Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10145

Projektin nimi: Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (TOS)

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.7.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ratapihankatu 36

Puhelinnumero: 020 63 60060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/Varsinais-Suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 438361

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat yrittäjyyttä suunnittelevat, aloittavat yrittäjät, vakiintumisvaiheessa olevat nuoret yrittäjät ja yksinyrittäjät. Toimenpiteillä tuetaan erilaisia yritysmuotoja, kuten ammatinharjoittajat, osuuskunta- ja verkostoyrittäjyyttä ja julkisen sektorin kautta syntyvää yrittäjyyttä. Lisäksi projektin toimenpiteitä kohdistetaan myös seutukunnissa yrittäjyysneuvontaa antaville yritysneuvojille ja yrittäjyyttä tukeville organisaatioille verkostotoimintatavan kehittämiseksi.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin kohderyhmänä ovat julkiset yritysneuvontaa ja kehittämispalveluja alkaville yrittäjille tarjoavat organisaatiot, jotka toimivat projektin kumppanina ja ovat mukana projektissa kehitettävien koulutusten ja palvelujen suunnitelussa ja kehittämisessä.
Välilliseen kohderyhmään voidaan katsoa kuuluvan myös mm. rahoittajatahojen organisaatiot, yrittäjäjärjestöt ja hautomot, jotka hyödyntävät projektissa toteutettuja toimenpiteitä omassa toiminnassaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 780, joista naisia 381

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 875, joista naisia 429

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 230, joista naisten työpaikkoja 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 271, joista naisten työpaikkoja 121

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 200, joista naisten perustamia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 247, joista naisten perustamia 115

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toimii yrittäjyyttä edistävien koulutuspalvelujen koordinoijana ja kehittäjänä.
Projektin toimenpiteillä edistetään yrittäjyydelle myönteistä ilmapiiriä, myötävaikutetaan yritysten perustamishalukkuuteen ja luodaan liiketaloudellisesti kannattavaa yrittäjyyttä Varsinais-Suomessa yrittäjäosaamista parantamalla.
Projektin toimenpiteitä ovat mm. työvoimapoliittiset yrittäjyyskoulutukset, iltaisin toteutettavat verkossa tapahtuvat yrittäjäkoulutukset, starttiraha, yksinyrittäjille järjestettävät ammatilliset koulutukset ja pienyrittäjien liiketoimintavalmiuksia kehittävät koulutukset. Koulutustarjontaa monipuolistetaan ja kehitetään kohtaamaan uusien kohderyhmien, kuten ammatinharjoittajien, osuuskunta- ja akateemisten yrittäjien tarpeita ja samalla jaetaan tietoa yrittämisen tarjoamista mahdollisuuksista palkkatyön vaihtoehtona.
Projekti koordinoi seutukunnallista verkostoyhteistyötä ja toimii seutukunnallisten hanketoteuttajien ja sidosryhmien kumppanina. Projekti luo uusia yhteistyöverkostoja ja kehittää seutukunnissa tapahtuvaa alkavien yrittäjien neuvontapalvelua osana alueellista Yritys-Suomi -palvelukonseptia. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä seudullisten kehittämiskeskusten, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston, yrittäjäjärjestöjen, Finnveran, muiden hanketoteuttajien, yrittäjäjärjestöjen ja palvelun tuottajien kanssa. Yritysneuvojien osaamista ylläpidetään ja kehitetään alueellisilla verkostotapaamisilla ja koulutuspäivillä. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä muiden osaamista kehittävien ESR -projektien kanssa ja on osa ELY-keskuksen työelämän ja osaamisen kehittämispalvelujen kokonaisuutta. Projektin toimintatapa on asiakaslähtöinen.
Projektin toiminta tukee ja täydentää kansallisella rahoituksella toteutettavia yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia. Projektin henkilöstö osallistuu niiden kansallisella rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden valmisteluun, jotka alunperin oli suunniteltu, mutta tietojärjestelmäsyistä johtuen ei ole voitu toteuttaa ESR-varoin. Lisäksi projektissa suunniteltuja toimenpiteitä toteutetaan äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) ja kansallisella työvoimakoulutuksen määrärahoilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esitteiden, nettisivujen, lehti-ilmoitusten ja tiedotustilaisuuksien avulla. Toimenpiteistä tiedotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektin alussa laaditaan tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti kerää omasta toiminnastaan syntyneet hyvät käytännöt ja vaihtaa kokemuksia muiden ELY-keskusten kanssa. Toimenpiteiden ja palvelujen sisältöjä muokataan puolin ja toisin hyviksi havaittujen kokemusten pohjalta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 396 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 305 453

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 396 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 305 453

