Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10139

Projektin nimi: TäsmäRekry

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, (PL 236)

Puhelinnumero: 0295 022 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta. Projektista tiedotetaan ELY-keskuksen internet-sivuilla.

Vastuuhenkilön nimi: Rantala Martti

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 022 651

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti pk-yritysten henkilöstö, jolla on tarvetta saada ammattitaitonsa vastaamaan työelämän nykyisiä ja tulevien taloustilanteiden edellyttämiä vaateita. Kehittämis- ja koulutustoimia kohdennetaan koko henkilöstöön myös yrittäjiin, esimiehiin ja yritysjohtoon. Osaamisen ja työkyvyn edistämisellä pyritään pidentämään työuria ja vähentämään ammattitaidon vanhenemisesta johtuvia riskejä työelämästä syrjäytymiseen.
Kohderyhmänä ovat lisäksi uusia työntekijöitä tarvitseviin yrityksiin rekrytoitavat työttömät tai työttömyysuhanalaiset tai työpaikkaa vaihtavat työnhakijat, sekä epätyypillisissä työsuhteissa olevat ja määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoitavat työnhakijat (mm. opiskelijat ja vastaavat työnhakijat), joihin kohdennettavilla koulutustoimilla lisätään ammatillisia valmiuksia ja parannetaan myöhempää työllistymistä. Toimilla pyritään vastaamaan yritysten erilaisiin työvoiman tarpeisiin, myös lyhytkestoisiin ja määräaikaisiin, tavoitteena lisätä koulutettavan ammatillista osaamista ja alentaa työllistymiskynnystä työmarkkinoilla tarjolla oleviin erilaisiin työtehtäviin.

Koulutus- ja kehittämistoimilla monipuolistetaan henkilöstön osaamista, lisätään työssä jaksamista, sekä edistetään henkilöstön urakehitystä tavoitteena yritysten jatkuva kehittyminen ja sitä kautta työpaikkojen turvaaminen. Koulutustoimia toteutetaan pääasiassa erikokoisille yrityksille yhteishankintakoulutusten määrittelyjen, tavoitteiden ja ohjeistusten mukaisesti.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin toimenpiteistä hyötyvät yrityspalveluorganisaatiot sekä koulutuksen toteuttajat, joiden tulee kehittää joustavia koulutuksen toteuttamistapoja yritysten räätälöityihin tarpeisiin. ELY-keskus hyötyy projektin toiminnasta kun sen avulla on mahdollista kehittää organisaation toimintaa ja palveluja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1200, joista naisia 225

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1185, joista naisia 252

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 250, joista naisten työpaikkoja 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 290, joista naisten työpaikkoja 74

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on kehitetty toteuttamaan niitä toimenpiteitä, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus. Toimenpiteillä tuetaan työyhteisöjen uuden työvoiman hankintaa, muutoksen hallintaa, työntekijöiden työssäpysymistä ja työhyvinvointia osana liiketoimintaa yritysten kasvu- ja/tai rakennemuutostilanteissa. Tavoitteena on ehkäistä työvoimakapeikkoja, tarjota työnhakijoille työllistäviä koulutusväyliä, työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen ja yritysten kasvun ja kehityksen tukeminen.
Hankkeet kohdennetaan maakunnan kärki- ja kasvualoille, joita ovat meriklusteri, muu teknologiateollisuus, ICT ja sosiaali- ja terveysala.
Rekrytointikoulutusten kokoaminen, suunnittelu ja toteutus tulee olemaan toimintamallissa keskeinen tehtävä. Huomiota kiinnitetään myös mikroyrityksiin ja niiden koulutustarpeiden selvittämiseen ja näiden tarpeiden vastaamiseen. Toimintaan varatutut henkilöresurssit toimivat erityisen aktiivisesti kentällä.
Projektin avulla:
A.Kohdennetaan seuraavat projektin hankkimat palvelut alueen yrityksille esille tulevien tarpeiden mukaan joustavasti ja räätälöiden
- yritysten rekrytointitarpeisiin - yhteishankintakoulutus
- yritysten työssäolevien henkilöiden täydennyskoulutus, myös lomautusten aikaiset koulutustarpeet - yhteishankintana
Lisäksi edistetään ja aktivoidaan pk-yritysten osaamisen kehittämistä
- työvoimakoulutuksen yhteishankintojen syntyä
- Tykes -hankkeiden syntyä
- yritysten liiketoiminnan osaamisen kehittäminen - yritysosaston asiantuntujapalveluiden ja valmennusohjelmien käyttöä
- muutosturvakoulutuksen käyttöä
- oppisopimuskoulutuksen käyttöä
B.Toteuttaa palvelujen hankinnan
- pohjana ennakointitieto, KOTTI, TKTT
- yritysten tarpeiden selvitys, analyysit
- palvelujen hankinta: kilpailuttaminen, pääosin puitesopimuksin
- toteutus ostopalveluina
- seuranta ja valvonta
- arviointi palautteen ja vaikuttavuusseurannan perusteella
- kehittäminen kokemusten perusteella
Arviointi toteutetaan jatkuvana prosessina koko toiminnan ajan, jotta mahdollisiin muutostarpeisiin voidaan tarttua heti ja siten kehittää palvelujen sisältöä ja asiakaspalveluprosessin nopeutta.
C.Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotka markkinoivat palveluja yrityksille ja mahdollisesti muodostavat yritysverkostoja tai toteuttavat tarvekartoituksia.
TE-toimistojen ja seudullisten yrityspalvelupisteiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuten kuluneella ohjelmakaudella ja lisäksi tarkoituksena on kehittää yhteistoimintaa tehokkaammaksi ja käytännön tasolla konkreettisesti toimivaksi erityisesti yrittäjä- ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
D. Toimii tiiviissä yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa (oppilaitokset ja konsultit)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esitteiden, nettisivujen, lehti-ilmoitusten ja tiedotustilaisuuksien avulla. Projektin alussa laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisestä tehdään erillinen suunnitelma projektin alussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 673 367

