Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10151

Projektin nimi: Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kunnan ja urheiluseuran välillä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Jääkiekkoliitto ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0202137-4

Osoite: Mäkelänkatu 91

Puhelinnumero: 09 756750

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.finhockey.fi

Projektin kotisivun osoite: www.palloiluesr.fi ja www.finhockey.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ari Piispanen

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: ari.piispanen(at)finhockey.fi

Puhelinnumero: 09 756 755 10

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on hankkeeseen osallistuvat seurat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien koulu-, liikunta-, tekninen-, sosiaali- ja terveystoimi
Lajiliittojen henkilöstö ja luottamushenkilöt.
SLU:n koko järjestökenttä
Perheet

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektipäällikön palkkaaminen .Ohjausryhmän järjestäytymiskokous projektipäällikön palkkauksen jälkeen. Rekrytoidaan hakemalla julkisella haulla10 koulunkäyntiavustajaa/ohjaajaa( tai muuta kunnan työntekijää) vuosittain ja heidät palkataan 1.8. alkaen seuran työntekijöiksi. Projektipäällikön työpaikkavierailut vuosittain kaikilla aloittaneilla työpaikoilla. Järjestetään hankkeen käynnistämiskoulutukset. Tehdään koulujen kanssa osallistumissopimus. Solmitaan palkatuille henkilöille työsopimus toimenkuvineen. Selvitetään palkattujen henkilöiden toimenkuvat seurassa ja suunnitellaan siihen tarvittava täydennyskoulutus ja käynnistetään se syksyn aikana.
Mukaan tuleville seuroille tehdään osaamiskartoitus ja suunnitellaan seuralle johdon ja vapaaehtoisten koulutusohjelma, jolla sitoutetaan seuraan palkatut henkilöt ja vapaaehtoistoiminta tukemaan toisiansa optimaalisella tavalla.
Solmitaan vuoden 2008 aikana nettisivuista rakenne- ja päivityspalvelusopimus , joka suunnitellaan hankkeen tiedotus- ja levittämisohjelma tv-sarjan näkyvyyttä tukemaan ja täydentämään.
Palkattujen henkilöiden seuraohjauspuolen täydennyskoulutuksen suunnittelu tukemaan henkilön toimenkuvaa ohjaus- valmennustyössä.
Suunnitellaan kaikille henkilökohtaiset osaamistavoitteet , jotka perustuvat koulunkäyntiavustajan(muu kunnan työ) työssä nykyhetken kyseisen työnkuvan haasteisiin ja samoin seuraohjaamisen haasteisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Nettisivut, joilla pyritään lisäämään voimakkaasti naisten ja nuorten osallistumista valtakunnallisin tv-ohjelmatoimenpitein.
Suomen Jääkiekkoliiton nettisivuilla parhaina kuukausina noin 670 000 käyntiä, joista noin 320 000 eri kävijää. Lisäksi Palloliiton sivuilla on kuukausittain 230 000 käyntiä , joista 115 000 eri kävijää.
Olemme suunnitelleet hankkeelle kattavan tv-ohjelman, jolla esittelemme hankkeen avulla palkattujen henkilöiden työtä ja samalla näytämme kolmannensektorin toimintaa laajemmalti kuin media yleinsä näyttää ja lisäksi otamme ohjelman loppuun kilpailun, jolla pyrimme kiinnostavuuden lisäämiseen katsojissa ja tavoittelemme ohjelmalle jopa 400 000- 500 000 katsojalukuja( kts tiedotussuunnitelmaliiite, joka toimitetaan helmikuun aikana ) . Jäsenistölle suunnattujen lehtien välityksellä. Aktiivisella media-tiedoitteilla valtakunnallisesti ja paikallisesti.
Kehittämis- ja levittämisseminaari vuonna 2010. Toimintamallipankki nettisivuilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008:Hankkeen nettisivut rakennetaan ja linkitetään mahdollisimman laajalti
Ohjelmasarjan käsikirjoitus ja osittainen tuotanto alkaa. Teemme hankkeesta paikallisia uutisia ja uskomme hankkeen innovatiivisuuden ja työllistämisnäkökulman kiinnostovan paikallista mediaa ja tarjoamme myös valtakunnalliseen mediaan.
2009: Ohjelmasarja alkaa ja ohjelmasarjaa varten tv-kanava näyttää etukäteisbuffeja.
Ohjelmasarjaa tuetaan kilpailulla, jolle luomme kansallista liikunnan ulkopuolistakin kiinnostavuutta. Erityisesti kilpailu korostaa nuorten, naisten ja kulttuurin osallistumista ohjelmasarjan seuraanmiseen.
2010: Ohjelmasarja jatkuu ja kilpailu saa huipennuksen. Hankkeen kehittämis- ja levittämisseminaari. Hyvien toimintamallien pankkia kootaan hankkeen alusta alkaen.
Koulutusprosessin kautta osallistuvien seurojen toiminnan kehittämistä ja alueellista näkyvyyttä saaduissa tuloksissa. Media-julkaisuja tuotetaan kaikkein aktiivisimmin .hyvistä toimintamalleista . Hyvien käytäntöjen levitys eri lajeihin ja koko liikuntakenttään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 497 277

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 365 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 845 137

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 610 269

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohtana hankkeessa oli parantaa paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa urheiluseurojen ammattimaista osaamista. Pääpaino on koulun ja urheiluseuran välisen yhteistyön kehittäminen uusien hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Projektin hakijataho toteutti projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastasi yksi tai useampi osatoteuttaja. Osatoteuttajina toimivat hankkeessa mukana olevat seurat sekä muut mahdolliset organisaatiot, kuten lajiliitot; erilaiset järjestöt; kunnan koulu-, sosiaali-, liikuntatoimi sekä tekninen toimi; hankkeen ulkopuoliset seurat; seurakunnat; urheiluopistot ja nuorisokeskukset.

