Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10138

Projektin nimi: ETAPPI - Iisalmen seudun välityömarkkinahanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Iisalmen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 9086071-6

Osoite: Pohjolankatu 14 (PL 10)

Puhelinnumero: (017) 272 31

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.iisalmi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.etappi.eu: hanke-esittely, palvelutarjonta, uutiset, raportit, hankekäytäntöjen esittelyt etc.

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Topelius

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: riitta.topelius(at)iisalmi.fi

Puhelinnumero: (017) 272 3240, 0400 540 041

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Pielavesi, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensimmäisellä hankejaksolla 2008-2010 varsinaisena kohderyhmänä olivat rakennetyöttömien ryhmään kuuluvat työttömät työnhakijat. Jatkohanke 2011-2012 reagoi toimintaympäristön muutokseen ja sen kohdejoukkona ovat työnhakijat, joiden työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti yli kuusi kuukautta sekä nuoret alle 25-vuotiaat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.

Henkilöasiakkaat tulevat hankkeeseen mukaan Iisalmen seudun TE-toimiston (175 henkilöä/v.) ja Työvoiman Palvelukeskus Ylä-Savon (25 henkilöä /v.) kautta. Asiakas ohjataan hankkeeseen työvoimavirkailijoiden tekemän palvelutarvearvioinnin kautta, jonka jälkeen hänelle tehdään hankkeessa syventävä palvelutarvekartoitus ja aloitetaan työllistymisen tavoitteita konkretisoiva yksilövalmennus vastuuohjaajan toimesta.

Työnhakija-asiakkaalla on mukana ollessaan käytössään hankkeen tarjoama palvelurepertuaari kokonaisuudessaan aina yksilövalmennuksesta, työ- ja työhönvalmennuksen sekä ohjaavan työvoimakoulutuksen kautta erityistyöllistämisen palveluiden julkisiin ja asiakaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaviin täsmähankintoihin. Se, mihin valmennusosioihin työnhakija-asiakaan on tarkoituksenmukaista osallistua täsmennetään yksilövalmentajan tuella laadittavassa valmennussuunnitelmassa.

Työnhakija-asiakas on hankkeessa mukana keskimäärin seitsemän kuukautta. Tavoitteena on, että kolmannes hankkeen läpikäyneistä työllistyy toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat, alueella toimivat yritykset sekä yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt.

Välillisistä kohderyhmistä oleellinen jatkohankkeen tavoitteen asettelun kannalta on erityistyöllistämisen alueellinen yhteistyöverkosto, ns. Ylä-Savon verkostopaja, jonka muodostavat alueella toimivat seitsemän tuotannollista toimintaa harjoittavaa pajayksikköä keskeisenä kehittäjäkumppaninaan Ylä-Savon ammattiopisto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisia 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 756, joista naisia 350

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisten työpaikkoja 16

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ETAPPI on Iisalmen seudulla vuosivälillä 2008-2012 toteutettava välityömarkkinoiden kehittämishanke jonka kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on pitkittynyt joko koulutuksen riittämättömyyden tai työelämän rakenteellisen muutoksen myötä.

Ensimmäisen vuoteen 2010 ulottuvan jakson aikana hanke keskittyy rakennetyöttömien ryhmään kuuluvien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Toisen jakson 2011-2012 aikana kohdejoukkona ovat yhdenjaksoisesti yli kuusi kuukautta työttömänä olleet työnhakijat ja nuoret alle 25- vuotiaat, jotka ovat vailla ammatillista loppututkintoa.

ETAPIN toiminta-alue muodostuu Iisalmen, Kiuruveden, Keiteleen, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat kattavasta asiointi/työssäkäyntialueesta. Alueelle on tyypillistä vientiteollisuusvoittoisuus vahvoina toimialoina hyötyajoneuvoklusteri ja puunjalostuteollisuus, sekä voimaperäinen maatalous.

ETAPIN tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi ja ehkäistä uuden aallon rakenteellisen työttömyyden syntymistä alueelle. Hankkeen kolme keskeistä toiminnan painopistealuetta ovat yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavien työllistymisen ja kouluttautumisen väylien avaaminen hankkeessa valmentautuville työnhakija-asiakkaille, systemaattisesti toteutetut työnantajien tarvekartoitukset, sekä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöverkoston selkeyttäminen ja erityistyöllistämisen palvelurakenteen vahvistaminen alueella.

