välitapaamiset (4) ja päätöstilaisuudet (4)
- Urasuunnittelu ja mentorointi -verkkokurssi opiskelijoille 3 kertaa
- Koulutuksia 11 omaa tilaisuutta: Hiljainen tieto (2), Luottamus, Asennetta yrittäjyyteen, Tuottavuus, Sosiaalinen media, Ajanhallinta (2) ja Tunneäly (2) sekä 5-vuotisseminaari, lisäksi kaksi yhteistä seminaaria muiden osaprojektien kanssa
- EKKY:n omissa tilaisuuksissa on ollut osallistujia 425

Tuloksia
- kaikilta osapuolilta erittäin positiivista palautetta
- erityinen merkitys opiskelijoille
- potentiaalisia tulevia yrittäjiä 8, opinnot vielä kesken
- koulun yrittäjäkontaktit lisääntyneet
- yrittäjyysopintoihin uusi menetelmä
- opettajat saaneet henkilökohtaisen "konsultin"
- yrittäjien uusi verkosto

LUT:n osaprojektissa projektin aika toteutettiin
- Vuoden pituinen systemaattinen mentorointiprosessi; Kohderyhmänä tutkijakoulutettavat (aktorit) ja mentorit yrityksistä. Mukana 4 aktori-mentori -paria koko vuoden ajan.
- Systemaattinen ryhmämentoroinnin prosessi; Kohderyhmänä LUT:n viestinnän ryhmä ja mentorina suuren viestintäalan yrityksen johtotason henkilö (prosessi jatkuu yli hankkeen kestoajan)
-Diplomityö (Laura Leinonen): Mentorointi strategian toteuttamisen tukena yliopistoissa
- Innovaatiosessio mentoroinnin konkreettisten sovellusmahdollisuuksien ideoimiseksi ja kehittämiseksi

Projektin toteutus eteni projektisuunnitelman mukaisesti. Projektille asetetut tulokset saavutettiin ja jopa ylitettiin.