Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10153

Projektin nimi: CASE Eleforss

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL 230 (Visamäentie 35)

Puhelinnumero: 03 6461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Ruohomaa

Asema: KT-keskuksen johtaja, HAMK Forssa

Sähköposti: heikki.ruohomaa(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 040 5800286

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan

Kunnat: Ypäjä, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Forssan seudun elektroniikka-alan yritykset ja niiden henkilöstö sekä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden alueen ammatillisten oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kanta-Hämeen ulkopuolella sijaitsevat elektroniikka-alan yritykset ja niiden henkilöstö.
Kanta-Hämeen muut teollisuuden alat, jotka hyödyntävät elektroniikka-alan osaamista ja palveluja.
Kanta-Hämeen ulkopuolella olevat oppilaitokset ja niiden henkilöstö ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CASE Eleforss -projektin tavoitteena on kehittää Forssan seudun elektroniikka-alan kilpailukykyä ja palveluntarjontaa osana aluekehitystä. Keskeisiä kehitettäviä kohteita ovat Eleforssin tutkimus-, tuotekehitys-, koulutus-, valmistus- ja testauspalvelujen tuotteistaminen, Eleforssin ja alan muiden yritysten ja oppilaitosten yhteistyöverkoston ja yrittäjyyden kehittäminen elektroniikkaklusterin kautta, alan seudullinen kansainvälistäminen mm. kansainvälisen opiskelijavaihdon ja rekrytoinnin kautta, sekä alueen yritysten ja oppilaitosten jatkuvan kehittämisen ja rekrytointien tukeminen.

Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat Eleforssin tutkimus-, tuotekehitys-, koulutus-, valmistus- sekä mittaus- ja testauspalvelujen tuotteistaminen,
Elektroniikkaklusterin kehittäminen ja samalla yritysten verkostoitumisen ja uuden yrittäjyyden lisääminen, Eleforssin prototyyppi- ja piensarjavalmistuksen kehittäminen mm. henkilöstön osaamista, prosesseja ja laatujärjestelmää kehittämällä, toisen asteen opiskelijoiden ja insinööriopiskelijoiden, mukaan lukien kansainväliset opiskelijat, harjoittelu- ja projektityömahdollisuuksien ja käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten ja alan yritysten kanssa, Eleforss -konseptin tunnettuuden ja kilpailukyvyn lisääminen mm. markkinoinnin keinoin.

Kehitystyön tuloksena laaditaan toteutussuunnitelma Eleforss -ympäristön hyödyntämisestä mm. koulutuspalvelujen toteutusympäristönä. Lisäksi kehitetään yhteisiä toimintatapoja mm. soveltavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Eleforssin laatu- ja toimintajärjestelmän kehittäminen, sekä Eleforssin palvelujen tuotteistaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen sisältyvät projektin tuloksiin.

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Forssan seudun elektroniikka-alan yritykset ja ammatilliset oppilaitokset ja niiden henkilöstö ja opiskelijat. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat Kanta-Hämeen ulkopuolella sijaitsevat elektroniikka-alan yritykset ja niiden henkilöstö, Kanta-Hämeen muut teollisuuden alat, jotka hyödyntävät elektroniikka-alan osaamista ja palveluja, sekä Kanta-Hämeen ulkopuolella olevat oppilaitokset ja niiden henkilöstö ja opiskelijat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö, jota tarvittaessa avustaa projektisihteeri. Projektille avataan omat verkkosivut Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivujen yhteyteen. Eleforssin ja FSKK:n sivuilta laitetaan linkki projektin sivuille.

EU-projektien uusittu tähtilippu liitetään projektin esitteisiin ja muihin tiedotusmateriaaleihin.

Projektista tiedotetaan mm. messuosallistumisten yhteydessä, lisäksi projektista tiedotetaan yritys- ja oppilaitoskontaktien yhteydessä. Säännöllisenä tiedotuskanavana toimii kuukausittain seudulla ilmestyvä Netteri -sähköpostitiedote.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

CASE Eleforss -projektin hyvien käytäntöjen tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö, jota avustaa projektisihteeri. Säännöllistä tiedottamista tehdään ohjausryhmän kokousten yhteydessä (vähintään 3 kertaa vuodessa) ja 10 keraa vuodessa julkaistussa Netteri -sähköpostitiedotteessa ja kerran vuodessa järjestettävien Bisness-treffien yhteydessä. Lisäksi hyvistä käytänteistä laaditaan dokumentit projektin verkkosivuille sitä mukaa kun niitä syntyy.

