Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10144

Projektin nimi: Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 28.2.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Parik-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1707452-4

Osoite: Hemmintie 13

Puhelinnumero: 0207437240

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.parik.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Arto Havo

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: arto.havo(at)parik.fi

Puhelinnumero: 0207437241

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät työnhakijat, painopisteenä siirtymätyömarkkinoilla olevat henkilöt. Kohderyhmänä toimivat myös välityömarkkinoiden toimijat (työvoimatoimistot, kunnat), koulutusorganisaatiot, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Välityömarkkinoiden toimijoista erityisesti kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden osuus hankkeessa korostuu.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat sekä hankkeen selvitystyötä tekevät hankeorganisaatiot ja niiden henkilöstö sekä muut seudulliset verkostotoimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 270, joista naisia 135

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 148, joista naisia 75

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOHDERYHMÄT
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät työnhakijat, painopisteenä siirtymätyömarkkinoilla olevat henkilöt. Kohderyhmänä toimivat myös välityömarkkinoiden toimijat (työvoimatoimistot, kunnat), koulutusorganisaatiot, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Välityömarkkinoiden toimijoista erityisesti kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden osuus hankkeessa korostuu.

TAVOITTEET JA TULOKSET
Tavoitteena on kehittää välityömarkkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä konkreettisesti edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä yrityksiin ja yhteisöihin Kaakkois-Suomen alueella.

Tämä toteutetaan uusia toimintatapoja ja toimintamalleja luomalla välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantamiseksi sekä työnantajien ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi. Keskeistä on myös seudun verkostojen työnjaon ja roolien kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Hankkeen tuloksena syntyy toimivat välityömarkkinat, jonka vaikutuksena pystytään edistämään vaikeasti työllistyvien työllistymistä.

Määrällisenä tavoitteena on yhteensä 170 asiakkuuden aloittaminen erilaisissa uudenlaisissa KaaSu-kehittämispiloteissa (2008-2009). Tavoitteena on edistää henkilöiden työharjoitteluun, koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille sijoittumista.

TOIMENPITEET

1.HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
-Tehdään projektin käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet ja määritellään työskentelytavat
2. JO TOTEUTETTUJEN HANKKEIDEN JA PROJEKTIEN TULOSTEN JA MALLIEN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN
-Tehdään koontia olemassa olevista hyvistä malleista ja kehitetään uusia hyviä toimintamalleja
3. VERKOSTORAHOITUKSEN SELVITTÄMINEN YRITYKSIIN TYÖLLISTÄMISEN EDISTÄMISEKSI
-Markkointityö
-Käynnistetään siirtymätyöpaikkojen etsintä yrityksistä yhteistyöverkostoa hyödyntäen
4. KUMPPANUUSFOORUMIT
- Kynnistetään eri toimijatahojen yhteiset kumppanuusfoorumit
- Käynnistetään kolmannen sektorin verkostotyö
5. KAAKKOIS-SUOMEN VÄLITYÖMARKKINOIDEN OPPIVAVERKOSTOT TYÖLLISYYDEN EDISTÄJINÄ
-Dokumentoidaan opittuja asioita, uusia kehittämisehdotuksia ja lainsäädännön muutostarpeita maksajataholle
6. TIEDOTUKSEN JA TEHOKKAAN VIESTINNÄN JÄRJESTÄMINEN SEUDULLA
-Välitetään tietoa, osaamista ja toimintamalleja verkostojen kesken jatkuvana prosessina
7. AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
-Tuetaan asiakkaiden ammatillista kasvua työllistymisen edistämiseksi
-Henkilökohtaistetaan asiakasprosessi
8. AKTIIVINEN TYÖLLISTÄMINEN JA TYÖLLISTYMINEN
-Tuetaan asiakkaiden urapolkuja ja aktiivista työllistymistä avoimille työmarkkinoille mm. yksilövalmennuksen ja työnetsinnän avulla
9. RAPORTOINTI JA TULOSTEN ESITTÄMINEN
10. TULOSTEN ARVIOINTI JA EVALUOINTI
-Tehdään sisäistä ja ulkoista arviointia kehittävän arvioinnin mallilla

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektihenkilöstö tiedottaa hankkeesta yhteistyötahoille ja sidosryhmille sähköisen tiedotuslehti Kuukkiksen avulla. Hankkeesta tiedotetaan myös kaikkien organisaatioiden www-sivuilla. Hankkeesta tehdään myös esite, jota jaetaan yhteistyötahoille ja sidosryhmille. Hankkeen tuottamat tulokset julkaistaan kirjallisena hankkeen loputtua.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alkuvaiheessa hyviä käytäntöjä levitetään lähinnä kumppaniorganisaatioiden välillä ja ohjausryhmässä olevien tahojen kesken.

