Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10155

Projektin nimi: SOTE-ENNAKOINTI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1027740-9

Osoite: Pohjolankatu 23

Puhelinnumero: 02049600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ekky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ekky.fi/sote/

Vastuuhenkilön nimi: Marja-Liisa Vesterinen

Asema: Tutkimusjohtaja, FT, KTL

Sähköposti: marja-liisa.vesterinen(at)ekky.fi

Puhelinnumero: 040 - 543 8416

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen organisaatiot ja yritykset sekä ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja aikuisopistojen opetushenkilöstö.

Lisäksi ovat projektin kohderyhmänä sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, opetushallitus ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n sekä alan työntekijäjärjestöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat ja sosiaali- ja terveysalalla ja päivähoidossa työskentelevät henkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä on oman organisaation opetushenkilöstö sekä ympäröivä julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja opetustoimi sekä STM, OPM ja OPH.

Tavoitteet
Ennakointiprojektin tavotiteena on selvittää
- miten sos.- ja terv.ala sekä varhaiskasvatus muuttuu
- mitä osaamista ja ammattiryhmiä tarvitaan sos.- ja terv.huollon sekä päivähoidon eri
tehtävissä, ml. avustavat tehtävät
- miten uudistuva lainsäädäntö vaikuttaa osaamistarpeisiin, ammattirakenteeseen ja työnjakoon
sekä minkälaisia koulutuksen kehittämispaineita se asettaa
- miten koulutuksessa ja työpaikoilla tulee vastata monikulttuurisuuden tarpeisiin
- mitä koulutuksen uudistamistarpeita kaikesta edellä olevasta seuraa
- miten sote-alan ja lasten päivähoidon henkilöstörakennetta, työprosesseja ja ammattiryhmien
työnjakoa tulee eri tehtävissä tulevaisuudessa tämän ennakoinnin suosituksena

Tulokset
Projektin tuloksena selviävät lain vaikutukset koulutustarpeisiin ja opetussuunnitelmiin, ammattiryhmien osaamistarpeet sekä työnjaon uudistamistarpeet ja niihin sisältyvät koulutustarpeet sekä käytettävän ennakointimallin prosessikuvaus tulevaa käyttöä varten. Lisäksi tuloksena esitetään kehittämisehdotuksia ja suosituksia sote-alan ammattirakenteiden, työprosessien ja työjaon uudistamiseksi sekä maahanmuuttajaväestön palvelutarpeeseen ja alalle kouluttautumisen tarpeeseen vastaamiseksi. Erikoissairaanhoidon osalta tuotetaan tietoa ennakoiva ja tulevaisuuden osaamista tukeva kompetenssi-toimintamalli.Projektissa tuotetaan materiaalia opetussuunnitelman uudistamista varten, väliraportti ja loppuraportti sekä sosiaali- ja terveysalan ennakoinnin yhteistyömalli (prosessikuvauksena selosteineen. Projektissa tuotetaan myös julkaisu tutkimusraporttina, jossa kuvataan ennakoinnin viitekehys, tutkimusongelmat,ennakoinnin prosessi ja tulokset sekä johtopäätökset ja suositukset.

Toimenpiteet
- Muodostetaan ennakointiprojektille viitekehys selvittämällä, mitä on aikaansaatu ja minkälaisia
menetelmiä on käytetty aiemmissa sote-alaan ja ennakointiin liittyvissä ESR-hankkeissa ja
tutkimuksissa.
- Sitoutetaan kohderyhmät projektiin.
- Nimetään projektiin osallistuvat tahot.
Suunnitellaan ja toteutetaan haastattelut ja kyselyt.
- Opiskelijat tekevät työssäoppimis- ja harjoittelujaksoilla oppimistehtäviä, joissa havainnoivat
alan työprosesseja ja kirjaavat niitä oppimispäiväkirjoihinsa. Ne puretaan opettajien kanssa
kehittämiskohteiden löytämiseksi.
- Opiskelijat tekevät aihepiiristä opinnäytetöitä.
- Analysoidaan koottua aineistoa ja nostetaan esiin välitulokset ja lopulliset tulokset, jotka
käsitellään ja arvioidaan asiantuntijaraadin kanssa johtopäätöksiä ja suosituksia varten.
- Arvioidaan projektin etenemistä jatkuvan kehittävän arvioinnin mallin mukaisesti.
- Työstetään ennakoinnin yhteistyömalli sote-alalle prosessikuvauksena.
- Ehdotetaan uudistuksia valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan kaikille mukaan tulevien organisaatioiden johtoon ja muuhun henkilöstöön kuuluville. Tiedottamisessa käydään läpi projektisuunnitelmaa ja eri osapuolten roolia projektissa.

