Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10152

Projektin nimi: Kasvu yrittäjyyteen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0524780-3

Osoite: Tietotie 1

Puhelinnumero: 03 5691 102

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vaske.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Koskela

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: raimo.koskela(at)vaske.fi

Puhelinnumero: 040 335 6084

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä koostuu alla mainittujen oppilaitosten opetushenkilökunnasta, kuten opettajista, rehtoreista ja muusta opetusta kehittävästä henkilökunnasta. Kohderyhmään eivät kuulu ne henkilöt ko. oppilaitoksista, jotka ovat aktiivisina toimijoina mukana hankkeen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Etelä-Pirkanmaa:
Yläkoulut:
- Akaan yläkoulut
- Valkeakosken yläkoulut
- Urjalan yläkoulu
Toisen asteen oppilaitokset:
- Akaan lukiot
- Valkeakosken lukio
- Väinö Linnan lukio
- Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto / Valkeakosken seudun koulutus-
kuntayhtymä (yhteistyökumppani)
Ammattikorkeakoulut:
- Hämeen ammattikorkeakoulu, Teollisuuden palveluliiketoiminnan koulutus- ja tutkimuskeskus / Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä (yhteistyökumppani)

Pohjois-Pirkanmaa:
- Yläkoulut:
- Keuruun yläkoulu
- Mäntän yläkoulu
- Vilppulan yläkoulu
Toisen asteen oppilaitokset:
- Keuruun lukio
- Mäntän lukio
- Mäntän seudun koulutuskeskus / Sastamalan koulutuskuntayhtymä (yhteistyökumppani)

Keski-Suomi:
Toisen asteen oppilaitokset:
- Jyväskylän ammatti- ja aikuisopisto / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (yhteistyökumppani)
- Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Etelä-Pohjanmaa
Ammattikorkeakoulu:
- Seinäjoen ammattikorkeakoulu / Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (yhteistyökumppani)

3.3 Välilliset kohderyhmät

- yläkoululaiset ja lukio-opiskelijat sekä heidän vanhempansa
- ammatti- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat
- kuntien koulutoiminnan kehittämisestä vastaavat tahot
- yritys- ja elinkeinoelämää kehittävät organisaatiot
- yritykset
Välilliseen kohderyhmään eivät kuulu ne henkilöt, jotka ovat mukana hankkeen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 272, joista naisia 177

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen tarkoitus on kehittää yläkoulujen, II asteen ja ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskasvatusta.
Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä sekä kyvykkäitä työntekijöitä. Yrittäjyyskasvatuksen avulla saadaan nuorten yritteliäisyys ja innovatiivisuus käyttöön ja heistä kehittyy tulevaisuuden osaajia ja menestyjiä.

Tehdyn tarveselvityksen perusteella todettiin, että yrittäjyyskasvatuksen käytännön kehittäminen edellyttää:
- mallia yrittäjyyden opinpolusta yläkoulusta ammattikorkea-asteelle
- yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä eri oppiasteille
- innovatiivisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä
- toimintamalli mitata opiskelijan kyvykkyyttä ja resursseja toimia yrittäjänä
- koulukohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia
- yrittäjyyskasvatukseen osallistuvia yrityksiä
- opettajien sekä opetushenkilöstön kouluttautumista yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien käyttämiseen
- kansainvälisen yrittäjyyden osaamista.

Hankkeessa kehitetään yrittäjyyden oppimispolkuja yläkoulusta ammattikorkeakouluihin. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen tueksi seutukunnille synnytetään kiinteä ja jatkuva kumppanuus yritysten, elinkeinoelämän ja koulujen välille. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja opettajien käyttöön innovatiiviseen työskentelyyn ja oppimiseen sopivia oppimisympäristöjä ja käytänteitä..
Lisäksi rakennetaan toimintamalli, jonka avulla saadaan selville ammattikorkeakouluopiskelijan kyvykkyys ja resurssit toimia yrittäjänä.

Hankkeessa rakennetaan toimiva yrittäjyyskasvatuksen verkosto läntisen Suomen alueelle. Verkostoon kuuluu asiantuntijoita ja yrittäjyyskasvatusta käytännössä tekeviä henkilöitä. Verkoston tehtävänä on kehittää opetushenkilökunnan yrittäjyyskasvatusosaamista koulutuksen, valmennuksen ja konsultoinnin keinoin.

Hanketta hallinnoi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Hämeen ammattikorkeakoulun Teollisuuden palveluliiketoiminnan koulutus- ja tutkimuskeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Kaikilla yhteistyökumppaneilla on vankka osaaminen yrittäjyyskasvatuksen saralla sekä olemassa verkostot, joiden avulla tulokset saadaan laajasti käyttöön.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijat, heidän vanhempansa sekä elinkeinoelämän ja kuntahallinnon edustajat.