Hankkeen lopussa pidetään seminaari hankkeen aikana saaduista hyvistä käytännöistä ja kokeiluista sekä tehdyistä selvitystöistä ja kehittämispiloteista. Tästä kaikesta tehdään lyhyt julkaisu yhteistyötahoille ja tiedotusvälineille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 016 510

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 222 221

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 129 457

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena hankkeessa oli kehittää välityömarkkinoiden toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä konkreettisesti edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä yrityksiin ja yhteisöihin.
Tämä toteutettiin uusia toimintatapoja ja toimintamalleja luomalla välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantamiseksi sekä työnantajien ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi. Keskeistä oli myös seudun verkostojen työnjaon ja roolien kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Projektissa pyrittiin kehittämään välityömarkkinoiden toimivuutta, jonka vaikutuksena pystyttäisiin edistämään vaikeasti työllistyvien työllistymistä.

Määrällisenä tavoitteena oli yhteensä 170 asiakkuuden aloittaminen erilaisissa uudenlaisissa KaaSu-kehittämispiloteissa (2008-2010), joiden lisäksi tavoitteena oli edistää henkilöiden työharjoitteluun ja koulutukseen sijoittumista.

Projekti oli usean osatoteuttajan yhdessä sateenvarjomallina toteuttama hanke. Hallinnoinnista vastasi Parik-säätiö. Käytännön toteutuksesta osatoteuttajina vastasivat AKTIVA Etelä-Karjalan aikuisopisto, Intoa Työstä ry, Laptuote-säätiö, TyönVuoksi ry, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Sotek-säätiö ja Parik-säätiö.

Projektin toimintoja ja tuloksia olivat mm.:
-19 kärkipilottia
-148 pilottiasiakasta
-Suikkasen janat: kaikista pilottia-asiakkaista, yksilölliset toimenpiteet aikataulutettuina, lisäksi Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen mielenterveyskuntoutujien erityispiirteet huomioivat viiden (5) asiakkaan janat
-Asiakas-case-tarinat: 70 asiakkaan oma kertomus, lisäksi Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen mielenterveyskuntoutujien erityispiirteet huomioivat viisi (5) asiakas-case-tarinaa
-Alueellisia työllisyys-/kumppanuusfoorumeja 7
-Matriisi-koosteet: palveluntuottajien ja työhallinnon ajatuksia tulevaisuuden toimenpiteistä ja asiakasryhmistä
-Toteutetut projektit hankeorganisaatioissa 2000-luvulla-kooste: 37 projektia ja niiden tulokset.
-Välityömarkkinoiden kehittämistutkimus 2009: Yritysselvitys: 300 yritystä, Palveluntuottajaselvitys: 75 tahoa (KaaSun toimijat, muut palveluntuottajat, kunta, oppilaitokset)
-Tiedottaminen ja medianäkyvyys: Sähköinen verkostolehti Kuukkis: ilmestynyt 18 kertaa; sähköpostituslistalla yli 150 osoitetta, lehti-/radio-/tv-näkyvyyttä: 17 kertaa
-Ulkoisen arvioinnin raportti 30.9.2009: toteutti Sosiaalikehitys Oy, kumppania Vates-säätiö, yhteistyössä Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima Välkky-projekti, Tampereen kaupungin ja Tampereen TE-toimiston hallinnoima Välke-projekti, Akaan kaupungin ja Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston hallinnoima Välike-projekti
-Lainsäädännön muutosehdotukset:190 muutosehdotusta, nuoret välityömarkkinoilla: lainsäädännön muutosehdotuksia