Projektin käynnistymisestä ja sen tavoitteista kerrotaan tiedotusvälineille.

Projektin välituloksia esitellään väliraportissa ja niistä kerrotaan sekä kohderyhmille että tiedotusvälineille.

Tulokset esitellään kaikille projektiin osallisille ja heidän kauttaan mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle, tiedotusvälineille ja päätöksentekijöille, jotka vaikuttavat koulutuksen uudistamiseen tai sosiaali- ja terveystoimen organisaatioiden henkilöstöä koskevaan kehittämiseen.

Projektista tiedotetaan sote-alan sekä kasvatus- ja opetustoimen verkostoissa ja erilaisissa seminaareissa, joihin projektiin osalliset osallistuvat tämän projektin aihepiirin puitteissa.

Projektin loopuseminaarissa tiedotetaan projektin tuloksista.

Projektista tiedotetaan kokonaisuutena julkaisuksia tehtävässä tutkimusraportissa sekä EURA-järjestelmään kirjoittettavissa väli- ja loppuraporteissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti tulee osallistumaan vertaisarviointiin, jonka yhteydessä sekä jaetaan että saadaan tietoa hyvistä käytännöistä projektin koko keston ajan.

Projektin hyvät käytännöt liittynevät ennakoinnin toteutukseen, eri kohderyhmien sitouttamiseen projektiin ja kunkin kohderyhmän roolin kuvaamiseen heti projektin alussa. Tavoitteena on, että kaikki osapuolet tietävät, mitä niiltä odotetaan ja minkälaista yhteistyötä niiden kanssa tullaan tekemään.

Projektin välivaiheilla tuodaan esiin tuloksia myös mm. laisäädännön muutosten vaikutuksista opetussuunnitelmiin ja käytännön työhön työpaikoilla. Tätä voidaan pitää hyvänä käytäntönä verrattuna pelkästään projektin lopussa toteutuvaan tiedottamiseen.

Projektissa luodaan prosessikuvauksena mallia jatkuvalle sote-alan ennakoinnilla. Tällä tavoin projektin tuloksia saadaan juurrutetuksi osaksi pysyvää käytäntöä.

Projektissa toteutuva ennakointi, ennakointimallin syntyminen ja tapa tehdä yhteistyötä sekä koulutuksen että käytännön sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen kesken valmistuu projektin loppuvaiheessa. Täten hyvien käytäntöjen levittäminen ajoittuu pääasiassa projektin viimeiseen puoleen vuoteen (syksy 2010, vuoden 2011 alkukuukaudet).

Projektin aikataulutetussa viestintäsuunnitelmassa kuvataan hyvien käytäntöjen levittämistä kohdderyhmittäin jaoteltuna. Viestintäsuunnitelma on projektihakemuksen liitteenä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 329 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 328 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 413 126

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 406 750

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on toteutettu SOTE-ENNAKOINTI- projekti, jossa on ollut kyseessä sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi. Projekti oli valtakunnallinen ennakointiprojekti. Projektin kokonaiskustannusarvio oli 413.126 € ja toteuma 406.765 €. Rahaa jäi käyttämättä 6.361€. Projekti käynnistyi syksyllä 2008 ja päättyy kesäkuun lopussa 2011. Syksyllä 2009 projektiin tuli mukaan Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala, jonka tehtävänä oli ennakoida erikoissairaanhoidon erityisosaamisen tarpeita tulevaisuudessa. Osaamistarpeiden laadullisella ennakoinnilla oli tarkoitus tuottaa tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista, osaamisen painopisteiden muutoksista (mm. koulutusohjelmien, suuntautumisten ja aloituspaikkojen suhteen), kokonaan uusista osaamisalueista ja työelämän tarvitsemista uusista osaamiskombinaatioista.

Tutkimustehtävänä oli selvittää ennakoinnin avulla, miten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja -prosesseja, henkilöstörakennetta ja ammattiryhmien välistä työnjakoa sekä teknologiaa ja sähköistä palvelujärjestelmää kehitetään ja uudistetaan palvelutarpeisiin vastaamiseksi, menokehityksen hallitsemiseksi sekä henkilöstön riittävyyden ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi työpaikoilla. Tämän jälkeen tuli selvittää, miten kehitystarpeet vaikuttavat uusiin osaamistarpeisiin ja miten ne tulee ottaa huomioon alan koulutuksen kehittämisessä. .

