Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10140

Projektin nimi: Viva3

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Osoite: Tarkk'ampujankuja 1, PL 181

Puhelinnumero: 0153 5561

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.mamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mikkeliamk.fi/viva3 -sivulle on päivitetty projektin tuloksia.

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Niemi

Asema: Vararehtori, kehitysjohtaja

Sähköposti: kalevi.niemi(at)mamk.fi

Puhelinnumero: 0153 556 602 , 0405698901

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Puumala, Savonlinna

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Liikkuvaa kuvaa sisältävän kulttuurin tuottajat, levittäjät ja säilyttäjät Suomessa sekä pohjoisessa ja itäisessä Euroopassa. Mamk:n henkilökunta ja opiskelijat, Yle ja muut AV-arkistoa tarvitsevat tahot. 3D mallinnuksen osalta ensisijaisesti museoalan toimijat, mutta myös matkailu- ja media-alat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kansalaisyhteiskunta ja kirjasto-, arkisto- ja museoaineistojen käyttäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ViVa3 on menetelmäkehityshanke digitoinnin prosessien kehittämiseksi, alan osaamisen vahvistamiseksi ja palvelutuotannon mahdollistavien kustannustehokkaiden toimintamallien luomiseksi. Hankkeessa suunnitellaan, tutkitaan ja testataan menetelmät maisemien, rakennusten ja esineiden 3D mallinnusta varten, jotka myös pilotoidaan ja niiden tueksi suunnitellaan koulutus. Kehitettävä toimintamalli mahdollistaa kehittyneet suunnittelutyökalut ja aineistojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta parantavat palvelut museoalan toimijoille. Hankkeessa toteutetaan selvitys liikkuvan kuvan massadigitoinnin tarpeesta ja edellytyksistä, sekä tutkitaan tekniikka ja prosessit ja luodaan toimintamalli toteutusta varten. Lisäksi kartoitetaan liikkuvan kuvan digitoinnin koulutustarpeet ja suunnitellaan koulutussisällöt.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotustilaisuuksissa, joita järjestetään tarpeen mukaan, osallistumalla alan tapahtumiin ja tapaamisiin, sekä alan julkaisuissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2008 syksyllä valmistellaan tiedotussuunnitelma Sähköiset palvelut hankekokonaisuutta varten, johon tämä projekti kuuluu. Projektin toimenpiteistä tiedotetaan koulutusalan toimijoille, yhteistyökumppaneille ja verkoston piirissä oleville toimijoille. Viranomaisille projektista tiedotetaan myös vuosittaisten väliraporttien kautta. Vuosina 2010 ja 2011 tiedotustoiminnassa panostetaan alan toimijoille suunnattuun tiedotukseen ja laadukkaaseen tiedottamiseen verkkosivuilla. Aihepiirin sisällöistä tiedotetaan kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Tiedotus korostuu erityisesti vuonna 2011, jolloin järjestetään tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia valmiiden työpakettien osalta. Loppuseminaari pidetään elokuussa 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 540 795

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 540 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 612 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 604 753

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ViVa3 oli menetelmäkehityshanke, jossa tavoitteena oli digitoinnin prosessien kehittäminen, alan osaamisen vahvistaminen ja monipuolisen palvelutuotannon mahdollistavien kustannustehokkaiden toimintamallien luominen. Hankkeessa keskityttiin digitoinnin erityisaloihin, eli liikkuvaan kuvaan ja 3D mallinnuksiin, jotka kuuluvat Mikkelin ammattikorkeakoulun rooliin seudullisessa DigitalMikkeli -konsortiossa. Liikkuva kuva- (video) osiossa toteutettiin selvitys liikkuvan kuvan massadigitoinnin tarpeesta ja edellytyksistä, sekä tutkittiin tekniikkaa ja prosesseja, joista lopputuloksena raportoidut toimintamallit toteutuksia varten. Lisäksi kartoitettiin liikkuvan kuvan digitoinnin koulutustarpeet ja suunniteltiin koulutussisältöjä, joista osaa ehdittiin hyödyntää ylemmän AMK- tutkinnon opinnoissa.

Hankkeen 3D työpaketissa suunniteltiin, tutkittiin ja testattiin menetelmiä maisemien, rakennusten ja esineiden 3D mallinnusta varten. Tuloksia myös pilotoitiin ja niitä hyödynnettiin suomen- ja englanninkilisissä koulutuksissa. Piloteissa toimiviksi osoittautuneet suunnittelutyökalut ja aineistojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta parantavat palvelut ovat laajemmin levitettävissä museoalan toimijoille. Esimerkkinä mainittakoon marsalkka Mannerheimin salonkivaunusta internetissä toimiva palvelu http://salonkivaunu.mikkeli.fi/. Hankkeen tuloksia esiteltiin laajasti elokuussa 2011 järjestetyssä kaksipäiväisessä valtakunnallisessa Kulttuuriperintö ja saavutettavuus- seminaarissa. Esitelmät ovat videoituina nähtävissä sivulla http://www.mamk.fi/viva3.
Projektin jo päätyttyä vuoden 2011 aikana valmistuu projektin tulosten pohjalta Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa A: Tutkimuksia ja raportteja-Reseach Reports julkaisu nimeltään Muistilla on kolme ulottuvuutta-Kulttuuriperinnön digitaalinen tuottaminen ja tallentaminen (toim. Osmo Palonen).

Julkaisun kirjoittajat: Esipuhe, Osmo Palonen;
Osa 1 Digitaalinen kulttuuriperintö, tutkimus ja kehittäminen: Johdanto digitaaliseen kulttuuriperintöön, Osmo Palonen; Kohti kolmannen sukupolven kulttuuriperinnön tietojärjestelmiä, Mika Nyman; Viva3-hanke tutki ja kehitti mentelmiä, Juhani Grönhagen; Kulttuuriperinnön kolmiulotteisen digitoinnin prosessit, Esa Hannus; Videon digitointitarve, massadigitointi ja digitointiprosessi, Manu Eloaho, Osmo Palonen, Kimmo Parkkinen; Kulttuuriperinnön kolmiulotteisen digitoinnin prosessit, Heikki Sateila

Osa 2 Käytännön toteutuksia: Mannerheimin salonkivaunun 3D-näytteillepano, Hannu Tyrväinen; 3D-mallintaminen virtuaalistudiotekniikalla Timo Kettula, Kimmo Rantanen;
Ontologisoinnin testaus ja prosessikuvaus: Astuvansalmen kallio, Henna Mölsä; Koordinaatteja karttapalveluihin, Heli Manninen

Osa 3
Epilogi: Pitkäaikaissäilytyksen ehdot
Miten tämä kaikki saadaan säilymään? Osmo Palonen; Lopuksi lyhyt esittely kirjoittajista sekä luettelo MAMKin A: sarjan julkaisuista. 128 sivua.
IS BN 978-951-588-322-3 (nid.); IS BN 978-951-588-323-0 (PDF).