Kolmivuotinen hanke toteutetaan vuosina 2008 - 2011. Tuloksena syntyy hyväksi havaittuja koulu- ja seutukuntakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset näkyvät välillisen kohderyhmän, opiskelijoiden, menestymisenä yrittäjinä ja työelämässä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan jatkuvasti hankkeessa mukana olevien koulujen opetuksesta vastaaville hallintoelimille, opetusta kehittäville organisaatioille, opetushenkilöstölle sekä yritysten ja elinkeinoelämän edustajille. Tiedotuskanavia ovat: www.vaske.fi,www.seamk.fi,www.jao.fi,www.mskk.fi,www.vaao.fi,www.hamk.fi,www.yes-keskus.fi,www.yvi.fi sekä koulutus- ja tiedotustilaisuudet, messut ja muut tapahtumat.
Tuloksista tiedotetaan myös valtakunnallisesti:
Valtakunnallisen tiedonlevityksen tavoite on saada hankkeen tulokset mahdollisimman laajasti myös muiden kuin hankkeessa mukana olevien oppilaitosten ja opetushenkilöstön käyttöön.
Valtakunnallinen tiedonlevitys tehdään ennen kaikkea Yes -verkoston kautta. Lisäksi tehdään yhteistyötä YVI -hankkeen kanssa. Toimenpiteitä ovat:
1. Hankkeen tulosten esittely ja opastus:
- Yes-keskuksille (15 kpl) ja neljän keskuksen piiriin kuuluville opettajille.
- Opettajille 6.9.2011. Tilaisuus on Opetussuunnitelma -oivalluksia
- Valtakunnallisilla yrittäjyyskasvatuspäivillä lokakuussa 2011.
2. Aineopintojen yrityspalat -oppimateriaalin sähköisen version käännös ruotsinkielelle.
3. Tuotetun yrittäjyyskasvatuksen materiaalin liittäminen YVI -oppimisympäristöön.
4. Menetelmäkuvausten valtakunnalliseen jakeluun riittävä painatus.
5. Yrittäjyysaikomusten mittausmenetelmästä julkaistaan raportti ja pidetään luentoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Käytäntöjen levittäminen ja tiedotustyö painottuu vuosille 2010 ja 2011, mutta yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tuloksia jaetaan ja vertaillaan aktiivisten toimijoiden kesken koko hankkeen ajan. Aktiivisten toimijoiden sisäisen tiedonjaon lisäksi tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti muille oppilaitoksille ja yrittäjyyskasvatusta toteuttaville ja kehittäville organisaatioille. kts. liitteet 2-7.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 372 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 364 959

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 797 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 789 010

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kasvu yrittäjyyteen -hankkeen valtakunnallisena tavoitteena oli saada malli yrittäjyyskasvatuksen opinpolusta yläasteelta ammattikorkeakouluun. Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten tavoitteena oli juurruttaa yrittäjyyskasvatus pysyvästi koulujen opetukseen. Hanketta rahoittavilla kunnilla oli tarve kehittää yrittäjyyttä.
Pääosan hankkeen rahoituksesta myönsi Opetushallitus.
Hankkeelle antoi hyvät toimintaedellytykset asiantuntijoiden verkosto, joka oli tehnyt työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa jo useita vuosia. Verkostoon kuuluivat Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, joka hallinnoi hanketta sekä yhteistyökumppaneina Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Mäntän Seudun koulutuskeskus (Sasky), Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja, Hämeen ammattikorkeakoulu.
Hankkeeseen osallistuvien kuntien päättäjät, oppilaitosten rehtorit ja hankkeessa aktiivisesti toimivat opettajat pitivät yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä tarpeellisena.
Kehittämistyön kohteeksi valittiin 8 yläkoulua, 6 lukiota, 3 ammattiopistoa ja 2 ammattikorkeakoulua. Oppilaitokset sijaitsevat Etelä- ja Pohjois- Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Oppilaitokset olivat erikokoisia. Kohteena olevien oppilaitosten erilaisuus antoi hyvän pohjan vuosina 2008-2011 tehdylle kehittämistyölle.
Yhteistyö muiden Opetushallituksen rahoittamien yrittäjyyskasvatushankkeiden kanssa oli aktiivista.

Kasvu yrittäjyyteen -hanke saavutti tavoitteensa kirjallisen ja suullisen palautteen perusteella erinomaisesti.
Tuloksina syntyi mm:
- Yli 60 yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia sekä kuvaukset yrittäjyyskasvatuksen opinpolusta julkaistiin kirjassa Opetuksen yrityspalat sekä hankkeen nettisivuilla. Malleista on innovatiivisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä yli 10.
- Kehitettiin menetelmä mitata ammattikorkeakoulun opiskelijan kyvykkyyttä toimia yrittäjänä.
- Oppimateriaalia ja materiaalia opetuksen suunnitteluun tuotettiin yli 10 erilaista.
- Koulukohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia yläkouluihin ja lukioihin 12.
- Koulutusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia ammattiopistoihin, kolmen ammattiopiston eri opetusaloille, 20.
- Koulutusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia kahden ammattikorkeakoulun kolmelle opetusalalle.
- Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvia yrityksiä n. 170.
- Yrittäjätarinoita 10.
- Koulutusta yrittäjyyskasvatukseen sai yli 700 opetushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä.
- Yrittäjyyskasvatuksen tiedotustilaisuuksiin osallistui yli 1140 henkilöä.
- 100 ammattikorkeakoulun opiskelijan ja kv-opiskelijan kanssa testattiin kurssia kansainvälisestä yrittäjyydestä.
- Vertaisarviointi.
- Aktiivisten toimijoiden kouluttautuminen oli runsasta.
- Alku- ja loppukartoituksista saadaan selville opetushenkilöstön kehittyminen yrittäjyyskasvatuksen osaajiksi.

Kaikki Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa tuotetut oppimateriaalit, opetussuunnitelmat ja oheismateriaalit ovat vapaasti saatavissa sivustolta: www.vaske.fi/kasvuyrittajyyteen. Sivustolla on myös runsaasti tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta, mm. linkkejä muihin kehittämishankkeisiin, kirjallisuustietoja, opiskelijoiden kysymyksiä yrittäjyydestä.