Turun ammattikorkeakoulussa toteutetun alaprojektin tavoitteina oli kuvata erikoissairaanhoidon tulevaisuuden erityisosaaminen (ammatillinen perus- ja erityisosaaminen sekä ydin- ja erityskompetenssit), kompetenssimalli sekä merkitykset terveysalan koulutuksen sisällölliseen ja menetelmälliseen Lisäksi projektin tavoitteena oli kehittää ja kuvata prosessina ennakoinnin malli, jota juurrutetaan ja jolla voidaan jatkuvasti ennakoida koulutustarpeita yhteistyössä työelämän kanssa sekä tuottaa erikoissairaanhoidon ennakointia ja tulevaisuuden osaamista tukeva kompetenssi-toimintamalli.

Projekti toteutettiin yhteistyössä alueellisten sote- ja varhaiskasvatusorganisaatioiden sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Menetelmänä käytettiin ennakoinnin menetelmää, jossa käytettiin haastatteluja, internet-kyselyjä, asiantuntijaraatityöskentelyä sekä työpajoja. Aineiston keruussa sovellettiin Delfoi-tekniikkaa, focus-group-haastetteluja, top-down ja bottom-up-lähestymistapoja.
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysinä tutkimusongelmittain. Aineiston keruussa oli tiedonantajina n. 1230 henkilöä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

TULOKSET

SOTE-ENNAKOINTI- projektissa määriteltiin ja kuvattiin aluksi sote-alan ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuden visiot ja muutossuunnat/trendit, joilla visioiden toteutumista tavoitellaan.

SOTE-ENNAKOINTI- projektissa on osaamistarpeet jaoteltu kaikille yhteisiin yleisiin työelämävalmiuksiin, alan perusosaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan sekä alan erityisosaamiseen. Neljäs osaamisalue, sosiaalinen osaaminen, on integroitu edellä oleviin osaamisalueisiin niiden kontekstiin. Alakohtaiset osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämistarpeet on kuvattu loppuraporttijulkaisussa ammattiryhmäkohtaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä varten.

SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksissa on eritelty osaamisvaatimukset tulevaisuuden terveyskeskuksessa, pitkäaikaissairaiden hoitomallissa ja erityyppisillä hoitajavastaanotoilla. Lähihoitajan tulevaisuuden osaamistarpeet on kuvattu siten, että ne kattavat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja vanhus- ja sosiaalipalvelut. Lisäksi on kuvattu hoiva-avustajien koulutuksen sisältöä ja siinä syntyvää ammattitaitoa projektin aineiston näkökulmasta.

Aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen, lastensuojelun ja vanhuspalvelujen tulevaisuutta, osaamistarpeita ja koulutuksen kehittämistarpeita on tuloksissa kuvattu kutakin erikseen ammattiryhmittäin. Projektin tuloksena on kuvattu myös uusia moniammatillisen yhteistyön pohjalle rakennettuja toimintamalleja kuten hyvinvointineuvolaa, joka yhdistää neuvolatyön, lastensuojelun ja perhetyön.

Projektin loppuraporttijulkaisussa on kuvattu myös teknologian tarjoamaa tukea ikäihmisten arkeen tulevaisuudessa sekä ko. teknologian käytön osaamiseen liittyviä koulutustarpeita.
Em. tulokset sisältyvät loppuraporttijulkaisuun http://www.ekky.fi/sote/documents/sote-ennakointi_loppuraportti.pdf

SOTE-ENNAKOINTI-projektissa on myös tuotettu tulevaisuuden osaamistarpeiden ja koulutuksen ennakointimalli, joka on jaettu kolmelle eri tasolle:
- tulevaisuuden ennakointi eli pitkän tähtäimen ennakointi (10 -20 vuotta)
- keskipitkän - pitkän aikavälin ennakointi (5-10vuotta)
- lähiennakointi (0-3-5 vuotta).

Projektin yhteistyökumppani Turun ammattikorkeakoulu vastasi erikoissairaanhoidon tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnista. Tulokset sisältyvät projektin loppuraporttijulkaisuun. http://www.ekky.fi/sote/documents/loppuraportti_8.pdf