Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10137

Projektin nimi: VYÖHYKE - nuorisoalan osaamisyhteisö

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Joensuun kaupunki / nuorisotoimi

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Carelicum, Torik. 21

Puhelinnumero: 013-267 5855

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kulttuu

Projektin kotisivun osoite: vyohyke.net/

Vastuuhenkilön nimi: Jouni Erola

Asema: Nuorisojohtaja

Sähköposti: jouni.erola(at)jns.fi

Puhelinnumero: 050-3514346

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisen kohderyhmän muodostavat Pohjois-Karjalassa toimivien lapsi- ja nuorisoalan yhdistysten ja yritysten edustajat ja henkilökunta, alan opiskelijat ja ammattilaiset sekä nuorten vaikuttajaryhmissä toimivat nuoret. Hankkeen 2008 ja 2009 vuosien osalta hankkeen edunsaajia ovat toimijat joiden toimintamahdollisuudet ja verkottumisen kautta lisääntyvät. Verkoston toiminnan käynnistyessä lopputuote tulee alueen nuorten hyväksi ja raja-alueyhteistyön kautta eduksi nuorille rajan molemmin puolin. Opiskelijat kohderyhmänä saavat uusia työkaluja ja alueelle rekrytoituu entistä parempia nuorisoalan osaajia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän lisäksi projektista hyötyvät välillisesti nuorisoalan palveluiden tuottajien ja verkoston kehittymisen kautta alueen kunnat. Kehittyvät palvelut tuovat välillisinä kohderyhminä mukaan myös aluella asuvat lapset ja nuoret sekä lapsiperheet. Raja-alueyhteistyön kautta osaaminen välillisesti leviää myös Karjalan Tasavallan nuorten ja siellä toimivien nuoriso-organisaatioiden hyväksi. Mukaan tulevat tuota kautta myös monikulttuurisuuteen liittyvien toimijoiden verkostot. Vyöhykkeen toiminnan alle nivoutuvat myös jo alkaneet hankkeet, kuten nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin liittyvät Tiedä, toimi verkossa-hanke ja Pleissi-hanke, jolla rakennetaan nuorisotiedotuspiste Joensuun pääkirjaston tiloihin ja luodaan nuorisotiedotuksen välineitä muillekin seutukirjaston kirjastoille. Kulttuurityön verkostot tulevat toimimaan yhtenä kumppaniverkostona jo Joensuun popmuusikot ry:n ja nuorisotoimen oman kulttuurisen nuorisotyön kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 546, joista naisia 362

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vyöhyke - nuorisolan osaamisyhteisö -projekti on osa laajempaa Vyöhyke -projektikokonaisuutta. Koko hankkeen tavoitteina on:
1. Vahvan alueellisen osaamiskeskittymän luominen Pohjois-Karjalaan nuorisoalan palveluntuottajien toiminnan kehittämisen ja toimijaverkoston yhdistämisen avulla

2. Raja-alueella tapahtuvan ja monikulttuurisen nuorisotyön osaamisen kehittäminen niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen yhteyksien kautta

3. Tiedotuksen ja mediaosaamisen sekä nuorten osallisuuden parantaminen

Vyöhyke - nuorisolan osaamisyhteisö -projektin tehtävänä on vastata tavoitteisiin toteuttamalla hankkeen toimintalinjoja. Toimintalinjojen 2 ja 3 toteutuksesta vastaavat pääosin Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun Joensuun yksikkö. Hankkeen toimintalinjasta 1 vastaa ja hankkeen koordinaattorina toimii Joensuun kaupungin nuorisotoimi.

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat erityisesti nuorisoalan järjestöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä ammattilaiset ja opiskelijat. Välillisinä kohderyhminä ovat alueen nuoriso, lapsiperheet ja kunnat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vyöhyke -projektikokonaisuuden tiedotuksen vastuutaho on Joensuun kaupungin nuorisotoimi. Projektin tiedotus on aloitettu jo sen valmistelun aikana yhteydenotoilla alan toimijoihin. Varsinainen tiedotus alkaa hankkeen käynnistyttyä. Painopisteenä ovat alkuvaiheessa alueen nuorisoalan toimijat ja muut hankkeen yhteistyökumppanit (oppilaitokset, kuntien nuorisotoimet, järjestöt, yritykset, yms.). Alkuvaiheen tiedotuksen tavoitteena on levittää tietoa hankkeesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kattavasti koko nuorisoalan kentälle maakunnassa ja osin sen ulkopuolella. Tiedotuskanavina tässä vaiheessa käytetään lähinnä suoria yhteydenottoja ja alan toimijoiden yhteisiä tilaisuuksia. Lisäksi hankkeelle laaditaan internet-sivut sekä esite.

