Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10147

Projektin nimi: Målsatt

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Osoite: Raseborgsvägen 9

Puhelinnumero: +358 19 224 8000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novia.fi

Projektin kotisivun osoite: malsatt.novia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Thomas Böckelman

Asema: Enhetschef

Sähköposti: thomas.bockelman(at)novia.fi

Puhelinnumero: +358 44 762 3600

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

De egentliga målgrupperna är dels yrkeshögskolans personal, lärare, handledare och administrativ personal inom stödfunktionerna. Dessutom riktar sig projektet även till yrkeshögskolans och utbildningsenhetens ledning samt ansvariga för utbildningsprogrammen. Ambitionen är att finna fungerande modeller för dels studiehandledning och dels för projektbaserad utbildning. Dessa målgrupper betecknas som interna.
Projektets mål att skapa modeller för projektbaserad undervisning förutsätter fungerande samarbetsrelationer med den omgivande regionens (se 6.1.) näringsliv som representeras av företag, den offentliga sektorn och övriga organisationer. En fungerande växelverkan med arbetslivet kräver dels förståelse och tillit och dels långsiktighet och uthållighet. Representanterna för arbetslivet i hela dess vidd betecknas som externa målgrupper.
Projektet avser även att skapa samarbetsrelationer till regionens utbildningsaktörer, såväl gymnasier som andra stadiets utbildning, vilket innebär att representanter för övriga utbildningsenheter även bör ses som egentliga målgrupper.

3.3 Välilliset kohderyhmät

De studerande vid utbildningsenheten är den viktigaste indirekta målgruppen för projektet. De åtgärder som projektet avser att förverkliga syftar uttryckligen till att underlätta att de studerande fullgör sina studier och att de får framgång i arbetslivet. Målet är att de studerande redan under studietiden skall kunna orientera sig i riktning mot sina framtida arbetsuppgifter och att de framtida kompetensbehoven inom arbetslivet skall kunna förutses i tillräcklig omfattning i utbildningarnas innehåll.
Övriga indirekta målgrupper är övriga utbildningsenheter inom den egna yrkeshögskolan och i viss utsträckning även andra yrkeshögskolor. De erfarenheter och resultat som projektet ger kommer att kunna användas som exempel för andra eftersom avsikten är att öppet redovisa för projektets resultat.
Generellt kommer hela arbetslivet speciellt i den egna verksamhetsregionen att vara en indirekt målgrupp med tanke på bl.a. den informations- och utbildningsverksamhet som ingår i projektet. En ökad medvetenhet om utbildningsenhetens verksamhet och speciellt samverkan med arbetslivet berör hela arbetslivet. Ett ökat antal utexaminerade betjänar hela arbetslivet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 642, joista naisia 262

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Inom Yrkeshögskolan Sydvästs utbildningsenhet i Ekenäs har man kunnat konstatera ett antal ortsspecifika problem, som handlar om svag attraktivitet, nästan obefintlig gallring och svaga förhandskunskaper. Detta är sannolikt den främsta orsaken till att genomströmningen är dålig, avbrottsfrekvensen hög och den genomsnittliga studietiden lång. Projektets huvudmålsättning är att åtgärda dessa utmaningar.

Projektets huvuduppgifter är att
1. Förbättra genomströmningen genom systematisk uppföljning och konkreta åtgärder.
Avsikten är att utveckla nya metoder och tillvägagångssätt som garanterar att studieframgången för samtliga studerande inom enheten systematiskt följs upp och att samtliga "problem" åtgärdas på ett förutbestämt sätt. Identifierade individuella avvikelser från normal studiegång leder till handledning och systematiska problem till utredningar och strukturella förbättringsförslag. Personalens samsyn och kompetens inom handledning utvecklas.
2. Projektbaserat lärande i samarbete med arbetslivet
Avsikten är att utveckla undervisningsmetoder som möjligast långt påminner om det som den studerande kommer att möta i arbetslivet efter att studierna är avslutade och därigenom överbygga klyftan mellan arbetsliv och utbildning. Modeller för genomförande av utbildningshelheter i samarbete med arbetslivet och tillgodoräknande av studieprestationer i arbetslivet utvecklas. Inom projektbaserad undervisning måste pedagogik, teknik, och arbetssätt utvecklas för att stöda de studerande i detta nya undervisningssätt. Lärarnas roll utvecklas mot att vara en tränare, coach och handledare.

