Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10154

Projektin nimi: YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Yrittäjät ry 1.8.2010 alkaen (1.4.2008-31.7.2010 POSEK Oy), hanketta koordinoi YES ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1030657-2

Osoite: Mannerheimintie 76 A, PL 999

Puhelinnumero: 02 621 7500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrittajat.fi; www.yes-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yes-keskus.fi, www.facebook.com/yesverkosto

Vastuuhenkilön nimi: Virpi Utriainen/ YES ry, Veli-Matti Lamppu/SY

Asema: Hankkeen koordinoiva taho YES ry/ Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja (vt.)

Sähköposti: virpi(at)nuoriyrittajyys.fi

Puhelinnumero: 0407013038

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mukana olevan 9 maakunnan tai alueen YES-keskusten varsinaisena kohderyhmänä ovat erityisesti perusopetuksen koulujen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rehtorit, opot ja opettajat.

2011
Mukana olevan 6 (-8) maakunnan tai alueen yllämainittu kohderyhmä + varhaiskasvatus soveltuen.

2012
Projektissa mukana olevat maakunnat ja kohderyhmät kuten yllä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Perusopetuksen ja toisen asteen koulujen ja oppilaitosten oppilaat
- Alueen kuntien johtajat, päättäjät ja rahoittajat
- Alueen yritys- ja elinkeinoelämän edustajat (esim. yrittäjäjärjestöt)
- Yrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatiot ja niiden henkilöstö (esim. uusyrityskeskukset)
- Vanhemmat
- Vapaaehtoisjärjestöt

Jatkohanke 2011
Jatkohankkeen aikana toimintaa vahvistetaan yritysten ja elinkeinoelämän edustajien suuntaan. Nämä tahot toimivat tärkeässä asemassa myös pysyvän toiminnan resurssoinnissa.
Kohderyhmään sisällytetään varhaiskasvatuksen kentässä toimivat opettajat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1650, joista naisia 900

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2619, joista naisia 685

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyyskasvatus on valtakunnallinen normiperusteinen aihekokonaisuus eri koulutusasteiden opetussuunnitelmissa. Yrittäjyyskasvatus on kokoavasti EU:n, Suomen hallituksen, eri ministeriöiden ja Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen painopistealue.

Riittävän konkreettinen kehittämistoiminta on kuitenkin ollut hajanaista. OPM:n yrittäjyyskasvatustutkimuksissa 2006 ja 2007 elinkeinoelämän ja sivistystoimen johto vahvistaa asian, mutta käytännön työssä esim. perusopetuksen puolella opettajista yli 70 % kokee aihealueen vieraaksi.

Edellä mainittujen haasteisiin vastaamaan perustettiin Satakunnassa ja Kokkolassa 2000-luvulla maakunnalliset YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset. Keskukset toimivat alueidensa erityispiirteet huomioon ottaen kaikkien koulutusasteiden koulujen, yrityspalvelu- ja kehittäjäorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden yhteisenä ja tehokkaana kohtaamispaikkana ja tarjoavat konkreettisesti yrittäjyyskasvatusta tukevia palveluja.

Valtakunnallinen YES ry:n YES-keskukset -hankkeeseen ovat sitoutuneet seuraavat maakunnat 50% kuntarahaosuudella pääosin seudullisten kehittämiskeskusten kautta: Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Uusimaa, ja Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan seudut.

Kansallisen hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa YES-keskustoiminta jatkossa tuottamaan ja kokoamaan yrittäjyyskasvatuspalveluja ja verkostoja alueille ja maakuntiin.

YES-keskusten asiakkaina ovat erityisesti maakuntien perusopetuksen ja toisen asteen koulut ja oppilaitokset. Palveluina jokaisessa YES-keskuksessa ovat opetussuunnitelmien kehittämispalvelut (sisältöjen toteuttamisen tukeminen, menetelmät, oppimisympäristöt, välineet, materiaalit), opettajien koulutukset kootusti, materiaalipalvelut, koulu-yritysyhteistyön mentorointi, oppilaiden yrittäjyyskasvatus-projektien mentorointi ja Nuori Yrittäjyys aluetoimistopalvelut.