Osaamisyhteisön toiminnan käynnistyttyä hanke järjestää keskuksen avajaispäivän / -seminaarin, jossa keskuksen ja sitä kehittävän hankkeen toimintaa esitellään. Avajaistilaisuuden avulla keskuksesta ja hankkeesta tiedotetaan alan ammattilaisten lisäksi myös ns. suurelle yleisölle. Hankkeen ajankohtaisista aiheista tiedotetaan jatkuvasti internet-sivujen kautta.

Hankkeen kolmannen vaiheen tiedotuksessa keskitytään tiedottamaan erityisesti projektin tuloksista sekä lisäämään osaamisyhteisön kansallista tunnettavuutta. Hankkeelle järjestetään tarvittaessa päätösseminaari ja asioiden tiedottamista internetsivujen kautta jatketaan.
Nuorille suunnattu tiedotus hoidetaan pääosin nuorisoradio OI fm:n ja Ponu.net -internetsivuston kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista tiedottamisessa keskeisellä sijalla ovat nuorisoalan verkostot. Projektin yhteistyökumppaneille tiedotetaan projektin etenemisestä tapaamisissa ja tilaisuuksissa koko sen keston ajan. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan resurssikeskuksen internetsivujen kautta. Hankkeen viimeisessä vaiheessa sivuille kootaan hankkeessa saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Myös kansallisen tason tiedotuksessa hyödynnetään nuorisoalan verkostoja, kuten kanuuna- ja nuorisotutkimusverkostoa. Opetusministeriön nuorisoyksikköä pidetään ajan tasalla hankkeen kokemuksista.

Hankkeen tiedotuksesta vastaa pääosin Joensuun kaupungin nuorisotoimi. Myös hankekokonaisuuteen osallistuvat partnerit tiedottavat tuloksista ja kokemuksista omien kanaviensa kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 196

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 462 123

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 453 327

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vyöhyke - nuorisoalan osaamisyhteisö -hanke kehitti nuorisoalan osaamisrakenteita Pohjois-Karjalassa 2008 - 2011. Hankkeen tavoitteina oli parantaa alan palvelurakennetta, lisätä työelämän ja koulutuksen vuorovaitutusta sekä luoda uusia toimintamalleja alalle.

Vyöhyke-hankkeen koordinoinnista vastasi Joensuun kaupungin nuorisotoimi ja sen osatoteuttajina toimivat HUMAK Joensuun kampus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Niittylahti sekä Najaros Oy:n hallinnoima radio Oi FM. Hankkeen toimintaympäristönä oli Pohjois-Karjala, mutta toiminnan keskeisenä alueena oli käytännössä Joensuun seutu.

Hankkeen yksi keskeisimpiä tuloksia oli sen suunnittelema ja käynnistämä nuorisoalan osaamisyhteisö Vyöhyke -talo, joka parantaa alan toimintaedellytyksiä ja tätä kautta palveluita. Vyöhyke -talo kokoaa alan toimijoita saman katon alle tarjoten näille toimitilaa, työyhteisön sekä työssä tarvittavia laitteita kohtuulliseen hintaan. Erityisesti pienten järjestöjen toimintaedellytysten voi nähdä parantuneen talon myötä huomattavasti.

Työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä lisäämään hanke loi kehittämisryhmämallin, jossa alan toimijat yhdessä työstävät ajankohtaisia kehittämisteemoja. Mallin etuja ovat sen työelämälähtöisyys, eri näkökulmien yhdistäminen ja joustavuus.

Nuorisoalan koulutuksen puolella hanke keskittyi erityisesti median tuomien mahdollisuuksien selvittelyyn. Ammattiopisto Niittylahti kehitti hankkeen kautta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintoihinsa liitettävän verkko- ja mediatyön opintokokonaisuuden.

Najaros Oy:n vetämä nuorisoradio Oi FM keskittyi hankkeessa nuorille suunnattujen radiotyön koulutuspakettien tuottamiseen. Oi FM loi ja tarjosi eri laajuisia radiotyön koulutuksia alueen lukioiden, ammattioppilaitosten sekä yläkoulujen opiskelijoille. Lisäksi alasta ammatillisesti kiinnostuneille tarjottiin harjoittelu- / työssäoppimiskokonaisuutta.

Vyöhyke -hankkeen tuloksia ja kokemuksia on tallennettu Vyöhykkeen verkkosivuille (www.vyohyke.net) sekä HUMAK:n julkaisusarjassa julkaistuun artikkeliteokseen Askeleita yhdessä tekemiseen / Vyöhyke - nuorisoalan osaamisyhteisön tuloksia.