För att uppnå målsättningarna utvecklas ett antal nya produkter och metoder:
- ett system för kontinuerlig uppföljning av studerandes prestationer, med åtföljande hantering av avvikelser
- handledningsmodeller och -stödtjänster/-funktioner för personalen
- nya system och arbetsmetoder för genomförande av projektifierad undervisning
- stödmaterial för projektbaserad undervisning
- en webbsida för projektadministration och informationsspridning

Indikatorer på att projektet lyckats uppnå målsättningarna är att
- antalet studiepoäng, som studerande presterar per tidsenhet, stadigt ökar
- andelen studerande som avbryter sina studier under årskurserna 2 - 4 minskar
- andelen övertidsstuderande som avlägger examen drastiskt ökar (studerande som saknar maximalt 60 studiepoäng, då de studerat normtid, beaktas)
- andelen kurser och studiepoäng som avläggs som projektbaserad undervisning ökar
- andelen examensarbeten som är projektifierade ökar
- andelen studerande som sysselsätts genast efter att studierna avslutats ökar.

Delmål 1 uppnås ifall nya förändrade strukturer, arbetsmetoder och -sätt införs vid utbildningsenheten och delmål 2 om samarbetsföretagen upplever att de får mervärde av studerandes medverkan i undervisningsprojekt och examensarbeten.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Avsikten är att projektets informationsspridning skall skötas enligt de principer som tagits fram inom Ring3-projektet och visat sig mycket lyckade. Informationsspridningen baseras på en levande webbsida som kontinuerligt utvecklas. Projektpersonalen sprider information om webbsidan och dess innehåll, både inom och utanför organisationen. Projektets webbsida finns på yrkeshögskolans hemsida och är öppen för allmänheten. Om aktuella händelser informeras med en händelsekalender och ett veckoblad som distribueras både internt och externt till samarbetsparter. För informationsspridningen och projektadministrationen reserveras resurser i form av IT-stöd.

Förutom den elektroniska informationsspridningen via webbsidan deltar projektpersonalen i olika aktiviteter och informationsdagar som Länsstyrelsen och andra myndigheter arrangerar för att sprida information om projektens resultat och god praxis. Inom regionen besöker projektpersonalen aktivt olika samarbetsparter, för att sprida information om projektets innehåll och resultat, samt för att diskutera möjligheter för fortsatta samarbetsaktiviteter. Allmänna informationstillfällen och seminarier anordnas en gång per genomförandefas.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

I arbetet med att sprida kunskap om projektets resultat och god praxis, förlitar sig projektet främst på projektets informationsspridningsstrategi, som i sin tur följer de principer som utvecklats inom Ring3-projektet och visat sig mycket lyckade. Informationsspridningen baseras på en levande webbsida som kontinuerligt utvecklas. För att nå externa intressenter förlitar sig projektet på det breda nätverk av samarbetsparter som utvecklats under Ring3-projektet. Projektets webbsida är öppen för allmännheten och finns på yrkeshögskolans hemsida.

Information om projektets resultat skall i första hand spridas bland utbildningsenhetens personal och i andra hand till samarbetsparter och övriga externa organisationer som kan ha nytta av informationen. Under varje genomförandefas anordnas aktiviteter och utbildningar för utbildnings- och handledningspersonalen. Till dessa tillställningar inbjuds samarbetsparter och externa intressenter. För informationsspridningen svarar projektchefen och utsedda ansvarspersoner.

Efter den andra genomförandefasen är projektets huvuduppgift att utvärdera projektet och sprida information om projektets resultat. För informationsspridningen svarar projektchefen och den projektansvariga.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 252 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 297 352

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sammanfattning
En kort presentation av Målsatts arbete och resultat finns publicerad på nätet i form av en Prezi presentation: http://prezi.com/2-nbpol-qmjp/presentation-av-malsatts-resultat/

Projektet hade som avsikt att ta fram nya arbetssätt och -metoder, som skulle resultera i en bestående minskning av antalet studerande som avbryter sina studier, en förkortning av den genomsnittliga studietiden och sysselsättning efter studierna. Man kan säga att Novias enhet i Raseborg genom arbetet i projekt Målsatt tagit ett stort steg framåt vad gäller projektbaserat lärande och också handledningen har utvecklats på enheten så att den stöder en effektiv studieprocess för de studerande. Arbetet med att stöda de studerande som studerar över normtiden har gett resultat. Flere av Målsatts produkter har integrerats i den ordinarie verksamheten i Novia. För externa samarbetsparter kan Målsatts aktiviteter ses som inspiration till projekt med Novia och som inspirerande personalfortbildning. Som exempel kan nämnas paneldiskussionen Alla lär sig genom goda projekt och workshoppar i positiv psykologi och social kompetens.