Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10148

Projektin nimi: World class materials technology in Mikkeli

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Osoite: Skinnarilankatu 34 (PL 20)

Puhelinnumero: 05-62111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lut.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lut.fi/en/mikkeli/astral/projects/Pages/Default.aspx

Vastuuhenkilön nimi: Jukka Martikainen

Asema: professori, konetekniikan osaston johtaja

Sähköposti: jukka.martikainen(at)lut.fi

Puhelinnumero: 05-621 2406

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmään kuuluvat yritykset erityisesti Mikkelissä, Etelä-Savossa ja Itä-Suomessa. Tämän lisäksi kohderyhmään kuuluvat kansalliset ja kansainväliset materiaalitekniikan alalla toimivat ja sitä hyödyntävät yritykset, joiden kanssa yhteistyö on aloitettu EU:n tavoite-1 ohjelmakauden aikana. Projektin kohderyhmään kuuluvia yrityksiä Etelä-Savossa ja Itä Suomessa ovat:

- Contecor
- Ekin Muovi
- Environics Oy
- Esmarin
- Exel Oy
- Fibrocom Oy
- Medifiq Healthcare Oy
- Mikkelin teknologiakeskus Oy
- Mikpolis Oy
- Nanomic Oy
- Savcor Face Oy
- Savcor Process Oy
- Stora-Enso
- Sinex Oy
- UPM/Raflatac

Kansalliset ja kansainväliset yritykset:

- ABB,
- APEL Laser S.R.L. (Romania)
- Beneq Oy
- DSE Oy
- Dynea Chemicals
- Finnester Coatings
- FY Composites
- Horiba-Jobin Yvon (France)
- IOEL S.A (Romania)
- Metso Paper Oy
- Okmetic Oy
- Oxford Instruments Ltd. (UK)
- Silec Oy
- UTI Systems Inc (Romania)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvat:

Etelä-Savon materiaali- ja ympäristöteknologian osaamiskokonaisuuteen kuuluvat organisaatiot:

- Kuopion yliopiston soveltavan ympäristökemian laboratorio
- Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskus
- Mikkelin ammattikorkeakoulun materiaalitekniikka
- Mikkelin yliopistokeskus ja siihen kuuluvat yliopistotoimijat
- Valmisteilla oleva muovitekniikan verkostoprofessuuri (TTY)

Muut kansalliset yhteistyöyliopistot:

- Jyväskylän yliopisto
- Helsingin yliopisto
- Tampereen teknillinen yliopisto
- Teknillinen korkeakoulu
- Joensuun yliopisto

Kansainväliset yhteistyö yliopistot ja tutkimusinstituutit:
- Dublin City University (Ireland)
- Tyndall Research Institute (Ireland)
- University of Melbourne (Australia)
- Riga Technical University (Latvia)
- Sheffield Hallam University (UK)
- University of Bath (UK)
- University of Poitiers (France)
- University of Coimbra (Portugal)
- Technical University Munich (Germany)
- University Duisburg-Essen (Germany)
- Institute of Metal Physics (Ukraine)
- E.O.Paton Electric Welding Institute NAS of Ukraine (Ukraine)
- State Technological University Moscow Institute of Steel and Alloys (Russia)
- Institute of Physics Slovak Academy of Sciences (Slovakia)
- Aristotle University (Greece)
- Institute Fresnel
- Italian national agency for new technologies, energy and the environment ENEA
- National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena on osaamistason nosto, erityisesti materiaaliteknologiaa toiminnassaan hyödyntävien ja alalla toimivien pk-yritysten henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja alueellisen kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteisiin päästään luomalla pysyviä innovaatiorakenteita ja osaamista sekä huolehtimalla osaamisen siirtämisestä elinkeinoelämän hyödyksi. Projektin toimenpiteillä pyritään luomaan Mikkeliin vakaat ja pysyvät toiminnanrakenteet omaava ja kansainvälisesti tunnettu innovaatioympäristö ja tutkimuskeskus, joka vahvistaa työelämän toimivuutta ja tuottavuutta materiaaliteknologian alalla. Projektin tuloksena maakunnassa valitulle osaamispohjaiselle kasvualueelle ja kärkiosaamisalalle syntyy alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyömalleja ja verkostoja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, työelämän ja muiden toimijoiden välille.

Projektin rahoituksella tuetaan toimenpiteitä, joilla alueella toimivien yritysten tarve määritellään kilpailukyvyn ja osaamistason nostoamiseksi, kasvatetaan osaamista sekä siirretään osaaminen yrityksille. Yritysten tarpeen määrittelyn työkaluja ovat mm. yrityksille pidettävät esitykset, yritysten kanssa käytävät kehityskeskustelut ja alan kehityksen yleinen seuranta mm. kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa ja verkostoitumisella. Osaamistason ja sitä kautta kilpailukyvyn kasvattaminen tapahtuu yritysten kanssa tehtävien tutkimus- ja kehityshankkeiden, konsultoinnin ja yrityksille suunnatun koulutustoiminnan kautta. Tutkijat perehtyvät omalla osaamisalallaan esiintyviin tutkimushaasteisiin ja kehittävät materiaaliteknologista osaamista yhteistyöyritysten tarpeiden pohjalta. Projektin aikana käynnistettävien erillishankkeiden kautta tullaan fokusoitumaan yksittäisiin yritysten ja heidän asiakkaidensa määrittelemiin tutkimus- ja kehitystarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti Etelä-Savossa ja Itä-Suomessa toimivat yritykset, joiden kilpailukyvyn parantamiseen hanke tähtää. Tämän lisäksi hankkeesta tulevat hyötymään alueella toimivat tutkimus- ja koulutuslaitokset. Välillisesti hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös kansalliset ja kansainväliset yritykset sekä tutkimusorganisaatiot.

Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on luoda vahva pohja tutkimusyksikön toiminnalle ja sitoutumiselle paikkakunnalle.

Hankkeen toteuttava organisaatio, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ASTRaL -laboratorio, keskittyy materiaalitekniikan tutkimuksessa ohutkalvopinnoitustekniikoihin ja -materiaaleihin sekä niiden karakterisointiin. Ohutkalvopinnoitusmenetelmistä laboratorio on erikoistunut atomikerroskasvatukseen (ALD) ja magnetroni sputterointiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen viestinnän perustana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedotusstrategia. Kaikessa viestinnässä tuodaa selkeästi esille hankkeen kuuluminen ESR-ohjelmakokonaisuuteen. Tiedottamisen kohderyhmiä ovat rahoittajaviranomaiset, sidosryhmät, hankkeen toteuttajat ja kansalaiset. Tiedotuskanavina tullaan ensisijaisesti käyttämään hankkeen omia internetsivuja, esitteitä ja muuta sähköistä viestintää. Tieteelliset tulokset tullaan julkaisemaan alan kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja konferensseissa. Erillishankkeiden raportointi ja tiedotus hoidetaan rahoittajaviranomaisten ohjeiden mukaisesti sidosryhmien kautta. Projektin toteuttava organisaatio tulee olemaan mukana alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa, kuten seminaareissa ja konferensseissa, joissa tutkimustoimintaa ja sen tuloksia esitellään avoimesti. Hankkeen alueellisista vaikutuksista tiedotetaan suurelle yleisölle lehdistön kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä noudatetaan yleisesti projektin viestintäsuunnitelmaa. Toimintaympäristöön tutustutaan hankkeen alussa olemassa olevien käytäntöjen kartoittamiseksi. Tämän jälkeen laaditaan selkeä toimintasuunnitelma avoimen työympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Avoin ja innovoiva työilmapiiri tukee jatkuvaa hyvien käytäntöjen levittämistä työyhteisön sisällä ja sen ulkopuolella. Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. hiljaisen tiedon levittämistä, tiedon vaihtoa ja työtehtäviin perehdyttämistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 065 768

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 065 768

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 205 768

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 205 768

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

World class -tutkimushankkeen rahoitus on vakauttanut ASTRaL-tutkimuslaboratorion kehityksen vahvaksi mikkeliläiseksi yliopistoyksiköksi, jossa tehdään maailmanluokan tutkimusta. ASTRaL on jatkanut tutkimuksensa laadun ja määrän kehittämistä, ja se tunnetaan nykyisin yhtenä maailman johtavista tutkimusyksiköistä tietyillä materiaalitekniikan aloilla, etenkin rullalta-rullalle atomikerroskasvatuksessa. Projektin aikana on saatu 3,3 miljoonan euron hankerahoitus kansallisista ja EU:n rahoituslähteistä. Projekti on taannut osittaisesti kaikkiaan 9 tutkijan palkkauksen aina professorista jatkotutkinto-opiskelijoihin. Lisäksi useita ulkomaalaisia vaihtotutkijavierailuja on järjestetty, esimerkiksi kaksi vierailevaa tutkijaa, jotka ovat molemmat työskennelleet Mikkelissä kolme kuukautta.

Projektin aikana (kesäkuu 2008 - joulukuu 2011), ovat syntyneet seuraavat tuotokset:
-21 referoitua artikkelia tiedelehdissä
-34 kansainvälistä konferenssiesitelmää
-1 tohtorintutkinto
-4 suomalaista yhteistyöyliopistoa ja tutkimusyksikköä
-30 ulkomaista yhteistyöyliopistoa ja tutkimusyksikköä
-17 suomalaista yhteistyöyritystä
-10 kansainvälistä yhteistyöyritystä

Henkilöstön määrä ASTRaL-laboratoriossa:
Projektin alussa 5,5 (professori, 1 tutkijatohtori, 3 tutkijaa, 0,5 koordinaattori, joista 2 miestä ja 3,5 naista)
Projektin päätyttyä: 9,5 (professori, 1 tutkijatohtori, 5 tutkijaa, 1 laboratorioinsinööri, 0,5 koordinaattori, 1 vieraileva tutkinto-opiskelija, joista 5 miestä ja 4,5 naista)

Hankkeen rahoituksen seurauksena ASTRaL on voinut valmistella ja saada muuta rahoitusta, mikä on johtanut maailman ensimmäisen kaupallisen jatkuvatoimisen atomikerroskasvatuslaitteen kehittämisetyöhön. Tämän seurauksena ja jatkorahoituksen turvin tullaan kehittämään maailman ensimmäinen rullalta rullalle -atomikerroskasvatusjärjestelmä.