Hankkeen koulutukset pidettiin vuosina 2008-2010. Kolmannen sektorin osaamisen kehittäminen koulutuksilla vastaamaan uudenlaisen paikallisen kumppanuuden vaatimuksia ja kehittämään innovatiivisuutta paikallisessa yhteistyössä kunnan kanssa oli tärkeää. Projektipäällikkö suoritti työpaikkakäyntejä säännöllisesti koko hankkeen ajan. Hankkeen ohjausryhmän kokoontui noin 3-5 kertaa vuodessa hankkeen ajan.

Hankkeen tiedottamisesta vastasi pääasiassa hankkeiden yhteinen projektikoordinaattori. Lisäksi kukin paikallinen osatoimija vastasi oman seuran tiedottamisesta. Paikallistasolla käytettiin seuran omaa lehteä, paikallisradioita, paikallista lehteä, seurojen omia internet-sivuja ja kuukausitiedotteita. Suomen Jääkiekkoliiton oma lehti, Kiekkolehti, on julkaissut hankkeesta kaksi isoa artikkelia ja hanketta tuotiin esiin myös liiton omilla sivuilla (www.finhockey.fi). Lisäksi hanketta esiteltiin erilaisissa lehtiartikkeleissa ja aktiivisilla mediatiedotteilla sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Hankkeen internet-sivujen (www.palloiluesr.fi) merkitys korostui yleisen kiinnostuksen lisääntyessä hanketta kohtaan helpottamaan kuntien, seurojen ja yhdistysten mallintamispyrkimyksiä. Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen Palloliitto tuottivat yhdessä Procam-tuotantoyhtiön kanssa Peli Päällä -ohjelmasarjan. Ohjelmassa seurattiin eri osatoimijoiden arkista tekemistä sekä koulussa että urheiluseurassa. Kyseinen ohjelma sai erittäin hyvää palautetta aina päättäjätasolta saakka.

Hankkeen myötä opittiin, että on ehdottoman tärkeää, että hankkeen osatoimijoiden hankesuunnitelmat ovat tarkkoja ja huolellisesti suunniteltuja. Muutaman osatoimijan toimintaympäristö osoittautui myös liian kevyeksi. Hankkeen alussa tulee kartoittaa huolellisesti kaikkien osatoimijoiden yhteistyökyky sekä taidot ja halu toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös riittävät resurssit on varmistettava. Motivaation merkitystä tulee myös korostaa, jotta kaikki seuraorganisaation toimijat saadaan sitoutumaan seurakohtaisen tavoitteen saavuttamiseen.

Projektin tuloksena seurat ja kunnat työllistivät hankkeen kautta noin 15 henkilöä, osaaminen lisääntyi kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyömuodoissa ja tavoissa sekä kolmannen sektorin toimijoissa huomioimaan entistä paremmin erilaisia harrastajia ja heidän tarpeitaan harrastamisen suhteen. Syntynyttä toimintamallia voidaan hyödyntää kunnissa laajemmin tavoitteena uudet käytännöt. Hankkeen tuloksena koulunkäyntiavustajan työnkuva monipuolistui ja siihen saatiin ympärivuotisuutta, kuntien eri toimialojen ja seurojen yhteistoimintamallit kehittyivät, seurojen ammattimaistuminen lisäsi yhteistyöhön luottamusta kuntien taholta ja seurojen sisäinen ohjaustoiminta kehittyi.

Projektin myötä syntyi lukuisia toimivia uusia hyviä käytänteitä. Lähes kaikkien osatoimijoiden jäsen- ja harrastajamäärät ovat olleet kasvussa hankkeen myötä. Osasyynä on se, että seurat ovat löytäneet uusia menetelmiä, joilla pystytään madaltamaan mukaan tulemisen kynnystä ja tekemään samalla toiminnasta riittävän helppoa ja mielenkiintoista. Lisäksi erittäin hyvästä lajikoulutuskokonaisuudesta johtuen moni seuratyöntekijä on pystynyt siirtämään saatua tietoa omaan sisäiseen koulutukseen. Kun seuran ja koulun yhteistyö on tiivistä, pystytään suunnittelemaan tarpeita vastaavia palveluja yhteistyössä. Yhtenä merkittävänä tavoitteena hankkeessa on ollut, että osatoimijoilla olisi mahdollisuus jatkaa palkatun henkilön työsuhdetta. Kunkin seuran tilanne on tietyllä tavalla omaleimainen ja haastava riippuen hyvin paljon seuran toimintakulttuurista ja tulevaisuuden visioista. Osatoimijoiden yhteistyötahot, kuten koulujen rehtorit, ovat olleet erittäin tyytyväisiä henkilöiden tekemiseen kouluissa. Näillä näkymillä lähes puolet osatoimijoista olisi jatkamassa palkatun henkilön työsuhdetta. Kaikki seurat ovat kokeneet tärkeäksi palkatun henkilön tekemisen ja tuotoksen. Jatkossa se edellyttää yhteistyön ja osallistumisen edistämistä ja oikeanlaista asennetta. Jotta tuotoksia saadaan aikaan, on kaikkien kohderyhmien, palvelujen käyttäjien, organisaatioiden jäsenten, muiden hyödynsaajien ja intressi- ja sidosryhmien sitouduttava yhteiseen tavoitteeseen. Mahdollista uutta hanketta 2010-2013 haetaan täydentämään edellisestä tai levittämään toimintaa laajemmin.