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 631 630

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 673 367

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 631 630

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tärkeimpänä tekijänä TäsmäRekry-projektin syntyyn vaikutti se, että osaavan työvoiman saatavuus oli suuri haaste Varsinais-Suomen pk-yrityksille ja ennusteiden mukaan myös pitkälle tulevaisuuteen. On arvioiutu, että työmarkkinoilta poistuu tulevina vuosina eläköitymisen seurauksena työvoimaa kaikilta toimialoilta. Poistuman määrää voitaisiin vähentää jos työntekijät jatkaisivat työelämässä pidempään ja eläkkeelle siirtyminen myöhentyisi. Tarkoituksena olisi saada aikaan pysyvää henkilöstövoimavarojen ennakoivaa hallintaa työpaikoilla.

Projekti hankki yrityksille työvoimakoulutusta yhteishankintana. Samalla kehitettiin työvoimakoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä malleja, niin että työvoimakoulutusta voitiin käyttää entistä proaktiivisemmin yritysten muutostilanteissa.

Projekti jalkautui ja toimi aktiivisesti yrityskentällä, jolloin se neuvoi, tiedotti sekä ohjasi yrityksiä osaamisen kehittämiseen liittyvissä palveluissa mukaan lukien Tykes -palvelut. Projektin tuloksien saavuttamiseksi järjestettiin erilaisia tiedotustilaisuuksia yhteistyökumppaneille ja yrityksille.

TäsmäRekry-projektin tavoitteena oli toteuttaa ensisijaisesti RekryKoulutuksia ja niiden tuli lähteä liikkeelle työnantajien tarpeesta palkata uusia työntekijöitä, jos sopivia ei löytynyt työmarkkinoilta. Toisaalta muuttuvat työmarkkinat ajoivat yritykset lomauttamaan ja vähentämään henkilöstöään. Tähän tilanteeseen projekti tarjosi ratkaisuna Täsmä- tai Muutoskoulutusta. TäsmäKoulutusta kohdennettiin yritysten nykyisen henkilöstön ammattitaitoa lisäävään koulutukseen ja näin pyrittiin varmistamaan osaltaan yritysten toimintakykyä ja varmistamaan henkilöstön työpaikkojen pysyvyyttä.

Tietoa erilaisista koulutustarpeista saatiin verkostoltamme, yrityskäyntien yhteydessä, työ- ja elinkeinotoimistolta tai yritysten ottaessa itse yhteyttä projektiin. Yhdessä yrityksen kanssa suunniteltiin koulutus, jonka jälkeen koulutus kilpailutettiin tai käytettiin valmiita puitejärjestelyihin pohjautuvia kouluttajia koulutuksen toteuttajina. Koulutuksen kustannukset jaettiin projektin ja yrityksen kesken hankintasopimuksessa sovitusti yhteishankintakoulutuksen rahoitusperiaatteiden mukaisesti. Työ- ja elinkeinotoimisto hoiti koulutuksen toteutusvaiheen oppilashaun, markkinoinnin, oppilasvalinnan (yhdessä yrityksen kanssa) ja seurasi koulutuksen toteutumista. Muutosturvaan oikeutetuissa koulutuksissa tiedotimme muutosturva-asiantuntijoita, jotta koulutettavien koulutustukeen liittyvät mahdollisuudet tulivat huomioiduksi.

Projektirahoituksella hankkeita käynnistettiin maaliskuusta 2009 lähtien. Projekti sai käyttöönsä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 894 617 euroa. Kyseinen raha saatiin sidottua lähes kokonaan. Eri sopimuksin koulutushankkeita toteutui 135 kappaletta. Koulutuksiin osallistui n. 1200 henkilöä ja hankittujen opiskelijatyöpäivien yhteismäärä on n. 30 000 kpl. Uusiin työpaikkoihin työllistyi 290 henkilöä. Projektin rahoittamista koulutuksista puolet oli rekrytointikoulutuksia ja puolet suuntautui vallitsevasta taloustilanteesta johtuen yritysten nykyisen henkilöstön ammattitaidon laaja-alaistamiseen.

Projektin suunnitteluvaiheessa polttavimmat alat olivat meri- ja teknologiateollisuus, ICT-ala sekä hyvinvointipalvelut. 2010 saatiin oma erillisprojekti meri- ja teknologiateollisuuden koulutustarpeille, joten TäsmäRekry keskittyi sen jälkeen muille aloille. Vuosina 2008-2010 koulutushankkeet olivat pääasiassa metallialan koulutuksia ja sen jälkeen koulutuksia hankittiin teksisten alojen rinnalla paljon myös hallinto-, toimisto- ja kaupanalalle.

Projekti sai käyttöönsä vuonna 2010 Salon ja Turun alueen laivanrakennusklusterin ja teknologiateollisuuden toimialojen tilanteeseen suunnattua äkillisen rakennemuutosalueen rahoitusta, joka mahdollisti toimialan ongelmiin suunnattujen koulutusten ja muiden kehittämistoimien kohdennettujen toimenpiteiden käynnistämisen 1 080 000 eurolla. Tällä ns. ÄRM-projektin rahoituksella hankittiin 65 koulutusta, jotka pääosin olivat TäsmäKoulutuksia.

Projekti valmisteli ja hankki koulutushankkeita myös kansallisella rahoituksella. Molemmat projektit sekä kansallinen rahoitus yhteensä koulutushankintoja tehtiin n. 400 kappaletta.