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima Yhdessä hallittuun liiketoimintaan (TOS) -projektin toiminta alkoi 7.7.2008. Projektin tavoitteena oli yrittäjyystietouden lisääminen ja yrittäjyyden edistäminen Varsinais-Suomessa. Toimenpiteinä olivat työvoimakoulutus, starttiraha ja verkostoyhteistyö.
Projekti koordinoi Varsinais-Suomen alueen yrittäjyyteen liittyviä koulutushankintoja ja delegoi starttirahaa alueen TE-toimistoille uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi. Toimenpiteitä kohdistettiin myös yritysneuvontaa antaville yritysneuvojille sekä muille yrittäjyyttä tukeville organisaatioille.
Projektin kohderyhmänä olivat alkavat yrittäjät, yrittäjyyttä suunnittelevat, hiljattain yritystoimintansa käynnistäneet ja yksinyrittäjät Varsinais-Suomen alueella.

Projektia on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on ollut yrittäjyyskoulutusten koordinointi Varsinais-Suomen alueella. Projektissa on käynnistetty projektisuunnitelman mukaisia yrittäjyyskoulutuksia, jotka on tarkoitettu valmiin liikeidean omaaville yritystoimintaa suunnitteleville tai hiljattain yrityksensä perustaneille henkilöille. Koulutukset ovat olleet syventäviä ja opiskelijoiden yritysideoihin on paneuduttu yksilöllisesti.
Työvoimakoulutuksia on toteutettu myös osuuskuntayrittäjille, akateemisille yrittäjille ja yksinyrittäjille. Yrittäjyyteen liittyvät koulutukset on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti.
Projektissa on toteutettu 50 työvoimapoliittista yrittäjyyskoulutusta ja niihin on osallistunut 736 yrittäjäksi aikovaa. Määrärahaa koulutushankintoihin on käytetty 1 161 625 euroa.
Koulutuksia on käynnistetty asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu Varsinais-Suomen eri seutukuntien erityispiirteet.
Määrärahojen rajallisuuden vuoksi osa hankinnoista on tehty kansallisin työvoimakoulutuksen ja ryhmäpalvelun määrärahoin.

Projekti on delegoinut starttirahaa alueen TE-toimistoille uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi 790 619 euroa.

Projektin toiminnan onnistumisen kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää tiivis ja saumaton yhteistyö eri seutukunnallisten yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Alkavan yrittäjyyden ympärille on kehkeytynyt yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä oli saattaa sitä suunnittelevan tietoon erilaiset yrittäjyyttä edistävät tukipalvelut sekä ylläpitää toimintaan osallistuvien ammatillista ja tiedollista osaamista.

Projektin toimenpiteitä on kohdistettu myös seutukunnissa yritysneuvontaa antaville yritysneuvojille ja muille yrittäjyyttä tukeville organisaatioille. Yhteistyötä eri julkisten organisaatioiden kanssa on ylläpidetty mm. koulutus- ja verkostotilaisuuksin sekä päivittäin tapahtuneilla yhteydenotoilla ja yhteistyöpalavereilla.

Uusien yritysten perustaminen on säilynyt hyvällä tasolla Varsinais-Suomessa ja myös uudet yrittämisen muodot, kuten osuuskuntayrittäjyys ja akateemisten yrittäjyys on viime vuosina kasvattanut suosiotaan. Projektin toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet mm. palvelualojen, naisten sekä nuorten yrittäjyyden vahvaan kasvuun.

Projektin toimenpiteissä on aloittanut 875 henkilöä, joista naisia on ollut 429. Uusia yrityksiä on perustettu yhteensä 247 kpl, ja uusia syntyneitä työpaikkoja on syntynyt 271 kpl. Henkilötyöpäiviä on kertynyt 47 862 kpl. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin on osallistunut 84 henkilöä ja tiedotustilaisuuksiin 166 henkilöä.

Yrittäjyyskoulutuksia on koordinoitu kolmella eri EU-ohjelmakaudella oman tuotannon ESR-projekteissa. Projektien toiminnalla on ollut pitkäkestoisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Yrittäjyyskoulutusten ja starttirahan vaikuttavuudesta on tehty useita selvityksiä ja tutkimuksia, joiden perusteella yrittäjyyskoulutusten vaikuttavuus on ollut merkittävä yritystoiminnan alkuvaiheessa. Starttirahalla yrittäjäksi lähteneistä vain murto-osa päätyy työttömäksi ja starttirahan on todettu olevankin yhteiskunnalle työllistämisvaihtoehdoista edullisin ja tehokkain.

EU-rakennerahaston määrärahojen vähetessä alkavien yrittäjien koulutuksia, starttirahaa ja verkostoyhteistyötä ELY-keskuksessa koordinoidaan kansallisin resurssein. Osa alkavien yrittäjien palveluista tarjotaan sähköisessä muodossa Yritys-Suomi -konseptin kautta.