Keskeisinä sidosryhminä ovat seudulliset kehittämiskeskukset, kunnat, uusyrityskeskukset, Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, kauppakamarit, maakuntaliitot, alueen korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta, erityisesti alueen OKL:t, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, ministeriöt (erityisesti OPM ja TEM) ja opetushallitus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Hankkeen käynnistyessä: Elokuussa 2008 valtakunnallinen ja maakunnallinen tiedotus kaikkien keskeisten mediakanavien (lehdet, Web, televisio, radio) kautta, erityisesti talous- ja opetusalan medioissa näkyminen tärkeää. Lisäksi maakunnissa esitepostitus kohde- ja sidosryhmille postitse ja sähköpostitse.
2. Koko hankkeen ajan:
-Www.yes-keskus.fi -sivuilta löytyvät kaikkien YES-keskusten aktiiviset toimintakalenterit ja viikottain päivittyvä YES-blogi, jonka eri alueiden projektipäälliköt vuorollaan kirjoittavat. Www-sivusto keskeisin tiedotuskanava hankkeen varsinaiselle kohderyhmälle.
-YES-keskukset tiedottavat YES-keskuksen toiminnasta kuntien ja koulujen yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajille säännöllisesti kuukausittain sähköpostitse.
-Kunta-ja maakuntatason näkyvyys alueen medioissa 3-4 kertaa kuukaudessa
-Valtakunnallinen näkyvyys eri tlaous- ja opetusalan medioissa vähintään 12 kertaa vuodessa.
-Kansainvälinen näkyvyys konferensseissa tms. 2 kertaa hankkeen aikana.
3. Hankkeen päättyessä valtakunnallinen ja maakunnallinen tiedotus kaikkien keskeisten mediakanavien (lehdet, Web, televisio, radio) kautta, erityisesti talous- ja opetusalan medioissa näkyminen tärkeää. Lisäksi maakunnissa loppuraportin postitus kohde- ja sidosryhmille sähköpostitse ja info toiminnan jatkumisesta.

2011
Toiminta viedään alueen/maakuntien medioihin eri väyliä pitkin. Kts. nykyinen hakemus sekä viestintäsuunnitelma.

2012
ks yllä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

YES-keskusten uudet palvelut:
-yrittäjyyskasvatusstrategiat; tuotteistetaan Varsinais-Suomessa, testataan Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla ja monistetaan tuote kaikkien YES-alueiden käyttöön 2009.
-opetussuunnitelmien ja yrittäjyyskasvatuksen materiaalien kehittämispalvelut; tuotteistetaan yhdessä eri koulutusasteille ns. "peruspaketti" ja monistetaan kaikkiin YES-keskuksiin 2009.
-erityisryhmien yrittäjyyskasvatusmallit; kehitetään Keski-Pohjanmaalla, testataan 2 eri maakunnassa ja monistetaan testauksen jälkeen kaikkien YES-alueiden käyttöön 2009.
-yrittäjyyskasvatuspolun rakentaminen, tuotteistetaan Satakunnassa, testataan 2 eri maakunnassa, jonka jälkeen muiden alueiden käyttöön 2010.
-yrittäjyyskasvatuksen uudet toimintamallit, kehitetään ja tuotteistetaan 18 kumppanikoulun kanssa 18 uutta yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia; testataan 2 eri maakunnassa, jonka jälkeen tuote muiden alueiden käyttöön 2010.

YES-keskushankkeessa todetut muut hyvät käytänteet pyritään levittämään myös muiden kuin YES-maakuntien käyttöön eri valtakunnallisten hankkeiden säännöllisissä kehittämis- ja levitystapaamissa (4 x) hankkeen aikana 2008-2010.