Julkisella rahoituksella tuotettavien palvelujen ylläpitomallit ovat olleet jatkuvan muutosprosessin alla viime vuosina ja tämä asiantila voimistuu edelleen väestön ikääntymisen ja kansallisen tuotantorakenteen muutoksen myötä. ETAPPI -hankkeen perustehtävä kiinnittyy työllisyys-, elinkeino- ja hyvinvointipalvelusektoreille. Näillä politiikkalohkoilla on löydettävä uusia tuottamistapoja, mikäli palvelujen laatu ja saatavuus halutaan säilyttää likimainkaan nykyisellä tasolla.

ETAPPI on lähtökohtaisesti erityistyöllistämisen palveluiden tilaajien ja tuottajien intressit yhteen nivova yhteistyöverkostohanke. Se kehittää sellaisia asiakashallinta- ja välityömarkkinoilla toteutettavien valmennustoimenpiteiden sähköisiä dokumentointikäytäntöjä, jotka mahdollistavat palveluprosessien läpinäkyväksi saattamisen vaikuttavuuden arvioinnille. ETAPIN aikana tuotteistetaan vähintään viisi (5) sellaista erityistyöllistämisen palvelutuotetta, jotka jäävät hankkeen jälkeen pysyväisluontoisiksi palvelukäytännöiksi alueelle. Näiden palvelutuotteiden kehittämisessä keskeisellä sijalla ovat tilaajien ja tuottajien tiivis yhteistyö asian tiimoilta, sekä loppukäyttäasiakailta kerätty jatkuva palaute niiden tarkoitukseen sopivuudesta.

ETAPPI edistää osaavan työvoiman saatavuutta alueella ja se on yksi väline Ylä-Savon työllisyystrategian toimeenpanossa. Hanke tuottaa reaaliaikaista täsmätietoa välityömarkkinoiden ominaispiirteistä alueelliseen kehittämisen yhteistyöverkostolle ja agendalle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottamista tehdään koko hankkeen ajan. Hankkeen alkaessa siitä ja tulevista sisällöistä tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä, paikallisradiossa sekä projektin omilla www-sivuilla. Hankkeelle laaditaan myös esitteet.
Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan www-sivujen sekä lehtiartikkeleiden kautta. Hankkeen aikana tuotteistettuja palveluja ja työllistymismahdollisuuksia esitellään lehtiartikkeleiden ja paikallisradion kautta, samoin palvelun tuottajat ja ostajat saavat omat kokemuksensa esiin.

Jatkohankkeelle laaditaan oma tarkennettu tiedotussuunnitelmansa. Ensimmäisen hankejakson 2008-2010 aikana viestintävälineisiin syntyneitä kontakteja ja kokemuksia hyvistä tiedotuskäytännöistä hyödynnetään maksimaalisesti vuosien 2011-2012 aikana.
Hanke laatii ns. "välitilinpäätöksen" ensimmäisen jakson loppuessa ja se tullaan hyödyntämään alueen päätöksenteloelimille sekä yhteistyöfoorumeille suunnatuissa tiedotustoimenpiteissä ennen jatkohankkeen aloittamista.
Koska hanke ei pääty nykyisen sopimusjakson umpeuduttua vuoden 2010 lopussa, vaan jatkuu kaksivuotisena jatkohankkeena, loppuseminaaria ei järjestetä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Jatkohankkeen, tai maakunnallisten hankkeiden yhteistyönä, järjestetään sitävastoin laajempi välityömarkkinafoorumi lokakuussa 2011 kaksipäiväisenä verkostotapahtumana. Tilaisuudessa on tarkoitus nostaa Iisalmen seutu esille erityistyöllistämisen käytäntöjensä kautta välityömarkkinoiden toimivuuden mallialueena.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuloksista tiedotetaan koko hankkeen ajan tiedottamissuunnitelman mukaisesti. Saaduista kokemuksista (asiakas, yritys, palveluntuottaja- ja ostaja) tiedotetaan paikallisten sanomalehtien, paikallisradion sekä projektin www-sivujen kautta.
Maakunnallisesti saatuja käytänteitä levitetään maakunnallisen välityömarkkinoiden tukirakennehankkeen kautta (mm. vaikuttavuus, käytänteiden vertailu)
Valtakunnallisesti käytänteistä tiedotetaan mukana olevien organisaatioiden verkostojen kautta (valtakunnalliset työpajapäivät, koulutukset ja erityisesti välityömarkkinoiden valtakunnallisen kehittämisohjelman alaiset työkokoukset)