Verkkosivuilla esillä olevat dokumentit pidetään ajan tasalla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 500

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

CASE Eleforss hankkeen tavoitteena on ollut Forssan seudun elektroniikkateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteeseen on pyritty ns. Eleforss konseptin kautta, joka kattaa Eleforss Oy:n tuotanto- ja testauspalvelut, Hämeen ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen, soveltavan T&K-toiminnan, kansainvälistymisen, työvoiman kehittämisen ja alueellisen oppilaitosyhteistyön. Projektin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat olleet Forssan seudun elektroniikka-alan yritykset ja niiden henkilöstö, Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden alueen ammatillisten oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat.

Projektin koordinoinnista on vastannut Hämeen ammattikorkeakoulu, joka on toteuttanut projektia yhdessä Eleforss Oy:n kanssa.

Projektissa on toteutettu seuraavia toimenpiteitä:

- elektroniikkaklusterin kehittäminen
- yritysten verkostoitumisen edistäminen
- soveltavan T&K-toiminnan kehittäminen
- testaustoiminnan kehittäminen
- innovaatiotoiminnan kehittäminen
- prototyyppi- ja piensarjavalmistuksen kehittäminen
- pienyrittäjyyden edistäminen
- kansainvälistymisen edistäminen
- kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelun tukeminen
- ulkomaalaisen työvoiman rekrytointi elektroniikkaklusterin tarpeisiin
- työn ohessa tapahtuvan insinöörikoulutuksen kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen Forssan seudulla
- vetovoimaisuuden varmistaminen
- alueen yritysten henkilöstön jatkuvan kehittämisen ja rekrytointien tukeminen

Projektin tuloksia ovat:

- Eleforssilta edellytettyjen palvelutarpeiden kartoitus
- Eleforssin laatu- ja toimintajärjestelmän kehittäminen
- elektroniikkaklusterin kehittyminen
- Eleforssin ja taustayritysten markkinoinnin kehittyminen, erityisesti yhteismarkkinoinnin ja tunnettuuden osalta
- insinööri- ja kansainvälisten opiskelijoiden projektitöiden toteuttaminen työelämälähtöisesti
- oppi- ja tutkimuslaitosyhteistyön kehittyminen
- elektroniikkaklusterin kehittyminen merkittäväksi ja kilpailukykyiseksi toimijaksi
- uudet tuotekehitysinnovaatiot

Projektin tuloksena alueelle on syntynyt kaksi uutta yritystä, joihin on työllistynyt kolme työntekijää.

Projektin keskeisimpänä tavoitteena on ollut alueen elektroniikkateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteeseen on pyritty yllä luetelluilla toimenpiteillä. Toimenpiteistä on tiedotettu alan toimijoiden yhteisissä tapaamissa ja niiden tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Hankkeessa toteutettujen laadun ja palveluiden kehittämistoimenpiteiden myötä Eleforssin mahdollisuudet tukea seutukunnan elektroniikka-alan toimijoiden kehitystä ja toimia näiden yhteisenä tuotekehityslaboratoriona ovat oleellisesti parantuneet, joka hyödyttää laajasti koko elektroniikkaklusterin kehittymistä, kilpailukyvyn lisääntymistä ja osaamisen parantumista. Myös yhteistyö ja verkottuminen alan toimijoiden kesken on lisääntynyt ja alan toimijat ovat enenevässä määrin alkaneet huomioida omassa toiminnassaan koko elektroniikkaklusterin osaamisen. Oppi- ja tutkimuslaitosyhteistyön myötä on kehitetty alan koulutusta sekä TKI-toimintaa ja parannettu näin yrityksiin työllistyvien opiskelijoiden osaamista. Kansainvälisten opiskelijoiden tekemät opinnäyte-, harjoitus- ja projektityöt ovat tuoneet yrityksiin uutta osaamista ja edistäneet yritysten kansainvälistymistä. Luodun toimintaympäristön ja - mallin hyödyntäminen ja kehittäminen jatkuu toimijoiden kanssa projektin jälkeenkin. Projektin aikana syntynyt Järkivihreä elektroniikka -konsepti tulee tarjoamaan alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa eri toimijat voivat kehittää yhteistyössä uusia liiketoimintamalleja ja saada sen myötä kilpailuetua. Projektin myötä seudulle on syntynyt uusia tuotekehitysideoita ja uutta yritystoimintaa, joiden myötä alan osaajille on syntynyt uusia työllistymismahdollisuuksia.