2011
Hyvät käytänteet kerätään katalogeihin keväällä 2011 ja katalogit julkaistaan syksyllä 2011. Katalogien tueksi tuotetaan täydentävät koulutukset.
2012
Päivitetty verkkojärjestelmä mahdollistaa helpommin alueilla tapahtuvien hyvien käytänteiden ja
tapahtumien kuvaamisen aluepäälikön toimesta.SoMe pyritään hyödyntämään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 577 411

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 559 714

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 350 671

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 543 445

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vuonna 2008 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli luoda yrittäjyyskasvatuksen resurssipalvelu opetushenkilöstölle. Vuosina 2008 - 2010 luodun toiminnan mittava hankeraportti toimitettiin rahoittajalle kesällä 2010.

Vuonna 2008 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli saattaa YES toiminta pysyväksi toiminnanksi alueilla. Vuonna 2012 tämä tavoite on osittain toteutunut. YES toiminta on laajentunut 17:lle alueelle ja työtä tehdään yhteensä 24 henkilön kautta.

YES tarjoaa YES-alueiden kautta opetushenkilöstölle yrittäjyyskasvatuksen palveluja. Nämä palvelut ovat; opettajien yrittäjyyskasvatuksen koulutukset sekä NY- ohjelmakoulutukset, yrittäjyyskasvatuksen mallien ja materiaalien jakaminen, kouluyritysyhteistyön tukeminen ja kehittäminen, opetussuunnitelmien sisältöjen vahvistaminen sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistopalvelut. Kohderyhmänä on opetushenkilöstö ja heidän kauttaan yrittäjät.

Vuosina 2011-12 Hankkeessa oli mukana kuusi YES aluetta, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme ja Uusimaa. Syyskuusta 2011 mukana oli lisäksi YES Kotka-Hamina ja YES Kouvola. Hanketta koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

Jatkohanke vuosina tavoitteena ollut YES toiminnan vakiinnuttaminen alueilla. Vakiinnuttamiselle on kysyntää, mutta Suomen taloudellinen tilanne on tuonut haasteita tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä huolimatta moni alue on osoittanut toiminnan tärkeyttä ja tarpeellisuutta uudelleen resurssoinnin kautta, joka on mahdollistanut YES-toiminnan jatkumisen. YES on aktiivisessa roolissa maakuntien yrittäjyyskasvatusstrategiatyössä, joka on käynnistynyt YES Satakunnan mallin mukaisesti myös YES Varsinais-Suomessa, YES Kotka-Haminassa ja Kouvolassa ja YES Päijät-Hämeessä.

Hankeen aikana on mallinnettu YES-katalogisarja, joka toimii vuosittain hyvien YES-käytänteiden julkaisuna. Hankkeen aikana ajanmukaisetetut verkkosivut palvelevat YES-palvelujen saatavuutta kohderyhmän keskuudessa.

YES verkostotoiminta on vahvistunut ja vakiintunut. YES nähdään merkittävänä yhteistyökumppanina ja yrittäjyyskasvatustoiminnan koordinoijana ja kokoajana. Oppilaitokset kokevat YES:n tarjoamat palvelut tärkeinä ja tarpeellisena resurssina yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Vuosina 2011 ja 2012 toteutetussa YES-kyselyssä opettajien resurssikeskuksena toimivan YES-verkoston merkitys nähdään tärkeänä mm. koulu-yritysyhteistyön mahdollistajan.

Hankevuosien aikana YES toimintamalli on vahvistanut yrittäjyyskasvatuksen positiivista mielikuvaa, tarjonnut konkreettistia ratkaisuja, luonut rikastuttavia verkostoja ja toiminut verkostoituneen yrittäjyyskasvatuksen uranuurtajana Suomessa. Tuloksena on maanlaajuinen ketju erilaista asiantuntemusta ja ammattitaitoa, uudistus- ja kehittämishalukkuutta, peräänantamattomuutta ja tulevaisuuteen näkemistä joka on vertaansa vailla.