Jatkohankkeen aikana syvennetään kontakteja välityömarkkinoiden alueellisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisverkostoihin. Jakson alkaessa vahvoja yhteistyökontakteja ovat Itä-Suomen yliopiston hallinnoima välityömarkkinoiden tukirakennehanke, välityömarkkinoiden kehittämisen vertaishankkeet Pohjois-Savossa (Välke ja Vire) Kainuun, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Satakunnan välityömarkkinoiden koordinaatiohankkeet sekä välityömarkkinoiden valtakunnallinen kehittämisohjelma
Hyvien ETAPPI -käytäntöjen levittämisessä keskitytään kahteen konseptiin: Ylä-Savon verkostopajan ja TUTKAINHARAVA -asiakas- ja projektihallinasovelluksen jalostamiseen. Ne muodostavat kivijalan laadukkaalle välityömarkkinaprosessille Ylä-Savossa, kuten myös perustan erityistyöllistämisen laadukkaiden ja alueellisesti kattavien palvelujen tuottamiselle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 521 423

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 508 387

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 921 404

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 912 996

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

ETAPPI - Iisalmen seudun välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa tuotettiin työllistämistä ja työllistymistä tukevia palveluja työnantaja- ja työnhakija-asiakkaille runsaat neljä vuotta. Asiakastyön lisäksi hankkeessa tuettiin kehittämispanoksin (partnerisopimukset, koulutusjaksot ja verkostoselvitykset) sekä ostopalvelujen muodossa välityömarkkinatoimijoiden yhteistyökäytäntöjen ja palvelutarjonnan vahvistumista alueella.

Hanke ajoittui kokonaiskestonsa osalta aikavälille 15.2.2008 - 31.12.2012. Varsinainen asiakastyö aloitettiin 15.9.2008.

ETAPISSA kartoitettiin pääsääntöisesti yritystyönantajien työvoimatarpeita 1199 kontaktin muodossa, joista 70 prosenttia henkilökohtaisesti toteutettuina kartoitusvierailuina. Pitempään työttömänä olleita henkilöasiakkaita hakeutui hankkeen tarjoamien palveluiden piiriin kaikkiaan 756 henkilöä, joista 689 päätti keskimäärin seitsemän kuukautta kestäneen valmentautumisjaksonsa hankkeessa jotakuinkin suunnitelman mukaisesti.

Työantaja-asiakkaille hanke tarjosi potentiaalisen työvoiman "matchauspalvelua", jossa työlle haetaan, valmennetaan, tuetaan ja koulutetaan tekijää yhteistyössä työnantajan kanssa. Työttömille henkilöasiakkaille hankkeella oli tarjota vahvasti resurssoitua yksilövalmennusta, ryhmätoimintaa, lyhytkoulutusjaksoja, työvoimapoliittisia toimia ja yrityskartoitusten kautta avautuvia tilaisuuksia edetä asteittain kohti avoimia työpaikkoja.

Hyvinä käytäntöinä hanke jätti edelleen hyödynnettäväksi tuotteina yksilövalmennus- ja yrityskartoituspalvelut. Toimintamalleiksi tai konkreettisiksi työkaluiksi hanke jalosti verkostomaisesti toteutetun palveluprosessin koordinointiin kehitetyn Tutkainharava -asiakasrekisteri- ja projektihallintasovelluksen sekä ns. Täsmätyönhakijan Osaajapassin, joka on normaalia CV:tä pelkistetympi ja käyntikorttia kattavampi työnhaun tehostamisen väline.

Kokonaiskustannukset hankkeessa olivat kaikkinensa (ml. työnantajien maksamat vastinosuudet palkkatuettujen työllistämisjaksojen osalta) 3.9 miljoonaa euroa. Tästä kokonaissummasta yritystyöntantajat maksoivat 15 prose